1. És egész Izrael följegyeztette magát származás szerint s íme ők fel vannak írva Izrael királyainak könyvében. Jehúda pedig számkivetésbe vitetett Bábelbe hűtlenségük miatt.

2. És az első lakók, akik laktak birtokukban, voltak városaikban; izraeliták, a papok, a leviták és a szentélyszolgák.

3. És Jeruzsálemben laktak Jehúda fiai közül, Benjámin fiai közül, Efraim és Menasse fiai közül:

4. Utaj, Ammíhúd fia, Omri fia, Imri fia, Báni fia, Pérecnek, Jehúda fiának, fiai közül.

5. És a Sílóni közül: Aszája az elsőszülött és fiai.

6. És Zérach fiai közül: Jeúél és testvéreik hatszázkilenezvenen.

7. És Benjámin fiai közül: Szallú, Mesullám fia, ki Hódavja fia, Haszenúa fia;

8. És Jibneja, Jeróchám fia, Éla, Uzzí fia, Mikhri fia és Mesullám, Sefatja fia, Reúél fia, ki Jibnija fia;

9. és testvéreik nemzetségeik szerint kilencszázötvenhatan. Mindezek férfiak atyai házaik fejei, atyai házaik szerint.

10. És a papok közül: Jedája, Jehójárib és Jákhin;

11. Azarja, Chilkija fia, Mesullám fia, Cádók fia, Merájót fia, Achítúb fia, Isten házának fejedelme.

12. És Adája, Jeróchám fia, Paschúr fia, Malkija fia és Máaszaj, Adíél fia, Jachzéra fia, Mesullám fia, Mesillémit fia, Immer fia;

13. és testvéreik atyai házaik fejei, ezerhétszázhatvanan, derék vitézek, Isten háza szolgálatának munkájában.

14. És a leviták közül: Semája, Chassúb fia, Azríkám fia, Chasabja fia, Merári fiai közül;

15. és Bakbakkár, Chéres és Gálál, és Mattanja, Mikha fia, Zikhri fia, Ászáf fia;

16. és Óbadja, Semája fia, Gálál fia, Jedútún fia; és Berekhja, Ászáf fia, Elkána fia, aki a Netófabeli tanyáiban lakott.

17. A kapuőrök pedig Sallúm, Akkúb, Talmón, Achimán és testvéreik, Sallúm a fő,

18. és mostanáig ők a király kapujában kelet felé a kapuőrök Lévi fiainak táborai számára.

19. És Sallúm, Kóré fia, Ebjászáf fia, Kórach fia és testvérei atyai házából a Kórachbeliek közül, a szolgálat munkája fölött voltak, mint a sátor küszöbeinek őrei, és őseik az Örökkévaló tábora felett voltak, mint a bejárat őrei,

20. és Pinechász, Eleázár fia, fejedelem volt fölöttük azelőtt; az Örökkévaló vele.

21. Zekharja, Mesélemja fia; a találkozás sátora bejáratának kapuőre.

22. Mindannyian, akiket kiválogattak a kapu őreinek: kétszáztizenkettő, nekik tanyáik szerint volt származási följegyzésük; ők azok, akiket Dávid és Sámuel a látó elhelyezett állandó tisztségükbe.

23. És ők meg fiaik a kapuk fölött voltak az Örökkévaló háza számára, a sátor háza számára, osztályok szerint;

24. négy szélirányban legyenek a kapuőrök: keletnek, nyugatnak, északnak és délnek.

25. És a tanyáikban levő testvéreiknek menniük kell időről-időre hét napra amazok mellé.

26. Mert állandó tisztségben voltak ők, a kapuőrök vezérei, négyen. Azok a leviták. S legyenek a kamarák fölött és az Isten házának tárházai fölött.

27. És az Isten házának körülötte éjjelezzenek, mert rajtok van az őrizet és ők kezelik a kulcsot, mégpedig reggelenként.

28. És közülük néhányan a szolgálat edényei fölött, mert számszerint hozzák be azokat és szám szerint viszik ki.

29. És közülük néhányan rendelve vannak az edények fölé és mind a szent edények fölé, és a lángliszt, meg a bor, meg az olaj, meg a tömjén és a fűszerek fölé.

30. És a papok fiai közül vannak, akik keverik a keveréket a fűszerekből.

31. És Mattitja a leviták közül, ő az elsőszülöttje a Kórachbeli Sallúmnak, állandó tisztségben volt a sütemények készítése fölött.

32. És a Keháti fiai közül az ő testvéreik közül néhányan a rend kenyere fölött voltak, hogy elkészítsék szombatról szombatra.

33. És ezek az énekesek, a leviták atyai házainak fejei a kamarákban szolgálatmentesek, mert nappal s éjjel rajtuk a munka.

34. Ezek a leviták atyai házainak fejei, nemzetségeik szerint, fejek. Ezek laktak Jeruzsálemben.

35. Gíbeónban pedig laktak: Gibeón atyja, Jeiél; és feleségének neve: Máakha.

36. És elsőszülött fia Abdón; Cúr, Kis, Báal, Nér és Nádáb;

37. Gedór, Achjó, Zekharja és Míklót.

38. És Miklót nemzette Simeámot, ők is testvéreikkel szemben laktak Jeruzsálemben, testvéreikkel együtt.

39. És Nér nemzette Kíst, és Kís nemzette Sáult, és Sául nemzette Jehónátánt, Malkí-Súát, Abinádábot és Esbáalt.

40. És Jehónátán fia: Merib-Báal; és Merib-Báal nemzette Mikhát.

41. És Mikha fiai: Pítón, Mélekh és Tachréa.

42. És Ácház nemzette Jáerát, és Jáera nemzette Álémetet, meg Azmávétet és Zimrit; és Zimri nemzette Mócát.

43. És Móca nemzette Bineát; Refája az ő fia, Eleásza az ő fia, Ácél az ő fia.

44. És Ácélnak hat fia volt; s ezek a neveik: Azríkám, Bókhrú, Ismaél, Semarja, Óbadja és Chánán; ezek Ácél fiai.

Megszakítás