Vájésev (1Mózes 37-40.) פרשת וישב

 A hetiszakasz tartalmából

l  Jákob tizenkét fiával letelepedik Hebronban. Kedvence a 17 éves József, akire emiatt féltékenyek a bátyjai. József elmeséli bátyjainak két álmát, amelyben megjövendöltetik, hogy uralkodni fog fölöttük, s ezzel csak megnöveli iránta érzett utálatukat. – 1Mózes 37:1–11.

l  Simon és Lévi eltervezi, hogy megölik, de Reuvén azt javasolja, hogy inkább vessék egy gödörbe, mert az a szándéka, hogy később érte jön, és megmenti. Közben Jehuda eladja egy éppen arra tartó izmaelita karavánnak. A fivérek József köntösét egy kecske vérébe mártják, és megmutatják atyjuknak, ily módon elhitetve vele, hogy legkedvesebb fiát felfalta egy vadállat. – 1Mózes 37:12–36.

l  Jehuda megházasodik és három gyermeke születik. Az idősebb két fia egymás után elveszi Támárt, de mindkettő gyermektelenül hal meg. Ezek után, Jehuda vonakodik harmadik fiához adni Támárt. Eltökélve, hogy neki gyermeke lesz Jehuda családjából, az asszony prostituáltnak álcázza magát, és magát Jehudát csábítja el. Jehudának tudomására jut, hogy a menye teherbe esett, az após nyilvánosan is elismeri apaságát. Támár ikreknek ad életet, az egyik Perec (Dávid király egyik őse), a másik Zerách. – 1Mózes 38.

l  József Egyiptomba kerül, ahol eladják Potifárnak, a fáraó udvari tisztjének. Potifár felesége szemet vet a jó kiállású ifjúra, és amikor József elutasítja közeledését, elhiteti férjével, hogy a héber szolga megpróbálta elcsábítani őt, és ezzel eléri, hogy Potifár börtönbe vesse Józsefet. József hamarosan elnyeri a börtön őrének bizalmát, aki aztán rábízza az egész börtön igazgatását.  – 1Mózes 39.

l  A börtönben József találkozik a fáraó pohárnokmesterével és sütőmesterével, akiket azért vettettek börtönbe, mert vétkeztek királyi uruk ellen. Mindkettő nyugtalanító álmot lát, amelyet József megfejt. József jóslatai beteljesednek, a főpohárnok azonban teljesen megfeledkezik Józsefről, és nem tesz az érdekében. – 1Mózes 40.

Szemelvények

וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו, בְּאֶרֶץ כְּנָעַן. (בראשית לז, א)

És Jákob lakott atyja tartózkodásának országában, Kánaán földjén. (1Mózes 37:1.)

וישב יעקב וגו’ – És Jákob lakott. [Jákob és leszármazottai már akkor elkezdtek itt letelepedni, amikor Jákob hazatért Izsákhoz.[1] Akkor hát ennek elbeszélése miért csak itt kezdődik?] – אחר שכתב לך – Miután [a Szentírásban] olvashattál – ישובי עשו ותולדותיו – Ézsaunak és utódainak letelepedéséről,[2]– בדרך קצרה – [jóllehet] igen tömören, – שלא היו ספונים וחשובים – lévén, hogy sem elég tekintélyesek, sem elég fontosak nem voltak ahhoz, – לפרש היאך נתיישבו – hogy indokolt legyen részletesen kifejteni, hogyan telepedtek le, – וסדר מלחמותיהם – vagy mesélni csatáikról, – איך הורישו את החורים – melyek révén kiűzték a choritákat; – פירש לך ישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה – a [Szentírás] most azzal folytatódik, hogy részletes beszámolót kapunk Jákobnak és utódainak letelepedéséről – כל גלגולי סבתם – és azon események sorozatáról, amelyek miatt ez történt. – לפי שהם חשובים לפני המקום – Mivel ők nagy becsben állnak Isten előtt, – להאריך בהם – megérdemlik, hogy részletesen essék szó róluk. – וכן אתה מוצא – Ugyanezt találod – בעשרה דורות שמאדם ועד נח – az Ádámtól Noéig élt tíz nemzedékkel [kapcsolatban] is: – פלוני הוליד פלוני – „X. Y. nemzette X. Y.-t.”[3] – וכשבא לנח – Ám amikor Noéra került sor, – האריך בו – [a Szentírás] hosszasan beszélt róla.[4] – וכן בעשרה דורות – És ugyanez igaz a tíz nemzedékre – שמנח ועד אברהם – Noé és Ábrahám között; – קצר בהם – [a Szentírás] csupán dióhéjban említi őket,[5] – ומשהגיע אצל אברהם – ám amikor [az elbeszélés] elérkezik Ábrahámhoz, – האריך בו – róla már részletesen beszámol.[6] – משל למרגלית – [Olyan] drágakőhöz hasonlítható ez, – שנפלה בין החול – ami belehullott a homokba. – אדם ממשמש בחול – Az ember átkutatja a homokot, – וכוברו בכברה – átrostálja egy szitán, – עד שמוצא את המרגלית – míg végül rátalál a drágakőre. – ומשמצאה – Amint megpillantja a drágakövet, – הוא משליך את הצרורות מידו – az apróbb kavicsokat el is hajítja a kezéből, – ונוטל המרגלית – és [csak] a drágakövet markolja. [Esetünkben Noé, Ábrahám és Jákob a három drágakő.]

