A havi tisztátalanságban elkülönült asszony szabályai (16 pontban)
1. Olyan asszony, akinek akár egy csepp vére szakadt is le méhéből, bármiféle módon, okból is történt az, akár hogy természeténél fogva női módra bizonyos időközökben vagy azon kívül is vért lát, sőt akár hogy véletlen baleset kényszerűsége okozta, hogy ez a vér távozott méhéből, legyen tisztátalansága miatt elkülönült, míg hét tisztulási napot nem számlált és a tisztulási fürdőbe kellően alá nem merült. Az, aki ily tisztátalan nővel közösül, a kiirtás bűnébe esik, az asszonyt is a kiirtás büntetése sújtja. Kedveskedő, gyengéd érintésért is a (harminckilenc) malkuszfenyítés jár.
2. Ha nem is érezte maga, hogy vér távozott a méhéből, hanem csak vércsöppet talált a testén, vagy az ingén, vagy a lepedőn, vagy másutt – és fel sem teheti, hogy máshonnan és más okból jött, hanem csakis a méhből jöhetett, az tisztátalan. Mind az olyan asszony, aki valamely foltot talál, ha az nem is egészen vörös, de nem is egészen fehér, köteles kérdést intézni miatta a törvénytudójához, mert több szabály különbséget tesz abban, hogy a folt nagy volt-e, vagy kicsiny, továbbá, hogy mi lehet a vérzés oka és mi nem. Abban is van különbség, hogy mely időben találta azt, azokban a napokban-e, amikor különben tiszta volt, vagy tisztulása hetének első napjaiban.
3. Ha az asszony úgy (azt) érzi, hogy megnyílott a méhe, – bárha megvizsgálta magát és nem is talált semmit, mégis tisztátalan. (Tudatni kellene ezt az asszonyokkal, mert sok asszony nem tudja.) De ha azt találja, hogy valami fehér váladék folyt ki belőle, amelybe azonban semmi vörös szín nem keveredett, akkor tiszta.
4. Az vagyon írva (M. III. 18. 19.): nőhöz tisztulásának elkülönültségében ne közeledjél, mert az áll: ne közeledjél, úgy magyarázzuk, hogy mindennemű közeledés tilos: hogy ne játszadozzék, ne léháskodjék véle még oly szavakkal sem, melyek bűnre vihetik, de szabad egyedül lennie véle, mert mivel már élt vele és ha majd az a tisztulási fürdőt veszi, szabad is lesz vele élnie, nem lesz olyan erős a vágya és nem kell tartani attól, hogy tilalmas időben megy be hozzá.
5. Ne érintse meg a kisujjával sem, ne nyújtson semmit a maga kezéből annak a kezébe akármily hosszú tárgyat se s ugyanúgy ne vegyen el annak a kezéből semmit. Szintúgy tilos dobni is egymásnak kezéből egymásnak kezébe.
6. Ne egyék vele másként egy asztalnál, csak a rendestől elütő módon, azaz állítson a maga tányérja és neje tányérja közé valamit, olyan tárgyat, mely különben más alkalommal nem szokott ott feküdni, avagy pedig változtasson a helyén. Ha pedig az a szokásuk, hogy amikor tiszta, egy tálból esznek, most mindegyik külön tálból egyék, ez is elég.
7. Ne igyék annak a pohárnak a maradékából, amelyből az asszony ivott, de ha közben más ember ivott már belőle, vagy ha más pohárba öntötték, akkor szabad. Ha nem tudta, hogy az asszony ivott belőle és ő is akar inni a pohárból, nem kell vele tudatni azt, hogy neje ivott már belőle. (De ha tudta, hogy ivott belőle, csak azt nem tudta, hogy tisztátalan, mint a Lechem veszimla c. könyvemben megírtam, úgy látszik, kell vele azt tudatni.) Az asszonynak szabad innia abból, amit férje a serlegében hagyott. Vannak, kik azt mondják, hogy amiképpen tilos innia abból, ami az asszony poharában maradt, éppen úgy tilos ennie abból az ételből is, amit az asszony meghagyott.
