1. Boldogok a gáncstalan útuak, kik az Örökkévaló tana szerint járnak!

2. Boldogok, kik megóvják bizonyságait, egész szívvel keresik őt;

3. nem is cselekedtek jogtalanságot, az ő útjaiban jártak!

4. Te pasancsoltad, rendeleteidet hogy megőrizzük nagyon,

5. Vajha megszilárdulnának útjaim, hogy megőrizzem törvényeidet!

6. Akkor nem szégyenülök meg, mikor tekintek mind a parancsaidra.

7. Magasztallak szívnek egyenességében, mikor tanulom igazságos itéleteidet.

8. Törvényeidet megőrzöm, ne hagyj el oly nagyon!

9. Miáltal teszi tisztává ifjú az ösvényét; Hogy megőrzi igéd szerint!

10. Egész szivemmel kerestelek; ne engedj eltévednem parancsaidtól!

11. Szivembe rejtettem szavadat, azért, hogy ne vétkezzem ellened.

12. Áldva légy, Örökkévaló, taníts engem törvényeidre!

13. Ajkaimmal beszélem el mind a szájad itéleteit.

14. Bizonyságaid útján örvendtem mint mindenféle vagyon fölött.

15. Rendeleteiden hadd elmélkedem, és hadd tekintsem ösvényeidet.

16. Törvényeidben gyönyörködöm, nem felejtem el igédet.

17. Végezz jót szolgádon, hadd éljek és őrizzem meg igédet.

18. Nyisd meg szemeimet, hogy láthassak csodás dolgokat tanodból!

19. Jövevény vagyok a földön; ne rejtsd el tőlem parancsaidat!

20. Megtörődik a lelkem, vágyakozva itéleteid után minden időben.

21. Megdorgáltad az átkozott kevélyeket, kik eltévedtek parancsaidtól!

22. Gördíts le rólam gyalázatot és csúfságot, mert bizonyságaidat megóvtam.

23. Bár ültek is nagyok, egymással beszéltek ellenem: a te szolgád elmélkedik törvényeiden.

24. Gyönyörüségem is a te bizonyságaid, azok a tanácsosaim.

25. A porhoz tapadt a lelkem; élessz fel engem igéd szerint!

26. Útjaimat elbeszéltem s te meghallgattál: taníts engem törvényeidre!

27. Rendeleteid útját értesd meg velem, hadd elmélkedem csodatetteiden,

28. Szétfolyt a lelkem bánattól: támaszsz föl engem igéd szerint!

29. Hazugság útját távoztasd tőlem, s tanoddal kegyelmezz nekem.

30. Hűség útját választottam, itéleteidet magam előtt tartottam.

31. Ragaszkodtam bizonyságaidhoz: Örökkévaló, ne szégyeníts meg!

32. Parancsaid útján futok, mert tággá teszed szivemet.

33. Igazíts engem, Örökkévaló, törvényeid útjára, hadd óvjam meg mindvégig!

34. Értesd meg velem, hogy megóvhassam tanodat s megőrizzem egész szívvel.

35. Járass engem parancsaid ösvényén, mert azt kedvelem.

36. Hajlítsd szívemet bizonyságaidhoz, s ne nyerészkedéshez!

37. Térítsd el szemeimet, hogy ne lássanak hamisat, útaidon éltess engem!

38. Tartsd meg szolgádnak a te szavadat, amely visz a félelmedre.

39. Térítsd el gyalázatomat, melytől félek, mert jók a te itéleteid.

40. Ime vágyakoztam rendeleteidre: igazságoddal éltess engem!

41. Jőjenek rám kegyelmeid, oh Örökkévaló, segedelmed szavad szerint!

42. Hogy megfelelhessek gyalázómnak; mert bíztam a te igédben.

43. Ne ragadd ki az igazság szavát szájamból fölötte nagyon, mert itéleteidre várakozom.

44. Hogy megőrizhessem tanodat állandóan, mindörökké.

45. Hogy járhassak tág téren, mert rendeleteidet kerestem.

46. Hogy beszélhessek bizonyságaidról királyoknak előtte s ne szégyenkezzem. 

47. Majd gyönyörködöm parancsaidban, melyeket szeretek;

48. s fölemelem kezeimet parancsaidhoz, melyeket szeretek, hogy elmélkedjem törvényeiden.

