Szabályok a menyekzőjére készülő menyasszony részére (8 pontban)
1. A menyekzőjére készülő nőnek előbb hét tisztulási napot kell számolnia, legyen bár olyan fiatal, hogy havi vérzése még nem jelentkezett, akár olyan öreg, hogy az már megszűnt nála jelentkezni, mert mindamellett tartani kell attól, hogy vágyakozása folytán egy csepp vért mégis kiválaszthatott, mely azután elveszett, azért olyannak kell őt tartani, mint aki vérzése folytán valóban elkülönült. Sőt a már számolt hét tisztulási nap után is meg kell magát vizsgálnia minden nap, míg mikva fürdőjét nem veszi, a mikvavizében való a alámerülése után pedig ugyancsak egészen a köteles nemi érintkezésig.
2. Ha a menyekzőt bármily okból elhalasztották és azután újból megegyeztek az esküvő megtartásában, habár az első ízben számlált már hét tisztulási napot, mindamellett most mégis újból kell a hét napot számítania, mert új(ból) vágya támadhatott. Ha közben meg is vizsgálta magát minden nap, mit sem használ. Ha nem volt teljes a szakítás, hanem például csak nem tudtak megegyezni a hozomány dolgában vagy hasonlóban és ezért késtek a menyekzővel, amíg megegyeztek, avagy hogy önként és közös akarattal halasztották el a megállapított napról és tűzték ki ismét másik napra, tegyenek kérdését a tóratörvény tudójánál, hogy az első ízben már megtartott hét tisztulási nap érvényes-e, használ-e néki. Ha az esküvő előtt összekülönböztek és más vőlegény lépett az első helyébe, természetesen nem használ néki az a hét tisztulási nap, amelyet abban a tudatban számlált, hogy előbbi vőlegénye lesz a férje, de még akkor sem használ néki a már számlált hét tisztulási nap, ha a második jelölttel való megegyezés után az első is megbékül, mert gondolatait már elvonta tőle, hanem újból kell (hét napot) számolnia.
3. Ügyelni kell arra, hogy a nő ne menjen addig férjhez, míg havi Tiszátlanságából meg nem tisztult (l. alább a 159. fej. 10., a 162. fej. 2. és a 166. fej. 3. pontját). Ha sürgős, az idő rövid és kénytelenek mégis megtartani a menyekzőt, amikor még tisztulatlan, avagy hogy éppen a menyekző után még nemi érintkezésük előtt történetesen beállott vérzés folytán vált elkülönítetté, ne legyen őrizet nélkül együtt a férjével, míg tisztulása után a mikvafürdőben alá nem merül. A vőlegény mellé kis fiút, a menyasszony mellé kis leányt szokás venni, mert még nappal sem szabad a kis fiú vagy kis leány nélkül egyedül együtt lenniök. Ezeknek a kicsinyeknek mégis oly időseknek kell már lenniök, hogy a házaséletről valami fogalmuk legyen, de a leány ne legyen még olyan nagy (idős), akit már ingerrel ruházott fel ösztöne, mert tartani kell attól, hogy azt könnyen megnyerhetik, hanem közepes korú kicsinyeket vegyenek. És nincs különbség e tekintetben akár nőtlen volt a férfi, akár özvegy, avagy akár hajadon volt a nő, akár özvegy, mert mindaddig, hogy a férfi ezzel a nővel nem érintkezett, tartanunk kell attól, hogy erőt vesz rajta ösztöne, ezért tilos őrizet nélkül egyedül maradniok.
4. Az elvált asszonynak akkor is kell hét tisztulási napot számlálni, ha előbbi férje veszi vissza, akkor is, ha akkor vált el tőle, mikor már áldott állapotban volt és akkor veszi vissza, amikor még áldott állapotban van, avagy hogy akkor vált el tőle, mikor már szoptatott és akkor veszi vissza, mikor még szoptat. Ha a férj ezt megszegte és mégis előbb vette vissza, megengedik, hogy azontúl már egyedül legyen vele, mert ha már egyszer érintkezett nemileg vele, nem lesz már oly erős az ösztöne, vágya (hogy le ne gyűrhetné).
5. Különösen nagyon kell tartózkodni attól, hogy a vőlegény a menyasszony mellett feküdjék azon éjszakáig, amelyen köteles vele közösülni.
6. Aki hajadont vesz nőül és köteles első nemi érintkezést végzi vele, bár ha meg is indul közben a nő vérzése, ha akarja elvégezheti érintkezését és nem kell tartania a vérzés miatt. De miután végzett, tartsa magát távol tőle, mert neje tisztátalan lett. Ha nem is mutatkozott semmi vérzés, mégis tartanunk kell attól, hátha távozott tőle vércsepp, de a közösülés magömlése által nem volt észrevehető, ezért teljesen niddának tisztátalanságában elkülönítettnek kell tartani.
7. Ha az addig érintetlen nő az első érintkezés után a szabályok kellő betartásával alábukott a mikvavizében, de a második nemi érintkezésnél is vérzés jelentkezett és ugyanúgy a harmadik és a negyedik alkalommal is, a törvénytudót kell megkérdezni, hogy szabad-e a férje mellett maradnia. (lásd fentebb 156. fej. 2. p.).
8. Ha hajadon leányt vett el, szabad az első köteles nemi érintkezést sabbosz éjjelén is elvégeznie, bárha sebet ejt nején: (l. fentebb, a 148. fej. 4. pontját).

Megszakítás