Szabályai a mértékeknek
melyeket e könyvben többször említünk, hogy ne kelljen mindenütt külön megmagyaráznunk:

=== = a hüvelykujj szélessége, azaz mit a hüvelykujjal (ez a legszélesebb ujj) annak a legszélesebb helyén: két tagja izület csomójánál mérünk (l. 9. fej. 3. p.). Mérik pedig egy középszerű rendes embernek rendes ujjával, ami annyi, mintha hat árpaszemet fektetnénk szélességükben egymás mellé. Ugyanígy mindenütt, ahol általában csak az === = ujj áll, mindig a hüvelykujj szélessége értendő (Chászám Szofer Orách Chájim 181. döntvénye szerint = egy coll = 2.65 cm.)

=== = ököl, arasz, annyi, mint négy hüvelykujj l. ===.

=== = rőf, hat tefách (kb. egy cseh rőf, a nálunk dívó bécsi rőf háromnegyed része), néhol hatszorosan egymás mellé tett ököl, ezt nevezik „szomorú rőf”-nek, máskor meg hat lazán egymás mellé tett ököllel mérik, ezt „nevető rőf”-nek hívják. Mindegyik esetben a dolog megszigorítására (Rabbi Mose ben Majmon = Rámbám Hilchot Sabbosz 17. fej. végén l. ===).

=== = 2000 rőf (l. ===).

=== = négy mil (l. ===).

=== === = estalkonyat, 13 perc és 30 másodperc a csillagok feljötte előtt.

=== === = beszéd közben, ameddig a három szónak: „béke veled rabbi” kimondása tart, a === === pedig azt jelenti, hogy ennyi idő sem múlt el a szava után.

=== = egy tyúktojás héjával, sem nagy, sem kicsiny, hanem közepes tojás.

=== = olajbogyó, azaz fél tojás nagyságú.

=== = egy negyed log, azaz 1 1/2 tojás, mérése így történik: megtöltenek egy edényt vízzel és ezt azután egy másik edénybe öntik. Az így kiürített edénybe tegyenek bele három tojást és azután öntsenek erre színültig a másik edényből vizet, az utóbbi edénybe megmaradt víznek a fele a negyed log, azaz másfél tojás (l. Tor Sulchán Áruch Orách Chájim 456. fej., kb. 1/7 liter).

=== = négy közepes, mások szerint három nagytojásnak megfelelő ételmennyiség.

Vannak, kik azt mondják, hogy a mai tojások sokkal kisebbek a Gemara korának tojásainál, és csak a felét teszik a Gemaraban és az első törvényszabályozóknál – áldassék emlékük! – említett tojásoknak, ebből az következne, hogy mindenütt, ahol === bogyónagyságúról van szó, ma teljes tojás nagyság értendő, és ahol === tojásnagyságúról van szó, két teljes tojást, hol ===-ról, a negyed logról van szó, meg három teljes tojást kell ma venni. Aki szigorúbban veszi, áldás jöjjön rá! (L. Clach: Peszáchim 116., Chászám Szofer Orách Chájim 127. és 181. döntvény, Imré Es Ch. 33. és 34. döntvény.)

=== === = az az italmennyiség, melyet az ember a szájába vesz és azt az egyik oldalára tolja úgy, hogy arcának az a fele teltnek látszik. Ezt minden embernél a maga mértéke szerint ítélik meg, a nagyobb szájúaknál többre, a kisebb szájúnál kevesebbre, közepes embernél egy negyed log nagyobb része.

=== === = az öt gabonanem: búza, árpa, tönköly, zab és rozs.

Szerző zárószava

„Jákob háza jertek, menjünk az Örökkévaló világosságába” (Jesájá 2:5.) Bölcseinknek arra az észrevételére, hogy mivel a beszélő a „menjünk” szavával magát is hallgatói sorába foglalja, minek azt mondania: „gyertek”, hiszen ez felesleges ismétlésnek látszik? (l. Álsich), – szerény nézetem szerint azzal lehet felelni, amit bölcseink mondtak (Jomá 87a.): Annak, aki másokat a micváparancsok teljesítésére érdemesít, nem jut bűn a kezébe. Miért? Hogy ő ne jusson a gehinomba, míg a tanítványa az Éden kertjébe kerül, mert azt mondja a Zsoltár (16:10.) „mert nem hagyod a lelkemet gaz alvilágnak, nem engeded, hogy jámborod lássa a sírt”. Vagyis a „gyertek” szó az „Örökkévaló világosságába” szavakra is vonatkozik, a mondat értelme tehát: Jákob háza, gyertek ti az Örökkévaló világosságába és ha ti akartok és hallgattok rám, akkor menjünk az Örökkévaló világosságába, én is veletek!
Légy áldva Örökkévaló, aki szereted a bölcseket és tanításaikat, könyörgöm, hogy végtelen nagy kegyelmedben érdemesíts engem is arra, hogy azok közé tartozzam, akik másokat, sokakat tesznek jámborokká, igazakká és érdemesekké, hadd tisztítsam velük az emberek leheletét, lelkét és szellemét! És amit vétkeztem Ellened, töröld el végtelen nagy irgalmadban, hogy megtérjünk Hozzád === === teljes bűnbánatos megtéréssel. (Ford. ez utolsó === szó a szerzőnek === neve is.)
Bevégeztetett és befejeztetett a világot teremtő Istennek dicsőségére!

Fordító zárószava

„A fiú dicsőítse atyját.” Fordításomat befejeztem a világ Teremtőjének segítségével 5697. tévész 6-án, az évfordulónapján atyám, tanítóm és mesterem halálának: a rabbinak, a nagy gáonnak, a góla világítójának, a mélyrehatónak és széles tudásúnak, igaznak és tisztának, aki tudása fényével biztos kézzel vezette korát és népét a Talmud-tengerének magaslatain, kinek nevét világ dicsőiti, tanítónknak, rabbi Singer Ábrahámnak – legyen áldott és áldássá szentséges emléke! –, aki 5633-5674-ig működött és világított a várpalotai szentközségből. Érdeme és szentséges atyai érdeme legyen oltalmunkra, hogy az Örökkévalónak tana ki ne vesszen magzata szájából, és a magzata magzatának szájából sohasem, hogy menjünk a lába nyomában és felgyújtsuk a micvá mécsesét és terjesszük a világban a Tórának fényét. Legyen lelkük az örök életnek rése, és szószólónk a Szent és Félelmetes trónja előtt, hogy küldje a teljes megváltást a világnak mihamarabb, a mi napjainkban. Ámen!
Juda Léb ===
Dr. Singet Leó rabbi, Várpalota

Sajtóhibák helyesbítése

Ha az olvasó figyelemmel olvassa a héber szöveget a magyar fordításával, vagyis tanulja a szabályokat, legtöbb esetben maga is megállapíthatja és kijavíthatja a becsúszott sajtóhibákat, tördelési hibákat, téves fejezet vagy pontszámokat vagy botlásokat, amelyek ily nagy műben oly számosak === === ===. Mélységes hálám és igaz köszönetem Prof. Dr. Salamon Henrik egyetemi tanár és Dr. Fürst Aladár gimnáziumi igazgató uraknak azért, hogy munkámat szorgos figyelmükre, engem pedig szíves és talpraesett észrevételeik közlésére méltattak. Sajnos, most már csak egy II. kiadásnál vehetem ezeket figyelembe. Adja a jóságos Ég, hogy a magyar zsidóságnak szüksége legyen még egy második és javított kiadásra.
Itt csak a legfontosabb értelemzavaró hibákra hívom fel a figyelmet.
A 244. oldal magyar szövegének első két sora helyesen a 245. oldal első két sora.
A 263. oldal magyar szövegének első két sora helyesen ugyanazon oldal utolsó két sora.
511. oldal 8. sorban: a „ne” szó hiányzik.
589. old. 18. p. helyesen: amelyeket, tilos közelről megitatni vagy megetetni, de távolabbról szabad.
653. old. 3. sor a „neki” szó kimarad.
684. old. === === = gondolat elvonás.
831. old. 12. p. helyesen: 22 évig meg is bűnhődött, mert József is 22 évig rejtve maradt előle.
853. old. 6. p. kimaradt az === === = nem mondják.
897. old. === === = a tisztulatlanság idejének megszakítása, stb.

Megszakítás