– דבר אחר וישב יעקב – Egy másik magyarázat arra, hogy: „És Jákob lakott”: – הפשתני הזה – [Élt egyszer] egy lenkereskedő, – נכנסו גמליו טעונים פשתן – akinek a tevéi [egy alkalommal] lennel megrakodva tértek meg. – הפחמי תמה – A [helység] kovácsa eltűnődött: – אנה יכנס כל הפשתן הזה – „Vajon hol lehet majd eltárolni ennyi lent?” – היה פיקח אחד משיב לו – Volt ott egy bölcs ember, aki erre azt mondta neki: – ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך – „Elég egy szikra, amely kipattan a fújtatódból, – ששורף את כולו – hogy lángra kapjon az egész.” – כך יעקב ראה כל האלופים – Hasonlóképp, amikor Jákob látta [Ézsau] törzsfőnökeit, – הכתובים למעלה – akik fentebb fel lettek sorolva,2 – תמה ואמר – így morfondírozott: – מי יכול לכבוש את כולן – „Vajon ki tudná legyőzni mindet?” – מה כתיב למטה – És miről olvasunk később? – אלה תולדות יעקב יוסף – „Ezek Jákob nemzetségei, József…”[7] [Vagyis ő lesz a megoldás Jákob dilemmájára,] – דכתיב – hisz írva van:[8] – והיה בית יעקב אש – „Jákob háza tűz lesz, – ובית יוסף להבה – József háza láng, – ובית עשו לקש – Ézsau háza meg szalma.” – ניצוץ יוצא מיוסף – [Vagyis] kipattan egy szikra Józsefből, – שמכלה ושורף את כולם – és fölemészti mindnyájukat.

 

וַיִּרְאוּ אֶחָיו כִּי אֹתוֹ אָהַב אֲבִיהֶם מִכָּל אֶחָיו וַיִּשְׂנְאוּ אֹתוֹ, וְלֹא יָכְלוּ דַּבְּרוֹ לְשָׁלֹם. (בראשית לז, ד)

Mikor testvérei látták, hogy atyjuk őt jobban szereti, mint többi testvéreit, meggyűlölték, és nem tudtak vele barátságosan beszélni. (1Mózes 37:4.)

ולא יכלו דברו לשלום – …nem tudtak vele barátságosan beszélni. – מתוך גנותם למדנו שבחם – Becsmérlésük [egyben] dicséretük, – שלא דברו אחת בפה – hisz [azt látjuk ebből, hogy nem voltak képmutatók] nem mondtak valamit úgy – ואחת בלב – hogy [közben] szívük mélyén mást [gondoltak].

דברו – …vele… beszélni. – לדבר עמו – [A דברו (dábro) itt nem a דיבורו (diburo), aminek jelentése „beszéde”, hanem] לדבר עמו (lödáber imo) – „beszélni vele”.

 

וַיֹּאמֶר לוֹ לֶךְ נָא רְאֵה אֶת שְׁלוֹם אַחֶיךָ וְאֶת שְׁלוֹם הַצֹּאן וַהֲשִׁבֵנִי דָּבָר, וַיִּשְׁלָחֵהוּ מֵעֵמֶק חֶבְרוֹן וַיָּבֹא שְׁכֶמָה. (בראשית לז, יד)

És szólt hozzá: „Menj csak, nézd meg, jól vannak-e testvéreid és jól vannak-e a juhok, és hozz nekem hírt”. És elküldte őt Hebron völgyéből, és ő elérkezett Schembe. (1Mózes 37:14.)

