1. Ne dicsekedjél a holnapi nappal, mert nem tudod mit szül a nap.

2. Dicsérjen más téged és ne tenszájad idegen és ne tenajkaid.

3. Kő nehézsége, föveny súlyossága: de az oktalannak bosszúsága kettejöknél nehezebb.

4. Indulatnak kegyetlensége és haragnak áradása; de ki állhat meg a féltékenység előtt?

5. Jobb a nyílt feddés, mint a rejtett szeretet.

6. Hűségesek a barátnak verései, s bőségesek a gyűlölőnek csókjai.

7. Jóllakott lélek tapossa a színmézet, de éhező léleknek minden keserű édes.

8. Mint madár, mely elbujdosik fészkéből, olyan a férfi, ki elbujdosik helyéből.

9. Olaj meg füstölőszer megörvendezteti a szívet: olyan a barát édessége lelkének tanácsából.

10. Barátodat és atyád barátját el ne hagyd, és testvéred házába ne menj szerencsétlenséged napján; jobb a közeli szomszéd, mint távoli testvér.

11. Légy bölcs, fiam, és örvendeztesd meg szívemet, hogy megfelelhessek gyalázómnak!

12. Az okos látta a bajt és elrejtőzött; az együgyűek tova haladtak, lakoltak.

13. Vedd el ruháját, mert kezeskedett másért, az idegen nőért zálogold őt meg.

14. Aki barátját fennhangon áldja korán reggel, átoknak tudatik az be neki.

15. Csepegő eresz esőzés napján és czivódó asszony egyenlő;

16. aki őt elrejtette, szelet rejtett el, és olaj a jobbjában elkiáltja magát.

17. Vasat vason élesítenek, és ember élesíti társának tekintetét.

18. Aki őrzi a fügefát, enni fogja gyümölcsét, s aki megőrzi urát, azt tisztelni fogják.

19. Mint a víz az arczot az arcznak, úgy a szív az embert az embernek.

20. Alvilág és enyészet nem laknak jól, s az ember szemei sem laknak jól.

21. Tégely az ezüstnek, kohó az aranynak, és az ember dicsérete szerint.

22. Ha megtöröd az oktalant mozsárban dara között a törővel, nem távozik tőle az ő oktalansága.

23. Ismerd meg jól nyájad színét, fordítsd szívedet a nyájakra.

24. Mert nem örökké tart a gazdagság; avagy a korona nemzedékre meg nemzedékre marad-e?

25. Eltűnt a fű, mutatkozott a sarjú, és betakaríttatnak a hegyek füvei;

26. juhok a ruházásodra és mező vételárául bakok;

27. és kecskék teje eleségedül elegendő, házad népe eleségéül, meg élelmül szolgálóidnak.