A havi vérzés idejét megelőző elkülönülésnek szabálya. Különbség a szabályosan váltakozó és a meg nem állapítható idejű vérzésnél (12 pontban)
1. A tóra e versére (M. III. 15. 31.): És óvjátok Izráel fiait tisztátalanságuktól; azt tanították mestereink (Seb. 18. b.): rabbi Josia mondta: innen az intelem Izrael fiainak, hogy tartózkodjanak feleségeiktől, mikor azok vérzésének ideje közeledik. És mennyivel előbb? Raba mondotta: egy óna ideig. Az óna pedig vagy a nappal, vagy az éjjel előtte. Mert ha a vérzése jelentkezésének megállapított ideje nappal van, habár csak a nap végével szokta meglátni (a tüneteit), mégis tilos a nő már a nap kezdetétől. Ugyanígy, ha reggel szokott jelentkezni, de még nem látta, mégis tilos egész nap egészen estig. Ugyanúgy, ha a vérzés jelentkezésének ideje éjjel van, habár már az éj kezdetén szokta észrevenni, avagy az éj végefelé szokta meglátni, mindamellett tilos egész éjjel. Több törvényszabályozó szerint nemcsak a nemi érintkezés tilos vele, hanem minden másnemű közeledés is tilos. És a szigorúbb nézetet kell is követni.
2. Vannak, kik azt mondják, hogy ez az óna-idő, mely alatt a férjnek távol kell tartania magát voltaképen az az ónaidő, amely azt az ónát előzi meg, mely az asszony havi vérzése jelentkezésének megállapított ideje, vagyis ha a vérzés éjszaka szokott megindulni, akkor tilos már előtte is egész nap, ha pedig nappal szokott a vérzés jelentkezni, akkor tilos az előtte való egész éjjel is. Így is kell azt megtartani. Csak ha a férj útra megy vagy útról jő, avagy ha az asszonynak azon az estén kell a tisztulási mikvavizében alámerülnie, mely vérzése megindulásának óna-idejét előzi meg, nem kell a szigorúbb állásponthoz ragaszkodni.
3. Ha az asszony vérzésének nincsen határozottan megállapítható rendje, akkor előző vérzése jelentkezése után a harmincadik nap legyen mindig tisztulatlanságának megállapított váltónapja. – ezt azután közepes óna-időnek mondják. Pl. ha === szakasza hetének 2-ik napján vette észre vérzésének jelentkezését, akkor a === szakaszának negyedik napja veendő olybá, mintha az vérzése váltakozásának a meghatározott napja volna. De azonkívül figyelembe kell vennie minden más tünetet is, amelyet észlel, úgy a vérzések között eltelő időszakot, mint a hónap napjait, amint azt – Isten segítségével – ki fogjuk fejteni. S mindazideig, hogy az asszonynak tartania kell attól, hátha jelentkezik, férjének, mint mondottuk, tartózkodni kell tőle az azt megelőző óna-időben is.
4. Minden asszonynak, aki vérzést észlelt, tartania kell attól, hogy hátha máskor is ugyanazon a napon, ugyanabban az időben fog jelentkezni. Nem is kérdéses, hogy akkor, mikor vérzése váltakozásának rendje még nincsen megállapítva, természetesen tartania kell attól, hátha legközelebb is ebben az időtájban látja a jelentkezését és megállapíthatja vérzése váltónapját, hanem akkor is, ha már meg van állapítva vérzésének a szabályos rendje és megtörtént vele, hogy változott a rendje és nem a megállapított időben észleli vérzését, figyelembe tartozik venni ezt a tünetet is, mert hátha megváltozott és más napra tért rá a vérzésének váltakozó rendje De ha nem változott a megállapított rendje, hanem rendkívüli időben jelentkezett megint valamely tünete, akkor ezt a tünetet nem kell figyelembe vennie, mert ha megmaradt meghatározott szabályos időben a vérzése, tisztátalanság tekintetében nem kell ügyet vetnie a szabálytalanul jelentkező vérzésre.
