Olvasónk, Viki, munkahelyén kény­telen olyan sokáig bent ma­rad­ni pénteken, hogy nem ér ha­za gyertyagyújtásra. Erre a prob­lémára próbált megoldást ta­lálni: „Megtehetem, hogy elindulok haza, mielőtt bejönne a Sá­besz meggyújtom a lángot egy kö­vön az úton, és hazamegyek gya­log?” – kérdezte.

 


Kedves Viki!

Hét rabbinikus micva van, ezek egyi­ke a sábeszi gyertyagyújtás (Micvot Hásém 24. nap). Az elő­írás úgy szól, hogy péntek dél­után a szombat tiszteletére, még a szombat bejövetele előtt gyer­tyát kell gyújtani. A micva cél­ja, hogy gondoskodjunk arról, hogy fény legyen az ember ott­honában, nehogy megbotoljon valamiben (Sulchán áruch RSZ 263:1.). Abban az esetben, ha már amúgy is van fény az otthonban, még mindig kötelező további gyertyát gyújtani abban a helyiségben, ahol étkezni fognak, hisz a sok fény élvezetesebbé teszi az étkezést (uo.).

Ha valamiért az ember nem tu­dott hazaérni sábesz előtt, ak­kor a szombat bejövetele után már szigorúan tilos gyertyát gyúj­tania, mert az a szombat meg­szegése lenne.

A micva csak a lakhelyen és az étkezés helyén írja elő nekünk a gyertyagyújtást, de nincs olyan előírás, hogy az ember az ut­cán is gyújtson gyertyát, így ez nem lehet megoldás.

Elterjedt szokás, hogy 18 perc­cel napnyugta előtt, a sábesz kez­dete előtt gyújtunk gyertyát, de valójában megtehetjük ezt valamivel korábban is, az un. plág hámincha ideje után (uo. 6.). Ez körülbelül – a nap hosszától füg­gően – 1-1.5 órával a sábesz be­jövetele előtt van. Ennél korábban hiába gyújt valaki gyertyát, nem teljesíti a micvát vele, mert olyan messze van a sábesz, hogy nem látszik, hogy a szombat tiszteletére gyújtotta azt.

Egyetlen lehetősége van annak a férjes asszonynak, aki sábesz után ér haza: kivételes esetben a fér­je teljesítheti a micvát he­lyette, hi­szen ő is ott lakik és az ő micvája is (Mágén Ávrahám 263:6.).

Ha va­laki még nem házas, akkor próbáljon mindent meg­tenni a munkahelyén, hogy idő­ben el tudjon indulni. Ha er­re nincs lehetőség, csak annyit te­het, hogy égve hagyja reggel a lámpákat a szombat tisz­teleté­re, így, ha nem is tudja tel­jesíte­ni a micvát, de legalább nem is iga­zán szegte meg, mert fény volt otthon a sábesz tiszteletére. Szo­­kás minden kimaradt gyertya­gyúj­­tásért a következő héten eggyel többet gyújtani (uo.).

A Talmud (Sábát 23b., uo. 1.) azt mondja, aki nagyon figyel ar­ra, hogy égjen sábeszi gyertya az otthonában, azt Isten tóratudós gyermekekkel áldja meg.

Oberlander Báruch

 

Kattints ide és kérdezz a rabbitól!

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Megszakítás