מעמק חברון – …Hebron völgyéből… – והלא חברון בהר – De hát Hebron nem hegytetőre [épült], – שנאמר – mint írva van:[9] – ויעלו בנגב – „Fölmentek a déli vidéken – ויבא עד חברון – és eljutottak Hebronig”? [Akkor hát miért állítja az Írás, hogy Jákob elküldte Józsefet Hebron völgyéből?] – אלא – [A „völgy (vagy mélység)” itt] valójában – מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון – a Hebronban eltemetett igaz embernek (Ábrahámnak) a mélyről jövő buzdítására utal [vagyis az ő észrevétlen hatására engedte Jákob Józsefet ebbe a veszélyes szituációba, azért, hogy elinduljon az a folyamat, amelynek következménye lesz az egyiptomi számkivetettség]. – לקיים מה שנאמר לאברהם – Beteljesítendő azt, ami Ábrahámnak kijelentetett – בין הבתרים – a Kettévágott Részek [mellett kötött] Szövetség: – כי גר יהיה זרעך – „Hogy idegen lesz a te magzatod.”[10]

ויבא שכמה – …és ő elérkezett Schembe. – מקום מוכן לפורענות – Ez olyan hely, amely csalogatta a szerencsétlenségeket. – שם קלקלו השבטים – Itt vétkeztek a Törzsek [amikor eladták Józsefet]. – שם ענו את דינה – Itt erőszakolták meg Dinát.[11] – שם נחלקה מלכות בית דוד – Itt vált ketté Dávid házának királysága, – שנאמר – mint írva van: – וילך רחבעם שכמה וגו’ – „És Rechávám elment Schembe…”.[12][Márpedig Rechávám volt az első a szakadár királyok közül.]

 

וְעַתָּה לְכוּ וְנַהַרְגֵהוּ וְנַשְׁלִכֵהוּ בְּאַחַד הַבֹּרוֹת וְאָמַרְנוּ חַיָּה רָעָה אֲכָלָתְהוּ, וְנִרְאֶה מַה יִּהְיוּ חֲלֹמֹתָיו. (בראשית לז, כ)

Most pedig jertek, öljük meg, és dobjuk be valamelyik gödörbe, és azután azt mondjuk, hogy egy vadállat ette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. (1Mózes 37:20.)

ונראה מה יהיו חלומותיו – …Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. – אמר ר’ יצחק – Jichák rabbi azt mondta: – מקרא זה אומר דרשני – Ez a vers azt mondja: „Értelmezz engem!” [mivel egyszerű értelme nincsen. Az értelmezés pedig a következő:] – רוח הקודש אומרת כן – Az Isteni Szellem mondja ezt. – הם אומרים נהרגהו – Ők (a fivérek) azt mondják: „Öljük meg!”, – והכתוב מסיים – ám a vers [az Isteni Szellem szavaival] így fejeződik be: – ונראה מה יהיו חלומותיו – „Majd meglátjuk, mi lesz álmaiból,” – נראה דבר מי יקום – [Mintha csak azt mondaná:] majd meglátjuk, kinek a szavai teljesednek be, – או שלכם או שלי – a tiétek vagy az Enyém? – ואי אפשר שיאמרו הם – Lehetetlen, hogy ők [a fivérek] mondták volna azt, hogy – ונראה מה יהיו חלומותיו – „Majd meglátjuk, mi lesz álmaiból,” – מכיון שיהרגוהו – hiszen, ha megölik, – בטלו חלומותיו – az álmai értelmüket vesztik.[13]

 

וַיָּשָׁב רְאוּבֵן אֶל הַבּוֹר וְהִנֵּה אֵין יוֹסֵף בַּבּוֹר, וַיִּקְרַע אֶת בְּגָדָיו. (בראשית לז, כט)

És Reuvén visszatért a gödörhöz, és íme József nem volt a gödörben, és ő megszaggatta ruháit. (1Mózes 37:29.)

