1. És Reúbénnek, Izrael elsőszülöttjének fiai, mert ő az elsőszülött; de midőn megszentségtelenítette atyjának ágyát, elsőszülöttsége adatott József, Izrael fia fiainak, de nem arra, hogy származási följegyzésben legyen elsőszülöttsége;

2. mert Jehúda a leghatalmasabb volt testvérei közt s a fejedelem belőle való, az elsőszülöttség pedig Józsefé –

3. Reúbénnek, Izrael elsőszülöttjének fiai: Chanókh, Pallú, Checrón és Karmi.

4. Jóélnak fiai: Semája a fia, Góg a fia, Simei a fia;

5. Míkha a fia, Reája a fia, Báal a fia;

6. Beéra a fia, akit számkivetett Tilgat Pilneészer, Assur királya; ő volt fejedelme a Reúbéninek.

7. És testvérei családjaik szerint, midőn nemzetségeik szerint származásukat följegyezték: a fő Jeiél, meg Zekharjáhú;

8. meg Bélá, Ázáz fia, Sémá fia, Jóél fia. Ő lakott Aróérben egészen Nebóig és Báal-Meónig;

9. keletre pedig lakott egészen az Eufrátes folyamtól kezdve terülő puszta felé, mert jószágaik elsokasodtak Gileád országában.

10. És Sául napjaiban háborút viseltek a hágáriakkal, és azok kezükbe estek és laktak azok sátraiban Gileádnak egész keleti oldalán.

11. És Gád fiai velük szemben laktak Básán országában Szalkháig.

12. Jóél a fő és Sáfán a második, meg Jáenáj és Sáfát Básánban.

13. És testvéreik, atyai házaik szerint: Mikháél, Mesullám, Sébá, Jóráj, Jaekán, Zía és Éber, heten.

14. Ezek fiai Abícháilnak, aki Chúri fia, Járóach fia, Gileád fia, Mikháél fia, Jesísáj fia, Jachdó fia, Búz fia;

15. Achí, Abdíél fia, Gúni fia: atyai házaiknak feje.

16. És laktak Gileádban, Básánban a leányvárosaiban és mind a Sárón területein végezeteikig.

17. Mindannyiuk származása feljegyeztetett Jótámnak, Jehúda királyának napjaiban és Járobeámnak, Izrael királyának napjaiban.

18. Reúbén, meg a Gádi és Manasse fél törzsének fiai a vitéz emberek közül, férfiak, kik pajzsot s kardot hordtak és íjat feszítettek s jártasak voltak a háborúban, negyvennégyezer hétszázhatvan, hadba vonulók,

19. viseltek háborút a hágáriak, meg Jetúr, Náfís és Nódáb ellen.

20. És győzedelmeskedtek rajtuk, és kezükbe adattak a hágáriak s mindazok, kik velük voltak, mert Istenhez kiáltottak a háborúban s ő engedett fohászuknak, mert bíztak benne,

21. És foglyul vitték jószágaikat, tevéiket ötvenezret, juhokat ötvenezerkétszázat s szamarakat kétezret és emberi lelket százezret.

22. Mert sok elesett hullott el, mert Istentől volt a háború; és laktak helyettük egészen a számkivetésig.

23. És Menasse féltörzsének fiai laktak az országban; ők elsokasodtak Básántól Báal-Chermónig s a Szenírig, meg a Chermón hegyéig.

24. És ezek atyai házaik fejei: Éfer, Jiseí, Elíél, Azríél, Jirmeja, Hódavja és Jachdíel, férfiak, akik derék vitézek, neves emberek, atyai házaik fejei.

25. De hűtlenkedtek őseik Istene ellen és paráználkodtak az ország azon népeinek istenei után, melyeket Isten megsemmisített előlük.

26. És fölébresztette Izrael Istene Púlnak, Assur királyának szellemét, és Tilgat-Pilnészernek, Assúr királyának szellemét; és számkivetette a Reúbénit, a Gádit meg Menasse féltörzsét s elvitte őket Chaláchba, Chábórba, Hárába és Gózán folyamhoz, mind e mai napig.

27. Lévi fiai: Gérsón, Kehát és Merári.

28. És Kehát fiai: Amrám, Jichár, Chebrón és Uzziél.

29. És Amrám fiai: Áron, Mózes és Mirjám. Áron fiai pedig Nádáb és Abíhú, Eleázár és Itámár.

30. Eleázár nemzette Pinechászt, Pinechász nemzette Abísúát;

31. Abísúa nemzette Bukkít és Bukkí nemzette Uzzít;

32. Uzzí nemzette Zerachját és Zerachja nemzette Merájótot;

33. Merájót nemzette Amarját és Amarja nemzette Achítúbot;

34. Achítúb nemzette Cádókot és Cádók nemzette Achimáacot;

35. Achímáac nemzette Azarját és Azarja nemzette Jóchánánt;

36. Jóchánán nemzette Azarját; ő az, aki pap volt a házban, melyet épített Salamon Jeruzsálemban.

37. És nemzette Azarja Amaiját, és Amarja nemzette Achítúbot;

38. Achítúb nemzette Cádókot és Cádók nemzette Sallúmot;

39. Sallúm nemzette Chilkiját és Chilkija nemzette Azarját;

40. Azarja nemzette Szeráját és Szerája nemzette Jehócádákot.

41. Jehócádák pedig elment, midőn az Örökkévaló számkivetette Jehúdát és Jeruzsálemet Nebúkadneccar által.

Megszakítás