1. Hallelúja! Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jóságos, mert örökké tart a kegyelme.

2. Ki mondhatja el az 1 06. Örökkévaló hatalmas tetteit, hirdetheti minders dicséretét?

3. Boldogok, akik megőrzik a jogot, aki igazságot mível minden időben.

4. Emlékezzél reám, Örökkévaló, a néped iránt való kedvességgel, gondolj reám a te segítségeddel,

5. hogy láthassam választottaid jólétét, hogy örüljek nemzeted örömén, hogy dicsekedjem birtokoddal együtt.

6. Vétkeztünk, őseinkkel együtt, bűnt követtünk el, gonoszul cselekedtünk.

7. Őseink Egyiptomban nem fogták föl csodatetteidet, nem emlékeztek kegyeid bőségére s engedetlenkedtek a tenger mellett, a nádastengernél.

8. Megsegítette őket neve kedvéért, hogy tudassa hatalmát.

9. Megdorgálta a nádastengert és kiszáradt s vezette őket mélységekben, akár a pusztában.

10. Megsegítette őket gyülölőnek kezéből, megváltotta őket ellenségnek kezéből;

11. vizek borították be szorongatóikat, egy sem maradt meg közülök.

12. És hittek szavaiban, énekelték dicséretét.

13. Hamar felejtették el tetteit, nem várták be határozatát:

14. vágygyal vágyakoztak a pusztában, s megkisértették Istent a sivatagban;

15. meg is adta nekik kérésöket, de soványságot bocsátott lelkökre.

16. Felbuzdúltak Mózes ellen a táborban, Áron, az Örökkévaló szentje ellen.

17. Megnyilt a föld s elnyelte Dátánt, s befödte abírám községét;

18. tűz égett községük között, láng lobbasztotta el a gonoszokat.

19. készítettek borjut a Chórébnél, s leborúltak öntött kép előtt.

20. Felcserélték dicsőségöket, képmásával ökörnek, füvet evőnek.

21. Elfelejtették Istent, segítőjüket, ki nagyokat mívelt Egyiptomban,

22. csodás tetteket Chám földjén, félelmeteseket a nádastenger mellett.

23. Kimondta, hogy megsemmisíti őket, hacsak Mózes az ő választottja nem áll a résben előtte, hogy elfordítsa hevét, nehogy rontson.

24. Megvetették a gyönyörűséges országot, nem hittek igéjének;

25. zúgolódtak sátraikban, nem hallgattak az Örökkévaló szavára.

26. Akkor hezet emelt felőlük, hogy elejti őket a pusztában,

27. s hogy magzatukat a nemzetek közé ejti, s hogy szétszórja őket az országokban.

28. Csatlakoztak Báal-Peórhoz és ették halottaknak áldozatait;

29. bosszantották cselekedeteikkel és csapás tört ki köztük.

30. Akkor odaállt Pínechász s itéletet tett és elállt a csapás;

31. betudatott az neki igazságul nemzedékre meg nemzedékre örökké.

32. Megharagították a pörlekedés vizénél, s roszszúl járt Mózes ő miattuk,

33. mert engedetlenkedtek szelleme iránt, s elszólta magát ajkaival.

34. Nem semmisítették meg a népeket, melyeket mondott nekik az Örökkévaló;

35. hanem összevegyűltek a nemzetekkel s eltanulták tetteiket.

36. Szolgálták bálványaikat, úgy hogy tőrül lettek nekik;

37. áldozták fiaikat és leányaikat a gonosz szellemeknek.

38. Ártatlan vért ontottak, fiaik és leányaik vérét, akiket áldoztak Kanaán bálványainak, úgy hogy fertőzötté lett az ország a vérbüntől.

39. Tisztátalanokká lettek tetteik által s paráználkodtak cselekedeteikkel.

40. És föllobbant az Örökkévaló haragja népe ellen, s megutálta birtokát;

41. adta őket nemzetek kezébe, s uralkodtak rajtuk gyülölőik,

42. szorították őket ellenségeik s megalázkodtak kezök alatt.

43. Sok izben mentette meg őket, de ők engedetlenkedtek öntanácsuk szerint s összeroskadtak bűnükben.

44. De látta szorultságukat, midőn meghallotta fohászukat;

45. s megemlékezett számukra szövetségéről és sajnálkozott kegyeinek bősége szerint,

46. s adta őket irgalomra mind a foglyulejtőik előtt.

47. Segíts meg minket, Örökkévaló, Istenünk, s gyűjts össze a nemzetek közül, hogy hálát adjunk szent nevednek, hogy magasztalódjunk dicséreteddel!

48. Áldva legyen az Örökkévaló, Izraél Istene, öröktől fogva örökké. S mondja az egész nép: Ámen! Hallelúja!