Az öltözködés és járás szabályai (8 pontban)

1. „Alázatosan járj Isteneddel” mondja Michá próféta (6:8.) Az embernek tehát szerénynek és szemérmesnek kell lennie életének minden útján. Ezért mikor felölti, vagy leveti ingét vagy alsó ruháját a testéről, nagyon vigyázzon, hogy fel ne fedje önmaga előtt sem a testét, hanem öltse fel vagy vesse le ingét vagy alsó ruháját, mikor még betakarva fekszik az ágyban, ne mondja, íme a legbensőbb szobámban vagyok és sötétben, ki láthatna engem? Mert a Szent – áldassék! – előtt, kinek dicsőségével telve a föld, a sötétség és világosság egyre megy, mert mindenkor és mindenhogy és mindenütt mindent lát. A szeméremérzet és szégyenérzet teszik az embert alázatossá Előtte – áldassék neve!
2. Ne járjunk más népek (bálványimádók) vallástörvényei szerint és ne iparkodjunk hasonlókká lenni hozzájuk sem ruházatban, sem hajviseletükben, stb., mert az áll a Tórában ( 3Mózes 20:23.): „Ne járj a bálványimádók törvényei szerint” és azt mondja: „Ne járj törvényeik szerint” (Uo. 18:3.), továbbá azt is mondja a Tóra (5Mózes 12:30.): „Őrizkedj, hogy el ne csábíttasd magad, hogy őket követnéd!” Ne öltsd tehát büszkeségük sajátos öltönyét, fejedelmek, főurak öltözetét magadra. Ebben az értelemben mondja a Talmud (Szánhedrin 74b.): a zsidónak tilos hozzájuk hasonlónak lenni még a saruszíjára nézve is, ha ők így szokták kötni, Izrael meg másképp, vagy ha ők vörös szíjakat szoktak hordani, Izrael meg feketét, mert a fekete szerénységre és szeméremre tanít, tilos ezen változtatni. Tanulja meg ebből minden ember a maga helységében és a maga korában, hogy olyan öltönyt, mely a fennhéjázást és a kicsapongást szolgálja, ne készíttessen magának, hanem legyen ruházata mindig olyan, amely szerénységét és alázatosságát mutatja. Így mondja a Szifri: Ne mondjad, hogy azért, mert ők bíborban járnak, én is bíborban fogok járni, mert ők sisakban járnak, én is sisakban megyek ki, mert az ilyen beszéd az önteltségnek és a dölyfösségnek a szava és a műve és nem Jákobnak osztályrésze, Izrael útja a szemérmesség és szerénység. Éppen így ne nyírja és ne növessze haját úgy, miként a népek, hanem különbözzön ruházatában, beszédében, tetteiben éppenúgy, és felfogásában, mint a Tóra mondja (5Mózes 20:26.): „megkülönböztetlek benneteket a népek közül, hogy az Enyémek legyetek”.
3. Ne öltözzék drága ruhába, mert ez büszkeségre csábítja és ne vegyen magára rongyos és piszkos ruhákat, hogy az emberek meg ne vessék. Legyenek ruhái közepesek, mérsékletesek és tiszták. Adja el még a háza gerendáját is, hogy cipője legyen.
4. Mert úgy találjuk, hogy a Tóra többszörösen előnyben részesíti az ember jobbját, így az áldozattételnél, a felavatásnál, a bélpoklosnál, a chálicá (saruvetés) szertartásánál, ezért öltözködésénél, de lehetőleg minden dolgában részesítse az ember előnyben a jobbját a baljával szemben. A sarúja leoldását, egyéb ruhája levetését a baloldalán kezdje (mert ez a jobb megtiszteltetése), de a megkötésnél, a bal előnyben részesítendő, mert a tfllint a balkézre kötik. Azért, ha meg kell kötni valamijét mindkét oldalán, előbb a baloldalról valót kösse meg, pl. ha cipőjét kell megkötnie, akkor vegye fel előbb a jobb lábára cipőjét, de ne kösse meg, azután húzza fel a bal cipőjét, kösse is meg, és csak azután kösse meg, vagy fonja be a jobb lábán a cipőt. Így járjon el egyéb ruházatánál is.
5. Óvakodjon ruházata két darabját egyszerre felölteni, mert ez feledékennyé teszi.
6. Tilos fedetlen fővel négy rőfnyit járni, (négy lépést tenni), vagy valamely szent szót kimondani. A fiúkat már kisgyermek korukban kell rászoktatni fejük befedésére, hogy az istenfélelmet ezzel is beléjük oltsák. Ráv Náchmán bár Jichákról olvassuk: azt mondták egyszer a kaldeusok (csillagjósok) az édesanyjának: Tolvaj lesz a fiadból. Erre az anyja nem engedte többé fedetlen fővel járni és azt mondta neki mindig: Fedd be fiam a fejedet, hogy istenfélelem lakozzon rajtad, stb. (Sábát 150b.)
7. Tilos büszke főtartással és kinyújtott nyakkal járni, már Jesájá próféta mondja erre ( 3:16.): „Mert büszkélkedtek Cion leányai, jártak kinyújtva torkukat”, stb. Viszont túlságosan lehorgasztott fővel sem szabad járni, hanem tartson az ember középmértéket ebben is. Úgy járjon, hogy lássa azt, ki szembe jön vele, de lássa azt is, hogy hova lép (Ráv Joná: az Istenfélelem könyvében). Már az ember járásáról meg lehet ítélni, hogy okos, értelmes ember-e, avagy balga és esztelen. Ezt mondta már Salamon király is bölcsességében (Kohelet 10:3.): „Ha a balga az úton jár is, szíve fogyatékos, és elárulja mindeneknek, hogy balga ő”.
8. Óvakodjon a férfi attól, hogy két nő között menjen, és a nő, hogy két férfi között menjen. Ne járjon az ember két kutya vagy két sertés között, és éppúgy ne engedjenek kutyát vagy sertést maguk között menni.

Megszakítás