A fehérnemű váltásának és a tisztulási napok számlálásának szabályai (10 pontban)
1. Minden olyan nő, akinél tisztasága napjaiban vérzés jelentkezett, köteles ezzel a nappal öt napot számolni, azaz a vérzés jelentkezésének napján kívül még négy napot. Még ha a nap végén jelentkezett is, amikor a közönség is, meg ő is elmondotta már a máariv (esti) imát, avagy fogadták már a sabboszt, ha még nappal van, az a nap is beszámít. És az ötödik napon estefelé de estalkonyat előtt vizsgálja meg jól magát, mossa meg legalább is testének alsó részét, vegyen fel fehér és tiszta inget és egyéb ruhaneműje is legyen tiszta. Ezt a »tisztulása megszakításának« nevezik. És estére az ágyára is vessen fehér és tiszta lepedőt, meg a takarója és a vánkosai is tiszták legyenek, másnap pedig kezdje el számolni hét tisztulási napját. Nem is tesz különbséget, hogy sok vér jelentkezett-e vagy kevés, még ha nem is látott többet, mint egy cseppet, avagy csak foltot is talált tisztulása napjaiban, minden esetben köteles öt napot várni. Ugyanígy áll, ha mindaz öt napon észlelt még vérzést, csak az ötödik nap végén estalkonyat előtt szűnt meg, akkor mihelyst a vérzés megszűnt, folytathatja tisztulása megszakadt napjait.
2. Szükség esetén, pl. ha úton van és semmi vize nincsen, még annyi sincs, hogy teste alsó részét lemoshatná, ez ne legyen akadály, törölje meg magát jól, amennyire csak lehet. Ha vizelete vize mossa le, akkor is jó. Ha nincs más tiszta fehér inge, vegyen fel egy régi inget, de előbb meg kell vizsgálnia, nincsen-e rajta vérfolt:
3. Némelyek azt mondják, hogy ha a közösség már elvégezte esti imáját, bármily hosszú is még a nap, nem tekintheti befejezettnek tisztulása megszakítását, hogy másnap már tisztulása hét napjának számolását kezdje, mert a közösség azt az időt már előbb estéjévé tette. Mások viszont megengedik még akkor is, ha a közösség már sabboszt ünnepel. Figyeljék tehát eleve gondosan, de megtörtént esetben ne nehezítsék meg és ha még nem állott be az estalkonyat, másnap megkezdheti tisztulási napjainak számlálását. De ha ő maga is elmondotta volt már az esti imát és még inkább, ha fel is gyújtotta már a sabbosz vagy jomtov (ünnep) gyertyáit, – mécseit, – bármily hosszú még a nap, nem kezdheti még meg tisztulása időszakát. Nyáron sok hitközségben a közösség már akkor végzi maariv (esti) imáját, mikor még jó ideig nappal van, néki tehát előbb kell megkezdenie tisztulása szakaszát, ahogy azt leírtam. Akkor aztán közvetlen estalkonyat előtt vizsgálja meg magát még egyszer, mert lényeges, hogy tisztulása szakaszát közvetlen estalkonyat előtt kezdje meg. Megtörtént esetben, ha nem vizsgálta meg magát másodszor, nem akadály, sőt ha nem vizsgálta meg magát csak reggel és akkor tiszta, utólag az is elegendő.
4. Mindenesetre szoktassa rá az ember a házát, hogy eleve szigorúan vegye és a vérzés megszűnését jól odanyomott vattacsomóval ellenőrizze és hogy az már az estalkonyat egész idején ott legyen, mert csak ez a vizsgálat szüntethet meg minden kétséget.
