44. Hamvasztás, a nem-zsidók közé való temetés elkerülésére
Kérdés: A keserű 5702. (1942) év folyamán barátom, Reb Mordecháj Yaffe – Isten vegyen elégtételt érte! –nyugtalanító prob-lémával keresett fel engem. Levelet kapott egy korábban Belgium-ba szökött rokonától, aki ott keresztényként menedéket talált egy faluban. Ezt az embert a szenvedései már a sír szélére sodorták. Szörnyen felkavarta a gondolat, hogy ha meghal, a szomszédjai nem-zsidók közé fogják eltemetni őt. Hogyan lelhetne nyugtot a teste egy nem-zsidó temetőben? Ezért hát levelet írt Reb Mordechájnak, hogy kiderítse, vajon a háláchá engedélyezi-e, hogy a testét a halála után elhamvasszák, s így elkerülhesse, hogy nem-zsidó temetésben részesüljön. Mivel a hamvasztás arrafelé meglehe-tősen divatba jött az utóbbi időben, nem kétséges, hogy a szom-szédjai tiszteletben tartanák ezt az utolsó kívánságát.
Válasz: A Tóra megköveteli a halottak eltemetését, de ezt a köte-lezettséget az elhunyt rokonainak kell teljesíteniük. Mielőtt valaki meghalna, nem szabad semmi olyasmit cselekednie, amivel lehetet-lenné tenné eltemetését, vagyis például nem szabad földi maradvá-nyainak elhamvasztását kérnie. Amennyiben ilyesmit tesz, azzal felmérhetetlen szenvedést okoz a lelkének a túlvilágon, mert lehe-tetlenné tette egy tórai parancsolat teljesítését.
A hamvasztás semmilyen körülmények között sem engedhető meg, még akkor sem, ha a hamvakat utána eltemetik, ugyanis a hamvasztás aktusa a holttest megszentségtelenítését jelenti. Ráadá-sul a hamvasztás megfoszt a végső megbocsátás lehetőségétől, ami-re pedig biztosan számíthatnak azok, akiket eltemetnek. A hamvak eltemetésével nem lehet jóvátenni a hamvasztást, már ami e meg-bocsátást illeti.
Ezért hát úgy rendelkeztem, hogy a fent említett férfi ne mer-je testének elhamvasztását kérni, hanem bízza magát nagylelkű Te-remtőjére, Akinek könyörületessége mindenkire kiterjed. Zsidó mi-voltát csakis azért rejtegette és azért élt nem-zsidók között, mert menteni akarta az életét. Ezért aztán nem kell bűntudatot éreznie amiatt, hogy esetleg nem-zsidók közé temetik el. Hamvasztásának elrendelése ugyanakkor csak ártana a lelkének. A legideálisabb per-sze az lenne, ha el tudná intézni, hogy a nem-zsidó temetőn kívül temessék el, és értesítené a rokonait a pontos helyszínről. Ez lenne a legjobb megoldás. Aztán, az idő multával, Isten majd talán meg-szánja az Ő népét, és feloldja őket szenvedéseik alól, s akkor vala-kinek esetleg módja lesz rá, hogy exhumáltassa a testet, és zsidó temetőbe temesse el.

Megszakítás