5. Vegyünk például oly esetet, amikor az asszony vérzése nem szabályosan megállapítható időközökben váltakozik. Ha vérzése ijar hó újholdjának (második) napján és huszonötödik napján jelentkezett, figyelnie kell szivan hó újholdján, mert tartania kell attól, hátha újhold napja lesz majd mindig vérzése megállapított váltónapja (szivan második napján is tartania kell a vérzéstől, mert hátha közepes óna-ideje lesz). Ha azután elérkezett szivan hó újholdja (és második napja is) anélkül, hogy vérzést észlelt volna, tartania kell attól, hátha bizonyos számú napot tevő időközök szerint lesz majd megállapítható tisztátalansága ideje és mivel az előbbi és utóbbi vérzés között (az első megindulásának és az utóbbi jelentkezésének napját bele nem számítva), huszonháromnapi időköz (megszakítása) volt, most is huszonhárom napot kell számolnia és azután várja figyelve a jelentkezését. Vagyis ijar havából négy napja maradt, ahhoz ad tizenkilenc napot szivan havából és a húszadik napon már tartania kell tőle. Ha szivan húszadika elmúlt és nem látta tünetét, várja a hónap huszonötödik napjára, hátha a huszonötödik nap tisztátalanságának váltakozó napja (de a huszonhatodik nap is tartania kell jelentkezésétől, mert hátha a közepes ónaidő szerint váltakozik tisztátalansága). De tamuz hó roschódes (újhold) napján már nem kell tőle tartania, mert az, hogy ijar hó újhold napján látta, megszűnt mérvadó lenni váltakozó hószáma megállapítására, mert szivan hó újhold napján nem látta tünetét (mert ha nem állapította meg a hónapok e napját három ízben egymás után, a tünet egyszeri, vagyis szivan újholdján való elmaradása már megszünteti e nap megállapítottságát, mint alább még látni fogjuk).
6. Példa olyan asszonynál, kinek vérzése már megállapított szabályos rendben váltakozik és vérzése rendjének az volt a szabálya, hogy az huszonöt napi időközökben jelentkezik, de egyszer változott és a huszonnyolcadik napig nem jelentkezett, ettől a vérzéstől számított huszonötödik napra megint tartania kell tisztátalanságától, mert ez volt eddig tisztátalansága rendjének ideje. De ha ez a huszonötödik nap megjött és nem látta tüneteit, előbbi jelentkezése alapján tartania kell attól, hogy megint a huszonnyolcadik napra fog jelentkezni. Ha most is a huszonnyolcadik napján látta, még mindig tilos marad mostani jelentkezése huszonötödik napján is, mert ez volt tisztátalansága rendjének eddigi váltónapja. Ha ezután (tehát harmadízben) sem jelentkezett a huszonötödik napra, hanem ismét csak a huszonnyolcadikon, akkor most már a huszonnyolcadik nap lesz ezentúl tisztátalansága rendjének megállapított váltó napja, a huszonötödik nap időköz megállapítottsága megszűnt, (mert háromszor megszakadt) szabad az érintkezés rajta. Ha az utóbbi vérzések nem jelentkeztek egyformán mindig ugyanazon időkőzi napra, például először a huszonnyolcadik napra, azután a huszonkilencedikre, majd a harmincegyedik napra jelentkezett, akkor tisztátalansága váltakozásának előbb megállapított szabályos rendje megszűnt és újabb másik sem volt megállapítható, köteles tartózkodással figyelemmel tartani legutóbbi vérzésétől számítva a váltakozás eddigi időszakát, a hónapszámát és a közepes ónaidő napját, mindaddig, míg vérzése váltakozásának újabb rendjét meg nem állapítja.
