Tilalma a nővel való egyedüllétnek és a nőkhöz való egyéb közeledésnek (17 pontban)
1. Tilos bármily nővel, bárhol egyedül maradni, legyen az fiatal vagy öreg, zsidó vagy nemzsidó, akár rokona akár nem rokona, kivéve, hogy az apának szabad egyedül maradni a leányával és az anyának a fiával, meg a férjnek a nejével akkor is, amikor ez tisztátalanságában elkülönült ===. Ha a menyasszony tisztátalanságban elkülönült, lásd feljebb 157. fej.
2. Ha neje ott jelen van, szabad együtt lennie más asszonnyal, mivel a felesége vigyáz reá. De zsidó nő ne maradjon együtt nemzsidó férfiúval akkor sem, ha ennek a felesége jelen van. Ha több nemzsidó férfi van is ott és feleségük is velük vannak, akkor se maradjon együtt velük.
3. Zsidó asszony maradhat együtt két jámbor zsidó férfiúval, de csakis városban és csakis nappal, de mezőn (szántón) avagy éjjel – akár városban is – három jámbor embernek kell ott lennie. Szemérmetlen férfiakkal sosem szabad egyedül lennie, akárhányan vannak, hacsaknem hogy feleségük is velük van. Egy férfiúnak két asszonnyal sem szabad egyedül lenni. Hárommal vagy még többel némelyek szerint szabad egyedül lennie, ha ő ipari mesterségében vagy kereskedésében nem női dolgokkal foglalkozik, mások viszont mindenképpen megtiltják.
4. Olyan asszonnyal, kinek férje a városban van, szabad zsidó férfiúnak egyedül is együtt lenni, mert a nő tart a férjétől.
5. Olyan házra, melynek bejárata az utcára nyílik, nincs érvényben az együttlét tilalma sem nappal, sem este, amíg emberek járnak-kelnek az utcán. Ha a férfi bizalmas a nővel, például hogy együtt nőtt fel véle, mert rokona, vagy olyan nő, akinek férje már megtiltotta, hogy egyedül maradjon a férfiúval, ne maradjon egyedül vele, akkor sem, ha férje a városban tartózkodik, még olyan házban sem, melynek a bejárata az utcára nyílik.
6. Három évesnél fiatalabb leánnyal szabad férfiúnak egyedül lenni, miként nőnek is szabad egyedül maradni kilenc évesnél fiatalabb fiúval.
7. Nőtlen ember ne tanítson gyermekeket, mert azok anyja el szokott jönni az iskolába és megeshetik, hogy egyedül marad az asszonnyal. Nem szükséges, hogy a felesége is ott legyen az iskolában, elegendő, ha az asszony otthon van a lakásán, a férfi meg a maga helyén tanít. Nő azonban akkor se tanítson gyermekeket, ha a férje a városban tartózkodik, kivéve, ha a férj abban a házban lakik, ahol ő tanít. (Tóré zahab Jóré dea 245. fej.) az apák miatt, akik gyermekeiket odaviszik.
8. A férfi tartsa magát távol, de nagyon távol az asszonyoktól. Tilos asszonynak kézzel vagy lábbal inteni, – szemeivel jelet adni és tilos véle tréfálkozni, vele szemben léhának lenni vagy a szépségét nézegetni. Tilos a nők által használt illatszereket szagolgatni, még inkább, ha a nő azokat kezében tartja, vagy magán hordja. Nem szabad annak a nőnek, akit ismer, a festett, színes ruháit nézegetni, ha ezek a ruhák nincsenek is rajta, hogy képzeletét ne foglalkoztassa. Aki téren, utcán találkozik nővel, ne menjen utána, hanem siessen előre, hogy az oldalt vagy mögéje kerüljön. Ne menjen el parázna nőhöz való bejárat előtt még egy rőfnyi távolságban sem. Aki a nőnek akár a kis ujját is azzal a szándékkal nézegeti, hogy abból érzéki gyönyörűsége legyen, igen nagy a bűne. Tilos hallgatni nőnek énekét és nézegetni a haját.
9. Asszonyt egyáltalában nem üdvözölhetnek, még a férje útján sem szabad néki üdvözletet küldeni. Azért, ha levelet ír a felebarátjának, nem szabad azt írni: »fejezd ki feleséged előtt üdvözletem«, de szabad a férjénél vagy másnál annak hogyléte felől érdeklődni. Valamint szabad azt írnia felebarátjának: »értesítsél feleséged hogylétéről«.
