1. Vízerek: a király szíve az Örökkévaló kezében, valamerre akarja, hajlítja azt.

2. Az embernek minden útja egyenes az ő szemeiben, de az Örökkévaló határozza meg a szíveket.

3. Igazságot és jogot cselekedni becsesebb az Örökkévaló előtt áldozatnál.

4. Szemek büszkesége és szívnek gőgje: a gonoszok vétektermő mezeje.

5. A szorgalmasnak gondolatai csak nyereségre visznek, de minden hamarkodó csak hiányra jut.

6. Kincsek megszerzése hazug nyelvvel: elhajtott lehelet – halált keresnek.

7. A gonoszok erőszakossága elhurczolja őket, mert vonakodtak jogot cselekedni.

8. Tekervényes az ember útja ég elhajló, de a tisztának egyenes a cselekvése.

9. Jobb a háztető sarkában lakni, mint a czivódó asszony és közös ház.

10. A gonosznak lelke vágyódott a rosszra, nem talál kegyet szemében a társa.

11. Midőn büntetik a csúfolót, bölccsé lesz az együgyű, s midőn oktatják a bölcset, elfogad tudást.

12. Ügyel az igaz a gonosznak házára, elferdít gonoszokat veszedelembe.

13. Ki bedugja fülét a szegény jajkiáltása elől, ő is kiáltani fog, de nem fog meghallgattatni.

14. Adomány titokban lenyügzi a haragot, és ajándék az ölben az erős indulatot.

15. Öröm az igaznak a jognak cselekvése, de rettegés a jogtalanságot mívelőknek.

16. Ember, ki eltévelyeg a belátás útjáról, az árnyak gyülekezetében fog nyugodni.

17. Szűkölködés embere lesz, ki szereti a vigalmat; aki a bort és az olajat szereti, nem lesz gazdaggá.

18. Váltsága az igaznak a gonosz, és az egyenesek helyébe jön a hűtlenkedő.

19. Jobb lakni pusztának földjén, mint czivódó és bosszús asszonnyal.

20. Kívánatos kincs meg olaj van a bölcsnek hajlékában, de a balga ember eldőzsöli.

21. Ki igazságot és szeretetet követ, találni fog életet, igazságot és tiszteletet.

22. Vitézek városára szállt föl a bölcs és ledöntötte bizodalmának erősségét.

23. Aki megőrzi száját és nyelvét, szorongatásoktól őrzi meg a lelkét.

24. A hetyke kevélynek csúfoló a neve, cselekszik kevélységnek túlcsapongásával.

25. A restnek kívánsága megöli őt, mert kezei vonakodtak dolgozni.

26. Egész nap kívánsággal kívánkozik, de az igaz ad és nem tart vissza.

27. A gonoszok áldozata utálat, hát még ha gazsággal hozzák.

28. A hazug tanú el fog veszni, de ember, aki figyel, mindétig fog beszélni.

29. A gonosz ember arczátlankodik, de az egyenes megérti utját.

30. Nincs bölcsesség és nincs értelmesség és nincs tanács az Örökkévalóval szemben.

31. Készen áll a ló a csata napjára, de az Örökkévalóé a győzelem.