1. És készített magának házakat Dávid városában és elkészített egy helyet az Isten ládájának és sátort ütött föl számára.

2. Akkor mondta Dávid: Ne vigye más az Isten ládáját, csakis a leviták, mert őket választotta az Örökkévaló, hogy vigyék az Örökkévaló ládáját s hogy szolgálják őt örökre.

3. És egybegyűjtötte Dávid egész Izraelt Jeruzsálembe, hogy felvigyék az Örökkévaló ládáját a helyére, melyet elkészített számára.

4. És egybehívta Dávid Áron fiait s a levitákat:

5. Kehát fiai közül: Úriélt, a vezért és testvéreit, százhúszat.

6. Merári fiai közül: Aszáját, a vezért és testvéreit kétszázhúszat.

7. Gérsóm fiai közül: Jóélt, a vezért és testvéreit, százharmincat.

8. Elícáfán fiai közül: Semáját, a vezért és testvéreit, kétszázat.

9. Chebrón fiai közül: Elíélt, a vezért és testvéreit, nyolcvanat.

10. Úzziél fiai közül: Amminádábot, a vezért és testvéreit, száztizenkettőt.

11. És hívta Dávid Cádókot és Ebjátárt, a papokat, meg a levitákat: Úriélt, Aszáját, Jóélt, Semáját, Elíélt és Ammínádábot.

12. És mondta nekik: Ti, a leviták atyai házainak fejei, szenteljétek meg magatokat és testvéreiteket és hozzátok fel az Örökkévalónak, Izrael Istenének ládáját oda, ahová készítettem számára.

13. Mert mivel az első ízben nem ti voltatok, rést tört az Örökkévaló, ami Istenünk, rajtunk, mert nem kerestük őt a törvény szerint.

14. És megszentelték magukat a papok és a leviták, hogy felhozhassák az Örökkévalónak, Izrael Istenének ládáját.

15. És vitték a leviták fiai az Isten ládáját, amint megparancsolta Mózes az Örökkévaló igéje szerint, vállukon, a rajtuk levő rudakkal.

16. És mondta Dávid a leviták vezéreinek, hogy állítsák fel testvéreiket, az énekeseket hangszerekkel: lantokkal, hárfákkal és cimbalmokkal, hallatva és fölemelve hangjukat örömmel.

17. És fölállították a leviták Hémánt, Jóél fiát, és testvérei közül Ászáfot, Berekhjáhú fiát és Merári fiai, az ő testvéreik közül Étánt, Kúsájáhú fiát.

18. És velük voltak testvéreik a másodrenden levők: Zekharjáhú, Bén, Jáaziél, Semírámót, Jechíél, Unní, Elíáb, Benájáhú, Máaszéjáhú, Mattitjáhú, Elífeléhú, Miknéjáhú, Óbéd-Edóm és Jeíél a kapuőrök.

19. Az énekesek pedig Hémán, Ászáf és Étán, hangot hallatók rézcimbalmokkal.

20. És Zekharja, Azíél, Semírámót, Jechíél, Unni, Elíáb, Máaszéjáhú és Benájáhú, lantokkal. Alámót szerint.

21. És Mattitjahú, Elífeléhú, Miknéjáhú, Óbéd-Edóm, Jeiél és Azazjáhú hárfákkal, a nyolcason vezetve az éneket.

22. Kenanjáhú pedig a leviták vezére a vivésben, vezérelte a vivést, mert hozzáértő volt.

23. És Berekhja, meg Elkána kapuőrök a ládánál.

24. És Sebanjáhú, Jósáfát, Netanél, Amászaj, Zekharjáhú, Benájáhú és Elíézer, a papok trombitáltak a trombitákon az Isten ládája előtt; s Óbéd-Edóm, meg Jechíja kapuőrök a ládánál.

25. És Dávid meg Izrael vénei és az ezrek tisztjei voltak azok, akik mentek, hogy felhozzák az Örökkévaló szövetségének ládáját Óbéd-Edóm házából, örömmel.

26. És volt, midőn Isten megsegítette a levitákat, az Örökkévaló szövetsége ládájának vivőit, akkor áldoztak hét tulkot és hét kost.

27. Dávid pedig fel volt öltözve byssus köpenybe, s úgy mind a leviták, akik a ládát vitték, meg az énekesek és Kenanja a vivésnek vezére az énekeseknél; és Dávidon len-éfód volt.

28. És egész Izrael fölvitte az Örökkévaló szövetségének ládáját riadással meg harsonaszóval meg trombitákkal és cimbalmokkal, hangot hallatva, lantokkal és hárfákkal.

29. És midőn az Örökkévaló szövetségének ládája eljutott Dávid városához, Míkhál, Sául leánya letekintett az ablakon és látta Dávid királyt, amint táncol és játszadozik; ekkor lenézte őt szívében.

 

Megszakítás