10. Aki akár rokon nőt ölel vagy csókol, amikor nincs is abban semmi érzéki élvezete, tilalom bűnét követi el, mert tiltott nőhöz közeledni, egyáltalában nem szabad, kivéve, hogy az apának szabad a leányát és anyának a fiát megölelni és megcsókolni.
11. Ne kedveskedjék az ember mások előtt még a feleségének sem, pl. ne cirógassa a fejét s ehhez hasonlót, hogy az, aki látja, érzéki gondolatra ne jusson.
12. Tilos, hogy az ember az apósánál lakjék, kivéve, ha külön hálószobája van.
13. Hosszasan tárgyalták már lzráel nagyjai, – áldássá legyen az emlékük! – szent könyveikben, erkölcsi tanításaikban némely helynek azt a rossz szokását, ahol nem tóraismerők és istenfélők az emberek, hogy vőlegény és menyasszony öleléssel, csókkal közelednek egymáshoz, valamint hogy legények leányokkal táncolgatnak. Azon a nagy tilalmon kívül, hogy tisztátalansága idejében a nőt érinteni tilos, – a már hajadon leányok általában tisztulatlanok (mert hiszen még nem merültek alá a tisztulás fürdőjében). A tisztátalanságukban való érintés tilalma nem tesz különbséget férjes nők és hajadonok között és – aki gyengédségből érinti őket a fenyítés büntetését vonja magára, de azonfelül még azzal is vét, hogy rossz ösztönét kelti fel lelkében, tudatosan érzéki izgalomba és – mitől Isten óvjon! – hasztalan – kárjában való magvesztésre hozza magát. Akinek hatalmában van ezt meggátolni, bizonyára minden erejét meg kell feszítenie arra, hogy ezt megakadályozza. De legalábbis kell, hogy minden ember, akinek van istenfélelem a szívében, úr legyen a maga házában és vigyázzon a háza népére, hogy ettől a nagy ocsmányságtól távol tartsák magukat. És akinek módjában volna azt megakadályozni és nem gátolja, az – Isten ments! – maga is felelős e bűn miatt. De aki másokat megment a bűntől, a maga lelkét menti és néki jó.
14. Azt a nőt, akit el akar venni, szabad is, ajánlatos is megnéznie, hogy tetszik-e néki, de ne szemlélje buja szemmel. Erre mondja az Írás (Jób 31. 1.): szövetséget kötöttem a szemeimmel, hogy mit nézzek a hajadonon.
15. Aki magától elküldi (elválasztja) törvényes feleségét, ne lakjék vele egy udvarban. De ha a férj kohén, avagy ha jiszróél is, az asszony azonban elküldetése után máshoz ment férjhez és közben már attól is elvált, – avagy ki azért vált el a feleségétől, mert az tiltott a számára, mindezeknek még távolabb kell magukat tartaniok tőle és – ha az zárt utca, – még ugyanabban az utcában sem szabad lakniok. Nyílt utcában azonban, hol közút megy a házak között, szabad lakniok. Ha a tőle elvált asszony férjhez ment és második urával lakik ott, még nagyobb távolodás kell, ne lakjék az első férje távol szomszédságában sem. Mind ez eltávolodásoknál az asszony tér ki a férfi elől, de ha a maga udvarában lakik, a férfiúnak kell távolodnia tőle.
16. Szabad, hogy az ember eltartsa elvált feleségét, sőt nagyobb kötelesség minden egyéb szegény eltartásánál, mert mondva vagyon (Jes. 58. 7.): ne húzódj el húsod elől. De ne legyen semmi dolga vele, csak megbízottja által juttassa el hozzá tartásdíját.
17. Azt mondotta Bruna mester Ráv mester nevében (Eruv. 63. b.): aki oly hajlékban alszik, ahol férfi lakik együtt a nejével, arra azt mondja az Írás (Micha 2. 9.): elkergetitek népem feleségeit gyönyöre házából (mert szégyenkeznek miatta. És azt mondotta rabbi Joszef (Éruv. 63. b.): még ha az asszony havi tisztátalansága miatt nem is érintkeznek.

Megszakítás