Az est rendje (5 pontban)
1. Kell, hogy az ember határozott időt szabjon ki arra, hogy az esti (maariv) ima után tórát tanuljon és teljesítse a: »mélyedjél el benne nappal is, meg éjjel« parancsát. Mivel este tartani kell attól, hogy ha előbb eszik, elnyomja az álom, mert fáradt és a természet nyugalmat kíván és így elesnék a tóratanulástól, azért óvatosságból a vacsora előttre állapítsa meg a tóratanulás idejét. De ha éhes, a szíve gyenge, mert nappal nem evett annyit, hogy jóllakjék, egyék egy keveset, hogy megnyugodjék és azután tanuljon egy keveset, mire aztán ehetik vacsorára, annyit, amennyire szüksége van és menjen megint tanulni, kiki értelmi képessége szerint. Azt mondották mestereink, – legyen áldássá emlékük! – hogy az éjszaka csak a tanulásra lett teremtve; ezek a téli éjszakák. Mindamellett a rövidebb éjszakákon is kell minden este valamit tanulnia, hogy teljesítse a: »mélyedjél el benne nappal is, meg éjjel« parancsát. Ab-hó 15-étől kezdve azután az est növekedtével toldja meg lassan a tanulás idejét is. És azt mondta Res Lakis (Chag. trakt. 12.): »Az után, ki éjjel a tórával foglalkozik, nappal a kegyelem fonala nyúl«, mert azt mondja az Írás (Zsolt. 42. 9.): »Nappalra rendeli az Örökkévaló kegyelmét és éjjel az ő éneke vagyon velem«. Miért rendeli el az Örökkévaló nappalra kegyelmét? mert éjjel az éneke vagyon velem. Mások szerint meg Res Lakis ezt mondotta: Aki a tórával foglalkozik ezen a földi világon, mely az éjjelhez hasonló, a Szent – áldassék! – afelé nyújtja a kegyelem fonalát a jövendő világban, mely a nap, mert azt mondja a zsoltár: »Nappalra rendeli az Örökkévaló kegyelmét és éjjel az éneke vagyon velem.« Annyival inkább köteles az, ki egy bizonyos anyagot tűzött ki tanulásra minden napra és nappal azt tanulni elmulasztotta, – éjjel a napi anyagot pótolni.
2. Egészséges, közepes ember vacsorára csak kevesebbet és könnyebbet egyék mint az ebédje volt, ami által négy dolgot nyer, 1. megőrzi az egészségét, 2. Óva marad a csúnya, rossz dologtól: az éjjeli tisztátalanságtól, melyet a bőséges és hevítő esti táplálék éjjel okozhat. 3. Az álma nyugodt és kellemes lesz, mert a sok evés és ivás sokszor nehéz és különös álmokat idéz elő. 4. Az, hogy nem leszen nehéz az alvása és időre felébred. Egészséges embernek elég hat órai alvás. Óvakodjék attól, hogy egyedül aludjék egy szobában és hogy nagyon meleg vagy nagyon hideg helyen aludjék.
3. Minden Istenfélő embernek illik, mielőtt aludni megy, megvizsgálni tetteit, melyeket egész napon cselekedett és ha úgy találja, hogy bűnt követett el, bánja meg, vallja be és fogadja meg teljes szívvel, hogy többé nem teszi, különösen olyan vétkeket illetőleg, melyek gyakoriak, amilyenek, pl. hamisság, hízelkedés, hazudozás, gúnyolódás, rossznyelvűség, stb. kell magát különösen megvizsgálnia. Határozza el továbbá a szívében, hogy megbocsájt minden embernek, aki ellene vétkezett, hogy őmiatta senki emberfia ne bűnhődjék, mert azt mondja a talmud (Sabb. 149.): »Azt, aki miatt embertársa bűnhődik, nem engedik a Szent – áldassék – közelébe.« Mondja el háromszor: megbocsájtok mindenkinek, aki engem megbántott, csak azután mondja el ezt az imát: Világ Ura, íme én megbocsájtok, stb.- szavakkal kezdődik. (1. Magen Ábrahám 239. fej. Meg. 28.).