7. Minden istenfélő ember tartsa magát ehhez a szabályhoz: ha felesége vérzésének nincsen megállapítva a szabályosan váltakozó rendje, jegyezze fel mindig vérzése jelentkezésének napját, nézze meg, hogy a hónap melyik napján és az előbbi vérzés jelentkezése után hány napra jelentkezik újra, hogy ezentúl mindig tartózkodjék az előbbi vérzés időszakának megfelelő időköz utolsó napján, valamint azon a napon, amelyen az előbbi hónapban jelentkezett és számítania kell újabb jelentkezéstől a közepes ónaidőre. Így járjon el, míg csak meg nem állapítja vérzése szabályos rendjét. Ha tisztátalansága váltakozó rendjének a megállapítása után történik meg, hogy változik ez a rendje, megint figyelemmel kell tartania úgy az eddigi tünetek időköze napjainak számát, mint a hónap ugyanazon napját, vigyázva figyelje vérzése változó rendjének a megállapított váltónapját is, mert annak megállapítottságát csak három egymás után következő változás szüntetheti meg, mint tovább látni fogjuk.
8. Ha egy asszony tisztátalansága váltakozásának meg volt állapítva a szabályos rendje és egyszer vagy kétszer meg is jött a váltakozás napja vagy tünete, anélkül, hogy észrevette volna, bár határozott bizonyossággal tudja, hogy vérzést nem látott, például hogy az ellenőrzésére tisztátalansága eddigi váltakozása rendjének idején összenyomott vattacsomót hordott, megállapított eddigi rendje mégsem szűnt meg, hanem tartania kell addigi rendjében való jelentkezésétől harmadízben is. De ha az harmadízben elérkezett idején sem jelentkezett és teljes határozottsággal biztosan tudja, hogy a három elmúlt ideje közül egyiken sem jelentkezett tünete, pl., hogy tisztátalansága eddigi rendjének idején minden alkalommal ellenőrző vattacsomót hordott, akkor mostantól kezdve megszűnt eddigi rendjének megállapítottsága és eddig tartott napján nem kell tartani többé a megjelenésétől. Mert a vérzés váltakozása rendjének a megállapítottsága három egymást követő változás után megszakad, akárhány évig tartott is előbbi pontos szabályossága. De ha tisztátalansága váltakozó rendje még nem volt megállapítva, vagyis, hogy csak egyszer vagy kétszer állapította meg, ha azután megjön a napja vagy bizonyos tünete anélkül, hogy vérzése jelentkeznék, ha nem is vizsgálta meg magát, csak hogy nem érezte a vérzés semmi jelét, nem kell többé e napon a jelentkezéstől tartania, mert ami nem lett még háromszor megállapítva, egyszeri elmaradás által is megszakítottnak vehető, még vizsgálat nélkül is.
9. Ha az asszony tisztátalanságának meg van állapítva a szabályos rendje, mielőtt eljött volna annak az órája, mikor az rendesen jelentkezni szokott, tegyen oda összepréselt vattacsomót, hogy határozottan tudja, mert tartani kell attól, hogy egy vércsepp jő testéből és elvész anélkül, hogy tudná. Ha ezt nem tette és letellett vérzése jelentkezésének megállapított ideje, tilos a férjének mindaddig, hogy meg nem vizsgálta jól magát. Ha ezen idő közben megfürdött, nem használ többé semmit a vizsgálat, szigorúan kell vennie és tisztátalannak kell tartania magát, mert elfogadott elvi szabály az, hogy a vérzés megállapított idejében megindul. De ha a vérzés váltakozásának nincs megállapítva a rendje, hanem szabálytalan váltakozásától, jelentkezésétől tart, de ez az idő is elmúlt anélkül, hogy bármit észlelt volna, ha nem is vizsgálta meg magát, ez idő után tisztának tartható. De akinél a tisztátalanság váltakozási ideje közepes, azaz harminc napos, arra megállapított idejűnek a szabálya mérvadó, amint fentebb megírtam.
