1. És bevitték az Isten ládáját a fölállították a sátor közepébe, amelyet Dávid felütött számára és bemutattak égőáldozatokat s békeáldozatokat az Isten színe előtt.

2. Midőn végzett Dávid azzal, hogy bemutassa az égőáldozatot és a békeáldozatokat, megáldotta a népet az Örökkévaló nevében.

3. És kiosztott mind az Izrael emberének, mind férfinak, mind asszonynak, kinek-kinek egy kerek kenyeret, egy darab húst és egy aszúszőlő-lepényt.

4. És elhelyezett az Örökkévaló ládája előtt a leviták közül szolgálattevőket és arra, hogy emlegessék, hálát mondva dicsérjék az Örökkévalót, Izrael Istenét.

5. Ászáf, a fejük és második utána Zekharja, Jeíél, Semírámót, Jechíél, Mattítja, Elíáb, Benájáhú, Óbéd-Edóm és Jeíél hangszerekkel, lantokkal, és hárfákkal, és Ászáf cimbalmokkal hallatott hangot.

6. És Benájáhú meg Jáchaziél a papok trombitákkal voltak állandóan az Isten szövetségének ládája előtt.

7. Ama napon akkor elsőízben adott Dávid az Örökkévalónak szóló hálaéneket, Ászáfnak és testvéreinek kezébe.

8. Adjatok hálát az Örökkévalónak, szólítsátok nevét, tudassátok a népek közt cselekményeit!

9. Énekeljetek neki, zengjetek neki, gondolkodjatok el mind az ő csodatettein!

10. Dicsekedjetek szent nevével, örüljön szíve az Örökkévaló keresőinek.

11. Keressétek föl az Örökkévalót és hatalmát, arcát keressétek mindig.

12. Emlékezzetek az ő csodatetteiről, melyeket művelt, csodajeleiről és szája ítéleteiről;

13. Izraelnek az ő szolgájának magzatja ti, Jákob fiai, az ő kiválasztottjai!

14. Ő az Örökkévaló, ami Istenünk, az egész földön vannak ítéletei.

15. Emlékezzetek örökké az ő szövetségéről, az igéről, melyet megparancsolt ezer nemzedékre,

16. melyet kötött Ábrahámmal és Izsáknak tett esküjéről;

17. megállapította Jákobnak törvényül, Izraelnek örök szövetségül;

18. mondván: Neked adom Kanaán országát, birtoktok osztályául!

19. Midőn csekélyszámúak voltatok csak kevesen és benne tartózkodók:

20. akkor jártak nemzettől nemzethez, egyik királyságból más néphez.

21. Nem engedte embernek, hogy zsarolja őket és megfenyített miattuk királyokat: ne nyúljatok fölkentjeimhez és profétáimat ne bántsátok!

22. Énekeljetek az Örökkévalónak mind a földön levők, hirdessétek napról-napra segítségét!

23. Mind ez egész föld énekeljen az Úrnak, napról-napra hirdessétek az ő szabadítását.

24. Beszéljétek a nemzetek közt dicsőségét, mind a népek közt csodatetteit!

25. Mert nagy az Örökkévaló és dicséretes nagyon, félelmetes mind az istenek felett.

26. Mert mind a népek istenei bálványok, de az Örökkévaló az eget készítette.

27. Fenség és dísz van előtte, erő és öröm az ő helyén.

28. Adjatok az Örökkévalónak, népek családjai, adjatok az Örökkévalónak dicsőséget és erőt;

29. adjátok az Örökkévalónak neve dicsőségét, vigyetek ajándékot s járuljatok elé, boruljatok le az Örökkévaló előtt szent díszben.

30. Reszkessetek előle mind a földön levők, szilárdan is áll a világ, nem inog meg.

31. Örüljenek, oh egek és vigadjon a föld, és mondják a nemzetek közt: az Örökkévaló király lett!

32. Dörögjön a tenger és teljessége, ujjongjon a mező s mind, ami rajta van.

33. Akkor örvendjenek az erdő fái az Örökkévaló előtt, mert jön ítélni a földet.

34. Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jóságos, mert örökké tart az ő kegyelme!

35. És mondjátok: Segíts meg minket, üdvünk Istene s gyűjts össze és ments meg minket a nemzetektől, hogy hálát adjunk szent nevednek, hogy magasztalódjunk dicséreteddel.

36. Áldva legyen az Örökkévaló, Izrael Istene öröktől fogva örökké. És mondta az egész nép: Ámén és dicsérték az Örökkévalót.

37. És otthagyta az Örökkévaló szövetségének ládája előtt Ászáfot és testvéreit, hogy szolgálatot tegyenek a láda előtt állandóan, mindegyik nap dolgát a maga napján;

38. és Óbéd-Edómot és testvéreiket, hatvannyolcat és Óbéd-Edómot, Jeditun fiát és Chószát kapuőröknek.

39. Cádókot, a papot pedig és testvéreit a papokat az Örökkévaló hajléka előtt a Gibeónban levő magaslaton,

40. hogy hozzanak égőáldozatokat az Örökkévalónak az égőáldozat oltárán állandóan reggelenként és esténként; mégpedig egészen aszerint, amint írva van az Örökkévaló tanában, melyet parancsolt Izrael számára.

41. És velük voltak Hémán, meg Jedútún és a többi kiválogatottak, akik nevükkel jelöltettek, hogy hálát adjanak az Örökkévalónak, mert örökké tart a kegyelme.

42. És velük Hémánnal és Jedútúnnal, trombiták és cimbalmok, hogy hangot hallassanak és Istennek szóló hangszerek; Jedútún fiai pedig a kapunál.

43. És elment az egész nép ki-ki a házába; és fordult Dávid, hogy megáldja házát.