1. És ezek azok, akik Dávidhoz jöttek Ciklágba, midőn még elzárva volt Sául, Kís fia elől; s ugyanők voltak a vitézek közt harcnak segítői;

2. íjjal fegyverzettek, jobb és bal kézzel köveket hajítók és nyilakat az íjon lövők, Sául testvérei közül Benjáminból.

3. Fejük Achíézer, és Jóás, a Gibeabeli Hassemáa fiai; meg Jeziél és Pélet, Azmávet fiai; meg Berákha és az Anátótbeli Jéhú;

4. a Gibeónbeli Jismája, vitéz a harmincok között és a harmincok fölött;

5. Jirmeja, Jáchazíél, Jóchánán és a Gedérabeli Józábád.

6. Eleúzaj, Jerímót, Bealja, Semarjáhú, és a Charúfbeli Sefatjáhú.

7. Elkána, meg Jissijáhú, Azarél, Jóézer és Jásobeám, a. Kórachbeliek.

8. Jóéla és Zebadja, Jeróchám fiai Gedórból.

9. És a Gádiból elkülönődtek Dávidhoz a hegyi várba, a pusztába, derék vitézek, hademberei a háborúban, sorakozva pajzzsal és lándzsával, s oroszlán arcok az ő arcaik s olyanok, mint a szarvasok a hegyeken gyorsaságra.

10. Ézer a fej, Óbadja a második, Elíáb a harmadik;

11. Masmanna a negyedik, Jirmeja az ötödik;

12. Attáj a hatodik, Elíél a hetedik;

13. Jóchánán a nyolcadik, Elzábád a kilencedik;

14. Jirmejáhú a tizedik, Makhbannáj a tizenegyedik.

15. Ezek Gád fiai közül valók, a hadak fejei, száz ellen egy a legkisebb, a legnagyobb pedig ezer ellen.

16. Ezek azok, akik átkeltek a Jordánon az első hónapban, s az megtellett mind a partjain túl; s megfutamították mind a völgyben lakókat keletre s nyugatra.

17. És jöttek Benjámin és Jehúda fiai közül a hegyi várig Dávidhoz.

18. Kiment Dávid eléjük, megszólalt és mondta nekik: Ha békére jöttetek hozzám, hogy engem segítsetek, lesz nekem irántatok szívem, hogy együtt legyünk; de ha azért, hogy engem eláruljatok szorongatóimnak, bár nincs erőszak kezeimben, lássa őseink Istene és döntsön.

19. Ekkor szellem szállta meg Amászajt, a harcosok fejét: Tiéd Dávid és veled együtt Jisaj fia, béke, béke neked, béke a segítődnek, mert megsegített téged Istened. Ekkor elfogadta őket Dávid és a csapat élére tette őket.

20. Menasséből pedig átpártoltak Dávidhoz, amidőn a filiszteusokkal együtt Sául ellen ment háborúba; de nem segítette őket, mert tanácskozás után elbocsátották őt a filiszteusok fejedelmei, mondván: fejeinkkel fog ő átpártolni urához Sáulhoz.

21. Mikor Ciklágba ment, átpártoltak hozzá Menasséből: Adnách, Józábád, Jedíaél, Mikháél; Józábád, Elihú, Cilletáj, -Menasse ezreinek fejei.

22. És ők segítették Dávidot a csapat ellen mert derék vitézek voltak mindnyájan és vezérek lettek a seregben.

23. Mert napról-napra jöttek Dávidhoz, hogy őt segítsék, mígnem nagy tábor lett, mint Istennek tábora.

24. S ezek a számai a sereg fegyveres csapata fejeinek, akik eljöttek Dávidhoz Chebrónba, hogy őhozzá fordítsák át Sául királyságát az Örökkévaló parancsa szerint:

25. Jehúda fiai pajzsot és dárdát hordók, hatezernyolcszáz a sereg fegyveresei.

26. Simeón fiai közül hadba való derék vitézek, hétezeregyszáz.

27. A Lévi fiai közül négyezerhatszáz.

28. És Jehójádá, az Áron házának fejedelme és vele háromezerhétszáz.

29. És az ifjú Cádók, derék vitéz, meg atyai háza: huszonkét vezér.

30. És Benjámin fiai, Sául testvérei közül háromezer, idáig java részük őrizték Sául házának őrizetét.

31. És Efraim fiai közül huszezer nyolcszáz derék vitéz, neves emberek atyai házaik szerint.

32. És Menasse féltörzséből tizennyolcezer, akik névszerint megneveztettek, hogy menjenek királlyá tenni Dávidot.

33. És Jisszákhár fiai közül, akik ismerik és értik az időket, hogy tudják, mit cselekedjék Izrael; fejeik kétszázan és mind a testvéreik az ő parancsuk szerint.

34. Zebúlúnból, hadba vonulók, harcra sorakozók mindenféle eszközzel: ötvenezren, osztatlan szívvel összeseregelve.

35. És Naftáliból vezérek ezren és velük pajzzsal és dárdával meg lándzsával: harminchétezer.

36. És a Dániból harcra sorakozók: huszonnyolc-ezerhatszáz.

37. És Ásérből, hadba vonulók, hogy harcra sorakozzanak: negyvenezer.

38. És a Jordánon túlról: a Reúbéniből, a Gádiból és Menasse féltörzséből, mindenféle hadi eszközzel a háborúra: százhúszezer.

39. Mindezek harcosok, csatasorban összesereglők, teljes szívvel jöttek Chebrónba, hogy királlyá tegyék Dávidot egész Izrael fölé, és az egész többi Izrael is valamennyien egy szívvel volt, hogy Dávidot királlyá tegyék.

40. És ott voltak Dáviddal együtt három napig, ettek és ittak, mert készítettek számukra testvéreik.

41. A hozzájuk közel lakók is Jisszákhárig, Zebúlúnig és Naftáliig hoztak kenyereket szamarakon, tevéken meg öszvéreken és szarvasmarhán, lisztes eledelt, fügelepényt, aszuszőlőlepényt, meg bort és olajat, meg marhát, juhokat sokat; mert öröm volt Izraelben.