1. És gyülekezett egész Izrael Dávidhoz Chebrónba, mondván: íme, csontod és húsod vagyunk;

2. tegnap is, tegnapelőtt is, akkor is mikor Sául volt a király, te voltál az, aki ki- és bevezette Izraelt és azt mondta neked az Örökkévaló a te Istened: te fogod legeltetni népemet Izraelt és te leszel fejedelem népem, Izrael fölött.

3. És elmentek mind az Izrael vénei a királyhoz Chebrónba és kötött velük Dávid szövetséget Chebrónban az Örökkévaló színe előtt, és fölkenték Dávidot királynak Izrael fölé, az Örökkévaló igéje szerint, Sámuel által.

4. És ment Dávid és egész Izrael Jeruzsálembe, Jebúsz az; és ott volt a jebúszi, az ország lakója.

5. És mondták Jebúsz lakói Dávidnak: nem fogsz te ide bejönni. És bevette Dávid Ción várát, Dávid városa az.

6. És szólt Dávid: Bárki megveri a jebúszit először, az fejjé és vezérré lesz. S felszállt először Jóáb, Cerúja fia és fejjé lett.

7. És lakott Dávid a várban; azért nevezték azt Dávid városának.

8. És kiépítette a várost köröskörül amillótól egészen a körületig; Jóáb pedig fölélesztette a város többi részét.

9. Egyre nagyobbá lett Dávid és az Örökkévaló a seregek ura vele volt.

10. És ezek Dávid vitézeinek fejei, akik erősködtek vele királyságában egész Izraellel együtt, hogy őt királlyá tegyék, az Örökkévaló igéje szerint Izraelről.

11. És ez Dávid vitézeinek száma: Jásobeám, Chakhmóni fia a harcosok feje; ő forgatta a dárdáját háromszáz elesett fölött egyszerre.

12. És utána Eleázár, Dódó fia, az Achóachbeli; ő a három vitéz közül való.

13. Ő volt Dáviddal együtt Pasz-Dammimban, és a filiszteusok gyülekeztek ott harcra; és ott volt egy telek mező tele árpával, és a nép megfutamodott a filiszteusok elől.

14. Odaálltak a telek közepére, megmentették azt és megverték a filiszteusokat; és segített az Örökkévaló nagy segedelemmel.

15. Lementek egyszer hárman a harminc főbb vitéz közül a sziklára Dávidhoz, Adullám barlangjába; a filiszteusok tábora pedig táborozott Refáim völgyében.

16. Dávid akkor a hegységben volt, a filiszteusok örse pedig akkor Bét-Léchemben volt.

17. És kívánkozott Dávid és mondta: ki ad nekem vizet innom. Bét-Léchem kútjából, mely a kapuban van?

18. Erre áttörtek hárman a filiszteusok táborán és vizet merítettek Bét-Léchem kútjából, mely a kapuban van; vették és elhozták Dávidhoz, de Dávid nem akarta meginni, hanem kiöntötte azt az Örökkévalónak.

19. Így szólt: Távol legyen tőlem Istenemért, hogy ezt cselekedjem! Vajon ezeknek a férfiaknak vérét igyam-e, kik életük veszélyével mentek? Életük veszélyével hozták azt! És nem akarta meginni. Ezeket tette a három vitéz.

20. Absáj pedig, Jóáb testvére – ő a harmincoknak feje és ő forgatta dárdáját háromszáz elesett fölött; s neki neve volt a harmincok közt.

21. A harmincoknál kétszeresen kiválóbb volt és vezérük lett, de a hárommal föl nem ért.

22. Benája, Jehójádá fia, derék ember, tettekben nagy, Kabceélből; ő verte meg Móáb két hősét és ugyan ő ment le és verte meg az oroszlánt a veremben a hóesés napján.

23. Ugyan ő vert meg egy termetes egyiptomi embert, öt könyöknyi volt, s az egyiptominak kezében dárda volt, mint a takácsok zugolyfája, ő lement hozzá bottal és kiragadta a dárdát az egyiptominak kezéből és megölte őt saját dárdájával.

24. Ezeket tette Benájáhú, Jehójádá fia, neki neve volt a vitézek, a harmincok között.

25. A harmincoknál íme ő kiválóbb, de a hárommal föl nem ért; és tette őt Dávid a szolgálatához.

26. És a derék vitézek: Aszáél, Jóáb testvére; Elchánán, Dódó fia, Bét-Léchemből.

27. A Harórbeli Sammót, a Pelónbeli Chélec,

28. a Tekóabeli Ira, Ikkés fia; az Anátótbeli Abiézer;

29. a Chúsabeli Szíbbekhaj; az Achóachbeli Ilaj;

30. a Netófabeli Maharaj; a Netófabeli Chéled, Báana fia,

31. Itaj, Ríbaj fia, a Benjáminbeli Gibeából; a Pireátónbeli Benája.

32. Chúraj, Gáas völgyeiből; az Arábabeli Abíél.

33. A Bácharúmbeli Azmávet; a Sáalbónbeli Eljachba.

34. A Gizóbeli Hásém fiai; a Harárbeli Jónátán, Ságé fia.

35. A Hárárbeli Achiám, Szákhár fia; Elifál, Úr fia.

36. A Mekhérabeli Chéfer; a Pelónbeli Achija.

37. A Karmelbeli Checró; Náaraj, Ezbáj fia.

38. Jóél, Nátán testvére; Mibchár, Hagri fia.

39. Az ammóni Célek; a Bérótbeli Nachráj, Jóábnak, Cerúja fiának fegyverhordozója.

40. A Jéterbeli Ira; a Jéterbeli Gáréb.

41. A chittita Úrija; Zábád, Achláj fia.

42. A reúbéni Adina, Siza fia, a Reubéni feje a mellette harmincan.

43. Chánán, Máakha fia és a Métenbeli Jósáfát.

44. Az Asterabeli Uzzija, Sámá és Jeíél, az Aróérbeli Chótám fiai.

45. Jediaél, Simri fia és testvére; a Ticbeli Jócha.

46. A Máchavimbeli Eliél; Jeríbaj és Jósavja, Elnáam fiai, és a móábi Jitma.

47. Elíél, Óbéd és a Mecóbájabeli Jáaszíél.