89. Mi a teendő a tóratekercs darabjaival
Kérdés: A németek vereségét és ezzel rabságunkból való szabadu-lásunkat követően iszonyattal vegyes megrökönyödéssel tapasztal-tuk, micsoda gyalázatot műveltek a németek és segítőik a zsinagó-gáinkból elrabolt tóratekercsekkel. A szent pergamenek egy részé-ből például cipőket készítettek. Litvánia egyes falvaiban rábukkan-tunk olyan házakra, amelyekben a gazdák a konyha és a hálószoba falait ezekkel a pergamenekkel tapétázták ki; s a Tóra szent szavai, Isten megszentelt nevével egyetemben ott voltak láthatók szerte az utcákon, sőt még Litvánia szemétdombjain is.
Egy férfi a következő problémával keresett meg. Mivel magá-nak a vilnai gáonnak az egyenes ági leszármazottja volt, a családja tulajdonában korábban volt egy gondosan őrzött tóratekercs, amely valaha magának a gáonnak a tulajdonában volt. Mielőtt a kérdezőt bezárták volna a kovnói gettóba, elrejtette ezt a tekercset egy titkos helyre. A felszabadulást követően visszatért ide, de azt kellett ta-pasztalnia, hogy a rejtekhelyet megtalálták: a tóratekercset gyűlöl-ködő kezek darabokra vagdosták. Most ez a férfi azt szerette volna tudni, hogy őrizheti-e a házában a tóratekercsnek ezeket a darabja-it, megóvandó ezt az örökséget, amelyet a családja oly sok éven át gondosan megőrzött. Szerette volna, ha ez a relikvia a németek által elpusztított családtagjaira való mementó gyanánt is megma-radhatna a birtokában. Összességében tehát azt szerette volna tud-ni, hogy megtarthatja-e ezt a feldarabolt tóratekercset, vagy genizában, az efféle tárgyak számára elkülönített temetőben kell elhelyeznie?
Válasz: A kérdező megtarthatta házában a tóratekercsnek ezeket a darabjait, hiszen magának a genizának is az a célja, hogy megóv-ja a tóratekercs tiszteletét, amely, ha nem jól őrzött helyen lenne tárolva, meggyalázottnak, megszentségtelenítettnek lenne tekinthe-tő. Mivel azonban a kérdező célja éppen az volt, hogy megóvja ezt a tóratekercset, melynek darabjai többek között a németek által elpusztított családtagjaira voltak hivatva emlékeztetni őt, házának óvó falai a legmegfelelőbb fajta genizaként szolgáltak e fragmentu-mok számára. Az egyetlen megkötés csupán az volt, hogy nem szabad azokat hálószobaként használt helyiségben tárolnia.

Megszakítás