Smot (2Mózes 1:1–6:1.) פרשת שמות

 A hetiszakasz tartalmából

l  Izrael gyermekei gyorsan szaporodnak Egyiptomban. Növekvő számuk megrémíti a hatalmon lévő fáraót, aki rabszolgaságba veti őket, és megparancsolja a héber bábáknak, Sifrának és Puának, hogy minden fiú újszülöttet azonnal öljenek meg. Miután azok nem teljesítik parancsát, a fáraó megparancsolja népének, hogy minden héber fiú csecsemőt vessenek a folyóba. – 2Mózes 1.

l  Jochevednek, Lévi leányának és Ámrámnak fia születik. Az újszülöttet egy kosárban a folyó vizére helyezik, Mirjám, a fiúcska nővére pedig a távolból figyeli. A fáraó lánya felfedezi a kosárban a fiút, kihúzza a vízből, elnevezi Mózesnek, és fiaként neveli fel. – 2Mózes 2:1–10.

l  Az ifjú Mózes egy nap elhagyja a palotát, és tudomást szerez testvéreinek küzdelmes életéről. Megpillant egy hébert ütlegelő egyiptomi férfit, és megöli az egyiptomit. Másnap két civakodó zsidót pillant meg, és amikor megdorgálja őket, azok kérdőre vonják, azért amit az előző napon tett. Mózes látván, hogy tette kitudódott, elmenekül Midjánba. Ott védelmére kel Jitró leányainak, egyiküket – Cipórát – feleségül veszi, és apósa nyájainak pásztora lesz. – 2Mózes 2:11–3:1.

l  Isten megjelenik Mózesnek egy égő csipkebokorban a Szináj lábánál, és utasítja, hogy menjen el a fáraóhoz és követelje: „Engedd el népemet, hogy szolgálhassák Őt!” Isten kinevezi Mózes testvérét, Áront, Mózes szóvivőjének. Úton Egyiptom felé, Mózes körülmetéli fiait. Egyiptomban a nép hisz nekik; de a fáraó nem hajlandó elengedni őket, sőt még jobban megnöveli Izrael szenvedéseit. – 2Mózes 3:2–5:21.

l  Mózes visszatér Istenhez, hogy tiltakozzék: „Uram, miért tettél rosszat ezzel a néppel?” Isten ígéretet tesz, hogy közel már a szabadulás órája. – 2Mózes 5:22–6:1.

Szemelvények

וַיְהִי כָּל נֶפֶשׁ יֹצְאֵי יֶרֶךְ יַעֲקֹב שִׁבְעִים נָפֶשׁ, וְיוֹסֵף הָיָה בְמִצְרָיִם. (שמות א, ה)

Összesen hetvenen voltak, akik Jákobtól származtak. József pedig már Egyiptomban volt. (2Mózes 1:5.)

ויוסף היה במצרים – …József pedig már Egyiptomban volt. – והלא הוא ובניו היו בכלל שבעים – Nemde vele és fiaival együtt voltak hetvenen,[1] – ומה בא ללמדנו – akkor mit tanít nekünk e mondat, – וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים – tán nem tudjuk, hogy ő Egyiptomban volt? – אלא – Azért van írva, – להודיעך צדקתו של יוסף – hogy tudtunkra adja József cádik voltát. – הוא יוסף הרועה את צאן אביו – Ugyanaz a József, aki atyja juhainak pásztora volt,[2] – הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך – volt az, aki Egyiptomba került, és alkirály lett, – ועומד בצדקו – és [ezzel együtt mindvégig] megmaradt igazságában.
וְכַאֲשֶׁר יְעַנּוּ אֹתוֹ כֵּן יִרְבֶּה וְכֵן יִפְרֹץ, וַיָּקֻצוּ מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. (שמות א, יב)

De minél jobban gyötörni fogják a népet, annál inkább sokasodni és gyarapodni fog, úgyhogy megundorodtak Izráel fiaitól. (2Mózes 1:12.)