וישב ראובן – …Reuvén visszatért… – ובמכירתו לא היה שם – Ő [Reuvén] nem volt jelen akkor, amikor [Józsefet] eladták, – שהגיע יומו לילך – mert épp az ő napja [sora] volt, hogy elmenjen – ולשמש את אביו – és gondoskodjon apjáról. – דבר אחר – Egy másik magyarázat: – עסוק היה בשקו ובתעניתו – [Azért volt elfoglalva, mert éppen bűnéért vezekelt,] zsákruhát öltött és böjtölt, – על שבלבל יצועי אביו – amiért megbolygatta atyja fekhelyét.[14]
וַיְהִי בָּעֵת הַהִוא וַיֵּרֶד יְהוּדָה מֵאֵת אֶחָיו, וַיֵּט עַד אִישׁ עֲדֻלָּמִי וּשְׁמוֹ חִירָה. (בראשית לח, א)

És történt abban az időben, hogy Jehuda elment testvéreitől, és elpártolt egy adullami férfiúhoz, neve Chirá. (1Mózes 38:1.)

ויהי בעת ההוא – És történt abban az időben… – למה נסמכה פרשה זו לכאן – Miért került ide ez a [Jehudáról szóló] leírás, – והפסיק בפרשתו של יוסף – ilymódon félbeszakítva a Józsefről szóló elbeszélést? – ללמד – Hogy megtudd: – שהורידוהו אחיו – fivérei megfosztották őt – מגדולתו – vezető rangjától. – כשראו בצרת אביהם – Amikor [ugyanis] látták atyjuk nagy szívfájdalmát, – אמרו – azt mondták [Jehudának]: – אתה אמרת למכרו – „Te tanácsoltad nekünk, hogy adjuk el. – אלו אמרת להשיבו – Ha azt tanácsoltad volna, hogy hozzuk őt vissza [atyánkhoz], – היינו שומעים לך – mi hallgattunk volna rád.”

ויט – …elpártolt… – מאת אחיו – fivéreitől.

עד איש עדלמי – …egy adullami férfiúhoz… – נשתתף עמו – [Jehuda] a férfi üzlettársává vált.
וַתָּסַר בִּגְדֵי אַלְמְנוּתָהּ מֵעָלֶיהָ וַתְּכַס בַּצָּעִיף וַתִּתְעַלָּף וַתֵּשֶׁב בְּפֶתַח עֵינַיִם אֲשֶׁר עַל דֶּרֶךְ תִּמְנָתָה, כִּי רָאֲתָה כִּי גָדַל שֵׁלָה וְהִוא לֹא נִתְּנָה לוֹ לְאִשָּׁה. (בראשית לח, יד)

Ekkor levetette magáról özvegyi ruháit, elfödte magát fátyollal, és beburkolózott és leült Petách Éjnájimnál, mely a Timnába vezető úton van, mert látta, hogy Sélá már felnőtt, és őt nem adták hozzá feleségül. (1Mózes 38:14.)

ותתעלף – …és beburkolózott… – כסתה פניה – Eltakarta az arcát, – שלא יכיר בה – nehogy Jehuda felismerje őt.

ותשב בפתח עינים – …leült Petách Éjnájimnál… [Bölcseink szerint nincs olyan nevű hely, hogy Petách Éjnáim,] – בפתיחת עינים – [hanem ezt a kifejezést szó szerint kell értelmezni:] a „szemek nyílásánál”, – בפרשת דרכים – [azaz] „az útkereszteződésben”, [ahol az embernek nyitott szemmel kell a helyes utat megválasztania,] – שעל דרך תמנתה – amely a Timná felé vezető úton van. – ורבותינו דרשו – Bölcseink aggádikus magyarázatot adnak: – בפתחו של אברהם אבינו – Ábrahám ősatyánk [házának] bejáratánál, – שכל עינים מצפות לראותו – amelyet minden szem látni vágyott.

כי ראתה כי גדל שלה וגו’ – …mert látta, hogy Sélá már felnőtt… – לפיכך הפקירה עצמה אצל יהודה – Ezért kínálkozott fel Jehudának, – שהיתה מתאוה להעמיד ממנו בנים – mert arra vágyott, hogy gyermekei szülessenek tőle.
וַיִּרְאֶהָ יְהוּדָה וַיַּחְשְׁבֶהָ לְזוֹנָה, כִּי כִסְּתָה פָּנֶיהָ. (בראשית לח, טו)

Midőn Jehuda meglátta őt, paráznának vélte, mert elfedte arcát. (1Mózes 38:15.)

ויחשבה לזונה – …paráznának vélte… – לפי שיושבת בפרשת דרכים – [Nem azért „mert elfedte arcát”, hisz ez egyfajta erényt is jelenthetne, hanem] mert az útkereszteződésben ült.