49. Emlékezzél a szolgádnak jutott igéről, mivelhogy engem reméltettél.

50. Ez vigasztalásom nyomoruságomban: hogy szavad fölélesztett engem.

51. Kevélyek csúfoltak engem fölötte nagyon; tanodtól nem hajoltam el.

52. Gondoltam öröktől fogva való itéleteidre, Örökkévaló, és megvigasztalódtam.

53. Forróság ragadott meg engem a gonoszok miatt, kik elhagyták tanodat.

54. Dalok voltak nekem törvényeid jövevénységem házában.

55. Gondoltam éjjel nevedre, a megőriztem tanodat.

56. Ez jutott nekem, mert megóvtam rendeleteidet.

57. Osztályrészem, oh Örökkévaló – úgymondtam – hogy megőrzöm szavaidat. 

58. Könyörögtem előtted egész szivvel kegyelmezz nekem szavad szerint! 

59. Elgondoltam útjaimat s visszatérítettem lábaimat bizonyságaidhoz.

60. Siettem és nem késedelmeztem, hogy megőrizzem parancsaidat.

61. Gonoszok csapatjai körülfogtak; tanodat nem felejtettem el.

62. Éjfélkor kelek föl, hogy hálát adjak neked a te igazságos itéleteidért.

63. Társa vagyok mindazoknak, kik téged félnek és rendeleteid megőrzőinek.

64. Szereteteddel, Örökkévaló, tele van a föld, törvényeidre taníts engem.

65. Jót tettél szolgáddal, Örökkévaló, a te igéd szerint.

66. Jó értelemre és tudásra taníts engem, mert hittem parancsaidban.

67. Mielőtt sanyarogtam, tévelygő voltam, de most megőrzöm a szavadat.

68. Jó vagy te és jótevő: taníts engem törvényeidre!

69. Rám fogtak hazugságot a kevélyek, én egész szívvel megóvom rendeleteidet.

70. Eltompult mint hájtól a szivük, én tanodban gyönyörködtem.

71. Jó nekem az, hogy sanyargattattam, azért hogy tanuljam törvényeidet.

72. Jó nekem szájad tana, inkább mint ezrei aranynak és ezüstnek.

73. Kezeid készítettek és szilárdítottak engem: értesd meg velem, hogy tanulhassam parancsaidat!

74. Tisztelőid majd látnak engem és örülnek, mert igédre várakoztam.

75. Tudom, Örökkévaló, hogy igazság a te itéleteid és hűséggel sanyargattál.

76. Legyen, kérlek, szereteted a vigasztalásomra, a szolgádnak jutott szavad szerint!

77. Jöjjön rám irgalmad, hogy éljek, mert tanod az én gyönyörűségem.

78. Szégyenűljenek meg a kevélyek, mert hazugsággal elnyomtak engem; én elmélkedem rendeleteiden.

79. Forduljanak felém tisztelőid és bizonyságaid ismeröi.

80. Legyen szívem gáncstalan a te törvényeidben, azért hogy meg ne szégyenüljek.

81. Epedett lelkem a segedelmedért, igédre várakoztam.

82. Epednek szemeim szavadért, mondván: mikor vigasztalsz meg engem?

83. Mert olyan lettem, mint tömlő a. füstben; törvényeidet nem felejtettem el. 

84. Meddig tartanak szolgádnak napjai? Mikor teszel itéletet üldözőimen?

85. vermeket ástak nekem a kevélyek, akik nem tanod szerint valók.

86. Mind a parancsaid hűség, hazugsággal üldöznek: segíts engem!

87. Kevés híján semmivé tettek az országban, de én nem hagytam el rendeleteidet. 

88. Szereteted szerint éltess engem, hogy megőrizhessem szájad bizonyságát.

89. Örökké, oh Örökkévaló, fönnáll igéd az égben.

