1. És ezek voltak Dávid fiai, akik születtek neki Chebrónban: az elsőszülött Amnón, a Jizreélbeli Achínóamtól; a második Dániel, a Karmelbeli Abigájiltól;

2. a harmadik Absálóm, fia Máakhának, Talmáj Gesúr királya leányának; a negyedik Adónija, Chaggit fia;

3. az ötödik Sefatja Abítáltól; a hatodik Jitreám, nejétől Eglától.

4. Hatan születtek neki Chebrónban. És ő ott király volt hét évig és hat hónapig; harminchárom évig pedig király volt Jeruzsálemben.

5. És ezek születtek neki Jeruzsálemben: Simea, Sóbáb, Nátán és Salamon; négyen Bat-Súától, Ammíél leányától,

6. Jibchár, Elísámá és Elífélet:

7. Nógah, Néfeg és Jáfia;

8. Elísámá, Eljádá és Elífélet: kilencen.

9. Mind Dávid fiai, az ágyasok fiain kívül; és Támár volt a nővérük.

10. És Salamon fia: Rechabeám; Abija a fia, Ászá a fia, Jehósáfát a fia;

11. Jórám a fia, Achazjáhú a fia, Jóás a fia;

12. Amacjáhú a fia, Azarja a fia, Jótám a fia;

13. Ácház a fia, Chizkijáhú a fia, Menasse a fia;

14. Ámón a fia, Jósijáhú a fia.

15. Jósijáhú fiai pedig: az elsőszülött Jóchánán, a második Jehójákim, a harmadik Cidkijáhú, a negyedik Sallúm.

16. És Jehójákim fiai: Jekhonja a fia, Cidkija a fia.

17. Jekhonja fiai pedig: Asszir, Sealtiél a fia,

18. meg Malkírám, Pedája, Senaccár, Jekamja, Hósámá és Nedabja.

19. És Pedája fiai: Zerubbábel és Simei; és Zerubbábel fia: Mesullám és Chananja; és Selómít a nővérük;

20. meg Chasúba, Óhel, Berekhja, Chaszadja, Júsab-Cheszed, öten.

21. És Chananja fia Pelatja meg Jesája; Refája fiai, Arnán fiai, Óbadja fiai, Sekhanja fiai.

22. És Sekhanja fiai: Semája, és Semája fiai: Chattús, Jigeál, Báríach, Nearja és Sáfát, hatan.

23. És Nearja fia: Eljóénaj, meg Chizkija és Azríkám, hárman.

24. És Eljóénaj fiai: Hódavjáhú, Eljásíb, Pelája, Akkúb, Jóchánán, Delája és Anáni, heten.