1. S Dávid vén lett s napokkal telt, akkor királlyá tette Izrael fölé fiát Salamont.

2. És egybegyűjtötte mind az Izrael nagyjait s a papokat és a levitákat.

3. És megszámláltattak a leviták harminc évestől fölfelé; és volt számuk fejenként, férfianként: harmincnyolcezer.

4. Ezek közül az Örökkévaló háza munkájának vezetésére huszonnégyezren és tisztviselők meg bírák hatezren,

5. és négyezer kapuőr és négyezren, akik dicsérték az Örökkévalót, azon hangszerekkel, melyeket készítettem a dicsérőének számára.

6. Es fölosztotta őket Dávid osztályokra, Lévi fiai, Gérsón, Kehát és Merári szerint.

7. A Gérsúniból Láedán és Simeí.

8. Láedán fiai: Jechiél a fő, meg Zétám és Jóél, hárman.

9. Simeí fiai: Selómit, Chaziél és Hárán, hárman. Ezek az atyai házak fejei Láedántól.

10. És Simeí fiai: Jáchat, Zína, Jeús és Beria; ezek Simeí fiai, négyen.

11. És Jáchat volt a fő, Zíza pedig a második; de Jeúsnak és Beríának nem volt sok fia s így egy atyai házzá lettek azon egy tisztségre.

12. Kehát fiai: Amrám, Jichár, Chebrón és Uzziél, négyen.

13. Amrám fiai: Árón és Mózes. És elkülöníttetett Árón, hogy fölszenteljék, mint szentek szentjét, ő és fiai mindörökre, hogy füstölögtessen az Örökkévaló előtt, őt szolgálva s az ő nevében áldva örökre.

14. Mózesnek pedig az Isten emberének fiai a Lévi törzséről neveztetnek

15. Mózes fiai: Gérsóm és Eliézer.

16. Gérsóm fiai: Sebúél, a fő.

17. És voltak Eliézer fiai: Rechabja, a fő; de nem voltak Eliézernek más fiai; Rechabja fiai pedig felette megsokasodtak.

18. Jichár fiai: Selómit a fő.

19. Chebrón fiai: Jerijáhú a fő, Amarja a második, Jáchazíél a harmadik, Jekámeám a negyedik.

20. Uzziél fiai: Míkha a fő, Jissija a második.

21. Merári fiai: Machli és Músi; Machli fiai: Eleázár és Kis.

22. És meghalt Eleázár s nem voltak fiai, hanem leányai s elvették őket Kis fiai, a testvéreik.

23. Músi fiai; Machli, Éder és Jerémót, hárman.

24. Ezek Lévi fiai atyai házaik szerint, az atyai házak fejei, megszámláltjaik szerint, a nevek számával fejenként, a munka végzői, az Örökkévaló házának szolgálatánál, húszévestől fölfelé.

25. Mert mondta Dávid: Nyugalmat szerzett az Örökkévaló, Izrael Istene, az ő népének és lakozik Jeruzsálemben mindörökké.

26. Nem is kell a levitáknak hordani a hajlékot, meg mind az edényeit szolgálata szerint.

27. Mert Dávid utolsó dolgai szerint Lévi fiainak száma a húszéves korútól fogva fölfelé volt,

28. hanem állandó helyük Áron fiai oldalán legyen az Örökkévaló házának szolgálatánál az udvarok fölött s a kamarák fölött, s minden szentség tisztasága fölött és az Isten háza szolgálatának munkája fölött;

29. és a rend kenyere mellett, és a lángliszt mellett, a lisztáldozat számára s a kovásztalan lepények, meg a tepsiben készült és lágyan főzött lisztáldozat számára s minden űrmérték és egyéb mérték mellett;

30. és arra, hogy álljanak reggelenként hálát és dicséretet mondani az Örökkévalónak s úgy esténként;

31. és égőáldozatokat bármikor bemutatni az Örökkévalónak, a szombatokon, az újholdakon és az ünnepeken szám szerint a róluk való törvény szerint mindig az Örökkévaló előtt.

32. És őrizzék a találkozás sátrának őrizetét, és a szentély őrizetét, és Áron fiainak, az ő testvéreiknek őrizetét, az Örökkévaló házának szolgálatánál.

Megszakítás