90. Nemzedékre meg nemzedékre van a te hüséged; megszilárdítottad a földet és megállt.

91. Itéleteid szerint megállanak ma is, mert mind a te szolgáid.

92. Ha tanod nem a gyönyörűségem, akkor elvesztem volna nyomorúságomban.

93. Soha sem felejtem el rendeleteidet; mert általuk éltettél engem.

94. Tied vagyok: segíts engem, mert rendeleteidet kerestem.

95. Reám vártak a gonoszok, hogy elveszítsenek; bizonyságaidra ügyelek én.

96. Minden epedésnek láttam végét; tágas a te parancsod nagyon.

97. Mint szeretem tanodat! Egész nap ő az elmélkedésem.

98. Ellenségeimnél bölcsebbé tesz parancsod, mert örökké enyém az.

99. Mind a tanítóimnál eszesebbé lettem, mert bizonyságaid az én elmélkedésem.

100. Véneknél értelmesebb vagyok, mert rendeleteidet megóvtam.

101. Minden rossz ösvénytől tartóztattam lábaimat, azért hogy megőrizzem igédet.

102. Itéleteidtől nem távoztam el, mert te oktattál engem.

103. Mennyivel édesebbek szavaid inyemnek, mint a méz szájamnak!

104. Rendeleteid által értelmes vagyok, azért gyűlölök minden hazug ösvényt.

105. Mécses a lábamnak a te igéd és világosság ösvényemnek.

106. Megesküdtem s teljesítettem, hogy megőrzöm igazságos itéleteidet.

107. Sanyarognom kellett nagyon oh Örökkévaló, éltess igéd szerint!

108. Szájam felajánlásait vedd kedvesen, Örökkévaló, és itéleteidre taníts engem.

109. Lelkem a tenyeremen van mindig, de tanodat nem felejtettem el.

110. Tőrt vetettek gonoszok nekem, de rendeleteidtől nem tévedtem el.

111. Birtokul vettem bizonyságaidat örökre, mert szívem vígsága azok.

112. Ráhajlítottam szívemet, hogy megtegyem törvényeidet örökké, mindvégig.

113. Tétevázókat gyűlölök, s tanodat szeretem.

114. Rejtekem és pajzsom vagy, igédre várakoztam.

115. Távozzatok tőlem, gonosztevők, hadd óvom meg Istenem parancsait!

116. Támogass engem szavad szerint, hogy éljek, s ne engedj megszégyenülnöm reményemmel!

117. Erősíts engem, hogy megsegíttessem, hogy gyönyörködhessem mindig törvényeiden.

118. Elvetetted mind, kik törvényeidtől eltévelyegnek, mert hazug az ő csalfaságuk.

119. Mint salakot elmozdítottad mind a föld gonoszait, azért szeretem bizonysága-idat.

120. Borzadott rettegésedtől testem, és itéleteidtől félek.

121. Cselekedtem jogot és igazságot, ne engedj át zsarolóimnak!

122. Kezeskedjél szolgádért a jóra; ne zsaroljanak engem kevélyek.

123. Szemeim epedtek segítségedért és igazságos szavadért.

124. Tégy szolgáddal szereteted szerint és törvényeidre taníts engem.

125. Szolgád vagyok, értesd meg velem, hadd ismerjem meg bizonyságaidat!

126. Ideje cselekedni az Örökkévalóért: megbontották a te tanodat.

127. Azért szeretem parancsaidat jobban aranynál és színaranynál.

128. Azért helyeslek mindenről való minden rendeletet, minden hazug ösvényt gyűlölök.

129. Csodásak a te bizonyságaid, azért megóvta azokat lelkem.

130. Szavaidnak megkezdése világít, értelmessé tesz együgyüeket.

131. Feltátottam szájamat s lihegtem, mert parancsaidra vágyódtam.

132. Fordulj hozzám és kegyelmezz nekem, joga szerint azoknak, kik nevedet szeretik.

133. Lépteimet szilárdítsd meg szavaddal, s ne engedj uralkodni rajtam semmi jogtalanságot.

