164. 📖 Kitzur Sulchan Aruch

Az elsőszülött fiú kiváltásának szabályai

Az elsőszülött fiú kiváltásának szabályai (10 pontban)
1. Parancskötelessége minden férfiúnak Izraelben, hogy fiát, aki elsőszülötte az anyjának, kiváltsa valamely kóhéntől öt ezüst sekell-lel, a mi érempénzünkben annyival, amennyiben a tiszta ezüst súlya 5 1/3 lot legyen (l. Chatam Szófer dtvt. II. 289.) Adhat a kóhénnak más tárgyat is, amelynek ez az értéke, de sem ingatlant, sem kötelezvényt, Ezért nem lehet kiváltani bankjegyekkel sem. E micvaparancs teljesítésénél lakomát szoktak adni.
2. Ha mondotta már egy kóhénnak, hogy tőle váltja ki a gyermeket, tilos az ígéretet visszavonnia. Ha mégis visszavonta és egy más kóhéntól váltotta ki, a gyermek kiváltottnak tekintendő.
3. Nem váltják ki a gyermeket, csak ha születésétől számított harminc nap már elmúlt, és mindjárt a harmincegyedik napon kell kiváltani, hogy ne késsenek a micvakötelesség teljesítésével. Nem váltják ki sem sabbosz, sem jomtov (ünnep) napján, de félünnepen kiváltják. A kiváltás szertartását nappal szokták megtartani. Mindamellett, ha már elmúlt a harmincegyedik nap és nem váltotta ki, vagy mert sabbosz, illetve jomtov (ünnep) napjára, vagy mert böjtnapra esett, kötelessége mindjárt utána este kiváltani, ne várjon vele másnapig, hogy a micva teljesítésével még többet ne késsék.
4. Az apa odahozza elsőszülöttét a kóhén elé és tudatja vele, hogy az elsőszülött, zsidó anyja méhének a megnyitója és viszi magával az ezüstpénzt vagy az öt sekelnek megfelelő értéket és odateszi a kóhén elé és azt mondja a kóhénnak: ez az én fiam és elsőszülöttem stb. és azután a gyermeket is odateszi a kóhén elé. A kóhén pedig megkérdezi tőle: melyiket akarod inkább stb. mire ő azt feleli és mondja: ki akarom váltani a fiamat stb. És mialatt az apa a kezében tartja még a pénzérmeket, mielőtt azokat a kóhénnak átadja, ezt az áldást mondja: Légy áldva . . . stb., aki megszentelt bennünket a parancsolataival és megparancsolta nékünk a fiú kiválasztását és a = = = áldást is elmondja. Mire a pénzérmeket azonnal átadja a kóhénnak, a kóhén átveszi a pénzt és a fiú feje fölött a kezében tartja és ezt mondja: ezt e helyett stb. azután ráteszi kezét a fiú fejére és megáldja, mondván: Tegyen téged Isten . . . stb. Áldjon meg téged az Örökkévaló és őrizzen meg téged stb. Bizony napok hosszát és életéveket stb. Az Örökkévaló őrizzen meg minden rossztól… stb. Azután bróchót mond a serleg-borra. Ha nincsen boruk, mondhat áldást más italra, amit ottan inni szoktak, de akkor a kiváltás szertartását az étkezéshez való kézmosás előtt kell megtartani, mert lakoma közben nem mondanak áldást más italra, de nem ez a szabály, ha van boruk, mert akkor a kiváltás szertartását a kenyérre járó = = = bróchó után végzik.
5. Ha az apa nincsen abban a helységben, ahol a fia, kiválthatja attól a kóhéntől is, ki az ő helységében van, de akkor így mondja néki: Van egy elsőszülött fiam, akit ki kell váltanom . . . stb. A kóhén pedig, (mint fentebb) ezt mondja: Mit akarsz inkább… stb.
6. Arra a szokásra, hogy a kóhén azután a kiváltás pénzét egészben vagy részben visszaadja az apának, a Turé Zahab ír indokot (de ez is megfontolásra szorul). Aki a micvakötelességet úgy akarja teljesíteni, ahogyan kell, válasszon magának egy szegény, tóráttanuló és Istenfélő kóhént, és az apának is meg a kóhénnak is az legyen a feltett szándéka, hogy a pénz ne adassék vissza, vagy adja néki ajándékba olyan feltétellel, hogy visszaadja (l. Mhr. Jáabec áld. eml.: Migdol Oz.).
7. Az anya nem köteles kiváltani a fiát. Ha az apa meghalt, a rabbiszék váltja ki (l. Nekudot Hakeszef).
8. Ha az apa megszegte a parancsot és nem váltotta ki a fiát, avagy hogy meghalt az apa és a rabbiszék sem váltotta ki, akkor mihelyst felnőtt, enenmaga köteles magát kiváltani és – ő- így mondja a bróchót… »aki megszentelt bennünket a parancsolataival és megparancsolta nékünk az elsőszülöttnek a kiváltását és a = = = áldást is elmondja (1. a Tesuba Meahaba könyvében).
9. A kóhénok és léviták az elsőszülött kiváltásának kötelezettsége alól mentesek, akár ha kóhénnak a leánya vagy lévinek leánya ment nőül Izrael többi törzséből valóhoz, nem kell kiváltani a fiát. Ha. nemzsidó ember megejtette egy kóhénnak a leányát és teherbe esett tőle, avagy ha azután már megengedett módon válott terhessé, elsőszülött fiát ki kell váltani, mert hiszen az anyjának kehuna méltóságát a nemzsidóval való nemi érintkezése már megszentségtelenítette; ugyanígy megszentségteleníti minden más tiltott nemi érintkezés.
10. Az az asszony, ki első magzatát elvetélte, azután pedig életképes fiút hozott a világra, tegyen kérdést a törvénytudónál.

  • Küldés emailben

Fejezetek