וכאשר יענו אתו – De minél jobban gyötörni fogják a népet… [Miért van jövő idejű alakban írva és nem jelen vagy
múlt időben? Rási magyarázata szerint ebben a jövő idejű alakban a szándék fejeződik ki:] – בכל מה שהם נותנין לב לענות – Minél elszántabban tervezték gyötörni [a népet], – כן לב הקב”ה להרבות ולהפריץ – Isten máris annál elszántabban növelte [a nép] számát és erejét [még azelőtt, hogy a gyakorlatban gyötörték volna őket].

כן ירבה – …annál inkább sokasodni és gyarapodni fog… – כן רבה וכן פרץ – [A jövőidejű alak itt értelmezhető egyszerűen a múltra, vagyis:] „annál inkább nőtt a [nép] száma és erősödött”. – זהו פשוטו – Ez az egyszerű magyarázat. – ומדרשו – A midrási magyarázat [azonban] a következő: – רוח הקודש אומרת כן – Az Isteni Szellem mondja ezt, – אתם אומרים פן ירבה – azaz „Ti azt mondjátok: »Nehogy megsokasodjék«, – ואני אומר כן ירבה – Én viszont azt mondom: »De bizony, hogy meg fog sokasodni!«” [Ezzel magyarázatot is adva a szöveg jövő idejű alakjára.]

ויקצו – …úgyhogy megundorodtak (vájákucu) [az egyiptomiak]… – קצו בחייהם – Megundorodtak az életüktől. – ורבותינו דרשו – De Bölcseink ezt így magyarázták: – כקוצים היו בעיניהם – [Izrael fiai] olyanok voltak [az egyiptomiak] szemében, akár a tüskék (kocim).
וַיְצַו פַּרְעֹה לְכָל עַמּוֹ לֵאמֹר, כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ וְכָל הַבַּת תְּחַיּוּן. (שמות א, כב)

Ekkor megparancsolta a fáraó egész népének, mondván: Minden születendő fiút a folyamba dobjatok, és minden leányt hagyjatok életben. (2Mózes 1:22.)

לכל עמו – …egész népének… – אף עליהם גזר – Rájuk (az egyiptomiakra) vonatkozóan is elrendelte. – יום שנולד משה – Mivel aznap, mikor Mózes megszületett, – אמרו לו אצטגניניו – azt mondták neki (a fáraónak) csillagjósai: – היום נולד מושיען – „Ma született meg a megváltójuk, – ואין אנו יודעין אם ממצרים אם מישראל – de nem tudjuk, hogy egyiptomi-e vagy héber. – ורואין אנו שסופו ללקות במים – És látjuk, hogy víz miatt fog meghalni”, – לפיכך גזר אותו היום – ezért elrendelte aznap – אף על המצרים – az egyiptomiakra nézve is, – שנאמר – ahogy írva van: – כל הבן הילוד – „…minden születendő fiút” – ולא נאמר הילוד לעברים – és nem pedig az: „…minden születendő héber fiút”. – והם לא היו יודעים – [A víz kapcsán látott rossz jelek kapcsán] pedig ők (a fáraó csillagjósai) nem tudták, – שסופו ללקות על מי מריבה – hogy a végén [Mózes] büntetése a Mörivá (Pörlekedés) vize miatt lesz.[3]
וַיֵּלֶךְ אִישׁ מִבֵּית לֵוִי, וַיִּקַּח אֶת בַּת לֵוִי. (שמות ב, א)

És ment egy férfiú Lévi házából, és feleségül vette Lévi leányát. (2Mózes 2:1.)

ויקח את בת לוי – …és feleségül vette Lévi leányát. – פרוש היה ממנה – [Ámrám] külön élt tőle – מפני גזירת פרעה – a fáraó rendelete miatt [hogy minden héber fiú újszülöttet meg kell ölni], – וחזר ולקחה – és [Ámrám] újra elvette őt. – וזהו וילך – A „…és ment” kifejezés azt jelenti, – שהלך בעצת בתו – hogy [Ámrám] követte lánya tanácsát, – שאמרה לו – aki azt mondta neki: – גזרתך קשה משל פרעה – „A te döntésed [hogy elválsz Jochevedtől] még rosszabb, mint a fáraóé; – אם פרעה גזר על הזכרים – a fáraó rendelete ugyanis [egyedül] a fiúgyermekekre vonatkozik, – ואתה ג”כ על הנקבות – a tiéd pedig a lányokra is.” [Hiszen ha Ámrám egyáltalán nem nemz gyermekeket, akkor nem csak fiai, de leányai sem születhetnek.] – והחזירה – és [most] visszavette őt, – ועשה בה לקוחין שניים – és újra frigyre lépett vele. – ואף היא נהפכה להיות נערה – [Jocheved] is újra megfiatalodott. – ובת מאה שלושים שנה היתה – [Valójában ugyanis már] 130 esztendős volt, – שנולדה בבואה למצרים – mivel Egyiptomba való megérkezésük idején született – בין החומות – a falak között (a város bejáratánál).[4] – ומאתים ועשר שנה נשתהו שם – És 210 évet töltöttek ott [Egyiptomban].[5] – וכשיצאו היה משה בן שמונים שנה – Amikor elhagyták [Egyiptomot], Mózes 80 esztendős volt.[6] – אם כן כשנתעברה ממנו – Így tehát, amikor [Jocheved] terhes lett vele, – היתה בת מאה שלושים – 130 [éves] volt. – וקורא אותה בת לוי – [Mégis] úgy említtetik, mint „Lévi leánya.” [Egy 130 esztendős asszonyra nem utalna úgy a Szentírás, hogy „bát lévi”, ha nem történt volna meg vele az a csoda, hogy visszanyerte fiatalságát.]
וַתַּהַר הָאִשָּׁה וַתֵּלֶד בֵּן, וַתֵּרֶא אֹתוֹ כִּי טוֹב הוּא וַתִּצְפְּנֵהוּ שְׁלֹשָׁה יְרָחִים. (שמות ב, ב)

És fogant a nő, és fiút szült és látta, hogy jó ő, és rejtegette három hónapig. (2Mózes 2:2.)

כי טוב הוא – …és látta, hogy jó ő… [Vajon nem minden anya sajátja, hogy gyermekét „jónak” látja?] – כשנולד – Amikor [Mózes] megszületett, – נתמלא הבית כולו אורה – az egész ház megtelt fénnyel. [A bölcsek ezt a „…hogy jó” kifejezésből vezették le, amely a fény megteremtésével kapcsolatban is szerepel a Szentírásban:[7] „És látta Isten, hogy a világosság jó…”.]
וְלֹא יָכְלָה עוֹד הַצְּפִינוֹ וַתִּקַּח לוֹ תֵּבַת גֹּמֶא וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת, וַתָּשֶׂם בָּהּ אֶת הַיֶּלֶד וַתָּשֶׂם בַּסּוּף עַל שְׂפַת הַיְאֹר. (שמות ב, ג)

És mikor nem tudta tovább rejtegetni, vett számára egy kicsiny papiruszkosarat, betapasztotta azt sárral és szurokkal, és elhelyezte abba a gyermeket, és kitette a sás közé a folyam szélén. (2Mózes 2:3.)

ולא יכלה עוד הצפינו – És mikor nem tudta tovább rejtegetni… [Miért nem tudta három hónapnál tovább rejtegetni?] – שמנו לה המצריים – Mert az egyiptomiak kiszámították [szülésének várható idejét] – מיום שהחזירה – attól a naptól fogva, hogy [Ámrám] visszavette őt, [hogy tudják, mikor születik majd meg kilenc hónappal később a gyermek,] – והיא ילדתו לששה חדשים ויום אחד – ő azonban hat hónapra és egy napra rá szülte meg [Mózest]. [Azaz a terhesség hetedik havának első napján.] – שהיולדת לשבעה – [Ez azért lehetséges,] mert az olyan nő, akinek szülése a hetedik hónapban [következik be], – יולדת למקוטעין – az [gyermekét még akkor is] megszülheti [egészségesen, ha terhessége hetedik hónapja] nem teljes. [Azaz, akárcsak Jocheved esetében, akinek terhessége hetedik hónapjából még csupán csak egyetlen nap telt el.] – והם בדקו אחריה – Ők (az egyiptomiak) [azonban csupán akkor] érdeklődtek felőle, – לסוף תשעה – [miután] letelt a [terhesség] kilencedik hónapja.

