Vájérá (1Mózes 18-22.) פרשת וירא

A hetiszakasz tartalmából

l Isten megnyilatkozik Ábrahám előtt három nappal azt követően, hogy 99 évesen körülmetélte magát; Ábrahám azonban elsiet, hogy ételt készítsen három vendégnek, akiket feltűnni lát a sivatagi forróságban. A három – férfinek álcázott angyal – egyike bejelenti, hogy pontosan egy éven belül, a meddő Sára fiút fog szülni. Sára ezt hallván felnevet. – Uo. 18:1–16.

l Ábrahám közbenjár Istennél, hogy az könyörüljön meg Szodoma bűnös városán. A három álcázott angyal közül kettő megérkezik a pusztulásra szánt városba, ahol Ábrahám unokaöccse, Lót, vendégül látja őket, és megvédi őket a gonosz szándékú szodomai csőcseléktől. A két vendég elárulja, hogy azért jöttek, hogy pusztulást idézzenek a városra, és hogy előtte kimentsék onnét Lótot és családját. Miközben menekülnek, Lót felesége megszegi a parancsot, hogy ne nézzen hátra az égő városra, és abban a pillanatban sóoszloppá válik. – Uo. 18:16–19:29.

l Miközben meghúzzák magukat egy barlang oltalmában, Lót lányai (abban a hitben, hogy atyjukon és rajtuk kívül teremtett lélek nem maradt életben az egész világon) leitatják atyjukat, vele hálnak és megfogannak. Az ebből az együttlétből született két fiúgyermektől származnak később a moábiták és az ammoniták. – Uo. 19:30–38.

l Ábrahám továbbvándorol Gerárba, ahol a filiszteus király, Ávimelech magához veszi Sárát – akit Ábrahám nővéreként mutattak be neki. Álmában Isten figyelmezteti Ávimelechet, hogy meghal, hacsak nem szolgáltatja vissza az asszonyt a férjének. Ábrahám elmagyarázza, hogy azért mutatkozott be Sára fivéreként, mert félt, megölik őt a szépséges Sára miatt. – Uo. 20.

l Isten megemlékezik Sárának tett ígéretéről: őt és Ábrahámot egy fiúgyermekkel ajándékozza meg, akit Izsáknak (Jichák, annyi mint „nevetni fog”) neveznek el. Izsákot nyolcnapos korában körülmetélik; gyermekük születésekor Ábrahám 100, Sára 90 éves. – Uo. 21:1–8.

l Hágárt és Ismáélt elűzik Ábrahám hajlékából, és ők a sivatagban bolyonganak. Isten meghallja a haldokló fiú sírását, és megmenti életét azzal, hogy az anyjának egy kutat mutat. Ávimelech szövetséget köt Ábrahámmal Beér Sevában, ahol Ábrahám hét bárányt ajándékoz neki, ezzel jelezve, hogy fegyverszünetet kötöttek egymással. – Uo. 21:9–34.

l Isten próbára teszi Ábrahám odaadását azzal, hogy felszólítja, áldozza fel neki Izsákot Jeruzsálemben, a Mórija hegyén (a Templom-hegyen). Miután megkötözte, és az oltárra helyezte, Ábrahám felemeli a kését, hogy levágja a fiát. Egy égi hang akadályozza meg tettében; és egy szarvával a bozótba gabalyodott kost áldoznak fel Izsák helyett. Ábrahám hírül veszi, hogy unokaöccsének, Betuélnek egy Rebeka nevű lánya született. – Uo. 22.

 

Szemelvények

וַיֵּרָא אֵלָיו יהוה בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא, וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח הָאֹהֶל כְּחֹם הַיּוֹם. (בראשית יח, א)

És megjelent neki [Ábrahámnak] az Örökkévaló Mámré ligetében, amikor a sátor bejáratánál ült, midőn a nap a legmelegebben sütött. (1Mózes 18:1.)

וירא אליו – És megjelent neki az Örökkévaló… – לבקר את החולה – hogy meglátogassa a beteget [Ábrahámot]. – אמר רבי חמא בר חנינא – Azt mondta rabbi Chámá bár Chániná: – יום שלישי למילתו היה – „Ez a körülmetélkedése utáni harmadik nap volt, – ובא הקב”ה – amikor eljött az Örökkévaló, – ושאל בשלומו – hogy hogyléte felől érdeklődjön.”

פתח האהל – …a sátor bejáratánál… – לראות אם יש עובר ושב – Hogy nézze, nincs-e vándor, – ויכניסם בביתו – akit behívhatna házába.

כחום היום – …midőn a nap a legmelegebben sütött. – הוציא הקב”ה חמה מנרתיקה – Az Örökkévaló kivette a napot tartályából [hogy nagyon melegen süssön], – שלא להטריחו באורחים – hogy ne fárassza Ábrahámot vándorokkal, – ולפי שראהו – de mivel látta Isten, – מצטער – hogy szomorú, – שלא היו אורחים באים – mert nincs akit megvendégelhetne, – הביא המלאכים עליו – hozott hozzá angyalokat – בדמות אנשים – emberek formájában.[1]

 

וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים נִצָּבִים עָלָיו, וַיַּרְא וַיָּרָץ לִקְרָאתָם מִפֶּתַח הָאֹהֶל וַיִּשְׁתַּחוּ אָרְצָה. (בראשית יח, ב)

Fölemelte szemét, és látta, hogy három férfi áll előtte. És látta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, és a földre borult. (1Mózes 18:2.)

והנה שלשה אנשים – …hogy három férfi… – אחד לבשר את שרה – Egy, aki a jó hírt hozta Sárának [hogy egy év múlva fia születik]; – ואחד להפוך את סדום – egy, aki felforgatta Szodomát; – ואחד לרפאות את אברהם – és egy, aki meggyógyította Ábrahámot, – שאין מלאך אחד עושה שתי שליחיות – mert egy angyal nem teljesíthet két küldetést. – תדע לך – Figyeld meg, – תדע לך שכן כל הפרשה הוא מזכירן בלשון רבים – hogy az egész fejezetben többes számban vannak említve [az angyalok]: – ויאכלו – „ettek”[2], – ויאמרו אליו – „mondták neki”[3], – ובבשורה נאמר – de a jó hír kapcsán így van írva[4]: – ויאמר – „És ő azt mondta: – שוב אשוב אליך – Egy esztendő múlva visszatérek hozzád…”, – ובהפיכת סדום הוא אומר – hasonlóképpen Szodoma felforgatásánál ezt mondja [az angyal, aki felforgatja Szodomát][5]: – כי לא אוכל לעשות דבר – „…mert nem tehetek semmit… – לבלתי הפכי – hogy ne dúljam fel…”. – ורפאל – Ráfáél pedig, – שרפא את אברהם – aki Ábrahámot gyógyította, – הלך משם – onnan ment [hogy teljesítse következő feladatát] – להציל את לוט – megmenteni Lótot, – הוא שנאמר – ahogy írva van[6]: – ויהי כהוציאם אותם החוצה – „Miután kivezették őket a szabadba, – ויאמר המלט על נפשך – így szólott: Menekülj életedért!”, – למדת – ez [az egyes szám] is azt mutatja, – שהאחד היה מציל – hogy csak egy [angyal] mentett.