10. Olyan asszonynál, kinél a vérzés két vagy három napig eltart, aszerint hogy erősebb vagy gyengébb a folyása, a tisztátalanság jelentkezésének a napja a lényeges. De vannak, akik azt mondják, hogy később is mindig tekintetbe kell vennie ezeket a napokat is, míg megállapítottságuk meg nem szűnt.
11. Miként az asszonynak tisztátalansága hónapszám vagy az időköz szerint való egyszeri (első) megváltozása után tartania kell attól, hogy a legközelebbi hónapban ugyanazon a napon vagy időközben fog megismétlődni, ugyanúgy kell tartania tisztátalanságának hasonló ismétlődésétől a testi tünetek vagy vegyes tünetek (egyszeri) első megállapítása után is. És miként a hónapszám szerint vagy időközökben való váltakozásnak meg nem állapított rendjét megbontja, megszünteti azoknak egyszeri elmaradása, éppenúgy megbontja a testi tünetek vagy vegyes tünetek szerint való váltakozásnak rendjét is azok egyszeri elmaradása. És miként a hónapszám vagy bizonyos napszámú időköz szerint való váltakozásnak megállapított szabályos rendje csak akkor tekinthető megszakítottnak, ha a vérzés háromszor egymásután maradt el (a megállapított napon vagy megállapított időköz napján úgy a testi tünetek vagy vegyes tünetek váltakozó ismétlődése alapján megállapított rend is csak akkor tekinthető megszűntnek, ha azok három ízben egymásutánján nem jelentkeztek a kellő időben. Vagyis ha vérzésének váltakozó rendje egyszerű testi tünetek velejáró ismétlődése szerint állapíttatott meg, később aztán háromszor egymásután jelentkezett a === tünete (l. fentebb 154. fej. 3. p.), anélkül, hogy vérzése is jelentkezett volna, nem kell többé a vérzés tisztátalanságától tartania, ha === tünete lesz. Ha pedig vegyes tünetek alapján állapíttatott meg tisztátalanságának váltakozó rendje és a megállapított napon háromszor egymás után csak === tünete volt, de vérzése nem jelentkezett, akkor tisztátalansága váltakozásának ez a rendje megszakadt. De ha a megállapított napok a === tünete nélkül telnek el, vagy ha a === tünete nem a megállapított napon jelentkezett, a tisztátalansága váltakozásának vegyes rendje még nem tekinthető megszakítottnak, mert megkívánjuk, hogy a rend megszakítása éppen úgy az összes vegyes tünetek elmaradása alapján mondassék ki, mint ahogy a váltakozás rendjét is a vegyes tünetek együttes jelentkezésének ismétlődése alapján állapították meg.
12. Az áldott állapotban lévő nőnél terhességének kezdete után három hónappal, valamint a gyermekét szoptató anyánál megállapítás szerint – a vérzés elmarad, nem kell tehát tisztulatlanságuk ismétlődésétől tartaniok, habár tisztátalanságuk váltakozása különben szabályos maradt is. Mindamellett tartania és tartózkodnia kell akkor, ha a tisztátalanságnak, vérzésnek a tünetét látja, miként tartania kell a jelentkezésétől annak, akinél a tisztátalanságának váltakozó rendje nincs megállapítva. Ha már nem szoptat, tisztátalansága váltakozó rendjének azelőtt megállapított idején ismét tartania kell vérzése jelentkezésétől. Pl. ha ros-chódes (a hónap elseje) volt azelőtt tisztátalanságának a hószáma, tartania kell a jelentkezésétől már a legközelebbi ros-chodeskor. De ha bizonyos számú napok időszaka szerint ismétlődött a vérzése, nem kell tartania tőle és tartózkodnia, míg megint először jelentkezik, azontúl pedig azon időközökben kell tartania tőle, amelyben az azelőtt jelentkezni szokott.

Megszakítás