גמא – …papiruszkosarat… – גמי בלשון משנה – A misnai héberben ez gemi,[8] – ובלעז יונ”ק – az ófranciában pedig jonc. – ודבר רך הוא – Ez egy rugalmas anyag, – ועומד בפני רך ובפני קשה – amely ellenáll az enyhébb, vagy erősebb [nyomásnak].

בחמר ובזפת – …sárral és szurokkal… – זפת מבחוץ וטיט מבפנים – Szurokkal kívülről és sárral belülről, – כדי שלא יריח אותו צדיק – hogy az igaz [gyermeknek] ne kelljen belélegeznie – ריח רע של זפת – a szurok rossz szagát.[9]

ותשם בסוף – …kitette a sás közé (bászuf)… – הוא לשון אגם – A szuf [folyóparti] ingovány-t jelent; – רושי”ל בלעז – az ófranciában ez rosel (nádas). – ודומה לו – Hasonlóan [mint a következő versben]: – קנה וסוף קמלו – „…elfonnyad a nád és a sás (szuf).”[10]
וַיְהִי בַּיָּמִים הָהֵם וַיִּגְדַּל מֹשֶׁה וַיֵּצֵא אֶל אֶחָיו וַיַּרְא בְּסִבְלֹתָם, וַיַּרְא אִישׁ מִצְרִי מַכֶּה אִישׁ עִבְרִי מֵאֶחָיו. (שמות ב, יא)

És történt azokban az időkben, midőn Mózes felnőtt, hogy kiment testvéreihez, és belelátott nehéz robotmunkájukba, és látta, amint egy egyiptomi férfi ver egy héber férfiút testvérei közül. (2Mózes 2:11.)

ויגדל משה – …Mózes felnőtt… – והלא כבר כתיב – Hát nem szerepelt már az előbb, hogy – ויגדל הילד – „És felnőtt a gyermek”?[11] – אמר רבי יהודה ברבי אלעאי – Jehudá rabbi, Iláj rabbi fia, azt mondta: – הראשון לקומה – Az első utalás a magasságára történik, – והשני לגדולה – a második pedig [személyiségének] kimagasló mivoltára, – שמינהו פרעה על ביתו – hiszen a fáraó házának [felügyelőjévé] nevezte ki őt (Mózest).

וירא בסבלתם – …és belelátott nehéz robotmunkájukba… – נתן עיניו ולבו – [Jelentése:] Szemét és szívét annak szentelte, – להיות מיצר עליהם – hogy átérezze nyomorúságukat.

איש מצרי – …egy egyiptomi férfi… – נוגש היה – Ez a rabszolgahajcsárok egyike volt.[12] – ממונה על שוטרי ישראל – Ő felügyelte az izraelita rendőröket, – והיה מעמידם מקרות הגבר למלאכתם – és [már] kakaskukorékoláskor felébresztette őket, hogy [megkezdjék] szolgálatukat.

