Szombat, Szukkot - Ünnepi gyertyagyújtás időpontja: 2020-10-02 18:02 - Ünnep kimenete: 2020-10-04 19:02:00

12. 📖 Nechemja könyve

És ezek a papok, meg leviták

 

És ezek a papok, meg leviták, akik fölmentek Zerubbábellel, Sealtiél fiával és Jésúával: Szerája, Jírmeja, Ezra; Amarja, Mallúkh, Chattús; Sekhanja, Rechúm, Merémót; Iddó, Ginnetój, Abija; Mijjámin, Máadja, Bilga; Semája, Jójáríb, Jedája; Szallú, Ámok, Chil­kija, Jedája. Ezek a papok fejei és testvéreik Jésúa napjaiban. És a leviták: Jésúa, Binnúj, Kadmíél, Sérébja, Jehúda, Mattanja; ő és testvérei a hálaének fölött. És Bakbukja meg Unni, az ő testvéreik, velük szemben osztályok szerint. És Jésúa nemzette Jójá­kímot, és Jójákím nemzette Eljásíbot és Eljásíb nem­zette Jójádát; és Jójádá nemzette Jónátánt és Jóná­tán nemzette Jaddúát. És Jójákím idejében voltak papok, atyai házak fejei: Szerájától Merája, Jirmejától Chananja; Ezrától Mesullám, Amarjától Jehóchánán; Melíkhútól Jónátán, Sebanjától József; Chárimtól Adna; Merájóttól Chelkaj; Iddótól Zekharja; Ginnetón­tól Mesullám; Abijától Zikhri: Minjámintól, Móadjá­tól Piltaj; Bilgától Sammúa; Semájától Jehónátán; Jójáribtól Mattenaj; Jedájától Uzzi; Szallajtól Kal­laj; Amóktól Éber; Chilkijától Chasabja; Jedájától Netanél.

A leviták Eljásib, Jojádá, Jóchánán és Jad­dúa napjaiban föl voltak írva, az atyai házak fejei, a papok is a perzsa Dárjáves uralmáig. Lévi fiai, az atyai házak fejei, föl vannak írva a krónika könyvében; még pedig Jóchánánnak, Eljásib fiának, napjaiig; S a leviták fejei: Chasabja, Sérébja, Jésúa Kadmíél fia, meg testvéreik velük szemben, dicsérő énekre s hálamondásra Dávidnak, az Isten emberének pa­rancsolata szerint; osztály osztály mellett. Mattanja; Bakbukja, Óbadja, Mesullám, Talmón, Akkúb kapu­őrök, őrizetet tevők a kapuk tárházaiban. Ezek voltak Jójákimnak, Jésúa, Jóczádák fia fiának napjaiban s Ne­chemja, a helytartó s Ezra pap, az írástudó napjaiban. És Jeruzsálem falának fölavatásakor fölkeresték a levitákat mind a helyeikből, hogy bevigyék őket Jeru­zsálembe, hogy tartsanak felavatást meg örömünnepet háladalokkal meg énekkel, cimbalmokkal, lantokkal és hárfákkal. És egybegyűltek az énekesek fiai, még pedig a Jeruzsálem körül levő kerületből és a Netófa­beliek falvaiból; és Bet-Gilgálból és Gébá meg Azmávet mezőiről, mert falvakat építettek maguknak az éneke­sek Jeruzsálem körül. És megtisztálkodtak a papok és a leviták; és megtisztították a népet meg a kapukat és a falat.

És fölvonultattam Jehúda nagyjait a fal fölé s fölállítottam két nagy hálakart s meneteket, jobbra a falon fölül, a szemét kapuja felé. És ment utánuk Hósája s Jehúda nagyjainak fele; és Azarja, Ezra, Mesullám; Jehúda és Benjámin, meg Se­mája és Jirmeja. És a papok fiai közül trombitákkal Zekharja, Jónátán fia, Semája fia, Mattanja fia, Mi­khája fia, Zakkúr fia, Ászáf fia; és testvérei: Semája, Azarél, Milelaj, Gilelaj, Máaj, Netanél, Jehúda, Cha­náni, Dávidnak, Isten emberének hangszereivel; Ezra, az írástudó pedig előttük volt. És a forrás ka­puja felé egyenesen maguk előtt fölmentek Dávid vá­rosának lépcsőin a falhoz való feljáraton Dávid házán fölül egészen a víz kapujáig keleten. A második hála­kar pedig, a mely átellenben ment – annak én men­tem utána – s a nép fele a falon fölül, a kemencék tornya felől egészen a széles falig; és Efraim kapuja felől a régi kapu felé s a halak kapuja felé és Chana­nél tornyánál meg a Méa tornyánál egészen a juhok kapujáig, és megállottak az őrség kapujában.

És meg­állt a két hálakar az Isten házánál, én is, meg a vezérek fele én velem; és a papok: Eljákim, Máaszéja, Min­jámín, Mikhája, Eljóénaj, Zekharja, Chananja, trombiták­kal, és Máaszéja, Semája, Eleázár, Uzzi, Jehóchánán, Malkija, Élám és Ézer. És hangjukat hallatták az éne­kesek, Jizrachja pedig volt az előljáró. És áldoztak ama napon nagy vágóáldozatokat s örvendeztek, mert Isten megörvendeztette őket nagy örömmel; s a nők és a gyermekek is örvendeztek; és elhallatszott Jeru­zsálem öröme messzire. És kirendeltettek ama napon férfiak a kamarák fölé, az adományok, zsengék és tizedek tárházai szá­mára, hogy azokban gyűjtsék össze a városok mezői szerint a tanban elrendelt illetményeket a papok és leviták részére, mert Jehúdának öröme telt a papokban s levitákban, kik ott álltak, és őrizték Istenük őrizetét s a tisztaság őrizetét, az énekesek s kapuőrök is, Dá­vidnak és fiának, Salamonnak parancsolata szerint. Mert Dávidnak és Ászáfnak, hajdanta az énekesek fejének napjai óta volt dicsérő dal és hálamondás az Istennek tiszteletére. És egész Izraél Zerubbábel nap­jaiban és Nechemja napjaiban adta az énekesek és a kapuőrök illetményeit, a mindennapit a maga napján; és juttattak szent részt a levitáknak s a leviták juttat­tak szent részt Áron fiainak.

  • Küldés emailben

Fejezetek