וירא – …És látta őket… – מהו וירא וירא שני פעמים – Miért szerepel a „látta” szó kétszer? – הראשון כמשמעו – Az első kifejezés szó szerint [a meglátásra vonatkozik], – והשני לשון הבנה – a második pedig a felfogásra. – נסתכל שהיו נצבים במקום אחד – Vagyis megfigyelte, hogy ott állnak egyhelyben, – והבין – és megértette, – שלא היו רוצים להטריחו – hogy nem akarják őt fárasztani [hogy vendégül lássa őket] – וקדם הוא – és ezért megelőzve őket – ורץ לקראתם – eléjük futott.

 

וַיֹּאמַר אֲדֹנָי אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אַל נָא תַעֲבֹר מֵעַל עַבְדֶּךָ. (בראשית יח, ג)

És így szólt: Uram, ha ugyan kegyet találtam előtted, ne kerüld el, kérlek, szolgádat. (1Mózes 18:3.)

ויאמר אדני אם נא וגו’ – És így szólt: Uram, ha… [ne kerüld el…] – לגדול שבהם אמר – [Azért egy emberhez szól, bár hárman vannak jelen, mert] hármójuk közül a legnagyobbat szólította meg.– וקראם כולם אדונים – [Azonban az Ádonáj többes számban áll, mert] mindegyikőjükhöz szólt, – ולגדול אמר – de csak a legnagyobbnak mondta: – אל נא תעבור – „ne kerüld el…”, – וכיון שלא יעבור הוא – és ha ő nem kerüli el, – יעמדו חבריו עמו – akkor társai is mellé állnak. – ובלשון זה – Ebben az összefüggésben – הוא חול – az ádonáj (uram) szó egyszerű [nem szent] értelemben használatos. – דבר אחר – Egy másik magyarázat: – קודש הוא – Az Ádonáj (Uram) szó szent értelemben [egyes számban, Istenre] vonatkozik. – והיה אומר להקב”ה – Azt mondta az Örökkévalónak [aki akkor meglátogatta őt], – להמתין לו – hogy várja meg – עד שירוץ – amíg kifut – ויכניס את האורחים – és bevezeti a vendégeket.

 

יֻקַּח נָא מְעַט מַיִם וְרַחֲצוּ רַגְלֵיכֶם, וְהִשָּׁעֲנוּ תַּחַת הָעֵץ. (בראשית יח, ד)

Hadd hozzanak egy kis vizet, mossátok meg lábaitokat és pihenjetek meg a fa alatt. (1Mózes 18:4.)

יקח נא – Hadd hozzanak… – על ידי שליח – egy küldött által. – והקב”ה שלם לבניו על ידי שליח – Az Örökkévaló szintén küldött által viszonozta ezt fiainak [a zsidóknak], – שנאמר – ahogy írva van:[7] – וירם משה את ידו ויך את הסלע – „És felemelte Mózes a kezét és… ráütött a sziklára [és bőven ömlött ki a víz]”. [Vagyis Mózes volt Isten küldöttje, és az Örökkévaló nem személyesen adta a vizet, mint a mannát.]

ורחצו רגליכם – …mossátok meg lábaitokat… – כסבור שהם ערביים – Mivel úgy gondolta, hogy ők arabok, – שמשתחוים לאבק רגליהם – akik a lábuk porát istenítik, – והקפיד – vigyázott rá, – שלא להכניס עבודה זרה לביתו – nehogy pogány istent hozzanak házába. – אבל לוט – Lót pedig, – שלא הקפיד – aki nem vigyázott erre, – הקדים לינה לרחיצה – előbb említette a szállást, aztán a lábmosást, – שנאמר – ahogy írva van:[8]– ולינו ורחצו רגליכם – „…háljatok meg, és mossátok meg lábaitokat”.

 

וַיֹּאמֶר שׁוֹב אָשׁוּב אֵלֶיךָ כָּעֵת חַיָּה וְהִנֵּה בֵן לְשָׂרָה אִשְׁתֶּךָ, וְשָׂרָה שֹׁמַעַת פֶּתַח הָאֹהֶל וְהוּא אַחֲרָיו. (בראשית יח, י)

És amaz mondta: „Jövőre ilyenkor visszatérek hozzád és akkor feleségednek, Sárának, fia lesz.” Sára pedig hallotta ezt a sátor bejáratában, amely a háta mögött volt. (1Mózes 18:10.)

שוב אשוב – …visszatérek… – לא בשרו המלאך – Az angyal nem jövendölt neki olyasmit, – שישוב אליו – hogy ő maga fog visszatérni hozzá [mert sehol sem találunk utalást arra, hogy az angyal visszatért volna a következő évben], – אלא בשליחותו של מקום אמר לו – hanem mint Isten közvetítője beszélt hozzá.[9] [Akkor viszont miért beszél az angyal első személyben: „Visszatérek”? A válasz: Több olyan esetet találunk a Bibliában, ahol az Örökkévaló követe az Örökkévaló nevében beszél,] – כמו ויאמר לה מלאך ה’ הרבה ארבה – mint például a következő versben:[10] „És mondta neki (Hágárnak) az Örökkévaló angyala: »Nagyon megsokasítom [magzatodat]«”, – והוא אין בידו – azzal együtt, hogy az angyalnak nincs hatalmában – להרבות – megsokasítani [gyermekeit], – אלא בשליחותו של מקום –tehát az Örökkévaló követeként [mondta ezt]. – אף כאן בשליחותו של מקום – Jelen esetben is az Örökkévaló követeként – אמר לו כן – mondta neki.

– אלישע אמר לשונמית – Elisá így szólt a Sunámbeli asszonyhoz:[11] – למועד הזה – „Egy esztendő elteltével – כעת חיה – ilyen idő tájt – את חובקת בן – fiút fogsz dajkálni.” – ותאמר אל אדוני איש האלהים – Az asszony így felelt: „Ugyan, uram, Isten embere, – אל תכזב בשפחתך – ne ámítsd szolgálódat!” [Az asszony mondását úgy kell értelmezni:] – אותן המלאכים שבשרו את שרה – Azok az angyalok, akik jövendöltek Sárának, – אמרו למועד אשוב – azt mondták: „Jövőre ilyen tájban visszatérek hozzád” [míg ellenben te, Elisá, nem mondtad, hogy vissza fogsz térni.] – אמר לה אלישע – Elisá pedig így válaszolt neki: – אותם המלאכים שהם חיים וקיימים לעולם – „Azok az angyalok, akik örökéletűek és örökké léteznek, – אמרו למועד אשוב – azt mondták: »Jövőre ilyen tájban visszatérek hozzád«, – אבל אני בשר ודם – ámde én, aki csupán hús és vér vagyok, – שהיום חי ומחר מת – ma élek és holnap már halott vagyok, – בין חי ובין מת – vajon élő vagy holt leszek – למועד הזה וגו’ – [jövőre] ilyen idő tájt, [fiút fogsz dajkálni].”

כעת חיה – …Jövőre ilyenkor… – כעת הזאת לשנה הבאה – Azaz: Jövőre, ugyanebben az időben. – ופסח היה – Ez peszáchkor történt, – ולפסח הבא נולד יצחק – és a rákövetkező peszáchkor megszületett Izsák. – מדלא קרינן כְּעֵת – [Azt, hogy ez a kifejezés valóban annyit jelent, mint „ugyanebben az időben”] onnét tudjuk: hogy nem azt olvassuk: כְּעֵת (köét) [amely azt jelentené, határozatlanul: egy olyan időben], – אלא כָּעֵת – hanem azt: כָּעֵת (káét) [amely כְּהָעֵת (köháét) összevonásából származik, és azt jelenti (határozott értelemben): ilyenkor].

כעת חיה – …ilyenkor… – כעת הזאת – ilyen tájban, [a kifejezésben található חיה „élet” szó arra utal, hogy] – שתהא חיה לכם – amikor életetek lesz, – שתהיו כלכם שלימים וקיימים – azaz amikor mindnyájan egészségesek lesztek és éltek.

והוא אחריו – …amely a háta mögött volt. – הפתח היה אחר המלאך – [Vagyis:] a sátor bejárata az angyal háta mögött volt [ és nem az angyal volt a bejárat mögött, mert akkor a sátoron belül lett volna].

 

אֵרֲדָה נָּא וְאֶרְאֶה הַכְּצַעֲקָתָהּ הַבָּאָה אֵלַי עָשׂוּ כָּלָה, וְאִם לֹא אֵדָעָה. (בראשית יח, כא)

Megyek és meglátom, vajon egészen a hozzám eljutott panasz szerint cselekedtek-e – végük van; ha meg nem, meg fogom tudni! (1Mózes 18:21.)

ארדה נא ואראה – Megyek és meglátom… [De hát nem szükségtelen-e Isten számára, aki mindentudó, hogy „lemenjen és meglássa”?] – למד לדיינים – Ez csupán tanulságul szolgál a bírák számára, – שלא יפסקו דיני נפשות – hogy ne ítéljenek halállal sújtandó bűncselekmények ügyében, – אלא בראיה – csak ha már látták. [Vagyis ameddig nem tisztázták olyan mértékig az ügyet, hogy az már olyan, mintha saját szemükkel látták volna a történteket.] – הכל כמו שפירשתי – Mindez úgy értendő, ahogyan azt már elmagyaráztam – בפרשת הפלגה – a [Bábel Tornyának építését követő] „szétszórással” foglalkozó szakaszban.[12] – דבר אחר – Egy másik magyarázat: – ארדה נא לסוף מעשיהם – „Mélyére hatolok cselekedeteiknek.” [E szerint a magyarázat szerint az ארדה (érdá) itt nem jelenti szó szerint azt, hogy „Lemegyek”, hanem átvitt értelemben olvasandó: valamit teljes mélységében megérteni, felfogni; az Örökkévaló teljességgel mélyére fog hatolni bűntetteik kusza szövevényének.]

הכצעקתה – …panasz… – של מדינה – [Azért van egyesszámban, mert] az ország panaszaira utal.

הבאה אלי עשו – …a hozzám eljutott [panasz] szerint cselekedtek-e… – ואם עומדים במרדם – És [ha] továbbra is lázadoznak, – כלה אני עושה בהם – [akkor] végük van. – ואם לא יעמדו במרדן – Ha meg nem lázadnak tovább, – אדעה מה אעשה –meg fogom tudni, mit tegyek;[13] – להפרע מהן ביסורין – [csupán] szenvedéssel sújtom őket, – ולא אכלה אותן – és nem pusztítom őket el. – וכיוצא בו מצינו במקום אחר – Hasonlót találunk egy másik helyen:[14] – ועתה הורד עדיך מעליך ואדעה מה אעשה לך – „Most pedig tépjétek le ékszereiteket magatokról és meg fogom látni, mit teszek véletek.” – ולפיכך יש הפסק נקודת פסיק – Ezért [vagyis mivel az עשו (cselekedtek) és a כלה (végük van) külön gondolatokként lettek elmagyarázva] választja el egy pszik[15] – בין עשו לכלה – a „cselekedtek”-et és a „végük van”-t, – כדי להפריד תיבה מחברתה – hogy szünet legyen a két szó között.

– ורבותינו דרשו הכצעקתה – Bölcseink a הכצעקתה (háköcáákátá)-t [szó szerint: „az ő sírása”, nőnemben] úgy magyarázták, – צעקת ריבה אחת – [mint ami] egy bizonyos hajadon sírására [utal][16], – שהרגוה מיתה משונה – akit szörnyű módon meggyilkoltak, – על שנתנה מזון לעני – mert enni adott egy szegénynek, – כמפורש בחלק – amint az a Chélek kezdetű [talmudi] fejezetben[17] olvasható.

 

אוּלַי יַחְסְרוּן חֲמִשִּׁים הַצַּדִּיקִם חֲמִשָּׁה הֲתַשְׁחִית בַּחֲמִשָּׁה אֶת כָּל הָעִיר, וַיֹּאמֶר לֹא אַשְׁחִית אִם אֶמְצָא שָׁם אַרְבָּעִים וַחֲמִשָּׁה. (בראשית יח, כח)

Talán hiányzik az ötven igazból öt, vajon elpusztítod-e az öt miatt az egész várost?” Mondta: „Nem pusztítom el, ha ott negyvenötöt találok.” (1Mózes 18:28.)

[Ábrahám nem véletlenül éppen ezekkel a számokkal alkudozott. Szodomának öt városa volt, és ezért kezdte 50 igazzal, mert így minden városra 10 jutna, ebbe Isten beleegyezett, és most Ábrahám kevesebbel próbálkozott:]

התשחית בחמשה – …elpusztítod-e az öt miatt?… –והלא הן תשעה לכל כרך – Így kilenc jutna minden egyes városra, – ואתה צדיקו של עולם – és Téged, Világ Igaza, – תצטרף עמהם – együtt lehetne számolni velük [hogy meglegyen a tíz].

 

וַיֹּסֶף עוֹד לְדַבֵּר אֵלָיו וַיֹּאמַר אוּלַי יִמָּצְאוּן שָׁם אַרְבָּעִים, וַיֹּאמֶר לֹא אֶעֱשֶׂה בַּעֲבוּר הָאַרְבָּעִים. (בראשית יח, כט)

És szólt ismét hozzá és mondta: „Talán találsz ott negyvenet?” És ő mondta: „Nem teszem a negyven miatt.” (1Mózes 18:29.)

אולי ימצאון שם ארבעים – …Talán találsz ott negyvenet?… – וימלטו ארבעה הכרכים – S ily módon négy város menekül meg [hiszen csak négy városra jutna 10-10 ember]. – וכן שלשים יצילו שלשה מהם – Hasonlóan harminc ember hármat mentene meg, – או עשרים יצילו שנים מהם – húsz kettőt, – או עשרה יצילו אחד מהם – tíz egyet.

 

טֶרֶם יִשְׁכָּבוּ וְאַנְשֵׁי הָעִיר אַנְשֵׁי סְדֹם נָסַבּוּ עַל הַבַּיִת מִנַּעַר וְעַד זָקֵן, כָּל הָעָם מִקָּצֶה. (בראשית יט, ד)

De mielőtt lefeküdtek, a város emberei, Szodoma népe, körülfogták a házat, ifja-örege, az egész nép egészen a végétől. (1Mózes 19:4.)

טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדום – De mielőtt lefeküdtek, a város emberei, Szodoma népe… [Nyilvánvalónak tűnik, hogy „a város emberei” az „Szodoma népe”; miért szükséges akkor ily módon azonosítani őket?] – כך נדרש בבראשית רבה – A Brésit rábá midrás[18] ezt a következőképp magyarázza: – טרם ישכבו – Mielőtt lefeküdtek, – ואנשי העיר – a város embereiről – היו בפיהם של מלאכים – beszélgettek az angyalok; – שהיו שואלים ללוט – kérdezték Lótot – מה טיבם ומעשיהם – a város lakóinak jelleméről és viselkedéséről, – והוא אומר להם רובם רשעים – és ő (Lót) azt válaszolta nekik, hogy a többségük gonosz. – עודם מדברים בהם ואנשי סדום וגו’ – Miközben beszélgettek róluk, Szodoma népe stb. [Eszerint a vers a következőképpen értelmezendő: Mielőtt lefeküdtek, még beszélgettek a város emberei[ről], majd Szodoma népe körülfogta a házat.] – ופשוטו של מקרא – Mindazonáltal a vers egyszerű magyarázata a következő: – ואנשי העיר אנשי רשע – A város emberei, akik gonosz emberek voltak, – נסבו על הבית – körülfogták a házat. – על שהיו רשעים – Mivel gonosz emberek voltak, – נקראים אנשי סדום – szodomitákként utalunk rájuk, – כמו שאמר הכתוב – amiképpen a Szentírásban is áll:[19] – ואנשי סדום רעים וחטאים – „A szodomai férfiak igen romlottak és vétkesek voltak.” [Eszerint a „Szodoma népe” rokon értelmű azzal, hogy gonosz emberek, s a vers szándék szerint a következőt jelenti: וְאַנְשֵׁי הָעִיר אַנְשֵׁי סְדֹם (vöánsé háir ánsé szdom) – A város lakói, akik gonosz emberek voltak.]

כל העם מקצה – …az egész nép egészen a végétől. – מקצה העיר עד הקצה – Vagyis: a város egyik végétől a másikig, mindenhonnan. – שאין אחד מהם מוחה בידם – [Ha nem is mindenki volt jelen, de] egy sem volt a városban, aki ellenkezett volna, – שאפילו צדיק אחד אין בהם – tehát egyetlen igaz ember sem akadt közöttük [hiszen aki képes ellenkezni, de nem teszi, az résztvevőnek tekintendő.]

 

וְאֶת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר פֶּתַח הַבַּיִת הִכּוּ בַּסַּנְוֵרִים מִקָּטֹן וְעַד גָּדוֹל, וַיִּלְאוּ לִמְצֹא הַפָּתַח. (בראשית יט, יא)

És az embereket, akik a ház ajtajánál voltak, apraját-nagyját, vaksággal verték meg, úgyhogy hiába fáradtak, hogy az ajtót megtalálják. (1Mózes 19:11.)

פתח – …ajtajánál… – הוא החלל – Ez az a nyílás, – שבו נכנסין ויוצאין – amelyen keresztül [az emberek] belépnek illetve távoznak.

בסנורים – …vaksággal… – מכת עורון – A vakság csapásával.

מקטן ועד גדול – …apraját-nagyját… – הקטנים התחילו בעבירה תחלה – A fiatalok elsők voltak ebben a gaztettben, – שנאמר מנער ועד זקן – mint írva van: „apraját-nagyját” [a fiatalok előbb vannak megemlítve], – לפיכך התחילה הפורענות מהם – ezért a büntetés is őket érte először.

 

הִנֵּה נָא מָצָא עַבְדְּךָ חֵן בְּעֵינֶיךָ וַתַּגְדֵּל חַסְדְּךָ אֲשֶׁר עָשִׂיתָ עִמָּדִי לְהַחֲיוֹת אֶת נַפְשִׁי, וְאָנֹכִי לֹא אוּכַל לְהִמָּלֵט הָהָרָה פֶּן תִּדְבָּקַנִי הָרָעָה וָמַתִּי. (בראשית יט, יט)

Íme szolgád kegyelmet talált a Te szemedben, és nagy a Te kegyelmed, amelyet míveltél velem, megmentve életemet, de én nem menekülhetek a hegységbe, mert utolér a veszedelem, és meghalok. (1Mózes 19:19.)

פן תדבקני הרעה – …mert utolér a veszedelem… [Miért félt Lót a hegyekbe menekülni?] – כשהייתי אצל אנשי סדום – [Lót azt gondolta:] Amikor a szodomiták között laktam, – היה הקב”ה רואה מעשי – Isten látta a cselekedeteimet – ומעשי בני העיר – és a város lakóinak cselekedeteit, – והייתי נראה צדיק – és én igaz embernek tűntem fel, – וכדאי להנצל – méltónak arra, hogy megszabadíttassak. – וכשאבא אצל צדיק – De ha majd elérkezem az igaz emberhez (Ábrahámhoz), – אני כרשע – romlott embernek fogok látszani. – וכן אמרה הצרפית – A corfátái asszony is ezt mondta – לאליהו – Élijáhunak:[20] – כי באת אלי להזכיר את עוני – „Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre?” – עד שלא באת אצלי – Azaz: mielőtt eljöttél hozzám, – היה הקב”ה רואה מעשי – Isten látta a cselekedeteimet – ומעשי עמי – és népem cselekedeteit, – ואני צדקת ביניהם – és én igaznak tűntem hozzájuk képest. – ומשבאת אצלי – De most, hogy eljöttél hozzám, – לפי מעשיך – a te cselekedeteidhez képest – אני רשעה – én romlott vagyok.

 

וַתַּבֵּט אִשְׁתּוֹ מֵאַחֲרָיו, וַתְּהִי נְצִיב מֶלַח. (בראשית יט, כו)

De [Lót] felesége a háta mögé tekintett és sóoszloppá vált. (1Mózes 19:26.)

ותבט אשתו מאחריו – De [Lót] felesége a háta mögé tekintett… [Nem az kellene álljon a szövegben, hogy מאחוריה (méáchorehá), azaz „a háta mögé” (nőnemben)?] – מאחריו של לוט – [Valójában, nem azt jelenti ez, hogy „hátra”-tekintett, hanem azt, hogy] Lót háta mögül.

ותהי נציב מלח – …és sóoszloppá vált. – במלח חטאה – Az asszony sóval vétkezett, – ובמלח לקתה – és sóval büntettetett meg. – אמר לה – Lót azt mondta neki: – תני מעט מלח לאורחים הללו – „Adj egy kis sót a vendégeknek!” – אמרה לו אף המנהג הרע הזה – Mire az asszony azt felelte neki: „Még ezt a romlott szokást [a vendéglátás, a vendégszeretet szokását] is – אתה בא להנהיג במקום הזה – be akarod vezetni ebben a házban?”[21]

 

וַתַּשְׁקֶיןָ אֶת אֲבִיהֶן יַיִן בַּלַּיְלָה הוּא, וַתָּבֹא הַבְּכִירָה וַתִּשְׁכַּב אֶת אָבִיהָ וְלֹא יָדַע בְּשִׁכְבָהּ וּבְקוּמָהּ. (בראשית יט, לג)

És megitatták borral atyjukat azon az éjjelen, és bement az idősebbik és hált atyjával, és ő nem tudott róla, amikor leánya lefeküdt, sem amikor felkelt. (1Mózes 19:33.)

ותשקין וגו’ – És megitatták [borral]… – יין נזדמן להן במערה –borra találtak a barlangban [azaz Isten rendelkezésükre bocsátott némi bort], – להוציא מהן שני אומות – hogy két nép származhassék tőlük (a lányoktól).

ותשכב את אביה – …és hált atyjával… – ובצעירה כתיב – A fiatalabbik lánnyal kapcsolatban ez olvasható:[22] – ותשכב עמו – „És vele hált” [és nem állítja a szöveg nyíltan azt, hogy „atyjával”]. – צעירה – A fiatalabb [lány] esetében, – לפי שלא פתחה בזנות – mivel nem ő kezdeményezte a tiltott viszonyt, – אלא אחותה למדתה – hanem a nővérétől tanulta azt el, – חיסך עליה הכתוב – a Szentírás [mintegy] „fedezi” őt, – ולא פירש גנותה – és nem tesz nyíltan említést szégyenéről. – אבל בכירה – Míg ellenben az idősebbik lány esetében, – שפתחה בזנות – aki kezdeményezője volt a tiltott viszonynak, – פרסמה הכתוב במפורש – a Szentírás nyíltan hirdeti [a lány szégyenét].

ובקומה – …[sem amikor] felkelt… – של בכירה – Az idősebbik lánnyal kapcsolatban említett ובקומה (uvkumá) szó – נקוד – egy fölé írt ponttal szerepel a szövegben – לומר הרי הוא כאילו לא נכתב – utalva arra, hogy olyan mintha ez a szó ott se lenne, – לומר שבקומה – tudatva velünk, hogy amint a lány felkelt, – ידע – [Lót már] tudatában volt annak, hogy mi történt, – ואף על פי כן לא נשמר – és ennek ellenére nem vigyázott, – ליל שני מלשתות – hogy ne igyék a következő este. – אמר רבי לוי – Lévi rabbi azt mondta: – כל מי שהוא להוט אחר בולמוס של עריות – Az, aki a tiltott nemi vágyakat hajszolja, – לסוף מאכילים אותו מבשרו – végül a saját húsából kényszerül enni.

 

וְעַתָּה הָשֵׁב אֵשֶׁת הָאִישׁ כִּי נָבִיא הוּא וְיִתְפַּלֵּל בַּעַדְךָ וֶחְיֵה, וְאִם אֵינְךָ מֵשִׁיב דַּע כִּי מוֹת תָּמוּת אַתָּה וְכָל אֲשֶׁר לָךְ. (בראשית כ, ז)

És most add vissza annak a férfinak a feleségét, mert próféta ő és imádkozni fog éretted, és te élni fogsz; ha pedig nem adod vissza, tudd meg, hogy meg kell halnod neked és minden hozzátartozódnak.” (1Mózes 20:7.)

השב אשת האיש – …add vissza annak a férfinak a feleségét… – ואל תהא סבור – És ne félj attól, – שמא תתגנה בעיניו – hogy az asszony netán undort keltővé vált szemében, – ולא יקבלנה – és nem fogja őt visszafogadni, – או ישנאך ולא יתפלל עליך – vagy hogy a férfi gyűlölni fog téged, és nem fog imádkozni érted, כי נביא הוא – Mert próféta ő. – ויודע שלא נגעת בה – És tudja, hogy nem érintetted őt (az asszonyt), – לפיכך ויתפלל בעדך – és ezért hajlandó lesz imádkozni érted.

 

וְגַם אָמְנָה אֲחֹתִי בַת אָבִי הִוא אַךְ לֹא בַת אִמִּי, וַתְּהִי לִי לְאִשָּׁה. (בראשית כ, יב)

És azon kívül valóban nővérem ő, atyám leánya, de nem anyám leánya, és így lett feleségemmé. (1Mózes 20:12.)

אחותי בת אבי היא – …nővérem ő, atyám leánya… – ובת אב – És egy ugyanattól az apától származó lányt – מותרת לבן נח – megengedett feleségül vennie Noé leszármazottainak[23], – שאין אבות לעכו”ם – ugyanis bálványimádók között jogilag nem számít az apai rokonság. [Azaz apai ágú féltestvérek összeházasodhatnak egymással.] – וכדי לאמת דבריו – Hogy a szavai hitelesen hangozzanak,[24] – השיבם כן – válaszolt neki így [azt állítva tehát, hogy Sára atyja leánya]. – ואם תאמר – [Mindazonáltal] ha azt kérdeznéd: [De hát nem volt még így is hazug?] – והלא בת אחיו היתה – hiszen [Sára] tulajdonképpen [Ábrahám] fivérének leánya volt?[25] – בני בנים – [Én erre azt válaszolnám:] Az ember gyermekeinek a gyermekei – הרי הן כבנים – olyanok, akár a saját gyermekei, – והרי היא בתו של תרח – Így hát [mivel Sára Terách unokája volt, beszélhetünk róla úgy, mint] Terách leányáról. – וכן הוא אומר ללוט – Ebben az értelemben mondta Lótnak [is Ábrahám]:[26] – כי אנשים אחים אנחנו – „Hisz testvérek [rokonok] vagyunk.”[27]

אך לא בת אמי – …de nem anyám leánya… – הרן מאם אחרת היה – Hárán [Sára apja és Ábrahám fivére] más anyától származott [mint Ábrahám].

 

וַיהוה פָּקַד אֶת שָׂרָה כַּאֲשֶׁר אָמָר, וַיַּעַשׂ יהוה לְשָׂרָה כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר. (בראשית כא, א)

És az Örökkévaló megemlékezett Sáráról, amint mondta, és az Örökkévaló úgy tett Sárával, amint szólott. (1Mózes 21:1.)

וה’ פקד את שרה וגו’ – És az Örökkévaló megemlékezett Sáráról… – סמך פרשה זו לכאן ללמדך – Ez a rész (Sára teherbe esése) azért került ide (Ávimelech története után), hogy arra tanítson bennünket, – שכל המבקש רחמים על חבירו – hogy aki könyörületért imádkozik egy másik ember számára, – והוא צריך לאותו דבר – és sajátmagának is ugyanarra a dologra van szüksége, [mint, aminek ügyében a másik emberért imádkozik] – הוא נענה תחילה – ő hallgattatik meg először [azaz a szüksége még a másikénál is előbb elégíttetik ki]. – שנאמר ויתפלל וגו’ – Miként az az Írásban áll:[28] „És imádkozott [Ábrahám]”, [hogy Ávimelech háznépében újra gyermekek születhessenek,] – וסמיך ליה וה’ פקד את שרה – majd rögvest: „És az Örökkévaló megemlékezett Sáráról,” – שפקד כבר – azaz már korábban megemlékezett róla, – קודם שרפא את אבימלך – [még] azt megelőzően, hogy meggyógyította Ávimelechet. [Ha Sára fogamzása Ávimelech meggyógyulását követően történt volna, a Szentírásban az állna, hogy ויפקוד ה’ (vájifkod Hásém) – Isten megemlékezett. A וה’ פקד (veHásém pákád) azt jelenti, hogy „Isten [már korábban] megemlékezett”.]

פקד את שרה כאשר אמר – …megemlékezett Sáráról, amint mondta… – בהריון – [Ez] a fogamzás [ígéretére vonatkozik].

כאשר דבר – …amint szólott. – בלידה – [Ez pedig] a szülés [ígéretére vonatkozik]. – והיכן היא אמירה – Hol van [az utalás Isten] mondására [a fogamzásra vonatkozóan]? – והיכן הוא דבור – és hol van [az utalás Isten] szólására [a szülésre vonatkozóan]? – אמירה ויאמר אלהים אבל שרה אשתך וגו’ – Mondás: „Isten pedig mondta: »De bizony, Sára feleséged [szül neked fiút]«”[29]. – דבור היה דבר ה’ אל אברם – Szólás: „Szólott az Örökkévaló igéje Ábrámhoz”[30] – בברית בין הבתרים ושם נאמר – a darabok közötti szövetség megkötésénél, ahol az áll:[31] – לא יירשך זה וגו’ – „Nem ez az ember [, Eliézer,] lesz az örökösöd…”, – והביא היורש משרה – és Sárától támasztott neki örököst.

ויעש ה’ לשרה כאשר דבר – …és az Örökkévaló úgy tett Sárával, amint szólott. – לאברהם – [Vagyis miként] Ábrahámhoz [szólott, hiszen sehol sem találjuk, hogy Sárához szólott volna].

 

וַתֹּאמֶר לְאַבְרָהָם גָּרֵשׁ הָאָמָה הַזֹּאת וְאֶת בְּנָהּ, כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן הָאָמָה הַזֹּאת עִם בְּנִי עִם יִצְחָק. (בראשית כא, י)

[Sára] szólt Ábrahámhoz: „Kergesd el ezt a szolgálót és fiát, hogy ennek a szolgálónak a fia ne örököljön az én fiammal, Izsákkal”. (1Mózes 21:10.)

עם בני וגו’ – …az én fiammal, Izsákkal. – מכיון שהוא בני – Csak azért, mert ő az én fiam, – אפילו אם אינו הגון כיצחק – még ha nem lenne is olyan tisztességes, mint Izsák; – או הגון כיצחק – vagy ha csupán annyira lenne tisztességes, mint Izsák, – אפילו אם אינו בני – még ha nem lenne is a fiam, – אין זה כדאי – ez (Ismáél) nem érdemli meg, – לירש עמו – hogy vele együtt örököljön. – קל וחומר – Ez annál inkább így van – עם בני עם יצחק – „az én fiammal, Izsákkal,” – ששתיהן בו – aki mindkét [vonással] rendelkezik [azaz a fiam is és tisztességes is].

 

וַיֵּשֶׁב בְּמִדְבַּר פָּארָן, וַתִּקַּח לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. (בראשית כא, כא)

Lakott Párán vadonában és anyja feleséget vett neki Egyiptom országából. (1Mózes 21:21.)

מארץ מצרים – …Egyiptom országából. [Miért éppen Egyiptomból?] – ממקום גדוליה – Arról a helyről, ahol [Hágár] nevelkedett, – שנאמר ולה שפחה מצרית וגו’ – mint írva van: „És volt neki egy egyiptomi szolgálója.”[32] – היינו דאמרי אינשי – Ez az értelme a [következő] szállóigének: – זרוק חוטרא לאוירא – „Dobj fel egy botot a levegőbe, – אעיקריה קאי – s az visszatér forrásához.”

 

וַיִּטַּע אֶשֶׁל בִּבְאֵר שָׁבַע, וַיִּקְרָא שָׁם בְּשֵׁם יהוה אֵל עוֹלָם. (בראשית כא, לג)

És Ábrahám egy tamariszk fát ültetett Beér Sevában és szólította ott az Örökkévalót, az örök Istent. (1Mózes 21:33.)

אשל – …tamariszk fát (esel)… [Miért lényeges ennek az emesélése?] – רב ושמואל – Ráv és Smuél [véleménye eltér erről a kérdésről]. – חד אמר פרדס – Egyikük azt mondja, hogy ez valójában egy gyümölcsfa volt, – להביא ממנו פירות לאורחים בסעודה – [melynek ültetése azért volt fontos, mert] onnan vittek gyümölcsöt a vendégek étkezéséhez, – וחד אמר פונדק לאכסניא ובו כל מיני פירות – másikuk szerint [az „ésel” szó itt nem a tamariszk fát jelenti, hanem ez] egy vendégház, ahol sokféle gyümölcs volt található. – ומצינו לשון נטיעה באהלים – Az „ültetés” szót pedig sátrakkal kapcsolatban [másutt is] találjuk, – שנאמר – mint írva van:[33] – ויטע אהלי אפדנו – „Felállítja pompás sátrát.”

ויקרא שם וגו’ – …és szólította ott [az Örökkévalót]… – על ידי אותו אשל – [Azaz] annak az eselnek, vendéglátásnak a segítségével – נקרא שמו של הקב”ה – a Szent, áldassék, Neve „Isten”-nek neveztetett – אלוה לכל העולם – az egész világ számára; – לאחר שאוכלים ושותים – mert miután a vendégek ettek és ittak, – אומר להם ברכו – [Ábrahám] mindig azt mondta nekik: „Áldjátok Azt, – למי שאכלתם משלו – Akinek ételéből ettetek. – סבורים אתם שמשלי אכלתם – Azt hihetnétek, hogy az én ételemet ettétek, – משל – [holott valójában] Azéból, – מי שאמר והיה העולם – Aki szavával létrehozta a világot, – אכלתם – ettetek.”

 

וַיְהִי אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְהָאֱלֹהִים נִסָּה אֶת אַבְרָהָם, וַיֹּאמֶר אֵלָיו אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי. (בראשית כב, א)

És történt ezek után, hogy Isten megkísértette Ábrahámot és szólt hozzá: „Ábrahám!” És ő felelt: „Itt vagyok”. (1Mózes 22:1.)

אחר הדברים האלה – És történt ezek után… [Az előző Rási-kommentárból azt tudtuk meg, hogy Izsák feláldozása tizenkét évvel azt követően történt, hogy Ábrahám elhagyta Beér Sevát. Akkor mire utal a „történt ezek után”, ami egy közvetlen időbeli következésre utal?] – יש מרבותינו אומרים – Egyes bölcseink azt mondják, – אחר דבריו של שטן – hogy ez az eset „A Sátán szavait követően történt, – שהיה מקטרג ואומר – aki vádlón azt mondta [az Örökkévalónak], – מכל סעודה שעשה אברהם – »Mindazon lakomák közül, amelyeket Ábrahám készített, – לא הקריב לפניך – nem áldozott Neked – פר אחד או איל אחד – egyetlen bikát vagy kost sem.« – אמר לו – Az Örökkévaló erre így válaszolt neki: – כלום עשה אלא בשביל בנו – »Cselekedett-e [Ábrahám] bármit is másért, mint a fiáért? – אילו הייתי אומר לו – Mégis, ha arra kérném őt: – זבח אותו לפני לא היה מעכב – „Áldozd fel őt nekem!”, nem utasítana vissza.«” – ויש אומרים – Mások azt mondják [, hogy ez a következőre utal]: – אחר דבריו של ישמעאל – „Ismáél szavait követően,” – שהיה מתפאר על יצחק – aki azzal kérkedett Izsák előtt, – שמל בן שלש עשרה שנה – hogy őt[, Ismáélt,] tizenhárom éves korában metélték körül, – ולא מיחה – és ő nem ellenkezett. – אמר לו יצחק – Izsák erre így válaszolt neki: – באבר אחד אתה מיראני – „Egyetlen testrésszel [annak feláldozásával] akarsz félelmet kelteni bennem? – אילו אמר לי הקב”ה – Ha az Örökkévaló azt mondaná nekem: – זבח עצמך לפני לא הייתי מעכב – »Áldozd fel magad Nekem!«, én nem utasítanám vissza.”

הנני – …Itt vagyok. – כך היא ענייתם של חסידים – Ez a jámborak válasza; – לשון ענוה הוא ולשון זימון – az alázatosság és szolgálatkészség kifejezése. [Mintha csak azt mondaná az ember: „Kész vagyok megtenni bármit, amit kérsz tőlem.”]

 

וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיַּחֲבֹשׁ אֶת חֲמֹרוֹ וַיִּקַּח אֶת שְׁנֵי נְעָרָיו אִתּוֹ וְאֵת יִצְחָק בְּנוֹ, וַיְבַקַּע עֲצֵי עֹלָה וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר לוֹ הָאֱלֹהִים. (בראשית כב, ג)

Fölkelt Ábrahám kora reggel, fölnyergelte szamarát, vett két legényt maga mellé és fiát, Izsákot; és fát hasogatott az égőáldozathoz, azután fölkelt, és elindult arra a helyre, amelyről Isten szólott neki. (1Mózes 22:3.)

וישכם – Fölkelt… – נזדרז למצוה – Igyekezett teljesíteni a parancsot.

ויחבש – …fölnyergelte… – הוא בעצמו – ő maga, – ולא צוה לאחד מעבדיו – és nem az egyik szolgáját utasította, hogy megtegye, – שהאהבה מקלקלת השורה – mert „A szeretet miatt az ember figyelmen kívül hagyja a konvenciókat.” [Vagyis nem volt helyénvaló, hogy Ábrahám ilyen alantas tevékenységeket végezzen, ő Isten iránti szeretettől vezéreltetve mégis megtette ezt.]

את שני נעריו – …két legényt… – ישמעאל ואליעזר – Ismáélt és Eliézert, – שאין אדם חשוב רשאי – ugyanis egy nagyra becsült személy nem – לצאת לדרך בלא שני אנשים – utazhat két ember [kísérete] nélkül, – שאם יצטרך האחד לנקביו – mert így ha az egyiknek el kell végeznie a szükségét, – ויתרחק – és ezért eltávolodik egy bizonyos távolságra, – יהיה השני עמו – még akkor is ott marad vele a másik.

ויבקע – …[fát] hasogatott… – תרגומו וצלח – Onkelosz ezt a וצלח (vöcálách) szóval fordítja, – כמו וצלחו הירדן – mint [abban a versben, hogy] „וצלחו (vöcálchu) [átkeltek] a Jordánon,”[34] – לשון ביקוע – ez a kifejezés hasítás-t jelent, – פינדר”א בלעז – ófranciául: fendre.

 

וַיֹּאמֶר אַל תִּשְׁלַח יָדְךָ אֶל הַנַּעַר וְאַל תַּעַשׂ לוֹ מְאוּמָה, כִּי עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי יְרֵא אֱלֹהִים אַתָּה וְלֹא חָשַׂכְתָּ אֶת בִּנְךָ אֶת יְחִידְךָ מִמֶּנִּי. (בראשית כב, יב)

És mondta: „Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra és ne tégy neki semmit, mert most tudom, hogy istenfélő vagy, minthogy nem tagadtad meg tőlem egyetlen fiadat”. (1Mózes 22:12.)

אל תשלח – …Ne nyújtsd ki [kezedet a fiúra]… – לשחוט – Hogy lemészárold őt. – אמר לו – [Ábrahám] ekkor azt mondta Neki: – אם כן לחנם באתי לכאן – „Akkor fölöslegesen jöttem volna ide. – אעשה בו חבלה ואוציא ממנו מעט דם – Megsebesítem hát, hogy egy kevés vérét ontsam.” – אמר לו אל תעש לו מאומה – Mire Isten azt válaszolta neki: „ne tégy neki semmit (möumá)”! – אל תעש בו מום – Ne okoz neki sebet! [A מאומה (möumá) utalás a מום (mum) – seb – szóra.]

כי עתה ידעתי – …mert most tudom… – אמר רבי אבא אמר לו אברהם –Ábá rabbi azt mondta: Ábrahám azt mondta Neki: – אפרש לפניך את שיחתי – „Szeretném tisztázni előtted a problémámat. – אתמול אמרת לי – Tegnap azt mondtad nekem: – כי ביצחק יקרא לך זרע – »Mert csak Izsák magzatát nevezik majd rólad,«[35] – וחזרת ואמרת קח נא את בנך – majd azt mondtad: »Vedd egyetlen fiadat.«[36] – עכשיו אתה אומר לי אל תשלח ידך אל הנער – Most pedig azt mondod nekem: »Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra!«” – אמר לו הקב”ה – Az Örökkévaló erre így válaszolt neki: – לא אחלל בריתי – „Nem csúfolom meg szövetségemet, – ומוצא שפתי לא אשנה – és nem másítom meg ajkaim szózatját,[37] – כשאמרתי לך קח – amikor azt mondtam neked „Vedd, [kérlek, fiadat]…” – לא אמרתי לך שחטהו – nem azt mondtam neked: »Vágd le őt«, – אלא העלהו – csupán azt, hogy: »Áldozd fel őt.« – אסקתיה אחתיה – Most, miután felhoztad őt, vidd le őt.”

כי עתה ידעתי – …mert most tudom… [De hiszen Isten ezt megelőzően is tudta, hogy Ábrahám istenfélő ember!] – מעתה יש לי מה להשיב – Most már van válaszom – לשטן ולאומות – Sátánnak és a népeknek, – התמהים מה היא חבתי אצלך – akik csodálkoznak irántad érzett szeretetemen. – יש לי פתחון פה עכשיו – Most már van mentségem, – שרואים כי ירא אלהים אתה – mert [ők is] láthatják, hogy istenfélő vagy.

 

וַיְהִי אַחֲרֵי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיֻּגַּד לְאַבְרָהָם לֵאמֹר, הִנֵּה יָלְדָה מִלְכָּה גַם הִוא בָּנִים לְנָחוֹר אָחִיךָ. (בראשית כב, כ)

És történt e szavak után, hogy hírül adták Ábrahámnak, mondván: Íme Milka is szült fiakat Náchornak, a fivérednek. (1Mózes 22:20.)

אחרי הדברים האלה ויגד וגו’ – És történt e szavak után, hogy hírül adták… [Hogyan kapcsolódik ez az előzőekhez?] – בשובו מהר המוריה – Visszatérvén a Moriá hegyéről, – היה אברהם מהרהר ואומר – Ábrahám tűnődve mondta: – אילו היה בני שחוט – „Ha levágtam volna a fiamat, – כבר היה הולך בלא בנים – akkor most fiam nélkül maradtam volna. – היה לי להשיאו אשה – Össze kellett volna már házasítanom – מבנות ענר אשכול וממרא – Ánér, Eskol, vagy Mámré valamelyik lányával.” – בשרו הקב”ה – Mire tudtára adta az Örökkévaló, – שנולדה רבקה בת זוגו – hogy Rebeka, az ő [vagyis Izsák] kiszemelt párja, megszületett. – וזהו אחרי הדברים האלה – Így kell érteni azt, hogy „ezen szavak után”, – הרהורי דברים – vagyis azon gondolt szavai után, – שהיו על ידי עקידה – amelyek a feláldozás következtében [fogantak meg és] hangzottak el.

גם היא – …[Milka] is… – אף היא השוותה משפחותיה – Ő is felszaporította családjainak számát, [s így azok száma egyenlővé lett] – למשפחות אברהם שתים עשרה – Ábrahám családjainak számával; ami tizenkettő. – מה אברהם שנים עשר שבטים – Amiképpen Ábrahámtól tizenkét törzs származott le – שיצאו מיעקב – Jákob fiai révén, – שמונה בני הגבירות – nyolc a fő feleségektől – וארבעה בני שפחות – és négy a szolgálólányoktól, – אף אלו שמונה בני גבירות – úgy ezeknél is nyolc gyermek született a fő feleségektől – וארבעה בני פלגש – és négy az ágyasoktól.

 

[1] Lásd a következő mondatot.

[2] Uo. 18:8.

[3] Uo. 9.

[4] Uo. 10.

[5] Uo. 19:22., 21.

[6] Uo. 17.

[7] 4Mózes 20:11.

[8] 1Mózes 19:2.

[9] És valójában Isten egy évvel későbbi látogatására utalt, amelyről ez olvassuk (1Mózes 21:1): „És az Örökkévaló megemlékezett Sáráról, amint mondta”. (Náchmanidész)

[10] 1Mózes 16:10.

[11] 2Királyok 4:16.

[12] 1Mózes 11:7.

[13] Vagyis az אדעה (édáá) azt jelenti: „Tudni fogom, hogyan kezeljem a dolgot.”

[14] 2Mózes 33:5.

[15] Függőleges vonal két szó között a szövegben.

[16] A bölcsek ezt a 20. versből vezetik le: זַעֲקַת סְדֹם וַעֲמֹרָה כִּי רָבָּה (záákát Szdom váámorá ki rábá), ahol a רָבָּה (rábá) szerintük a רִיבָה (rivá – „fiatal lány”)-ra utal.

[17] Szánhedrin 109b.

[18] 50:5.

[19] 1Mózes 13:13.

[20] 1Királyok 17:18.

[21] Brésit rábá 50:4.; 51:5. A Midrás elmeséli, hogy az asszony ezt követően meglátogatja szomszédjait, látszólag azért, hogy sót kérjen kölcsön, valójában azonban azért, hogy felfedje Lót szándékát, s így az a hatóságok tudomására jusson.

[22] 35. vers.

[23] Noé nem zsidó leszármazottja, azaz a zsidókon kívül minden más ember.

[24] Mivel korábban azt állította Sáráról (2. vers): „A nővérem.”

[25] Lásd 1Mózes 11:29. Sára Hárán leánya volt.

[26] Uo. 13:8.

[27] Fivéreként szólítja meg Lótot, aki valójában az unokaöccse.

[28] Uo. 20:17.

[29] Uo. 17:19.  – utalva a fogamzásra.

[30] Uo. 15:1.

[31] Uo. 15:4. Utalás a szülésre.

[32] Uo. 16:1.

[33] Dániel 11:45.

[34] 2Sámuel 19:18.

[35] 1Mózes 21:12.

[36] Uo. 22:2.

[37] Zsoltárok 89:35.