1. És Benjámin nemzette Bélát, elsőszülöttjét; Asbél a második, Achrách a harmadik;

2. Nócha a negyedik, Ráfa az ötödik.

3. És voltak fiai Bélának: Addár, Géra, Abíhúd;

4. Abísúa, Náamán, Achóach;

5. Géra, Sefúfán és Chúrám.

6. És ezek Échúd fiai – ezek atyai házaik fejei Gébá lakóinak, és számkivetették őket Mánáchatba.

7. Náamán, meg Achija és Géra, az számkivetette őket és nemzette Uzzát és Achíchúdot.

8. És Sácharájim nemzette Móáb mezőségein – miután elbocsátotta Chúsimot és Báarát a feleségeit –

9. nemzette Chódestől a feleségétől Jóbábot, Cibját, Mésát, Malkámot;

10. Jeúcot, Szákheját és Mirmát. Ezek a fiai, atyai házak fejei.

11. Chúsimtól pedig nemzette Abítúbot és Elpáalt.

12. És Elpáal fiai: Éber, Miseám és Sémer; ő építette Ónót meg Lódot és leányvárosait.

13. És Bería meg Sémá, azok atyai házaik fejei Ajjálón lakóinak; ők futamították meg Gát lakóit.

14. És Achjó, Sásak, Jerémót,

15. Zebadja, Arád, Éder,

16. Mikháél, Jispa, Jócha: Bería fiai.

17. És Zebadja, Mesullám, Chizki, Chéber,

18. Jismeráj, Jizlía, Jóbáb: Elpáal fiai.

19. És Jákim, Zikhri, Zabdi,

20. Eliénaj, Cilletaj, Elíél,

21. Adája, Berája, Simrát: Simei fiai.

22. És Jispán, Éber, Elíél,

23. Abdón, Zikhri, Chánán,

24. Chananja, Élám, Antótija,

25. Jifdeja és Penúél: Sásak fiai.

26. És Samseraj, Secharja, Atalja,

27. Jáaresja, Élija és Zikhri: Jeróchám fiai.

28. Ezek az atyai házak fejei, nemzetségeik szerint, fejek. Ezek laktak Jeruzsálemben.

29. És Gibeónban laktak: Gibeónnak atyja s feleségének neve: Máakha.

30. És elsőszülött fia Abdón; Cúr, Kis, Báal, Nádáb,

31. Gedór, Achjó és Zékher.

32. És Miklót nemzette Simeát; ők is testvéreikkel szemben laktak Jeruzsálemben, testvéreikkel együtt.

33. És Nér nemzette Kist, és Kis nemzette Sáult, és Sául nemzette Jehónátánt, Malkísúát, Abínádábot és Esbáalt.

34. És Jehónátán fia: Merib-Báal; és Merib-Báal nemzette Mikhát.

35. És Mikha fiai: Pítón, Mélekh, Táréa és Ácház.

36. És Ácház nemzette Jehóaddát, és Jehóadda nemzette Álémetet, Azmávetet és Zimrit; és Zimri nemzette Mócát.

37. És Móca nemzette Bineát. Ráfa az ő fia; Eleásza az ő fia; Ácél az ő fia.

38. És Ácélnak hat fia volt; s ezek a neveik: Azríkám, Bókhrú, Ismaél, Searja, Óbadja és Chánán; mindezek Ácél fiai.

39. És testvérének Éseknek fiai: Úlám az elsőszülöttje, Jeús a második és Elifélet a harmadik.

40. És Úlám fiai voltak derék vitéz férfiak, íjjatfeszítők, és sokan voltak fiaik és fiaik fiai: százötvenen. Mindezek Benjámin fiai közül valók.