מכה איש עברי – …ver egy héber férfiút testvérei közül. – מלקהו ורודהו – Ütlegelte és sanyargatta őt. – ובעלה של שלומית בת דברי היה – [Az áldozat] Slomitnak, Divri leányának volt a férje, – ונתן בה עיניו – és [az egyiptominak] nagyon tetszett [az asszony]. – ובלילה העמידו – [Az egyiptomi] éjjel felébresztette [a férjét], – והוציאו מביתו – és kényszerítette, hogy elhagyja a házat. – והוא חזר ונכנס לבית – Akkor [az egyiptomi] visszatért, belépett a házba, – ובא על אשתו – és magáévá tette a feleségét, – כסבורה שהוא בעלה – miközben [az asszony] azt hitte, hogy a férje az. – וחזר האיש לביתו – Az [izraelita] férfi hazatért, – והרגיש בדבר – és megérezte, mi történt. – וכשראה אותו מצרי – Amikor az egyiptomi rájött, – שהרגיש בדבר – hogy a férfi megérezte, mi történt, – היה מכהו ורודהו כל היום – egész nap ütlegelte és sanyargatta őt.

 

וַיֹּאמֶר מִי שָׂמְךָ לְאִישׁ שַׂר וְשֹׁפֵט עָלֵינוּ הַלְהָרְגֵנִי אַתָּה אֹמֵר כַּאֲשֶׁר הָרַגְתָּ אֶת הַמִּצְרִי, וַיִּירָא מֹשֶׁה וַיֹּאמַר אָכֵן נוֹדַע הַדָּבָר. (שמות ב, יד)

Az így szólt: Ki tett téged férfiúvá, úrrá és bíróvá felettünk? Talán engem is meg akarsz ölni a szavaddal, amint megölted az egyiptomit? És félelem fogta el Mózest, és szólott: Bizonyosan ismertté lett már a dolog! (2Mózes 2:14.)

מי שמך לאיש – …Ki tett téged férfiúvá… – והרי עודך נער – hiszen még fiatal vagy.

הלהרגני אתה אמר – …vajon engem is meg akarsz ölni a szavaddal… – מכאן אנו למדים – Innen tanuljuk, – שהרגו בשם המפורש – hogy az Örökkévaló legszentebb Nevének kiejtésével ölte meg Mózes az egyiptomit.

ויירא משה – …És félelem fogta el Mózest… – כפשוטו – Szó szerint, ez az egyszerű magyarázat. – ומדרשו – És a Midrás szerint: – דאג לו – Aggódott, – על שראה בישראל רשעים – mert látott a héberek között gonoszokat, – דלטורין – besúgókat – אמר – és azt mondta: – מעתה שמא אינם ראויין – „Hátha mostantól nem méltók rá, – להגאל – hogy megváltassanak [Egyiptomból]?”.

אכן נודע הדבר – …ismerté lett már a dolog! – כמשמעו – Szó szerint, ez az egyszerű magyarázat. – ומדרשו – És a Midrás szerint: – נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו – Megtudtam a választ csodálkozásom tárgyára: – מה חטאו ישראל – „Mit vétkezett Izrael – מכל שבעים אומות – az összes hetven nép közül [mely a világon létezik], – להיות נרדים בעבודת פרך – hogy ilyen keményen kell dolgoznia?” – אבל רואה אני שהם ראויים לכך – De most már látom, hogy megérdemlik [mivel gonoszak vannak köztük].
וַיֹּאמֶר אֶל בְּנֹתָיו וְאַיּוֹ, לָמָּה זֶּה עֲזַבְתֶּן אֶת הָאִישׁ קִרְאֶן לוֹ וְיֹאכַל לָחֶם. (שמות ב, כ)

Ő pedig szólt leányaihoz: Merre van ő, miért hagytátok el azt a férfiút? Hívjátok ide, hogy egyék kenyeret! (2Mózes 2:20.)

למה זה עזבתן – …miért hagytátok el… – הכיר בו שהוא מזרעו של יעקב – Ráeszmélt, hogy [a férfi] Jákob leszármazottja, – שהמים עולים לקראתו – akihez felemelkedik a víz [ahogy a Nílus vize Jákobnak].[13]

ויאכל לחם – …hogy egyék kenyeret. – שמא ישא אחת מכם – „Talán feleségül veszi egyikőtöket”, – כמה דאת אמרת – [„Kenyér” alatt az ember feleségét értve,] ahogy az Írás mondja: – כי אם הלחם אשר הוא אוכל – „…csakis a kenyérre, amit evett.”[14]
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָאֱלֹהִים מִי אָנֹכִי כִּי אֵלֵךְ אֶל פַּרְעֹה, וְכִי אוֹצִיא אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם. (שמות ג, יא)

És felelt Mózes Istennek: Ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és hogy kivezessem Izrael gyermekeit Egyiptomból? (2Mózes 3:11.)