5. Némely helyen az a szokás, hogy ha a tiszta fehérnemű váltásának ideje sabboszra vagy jomtovra (ünnepre) esik, elhalasztják a felvételt annak elmúltáig, mert nem minden asszony tud ügyelni a fürdésnek és a vizes ruha kifacsarásának a tilalmára. Olyan helyen, ahol ezt meg szokták engedni, ha hideg vízben fürdik, megfürösztheti akár az egész testét, de ha meleg a víz, ügyelnie kell, hogy ne mossa le csak azt a helyet és ágyékait és akkor is csak olyan meleg vizel szabad, amelyet már sabbosz vagy jomtov (ünnep) beállta előtt megmelegítettek. Ügyelnie kell a ruha kifacsarásának a tilalmára is, hogy ne mossa, törölje magát ruhával, hanem csak a kezeivel. Jomhakipurim napján egyáltalában ne mosakodjék, hanem csak törölje, tisztítsa le nagyon jól magát, (ez is szükség esete, amilyenről a második pontban írtam, mert hiszen nem szabad mosakodnia), és vegyen fel tiszta fehér inget. Tisabeáv (áb hó 9.) napján és ugyanúgy gyásza hét napján szintén ne mosakodjék, hanem csak tisztítsa le magát, friss fehér inget se öltsön, csak régi inget vegyen fel, amelyet előbb megvizsgált, hogy nincs-e rajta vérfolt. (L. Élija rabba 551. fej. 9. p.) De a gyászhét után, bár a gyászolónak harminc napig nem szabad fürödnie, a fehérneműváltás céljából szabad kissé megfürödnie és azután friss, fehér inget felvennie.
6. Tisztulása hetének minden napján köteles eredetileg magát naponta kétszer megvizsgálni, egyszer reggel és egyszer este közvetlen alkonyodás előtt, megtörtént esetben, ha nem vizsgálta magát csak az első napon egyszer és a hetedik napon egyszer, megengedhető, hogy beszámíttassék. Ám kimondottan csak ha az első napon és a hetedik napon vizsgálta meg magát, de ha az első és a nyolcadik napon vizsgálta, csak a nyolcadik nap számít és újabb hat napot kell számolnia.
7. Mind e vizsgálatot, akár a tisztulás megszakadásakor, akár a hét tisztulási napon – használt fehér tiszta lenvászon darabbal, vagy fagyapottal vagy fehér, tiszta és lágyanpuha gyapjúval kell megejteni, vigye be a nyíláson az üreg mélyébe és szakadékaiba amennyire a férj tagja belé tud hatolni, hogy meglássa, mutatkozik-e rajta valami vöröses szín. Ha nem tud ilyen mélységre behatolni, mindenesetre erejétől telhetőleg vizsgálja meg magát. Jó volna, ha legalább is egy vizsgálatnál sikerülne olyan mélyre jutnia, mint amennyire a »tag« behatol. (Kell, hogy minden férj megtanítsa a feleségét a vizsgálat szabályaira, mert sokan nem is ismerik azokat.) Hajadonok, akik menyekzőjük előtt vizsgálják magukat, vizsgálják szintén a tőlük telhető legjobb erővel.
8. A vizsgálatokat a napvilág és nem gyertyafénye mellett kell megejteni. Némelyek még megtörtént esetben utólag is szigorítják, ha nem történt legalább egy vizsgálat az első napon és egy vizsgálat a hetedik napon napvilág mellett.
9. Ha a hét tisztulási nap folyamán talált foltot vagy észlelt valóságos vérzést, még aznap megállapíthatja tisztulása megszakadását és vehet fel fehérneműt, ha a vérzés még alkonyat előtt szűnt meg és másnap újból kezdje hét tisztulási napjának a számolását.
10.Ugyanígy, ha a menyasszony észlelt vérzést a menyekző előtt és ha várna öt napig, akkor menyekzője napja megelőzné a mikvában való alámerülésének idejét és – a menyekzőt is nehéz volna elhalasztaniok, akkor mindjárt annak a napnak az estalkonyata előtt, amelyen megszűnt vérzés tisztátalansága, megszakítja tisztátalansága idejét és másnap megkezdheti számlálni tisztulása hét napját, hogy még a menyekző előtt megtarthassa a mikvában való alámerülés fürdőjét. És ez sokkal helyesebb, mintha nidda tisztátalansága elkülönültsége idejében tartaná meg menyekzőjét.

Megszakítás