Az idegen vagyon rongálásának szabályai (6 pontban)
1. Tilos másnak a vagyonát megrongálni még ha meg is akarják fizetni, sőt kárt okozni másnak akár szóval, akár tettel, szintén tilos. Pl. ha Ruben elad valamily árut a nemzsidónak és Simon jő és azt mondja ennek, hogy nem ér annyit, még ha igaz volna is amit mond, tilos azt megmondania. Aki kárt okoz másnak, bár olyan módon, hogy a világi törvény fel is menti, bűnös az a mennyei törvényszék előtt mindaddig, míg felebarátját ki nem engeszteli.
2. Sőt ha valakit kárveszteség ér, tilos azt magáról elhárítani, ha ezzel azt másra hárítja, mert tilos a magáét más anyagi kára okozásával megmenteni. De ha őt még nem érte a veszély, szabad azt megelőznie, hogy őt ne érje, tekintet nélkül arra, ér-e mást vagy nem. Pl. ha a csatorna (patak) vize kiáradással fenyegeti földjét, mindaddig, míg a földjét nem éri, szabad eléje gátat vetni, ha azáltal az áradat másnak a földére tör is. De ha már betört az ő földére az ár, tilos onnan elvezetnie olyképen, hogy az másnak a földére zúduljon, mert ha a kár már rajta van, nem szabad azt magáról úgy elhárítani, hogy másra szabadítsa.
3. Szintúgy, ha király hadserege jő a városba és a város lakói kötelesek annak szállást adni, tilos hogy egyik jutalmat adjon a szálláscsinálónak azért, hogy őt mentesítse, mert ezzel más testvérének okoz kárt. Valamint, hogy minden más adó (vagy sarc) dolgában tilos arra törekedni az adótisztnél, hogy őt mentesítse, ha ezzel csak azt okozná, hogy másokra róna több súlyosabb adót (sarcot). Aki mégis megteszi, annak áruló a neve.
4. Tilos másnak a bevetett szántóföldjére menni, mert letaposnák és tönkretennék annak a vetését.
5. Tilos másnak a szántóföldjére ráállani, hogy azt áttekintse, mikor a termése kalászban áll, hogy a rossz (irigy) szemével meg ne ártson annak. Még inkább tilos a felebarátjára úgy nézni, mintha az volna a szándéka, hogy azt rossz szemmel verje. Még oly foglalkozásában és munkájában, melynél a rossz szem irigységétől nem kell tartani; pl. amin s amikor az a maga házában, otthonában dolgozik, tilos őt az ő tudtán kívül nézegetni, mert hátha nem akarja, hogy mások ismerjék tetteit, munkáját. Illő, hogy amikor az ember felebarátját munkában (látja meg) találja, áldással köszöntse és mondja neki: sikert a munkádhoz!
6. Még a maga birtokán belül is tilos olyan dolgot tenni, ami szomszédjának kárt okoz. Ne tegyen a maga udvarában, másnak a fala mellé meleget tartó, trágyasztó dolgot, ami árt a falnak, pl. trágyát és hozzá hasonlót, hacsak nem három arasz távolságnyira attól. Tartsa magát távol attól, hogy vizet öntsön a felebarátja fala közelébe, azért még a háza tetejéről levezető csövet is három arasznyira kell eltávolítani annak a falától. Még kevésbé szabad az éjjeli edény vizét a szomszéd fala mellé önteni. Vizelésnél, ha a fal kőből vagy fából való, elég egy arasznyira állni, kopasz sziklakövekből épített faltól egyáltalában nem is kell távol állani. A vakolattal burkolt kő-, vagy fafaltól három arasz távolságnyira kell maradnia (l. a köv. fejezetet is).

Megszakítás