4. Ha a Semá olvasmány három szakaszát nem mondotta el, amikor este lett, akkor mondja el a lefekvés előtti Semá olvasmányban annak mindhárom szakaszát, mert ha az esti (maariv) imában már elmondta a Semá olvasmánynak mindhárom szakaszát, a lefekvés előtti imában a Semá olvasmánynak csak az első szakaszát kell elmondania. Mindamellett különös micvateljesítés, ha lefekvéskor is elmondja mindhárom szakaszát, azután mondja el az Isten irgalmasságát dicsőítő zsoltárokat és írásverseket, amely sorrendben azokat az imakönyvekben találja. A legtöbb imakönyvben azonban a === bróchója van a Semá olvasmány elé nyomva, sokkal jobb a bróchót a lefekvés előtti imának egészen a végén mondani, hogy ezt a bróchót közvetlenül az alvás előtt mondja. Vagyis a Semá olvasmányt a zsoltárokkal mondja el, mielőtt lefekszik, a bróchót pedig, mikor már az ágyban van. Mielőtt ágyába megy menjen szobája ajtajának mezuzájához, tegye arra az ujjait és mondja: Az Örökkévaló az öröm, az Örökkévaló az árnyékom a jobbomon, utána hétszer: minden utadon ismerd meg őt (Pldb. 3.6) írásverset. Miután a === bróchót elmondotta, ne egyék, ne igyék és ne beszéljen, míg el nem alszik. Ha nem tud elaludni, mondja el újra a Semá olvasmányt, az Isten irgalmát dicsőítő zsoltárokat és írásverseket . . . és ismételje, míg az álom el nem nyomja. Vagy mondja el többször a következő írásverseket: Tant parancsolt nekünk Mózes örökségül Jákob gyülekezetének (Móz. V. 33. 4.); – Állandó tűz égjen az oltáron, ki ne aludjék (Móz. III. 6. 6.); – Az ingadozókat gyűlölöm, de tórádat szeretem (Zsolt. 119. 113.); – Világosság vagyon vetve az igazaknak és az egyenes szívünknek öröm (Zsolt. 97. 11.); – mondja addig, míg az álom el nem nyomja. Ezek elmondása hathatós védő az ellen is, hogy éjjeli tisztátalanság érje, mitől Isten óvja! Mikor aludni megy, azzal a szándékkal tegye, hogy azzal erőt gyűjtsön Isten szolgálatára és akkor az istenszolgálatnak tudódik is be néki. Ha házassági érintkezésre érez szükséget, ne mondja el előbb a === bróchót, hanem azután mondja el a Semá olvasmánynak legalább az első szakaszát és csak annak utána a === bróchót.
5. Ne aludjék ruháiban, hanem előbb vetkezzék le. Mikor cipőit lehúzza és ruháit leveti, először mindig a baloldaláról húzza és vesse le. Ne tegye ruháit a feje alá, mert ez elfeledtetné vele, amit tanult. Vigyázva ügyeljen arra, hogy az oldalfekvésre szoktassa magát. Szigorúan tilos háton feküdni, azaz, hogy háta legyen alul és arca, melle felül vagy megfordítva, Hogy arca, melle legyen alul és a háta felül, hanem csakis oldalt szabad feküdnie. Jó, ha lefekvéskor a baloldalon és alvása végén a jobboldalán fekszik. Jó ez az egészsége szempontjából is, mert a máj a jobboldalon, a gyomor a baloldalon fekszik és mikor a baloldalán fekszik, a mája van a gyomra felett és melegével melegíti, amivel segíti az étel gyorsabb emésztését. Miután már megemésztett mindent, ajánlatos a jobb oldalára fordulnia, hogy a gyomor pihenjen és a fel nem használható fölösleges anyag a beleibe jusson le. Ne forduljon sokszor az egyik oldaláról a másikra. (A szemérmesség szabályait 1. segítségével a 150. fejezetben fejtem ki.).

Megszakítás