Szombat, Szukkot - Ünnepi gyertyagyújtás időpontja: 2020-10-02 18:02 - Ünnep kimenete: 2020-10-04 19:02:00

10. 📖 Nechemja könyve

És tésztánk elsejét és adományainkat

 

S mindezért szilárd szövetséget kötünk és azt megírjuk; a lepecsételt iraton legyenek nagyjaink, levitáink, papjaink. És a lepecsételt iratokon voltak: Nechemja, a tirsáta, Chakhalja fia, meg Czidkija; Szerája, Azarja, Jirmeja; Paschúr, Amarja, Malkija; Chattús, Sebanja, Mallúkh; Chárím, Merémót, Óbadja; Dániél, Ginne­tón, Bárúkh; Mesullám, Abija, Mijjámín; Maazja, Bil­gáj, Semája; ezek a papok. S a leviták: Jésúa, Azanja fia, Binnúj, Chénádád fiai közül Kadmiél; és testvé­reik: Sebanja, Hodija, Kelíta, Pelája, Chánán; Míkha, Rechób, Chasabja; Zakkúr, Sérébja, Sebanja; Hó­dija, Bání, Benínú. A nép fejei: Pareós, Páchat-Móáb, Élám, Zattú, Báni; Bunni, Azgád, Bébáj; Adónija, Bigvai, Adín; Átér, Chizkija, Azzúr; Hódija, Chá­súm, Béczaj; Chárif, Anátót, Nébaj; Magpíás, Me­sullám, Chézír; Mesézabél, Czádók, Jaddúa; Pe­latja, Chánán, Anája; Hóséa, Chananja, Chassúb; Hallóchés, Pilchá, Sóbék; Rechúm, Chasabna, Máa­széja; Achija, Chánán, Ánán; Mallukh, Chárím, Báana.

A többi nép pedig, a papok, a leviták, a kapuőrök, az énekesek, a szentélyszolgák s mindaz, aki el­különödött az országok népeitől az Isten tanához, nejeik, fiaik és leányaik, mindenki, akinek tudása és értelme volt, velük tartottak testvéreikkel, hatalma­saikkal és hitbe meg eskübe léptek, hogy járnak Isten tana szerint, a mely adatott Mózes, Isten szolgája által, és hogy megőrizzük: és megtesszük az Örökkévalónak, a mi Urunknak mind a parancsolatait és rendeleteit és törvényeit; és hogy nem adjuk leányainkat az ország népeinek és az ő leányaikat nem vesszük el fiaink­nak. És az ország népei, akik hozzák az árúkat és mindenféle eleséget szombat napján eladásra, azoktól nem veszünk szombaton és szent napon; s hogy el­hagyjuk a hetedik esztendőt s mindennemű adósságot. És megállapítottuk magunk számára parancsolatképen, hogy magunkra vállalunk egyharmad sékelt évente Is­tenünk házának szolgálatára; a rend kenyerére, meg az állandó lisztáldozatra és az állandó égő áldozatra, a szombatra, az újholdakra, az ünnepekre meg a szent­ségekre és vétekáldozatokra, hogy engesztelést szerezze­nek Izraél számára, és Istenünk házának minden mun­kájára.

És a sorsokat kivetettük a fa hozatalára, a pa­pok, a leviták s a nép, hogy meghozzuk azt Istenünk házának, atyai házaink szerint meghatározott időkben évről-évre, tüzelésül az Örökkévalónak, Istenünknek oltárán, amint írva van a tanban. És hogy meg­hozzuk földünk zsengéjét s mindennemű fa minden gyümölcsének zsengéjét évről-évre az Örökkévaló há­zába. És elsőszülött fiainkat és barmainkat, amint írva van a tanban, és hogy marháink meg juhaink első­szülöttjeit elhozzuk Istenünk házába a papoknak, kik szolgálatot tesznek Istenünk házában. És tésztánk elsejét és adományainkat s minden fa gyümölcsét, mus­tot s olajat elhozzuk a papoknak Istenünk házának kamaráiba s földünk tizedét a levitáknak; és maguk a leviták azok, akik beszedik a tizedet mind a földművelő városainkban. És együtt legyen egy pap, Árón fia, a levitákkal, midőn a leviták beszedik a tizedet; s a levi­ták vigyék föl a tizednek tizedét Istenünk házába a kamarákba, a kincstárba. Mert a kamarákba viszik Izraél fiai és Lévi fiai a gabonának, a mustnak és az olajnak adományát; és ott vannak a szentély edényei, meg a szolgálattevő papok s a kapuőrök s az énekesek. S el nem fogjuk hagyni Istenünknek házát.

  • Küldés emailben

Fejezetek