A hasztalan-kárjában való magvesztés tilalma és szabályok annak a részére, aki abba ütközött (7 pontban)
1. Tilos a hasztalan-kárjában való magvesztés. Ez a bűn súlyosabb a tóra minden vétkénél és azok, akik kezükkel önmagukat megfertőzve csalják ki magvuk ömlését hiába, nemcsak hogy nagy tilalmat szegnek meg, hanem átkot is vonnak magukra, reájuk mondható (Jes. 1. 15.): »kezeik telve vérrel« mintha csak embert ölnének. És lásd csak, hogy mit ír Rasi: (Rabbi Slómó Jicchaki) (M. I. 38. 7.) === heti szakaszában Ér és Ónan eseténél, kik e bűn miatt haltak meg. Sokszor bűnhődik az ember, – mitől Isten óvja! – emiatt azzal, hogy vagy elhalnak a gyermekei, mikor még kicsinyek, vagy gonosztevőkké válnak, ő maga meg szegénységre jut.
2. Tilos, hogy az ember keményre izgassa szándékosan a tagját, vagy hogy asszonyra gondolva hozza magát annyira. Ha ilyen gondolata jut, fordítsa lelkét e haszontalan dolgoktól a tóra szavaira, mert (Pldb. 5. 19.): az a szeretet társa és kedves barátnője. Azért tilos, hogy az ember a hátán fekve arcával fölfelé aludjék el, vagy hasán arcával lefelé fordulva feküdjék, hanem oldalain feküdjék, hogy (álmában) izgalomba ne jusson. Ne nézzen oda a baromra, vadra, szárnyas állatra, amikor a hím ráhág a nőstényre. Tilos az állaton nyereg nélkül lovagolni.
3. Amikor vizel, tilos megfogni milá-ját (körülmetélt tagját). Ha nős és felesége vele van a városban és tiszta is, törvény szerint szabad volna, mert van kenyér a kosárban és (módjában van vágyát kielégítenie) nem jut ily gondolatokra és izgalomba, de a jámborság erkölcse szigorúbban veszi. Nem vizelés miatt érinteni a törvény szerint is tilos.
4. Az esti étkezésnél ne sokat egyék és igyék és ne egyék oly dolgokat, amelyek a testet felhevítik, mint pl. kövér húst, bármily tejes ételt, sajtot, tojást, hagymát. Ne is igyék felhevítő italt, mert ezek a dolgok is előidézhetik ezt a bűnözést.
5. Akinek, – mitől Isten óvja! – álmában magömlése volt, mikor felébred álmából, mossa meg a kezeit és mondja megtört szívvel: Világ Ura! nem szándékosan tettem ezt, hanem csupán képzelődésem és rossz gondolataim okozták, azért legyen akaratod, Örökkévaló Istenem és atyáim Istene, hogy nagy irgalmadban töröld el ezt a bűnömet és ments meg engem ily csúnya képzelődésektől és hasonló gondolatoktól mindörökké! – Ámen! – Így légyen a Te akaratod!
6. Aki ettől a bűntől meg akarja magát óvni, az óvja száját az erkölcstelen beszédtől, hazudozástól, árulkodástól, rossz nyelvűségtől és léhaságtól. S óvja fülét attól, hogy ilyen szavakat hallgasson. Ügyeljen arra, hogy fogadalmait megtartsa. Ne szaporítsa önmaga a gondjait. Óvakodjék az erkölcstelen gondolatoktól. Mielőtt aludni megy, foglalkozzék tórával, vagy mondja el a négy első zsoltárt (Lásd fentebb 132. fej. 5. pontját). Óvakodjék attól, hogy egyedül aludjék a szobában.
7. Azok részére, kik e bűnbe estek, kellő jóvátevő rendszabályokat ír a Jeszod Jószef könyve, amelyeket ősi és szent könyvekből gyűjtött össze. Itt csak egynehányat írok le röviden közülök: Törekedjék arra, hogy koma legyen, hogy a körülmetélésnél ő tartsa térdein a gyermeket, különösen, hogy szegényeknél legyen a koma. Adjon több könyöradományt, segélyt a szegényeknek. Tartsa meg törvényei szerint a sabboszt, tegye kellemessé, gyönyörűségévé, gyújtson több mécset (gyertyát) a tiszteletére. Tisztelje meg és szeresse azokat, akik állandóan tórát tanulnak. Imádkozzék áhítattal, síró könyörgéssel. Tegye az alázatosság tulajdonságát magáévá és amikor hallja, hogy gyalázzák, hallgasson és bocsássa meg. Ha valamely parancskötelességet teljesít, tegye azt teljes erővel és oly buzgalommal, hogy belehevüljön, különösen a peszachi kovásztalan kenyerek (maccot) készítésénél. Nevelje gyermekeit a tóra tanulmányozásának és szoktassa őket istenfélelemre. Neveljen árvagyermeket a házában és bánjék vele úgy, mint a maga gyermekével. Gyakorolja a szegény leány kiházasításának micva-jótettét. Legalább egyszer egy hónapban hívassa fel magát a tóra olvasáshoz és mondja fennhangon bróchóit (áldásmondatait), nézzen bele a tóra könyvébe és mondja szakaszát halkan a felolvasóval. Legyen az első tíz ember között, kik a zsinagógába jönnek. Keljen fel éjfélkor és mondja el sírva az éjféli szertartást, ha nem tud éjfélkor felkelni, végezze későbben. Szeresse a békét és járjon a béke után. (l. lejjebb 198. fej. 7. pontját).

Megszakítás