Olvasónk azzal a kérdéssel for­dult a rabbihoz: fel lehet-e hív­ni a Tórához olyan férfit, aki zsi­dó ugyan, de nincs körülme­télve.


A körülmetélés az egyik legfontosabb micva a 613 parancsolat közül (1Mózes 17:11–14., 3Mózes 12:3.).  A Talmud (Nödárim 31b.) és Maimonidész (A körülmetélés szabályai 3:9.) rámutat, hogy a Tóra az összes micvára há­romszor használja a „szövetség” kifejezést, míg a brit milá kap­csán ez tizenháromszor sze­repel. Ez is mutatja, hogy a brit milá milyen fontos micva, egy nagyon erős kapocs, szövetség Isten és a zsidók között.

Bár azt írja a Sulchán Áruch (Even háezer 4:20.), zsidó az, aki zsidó anya gyereke, ennek el­lenére egy fiú a zsidó lelkét fő­leg a körülmetéléskor nyeri el (Sul­chán Áruch RSZ, Tinjáná, 4:2.), ezért van az, hogy csak ak­kor kapja meg a zsidó nevét (lásd Ziv hásémot  2. fejezet). Ter­mészetesen a micvákat egy nem körülmetélt zsidó férfinak is tartania kell, tfilint kell tennie, kóserül étkeznie, szombatot tartania (lásd Herot ubiurim 982. szám 22–34. oldal).

A Tórához azonban az elfogadott vélemény szerint nem hív­ják fel azt, aki nincs körül­metélve. Ennek oka, hogy amikor áldást mond a Tórára, azt kéne mondania: „Áldott vagy te ….aki megszentelt minket parancsolataival…”, neki azon­ban a saját teste cáfolná ezt, amelyen nincs teljesítve a körülmetélés parancsa. Olyan ez, mintha valakit egy saj­tos-sonkás szendvics evése köz­ben hívnák fel a Tórához, amit ol­vasás közben is eszegetne. Mo­se Feinstein rabbi (Igrot Mose responsum Orách chájim 2. kö­tet 33. fejezet végén) és Stern Mo­se debreceni rabbi (Böér Mo­se responsum 5. kötet 90:1.) sze­rint azt sem lehet felhívni, aki nem metéltette körül a fiát, mert megfosztotta őt egy ilyen nagy micvától, ez azonban a gya­korlatban nem elfogadott vé­lemény.

Hogy mégis kapjon szerepet az ilyen férfi is, és ezzel erősítsük benne azt az érzés, hogy ő is zsidó és tagja a közösségnek, sok­szor a Tóra felemeléséhez (hág­­be) vagy öltöztetéséhez (gli­le) hívják fel azt, aki nincs kö­rülmetélve. Ezek a cselekede­tek ugyanis, szemben a Tóra ol­­vasásával, in­kább megtisztel­te­tésnek számítanak és nem ha­la­chikus kö­ve­telmények. Ugyan­akkor tapasztalatom azt bi­zonyítja, hogy gyak­ran ép­pen ez bír rá valakit, hogy pó­­tolja szülei mulasztását és el­végeztesse a körülmetélés mic­váját magán.

Ugyanis, akin nem végezték el ezt csecsemőként, bármikor pótolhatja a hiányt felnőttkorban is akár. A beavatkozást kifejezetten erre specializálódott szakember végzi, és mindössze né­hány napnyi kellemetlenséget okoz. Ha valaki szeretné be­tartani ezt a fontos micvát, ke­ressen fel, megszervezzük ne­ki a brit milát!

Üdvözlettel:

Oberlander Báruch

 

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás