65. Belépés keresztény templomba
Kérdés: A kovnói gettó fennállásának éveiben, még a zsidó gyer-mekek meggyilkolására szervezett német akciót megelőzően, azok a szülők, akik megérezték a gyermekeikre leselkedő veszélyt, úgy igyekeztek megmenteni őket, hogy nem-zsidókat kértek meg, visel-jék gondjukat egészen addig, amíg maguk a szülők vagy más roko-nok nem jelentkeznek értük.
Sok zsidó gyereket templomokban, kolostorokban helyeztek el, katolikus papok gondjaira bízva őket. Ezek a hívő katolikusok nyilvánvalóan azt remélték, hogy majd megnyerhetik ezeket a lel-keket a maguk hitének. A túlélők a háború után, amint felszabadul-tak, mindent latba vetettek, hogy visszakapják e gyermekeket ke-resztény gyámjaiktól, és újra megerősítsék őket szüleik örökségé-ben.
Mivel e gyermekek közül sokakra papok vigyáztak, fel kellett keresni e papokat a keresztény templomokban, hogy rábírják őket a gyermekek zsidó kezekbe való visszaadására. Sok esetben egye-nesen letagadták, hogy zsidó gyermekek lennének a gyámságuk alatt: „Fogalmunk sincs, mi történhetett azokkal a zsidó gyerekek-kel, akiket elhelyeztek nálunk.” Ebben a felszabadulást követő idő-szakban, mivel kétséges volt, hogy a gyermekek valóban ott van-nak-e, felmerült a kérdés: beléphet-e az ember egy keresztény templomba, hogy ellenőrizze, ott vannak-e a gyermekek? A kérdés tágabb értelemben a templomok melletti paplakokba való belépésre is vonatkozott, mivel az ilyen helyeken ereklyék és szentképek is voltak, amelyeket alkalomadtán imádtak is.
Válasz: Nyilvánvaló, hogy a templomokba belépő zsidók egyedüli szándéka az volt, hogy zsidó gyermekeket mentsenek meg a ke-resztény istenimádattól. Senkinek, aki látta őket, nem jutott volna olyasmi az eszébe, hogy ezek a zsidók, Isten ments, imádkozni mennek be ezekbe a templomokba. Ezért hát úgy rendelkeztem, hogy ezeknek a szülőknek mindent meg kell tenniük annak érdeké-ben, hogy felkutassák a gyermekeket, és visszatérítsék őket a zsidó hagyományhoz és hithez.
Magam is ugyanezt tettem, személyesen keresve fel litván papokat. Hála Istennek, számos zsidó gyermeket sikerült megmen-tenem. Ők jelenleg Erec Jiszráelben élnek, és minden tekintetben a Tórához hű zsidók.

Megszakítás