כי כסתה פניה – …mert elfedte arcát. – ולא יכול לראותה ולהכירה – [Emiatt Jehuda] nem láthatta, és nem ismerhette fel.

– ומדרש רבותינו – Bölcseink magyarázata szerint [az arc elfedése nem a jelenre, hanem a múltra utal]: – כי כסתה פניה – Mert [mindig] elfödte arcát, – היתה צנועה – amikor apósa [Jehuda] házában tartózkodott, – היתה צנועה – mivel erkölcsös asszony volt, – לפיכך לא חשדה – s ezért [Jehuda] nem gyanakodott rá. [Meg sem fordult a fejében, hogy ez az asszony az útkereszteződésben netán Támár lehet.]
וַיֹּאמֶר יְהוּדָה תִּקַּח לָהּ פֶּן נִהְיֶה לָבוּז, הִנֵּה שָׁלַחְתִּי הַגְּדִי הַזֶּה וְאַתָּה לֹא מְצָאתָהּ. (בראשית לח, כג)

Erre Jehuda azt mondta: „Vegye hát el, nehogy csúffá legyünk; íme én elküldtem e gödölyét, de te nem találtad meg őt”. (1Mózes 38:23.)

תקח לה – „Vegye hát el…” [De hát nem volt már eleve nála?] – יהיה שלה מה שבידה – [A jelentés:] Tartsa meg hát azt, ami nála van.

פן נהיה לבוז – …nehogy csúffá legyünk… – אם תבקשנה עוד – Ha tovább kutakodsz utána, – יתפרסם הדבר – nyílvánosságra jut a dolog, – ויהיה גנאי – és szégyent hoz ránk. – כי מה עלי לעשות עוד – [Különben is,] mi egyebet tehetnék még, – לאמת דברי – hogy hű legyek ígéretemhez?

הנה שלחתי הגדי הזה – …íme, én elküldtem e gödölyét… – לפי שרימה יהודה את אביו בגדי עזים – Mivel Jehuda atyját is egy kecskegidával tévesztette meg, – שהטביל כתנת יוסף בדמו – amikor József köntösét annak vérébe mártotta,[15] – רמוהו גם אותו בגדי עזים – [ezért most] őt is egy gödölyével vezették félre. [Azaz egy gödölye révén jutott ki neki valamelyest a gyötrelemből.]

 

וְיוֹסֵף הוּרַד מִצְרָיְמָה, וַיִּקְנֵהוּ פּוֹטִיפַר סְרִיס פַּרְעֹה שַׂר הַטַּבָּחִים אִישׁ מִצְרִי מִיַּד הַיִּשְׁמְעֵאלִים אֲשֶׁר הוֹרִדֻהוּ שָׁמָּה. (בראשית לט, א)

Józsefet elvitték Egyiptomba és megvette őt az izmaelitáktól, akik odavitték, Potifár, a fáraó udvari tisztje, a testőrök kapitánya, egy egyiptomi férfiú. (1Mózes 39:1.)

ויוסף הורד – Józsefet elvitték… – חוזר לענין ראשון – [A Szentírás ezen a helyen] visszatér az elbeszélés korábbi fonalához, – אלא שהפסיק בו – mivel csupán azért szakította félbe azt, – כדי לסמוך ירידתו של יהודה – hogy összekösse Jehuda rangvesztését – למכירתו של יוסף – József eladásával, – לומר לך – rámutatva, – שבשבילו – hogy miatta [József miatt] – הורידוהו מגדולתו – fokozták le vezető rangjából. – ועוד כדי לסמוך – Valamint, hogy összekösse – מעשה אשתו של פוטיפר – a Potifár feleségéről szóló leírást – למעשה תמר – a Támárról szóló leírással, – לומר לך – rámutatva, – מה זו לשם שמים – hogy amiképpen ez [Támár] is tiszta indítékokkal [cselekedett], – אף זו – úgy az [Potifár felesége] is – לשם שמים – tiszta indítékokkal cselekedett, – שראתה באצטרולוגין שלה – [ugyanis] asztrológiai számításai megmutatták számára, – שעתידה להעמיד בנים ממנו – hogy gyermekei fognak származni tőle [Józseftől], – ואינה יודעת אם ממנה – csak azt nem tudta [pontosan], hogy az ő tőle lesz-e – אם מבתה – vagy leányától. [Hiszen József később elvette feleségül Potifár feleségének leányát.[16]]

 

וַיַּעֲזֹב כָּל אֲשֶׁר לוֹ בְּיַד יוֹסֵף וְלֹא יָדַע אִתּוֹ מְאוּמָה כִּי אִם הַלֶּחֶם אֲשֶׁר הוּא אוֹכֵל, וַיְהִי יוֹסֵף יְפֵה תֹאַר וִיפֵה מַרְאֶה. (בראשית לט, ו)

És Józsefre bízta mindenét, és semmire sem volt gondja mellette, csakis a kenyérre, amit evett. És József szép alakú és szép arcú volt. (1Mózes 39:6.)

ויהי יוסף יפה תואר – …És József szép alakú és szép arcú volt. – כיון שראה עצמו מושל – Miután vezetőként tekintett magára, – התחיל אוכל ושותה – elkezdett enni és inni – ומסלסל בשערו – és fodorította a haját. – אמר הקב”ה – Azt mondta erre az Örökkévaló: – אביך מתאבל – „Atyád gyászol, – ואתה מסלסל בשערך – és te a hajadat fodorítod? – אני מגרה בך את הדוב – Akkor hát rád uszítom a medvét [Potifár feleségét]!” – מיד – Ezért is olvashatjuk rögtön: – ותשא אשת אדוניו וגו’ – „[És történt e dolgok után,] urának felesége szemet vetett Józsefre…”, – כל מקום שנאמר אחר סמוך – és mindenütt, ahol a Szentírás a „dolgok után” kifejezést használja, az mintegy utalás az előbb leírtakra.
וַיְהִי כְּהַיּוֹם הַזֶּה וַיָּבֹא הַבַּיְתָה לַעֲשׂוֹת מְלַאכְתּוֹ, וְאֵין אִישׁ מֵאַנְשֵׁי הַבַּיִת שָׁם בַּבָּיִת. (בראשית לט, יא)

Egy napon az történt, hogy bement [József] a házba, a munkáját végezni, és nem volt senki a ház emberei közül ott a házban. (1Mózes 39:11.)

ויהי כהיום הזה – Egy napon az történt… – כלומר – Vagyis, – ויהי כאשר הגיע יום מיוחד – mikor elérkezett egy különleges nap, – יום צחוק – egy víg nap, – יום איד שלהם – egy egyiptomi ünnepnap, – שהלכו כולם לבית עבודה זרה – amikor mindenki a bálványok házába ment, – אמרה – azt mondta ő [Potifár felesége]: – אין לי יום הגון – nincs nekem jobb napom, – להזקק ליוסף – hogy Józsefhez forduljak, – כהיום הזה – mint a mai nap, – אמרה להם – ezért így szólt hozzájuk: – חולה אני – „Beteg vagyok – ואיני יכולה לילך – és nem tudok elmenni”.
וַיְהִי אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה חָטְאוּ מַשְׁקֵה מֶלֶךְ מִצְרַיִם וְהָאֹפֶה, לַאֲדֹנֵיהֶם לְמֶלֶךְ מִצְרָיִם. (בראשית מ, א)

Ezek után történt, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkeztek uruk, az egyiptomi király ellen. (1Mózes 40:1.)

אחר הדברים האלה – Ezek után történt… –לפי שהרגילה אותה ארורה את הצדיק – Mivel az átkozott [Potifár felesége] a cádikról [Józsefről] állandóan, – בפי כולם לדבר בו ולגנותו – mindenki előtt csúnyán pletykált – הביא להם הקב”ה סורחנם של אלו – hozta az Örökkévaló ezeket a bűnösöket [a pohárnokot és a sütőmestert], – שיפנו אליהם – hogy rájuk fordítsák tekintetüket [az emberek] – ולא אליו – és ne őrá [Józsefre]. – ועוד – Továbbá – שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם – hogy általuk jöjjön megkönnyebbülés a cádiknak.

חטאו – …vétkeztek… – זה – Az egyiknél – נמצא זבוב בפיילי פוטירין שלו – légy került a királyi fűszeres serlegbe, – וזה – a másiknál – נמצא צרור בגלוסקין שלו – kavics a süteménybe.
וַיִּפְקֹד שַׂר הַטַּבָּחִים אֶת יוֹסֵף אִתָּם וַיְשָׁרֶת אֹתָם, וַיִּהְיוּ יָמִים בְּמִשְׁמָר. (בראשית מ, ד)

A testőrparancsnok Józsefet rendelte ki, és ő kiszolgálta őket; és ezek napokig őrizetben voltak. (1Mózes 40:4.)

ויפקד שר הטבחים את יוסף – A testőrparancsnok Józsefet rendelte ki… – להיות אתם – hogy velük legyen.

ויהיו ימים במשמר – …napokig őrizetben voltak. – שנים עשר חדש – 12 hónapon keresztül [ahogy tanulhattuk Rási korábbi magyarázatából:[17] a „nap” szó azt is jelentheti, hogy „év”].
וַיַּחַלְמוּ חֲלוֹם שְׁנֵיהֶם אִישׁ חֲלֹמוֹ בְּלַיְלָה אֶחָד אִישׁ כְּפִתְרוֹן חֲלֹמוֹ, הַמַּשְׁקֶה וְהָאֹפֶה אֲשֶׁר לְמֶלֶךְ מִצְרַיִם אֲשֶׁר אֲסוּרִים בְּבֵית הַסֹּהַר. (בראשית מ, ה)

És álmodtak álmokat, mindketten, mindegyik a maga álmát ugyanazon éjjel, mindegyik álmának jelentése szerint: Egyiptom királyának pohárnoka és sütőmestere, akik fogva voltak a börtönben. (1Mózes 40:5.)

ויחלמו חלום שניהם – És álmodtak álmokat, mindketten… – ויחלמו שניהם חלום – Mindketten álmodták a saját álmukat, – זה פשוטו – ez az egyszerű értelmezés. – ומדרשו – A Midrás magyarázata szerint azonban: – כל אחד – mindkettő – חלם חלום שניהם – két dolgot álmodott; – שחלם את חלומו – megálmodta a saját álmát, – ופתרון חבירו – és a társa álmának megfejtését, – וזו שנאמר – ezért van írva:[18] – וירא שר האופים כי טוב פתר – „És látta a sütőmester, hogy jó megfejtést adott [József a pohárnoknak]”. [Hiszen ha nem így értelmezzük ezt, akkor honnan tudhatta volna a sütőmester, hogy József a jó megfejtést adta a pohárnoknak.]
וְלֹא זָכַר שַׂר הַמַּשְׁקִים אֶת יוֹסֵף וַיִּשְׁכָּחֵהוּ. (בראשית מ, כג)

De a főpohárnok nem emlékezett meg Józsefről, elfelejtette őt. (1Mózes 40:23.)

ולא זכר שר המשקים – De a főpohárnok nem emlékezett meg… – בו ביום – aznap – וישכחהו – … elfelejtette őt – לאחר מכן – azután.

– מפני שתלה בו יוסף בטחונו – Mivel József a főpohárnokban bízott – לזכרו – hogy megemlékezik majd róla [és nem az Örökkévalóban] – הוזקק להיות אסור עוד שתי שנים – ezért még két évig fogolynak kellett lennie [amíg a fáraó nem álmodott], – שנאמר – ahogy írva van:[19] – אשרי הגבר – „Boldog a férfi, – אשר שם ה’ מבטחו – ki az Örökkévalót tette bizalmasává – ולא פנה אל רהבים – és nem fordult a fennhéjázókhoz…”, – ולא בטח על מצרים – vagyis nem bízik az egyiptomiakban, – הקרוים רהב – akiket „fennhéjázóknak” neveznek.[20]

 

[1] 1Mózes 35:27.

[2] Uo. 36.

[3] Uo. 5.

[4] Uo. 6–9.

[5] Uo. 11.

[6] Uo. 12–25.

[7] Uo. 37:2.

[8] Ovádjá 1:18.

[9] 4Mózes 13:22.

[10] 1Mózes 15:13.

[11] Uo. 34.

[12] 2Krónikák 10:1.

[13] Náchmánidész mindazonáltal úgy magyarázza, hogy ezt a „Majd meglátjuk, mi lesz álmaiból”-t a fivérek mondják ugyan, de gúnyolódó, szarkasztikus modorban.

[14] Lásd 1Mózes 30:14–18.; Rási 35:22.

[15] 1Mózes 37:31.

[16] Lásd Rási 1Mózes 41:45.

[17] Uo. 24:55.

[18] Uo. 40:16.

[19] Zsoltárok 40:5.

[20] Jesájá 30:7.