134. Válts ki engem ember zsarolásától, hogy megőrizhessem rendeleteidet.

135. Arczodat világíttasd szolgádra és taníts engem törvényeidre!

136. Vízpatakoktól kiáradnak szemeim, mivel nem őrizték meg tanodat.

137. Igazságos vagy, Örökkévaló, és egyenesek itéleteid.

138. Igazsággal megparancsoltad bizonyságaidat és hűséggel nagyon.

139. Sorvasztott engem buzgalmam, mert elfelejtették szavaidat szorongatóim.

140. Salaktalan a te szavad nagyon és szolgád szereti azt.

141. Csekély vagyok és megvetett; rendeleteidet nem felejtettem el.

142. Igazságod örökre igazság és igaz a te tanod.

143. Szorultság és szükség értek engem, parancsaid az én gyönyörűségem.

144. Igazság a te bizonyságaid örökre, értelmet adj nekem, hogy éljek!

145. Egész szívvel felkiáltottam: hallgass meg, Örökkévaló, törvényeidet hadd óvom meg!

146. Hívtalak, segíts engem, hogy megőrizhessem bizonyságaidat.

147. Megelőztem a szürkületet és fohászkodtam; igédre várakoztam.

148. Megelőzték szemeim az őrszakokat, hogy elmélkedjem szavadról.

149. Hangomat halljad szereteted szerint, Örökkévaló, itéleted szerint éltess engem!

150. Közelednek a gazságot hajhászók, tanodtól eltávolodtak.

151. Közel vagy, Örökkévaló, s mind a parancsaid igazság.

152. Régen tudom bizonyságaidból, hogy örökre alapítottad azokat.

153. Lásd nyomorúságomat és ragadj ki, mert tanodat nem felejtettem el.

154. Vidd ügyemet és válts meg engem, szavad szerint éltess engem!

155. Távol van a gonoszoktól segítség, mert törvényeidet nem keresték.

156. Irgalmad nagy, oh Örökkévaló, itéleteid szerint éltess engem!

157. Sokan vannak üldözőim és szorongatóim, bizonyságaidtól nem hajoltam el.

158. Láttam hűtlenkedőket és elundorodtam, akik szavadat nem őrizték meg.

159. Lásd, hogy szeretem rendeleteidet, Örökkévaló, szereteted szerint éltess engem!

160. Igédnek összege igazság és örökké tart minden igazságos itéleted.

161. Nagyok üldöztek engem ok nélkül, de igédtől megrettent szívem.

162. Örvendek én a te szavadon, mint ki nagy zsákmányt talál.

163. Hazugságot gyűlölök és utálom; tanodat szeretem.

164. Hétezer naponta dicsértelek, igazságos itéleteidért.

165. Bőséges béke jut azoknak, kik szeretik tanodat, s nincs számukra botlás.

166. Reménykedtem segítségedre, Örökkévaló, s parancsaidat megtettem.

167. Megőrizte lelkem bizonyságaidat és megszerettem őket nagyon.

168. Megőriztem rendeleteidet és bizonságaidat, mert mind az útjaim előtted vannak.

169. Közel jusson színedhez fohászkodásom, Örökkévaló, igéd szerint adj nekem értelmet.

170. Jusson könyörgésem színed elé, szavad szerint ments meg engem!

171. Ömledeztessenek ajkaim dicséretet, mert törvényeidre tanítasz engem.

172. Hangoztassa nyelvem szavadat, mert mind a parancsaid igazság.

173. Legyen kezed megsegítésemre, mert rendeleteidet választottam.

174. Vágyódtam üdvödre, oh Örökkévaló, és tanod az én gyönyörűségem.

175. Hadd éljen lelkem és dicsérjen téged. és itéleteid segítsenek engem.

176. Eltévedtem, mint bujdosó bárányt keresd szolgádat, mert parancsaidat nem felejtettem el.