8. Ne háljon vele egy ágyban, ha az nem is az asszony külön ágya, még ha mindegyik a maga ruhájában van is és így nem érinthetik egymást közvetlenül, sőt ha külön takarója van is mindegyiknek. Akkor is tilos, ha két ágyban fekszenek, de az ágyak érintkeznek egymással. Ha a földön hálnak, ne feküdjenek arccal egymás felé, hacsak nincsen nagyobb távolság közöttük. Ugyanez áll, ha két hosszában egymás mellett álló ágyban alszanak, mivel néha egymás felé fordulnak, ha van is üres tér az ágyak között, meg kell tiltani, kivéve, ha közöttük nagyobb távolság van. Tilos a férjnek ráülni neje állandóan használt ágyára akkor is, ha az nincs ott, az asszonynak is tilos aludni férje rendesen használt ágyában, de hogy ráüljön, nem kell megtiltani.
9. Tilos oly hosszú padon együtt ülniök, amely elmozdítható. De ha más ember ül közöttük, akkor szabad. Ne menjenek együtt egy kocsin, vagy egy hajón, ha csak sétára mennek, pl. kertekbe vagy parkokba és hasonló helyekre. De ha városról városra üzleteik dolgában járnak, szabad együtt menniök, ha egymagukban is vannak, de oly módon kell ülniök, hogy ne érintsék egymást.
10. Ne nézegesse a nőnek olyan testrészét, amelyet az be szokott takarni, de oly helyeit, melyek rendesen nincsenek betakarva, szabad néznie, ha gyönyörűsége telnék is benne. Tilos oly illatszereket szagolnia, melyeket neje használni szokott és tilos az énekét hallgatnia.
11. Ajánlatos, hogy a nő tisztátlansága elkülönültségében külön ruhákat hordjon, hogy mindkettőjüknek mindig eszében legyen a nő elkülönült volta. Csak nehezen és csak azért en- gedték meg, hogy a nő tisztátalansága napjaiban ékesítse magát, rendezze a fejviseletét és színes ruhákkal díszítse magát, hogy a férje soha csúnyának ne lássa.
12. Ne töltsön az asszony előtte bort a férje poharába, vagy ne is hozzon be néki és ne tegye eléje az asztalra. Az ágyát se hozza rendbe előtte. De nem előtte szabad mindent megtennie, habár a férje tudja, hogy ő csinálta. Nem szabad a férje részére vizet önteni, hogy az azzal arcát, kezeit és lábait megmossa, még hideg vizet sem.
13. Miként a nőnek tilos megtölteni az ura serlegét, úgy a férjnek sem szabad, hogy néki betöltsön, még a neje külön poharába sem szabad a nejének bort nyújtani, még az asztali áldásborából sem.
14. Ha a férfi beteg és nincsen nején kívül senki, aki kiszolgálja, szabad a nőnek minden oly szolgálatot megtennie, melynél nem kell férjét közvetlenül érintenie, felállíthatja, lefektetheti és támogathatja is, de különösen óvakodják attól, hogy az arcát, kezeit és lábait megmossa és hogy az ágyát előtte rendbehozza. Ha az asszony beteg, tilos a férjnek őt kiszolgálnia, ha nem is kell közvetlenül érintenie, csak nagy szükség esetén, ha lehetetlen mást találnia, aki azt kiszolgálná, szabad neki megtennie. Ha a férj orvos és nincs ott más oly képzett orvos, mint ő, szabad néki nejének érverését megvizsgálnia, mert nem élvezetből és kedveskedésből teszi.
15. Mindez említett távoltartásra ügyelniök kell a nő fehérneműváltása napjaiban, vagyis tisztulási hetének számlálása napjaiban is. És ha elmulasztotta a tevilát (a tisztulás mikva vizében való alábukást) a maga idejében, tilos nékik mindaz, amit említettünk, mindaddig, hogy a mikva vizében alá nem bukott.
16. A tisztátalanságában elkülönült asszony, mindaddig, míg a fehérnemű váltásának napjai előtt tisztátalanságának a jeleit látja, nem szokott a zsinagógába járni és nem szokott imádkozni (A Pri chadas és Pri megadim szerint kötelesek imádkozni akkor is, L. Miszgeret hasulchan.) De a félelmetes napokban, vagyis (az újévet megelőző hét) szelichotkönyörgéseinek első napjától kezdve és tovább, amikor a legtöbben elmennek a zsinagógába és neki nagy fájdalmára volna, ha nem mehetne, szabad elmennie és imádkoznia. Ugyanígy, akinek fia, vagy leánya házasodik, aki gyermeket szült és elérkezett az ideje, mikor a zsinagógába szokás menni és hasonló esetekben szabad elmennie.

Megszakítás