Brit és amerikai kuta­tók szerint bizonyos agyi terüle­tek mágneses ingerlésével nagy­mér­tékben csökkenthetők a be­ván­dorlókkal kapcsolatos elő­íté­letek. Különös módon a ke­zelés a tesztalanyok vallásos hi­tére is ha­tással volt. Mi a véleménye az említett mágneses sti­mulációs eljárásról és annak ered­ményéről?

Hír24.hu


 

A test és a lélek szerves egy­séget alkotnak. Csakúgy, ahogy a lelket ért hatások testi folyamatokat stimulál(hat)nak, így testi, fizikai behatások is elindíthatnak lelki folyamatokat.

Szakismeret és tapasztalat hí­ján – minden szkepticizmusom mellett – nem tartom kizár­hatónak, hogy mágneses sti­mu­lálásnak hatása lehet az em­ber agy­működésére, hangu­latára.

Itt valójában számomra az a kérdés, hogy ilyen jellegű kísérlet, és az arról szóló, félreve­zető üzenetű „beszámolók” ké­pesek-e az emberek gondo­la­taira, hitére hatni? Tartok tő­le, hogy nem véletlenül van ilyen nagy sikerük, ugyanis azt su­gallják, hogy az Istenbe vetett hit nem valamilyen észérvek­kel is alátámasztható belső meg­győződés, hanem egy aktuális hangulatfüggő babona, amely­nek semmilyen objektív tám­pontja nincsen.

A judaizmus lényegi tanítása azonban, hogy az Istenbe ve­tett hit nem csak egy belső emóció, ha­nem egy a kognitív gon­dol­ko­dással is alátámasztha­tó meg­állapítás. A zsidó filozófia ér­velése szerint, ha csak a logikai gondolkodásra hagyatkozunk, akkor is lényegesen logi­ku­sabb Isten létét elfogadni, mint elutasítani.

Az istenhitben nem azért va­gyunk hajlamosak kételked­ni, mert az irracionális, hanem vagy azért, mert az Istenhit er­kölcsi felelősséggel is jár, vagy azért, mert eleve nem fog­lal­koztunk a témával eleget ah­hoz, hogy az érveket kellő mély­séggel megismerjük.

Nem véletlen, hogy a héber hit szó „emuná” „gyakorlást”, „edzést” is jelent. Az erős hit elő­feltétele, hogy ebben a témában ne bízzuk magunkat pil­lanatnyi hangulatunkra, kör­nyezetünk normáira és szlo­genekre. Hanem szellemi ak­ti­vitást nem kímélő módon mélyüljünk el a téma filozófiai és gyakorlati mélységeiben, és ez­által edződjünk rá a hitre.

Köves Slomó rabbi

 

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás