1. Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jóságos, mert örökké tart a kegyelme!

2. Ezt mondják az Örökkévaló megváltottjai, akiket megváltott szorongatónak kezéből,

3. és országokból gyüjtötte őket össze: keletről és nyugatról, északról és a tenger felől.

4. Tévelyegtek a pusztában, sivatag úton, lakó várost nem találtak;

5. éhesek, szomjasak is, lelkük ellankad ő bennök.

6. És kiáltottak az Örökkévalóhoz szorultságukban, szorongásaikból megmentette őket,

7. járatta őket egyenes úton, hogy lakó városba menjenek.

8. Adjanak hálát az Örökkévalónak kegyelemért, és csodatotteiért az emberfiaival;

9. mert jóllakatta az elepedt lelket, s az éhes lelket megtöltötte jóval!

10. Kik sötétségben és homályban ülnek, nyomorúságnak s vasnak foglyai,

11. mert engedetlenkedtek Isten szavai iránt és a Legfelsőnek tanácsát megvetették;

12. hát megalázta szenvedésben szivöket, megbotlottak s nincs, ki segítsen.

13. És kiáltottak az Örökkévalóhoz szorultságukban, szorongásaikból megsegíti őket,

14. kivezeti őket sötétségből és homályból, és kötelékeiket szétszakítja.

15. Adjanak hálát az Örökkévalónak kegyelméért és csodatetteiért az emberfiaival;

16. mert összetört érczajtókat és vasreteszeket szétvágott.

17. Akik oktalanok bűntettük útja miatt és büneik miatt sanyarognak,

18. minden eledelt utál a lelkük s eljutottak a halál kapuihoz.

19. És kiáltottak az Örökkévalóhoz szorultságukban, szorongásaikból megsegíti őket,

20. igéjét küldi és meggyógyítja őket s kiszabadítja vermeikből;

21. adjanak hálát az Örökkévalónak kegyelméért és csodatotteiért az emberfiaival,

22. s áldozzanak hálaáldozatokat, s beszéljék el tetteit ujjongással!

23. Kik tengerre szállanak hajókon, munkát végeznek nagy vizeken,

24. ők látták az Örökkévaló tetteit és csodatetteit a mélységben:

25. szólt s támasztott szélvihart s az fölemelte hullámait,

26. fölszállnak égbe, lesülyednek mélységekbe, lelkük elcsüggedt a bajban,

27. forognak és inognak mint a részeg, és minden bölcseségök elenyészik.

28. És kiáltottak az Örökkévalóhoz szorultságukban, és szorongásaikból kivezeti őket;

29. megállítja a vihart csendességgé s lecsillapodtak hullámaik;

30. s örültek, hogy elhallgattak, s elvezette őket kivánságuk révébe.

31. Adjanak hálát az Örökkévalónak kegyelméért és csodatetteiért az emberfiaival,

32. s magasztalják őt népnek gyülekezetében s vének ülésében dicsérjék őt!

33. Folyamokat tett pusztává s víznek eredőit tíkkadtsággá,

34. termékeny országot sós földdé a benne lakók rosszasága miatt;

35. pusztát tett vizes tóvá és sivatag földet víznek eredőívé,

36. és letelepített ott éhezőket s lakó várost alapítottak.

37. Bevetettek mezőket és ültettek szőlőket, és gyümölcsöt, termést szerzettek.

38. Megáldotta őket, s megsokasodtak nagyon és barmukat nem kevésbítette.

39. De megkevesbedtek és meggörnyedtek bajnak és bánatnak nyomásától.

40. Csúfot önt nemesekre s eltévelyítette őket úttalan pusztaságban;

41. de felmagasította a szükölködőt a nyomorúságból s olyanná tette a családokat, mint a juhok.

42. Látják az egyenesek és örülnek, s minden jogtalanság elzárja száját.

43. Ki oly bölcs, hogy megőrizze ezeket, hogy ügyeljenek az Örökkévaló kegyelmeire.