1. Példabeszédei Salamonnak, Dávid fiának, Izraél királyának.

2. Hogy tudjunk bölcsességet és oktatást, hogy értsük az értelmesség mondásait;

3. hogy elfogadjunk belátásra való oktatást, igazságot, jogot és egyenességet;

4. hogy adjanak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak tudást és meggondolást;

5. hallja a bölcs s gyarapodjék tanulságban, s az értelmes útmutatást szerezzen;

6. hogy értsünk példázatot s ékes beszédet, bölcsek szavait és rejtvényeiket.

7. Istenfélelem a tudás kezdete; bölcsességet és oktatást az oktalanok megvetnek.

8. Halljad, fiam, atyád oktatását és el ne hagyjad anyád tanítását;

9. mert kecses füzér azok fejednek és díszláncz a te nyakadnak.

10. Fiam, ha téged vétkesek csábítanak, ne engedj!

11. Ha azt mondják: jer velünk, leselkedjünk vérre, ólálkodjunk ártatlanra ok nélkül;

12. nyeljük el őket elevenen, mint az alvilág és egészen, mint a verembe szállókat;

13. mindenféle drága vagyont találunk, megtöltjük házainkat zsákmánnyal;

14. sorsodat veted közöttünk, egy zacskónk lesz mindnyájunknak:

15. fiam, ne járj az úton velük, tartsd vissza lábadat ösvényüktől;

16. mert lábaik rosszra futnak, és sietnek vért ontani.

17. Hisz hiába van kivetve a háló minden szárnyas szemei előtt.

18. Ők pedig a maguk vérére leselkednek, a maguk lelkére ólálkodnak.

19. Ilyenek útjai mindenkinek, ki nyerészkedést űz: gazdájának lelkét veszi az el.

20. Bölcsesség az utczán megszólal, a piaczokon hallatja hangját;

21. zajongó utczák sarkán hirdet, kapuk bejáratain, a városban mondja el mondásait:

22. Meddig, együgyűek, szeretitek az együgyűséget, s kívánják meg a csúfolók a csúfolást, és gyűlölik a balgák a tudást?

23. Fordulnátok feddésemre! Íme, ömleszteném nektek szellememet, tudatnám veletek szavaimat.

24. Mivel hívtalak, de ti vonakodtatok, kinyújtottam kezemet, de senki sem figyelt,

25. elvetettétek minden tanácsomat és feddésemnek nem engedtetek:

26. én is nevetek majd szerencsétlenségteken, gúnyolódom, mikor eljő rettegéstek,

27. mikor eljő mint zivatar a ti rettegéstek és szerencsétlenségtek mint szélvész érkezik, mikor jő reátok szorultság és szükség.

28. Akkor hívnak majd engem, de nem felelek, keresnek engem, de nem találnak meg;

29. mivelhogy gyűlölték a tudást a az istenfélelmet nem választották,

30. nem engedtek tanácsomnak, megvetették minden feddésemet.

31. Egyenek hát az útjok gyümölcséből, s lakjanak jól a maguk tanácsaiból.

32. Mert az együgyűek megátalkodottsága megöli őket, s a balgák gondatlansága elveszti őket;

33. de aki rám hallgat, bizton fog lakni s nyugodt lesz a veszedelem rettegésétől.

Megszakítás