מי אנכי – …Ki vagyok én… – מה אני חשוב – Miért vagyok én olyan fontos ember, – לדבר עם המלכים – hogy királyokkal beszéljek?

וכי אוציא את בני ישראל – …és hogy kivezessem Izrael gyermekeit… – ואף אם חשוב אני – és még ha fontos ember is lennék, – מה זכו ישראל – mi Izrael érdeme, – שתעשה להם נס – amiért csodát tennél velük – ואוציאם ממצרים – és kivezetném őket Egyiptomból?
וַיֹּאמֶר כִּי אֶהְיֶה עִמָּךְ וְזֶה לְּךָ הָאוֹת כִּי אָנֹכִי שְׁלַחְתִּיךָ, בְּהוֹצִיאֲךָ אֶת הָעָם מִמִּצְרַיִם תַּעַבְדוּן אֶת הָאֱלֹהִים עַל הָהָר הַזֶּה. (שמות ג, יב)

És szólt [Isten]: Mert veled leszek, és ez legyen számodra a jel, hogy Én küldtelek: mikor kivezeted a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogjátok szolgálni Istent. (2Mózes 3:12.)

ויאמר כי אהיה עמך – És szólt [Isten]: Mert, veled leszek… – השיבו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון – A feltett kérdések sorrendjében válaszolt neki.

– שאמרת – Kérdezted: – מי אנכי כי אלך אל פרעה – „Ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz?” – לא שלך היא כי אם משלי – Nem te számítasz fontosnak, hanem Én, – כי אהיה עמך – mert veled leszek. – וזה – …és ez… – המראה אשר ראית בסנה – a látvány, amit a csipkebokorban láttál – לך האות כי אנכי שלחתיך – …legyen számodra a jel, hogy Én küldtelek… – וכדאי אני להציל – és megmenthetlek téged. – כאשר ראית הסנה עושה שליחותי ואיננו אוכל – Láttad a csipkebokrot, amint megteszi küldetését, és nem ég el, – כך תלך בשליחותי ואינך ניזוק – ugyanígy menj te is a küldetésemben, és nem esik bántódásod.

– וששאלת – És amit kérdeztél: – מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרים – „Mi Izrael érdeme, hogy kijöhetne Egyiptomból?” – דבר גדול יש לי על הוצאה זו – Fontos tervem van ezzel a kijövetellel, – שהרי עתידים לקבל התורה על ההר הזה – mivel meg fogják majd kapni a Tórát ezen a hegyen, – לסוף שלושה חדשים שיצאו ממצרים – a harmadik hónapban, miután kijöttek Egyiptomból.[15]
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה, וַיֹּאמֶר כֹּה תֹאמַר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶהְיֶה שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם. (שמות ג, יד)

És szólt Isten Mózeshez: Az leszek, aki leszek (Ehje áser ehje) és mondta: Így szólj Izráel fiaihoz: Ehje küldött tihozzátok. (2Mózes 3:14.)

אהיה אשר אהיה …Az leszek, aki leszek… – אהיה עמם בצרה זו – [Jelentése:] „Én, aki velük leszek ebben a szenvedésben – אשר אהיה עמם – [vagyok Az], aki velük leszek, – בשעבוד שאר מלכיות – amikor más királyságoktól alávettetve élnek majd.” – אמר לפניו – [Mire Mózes] azt mondta Neki: – רבונו של עולם – „Világ Ura, – מה אני מזכיר להם צרה אחרת – miért tennék említést [nekik] más szenvedésekről, – דיים בצרה זו – elegendő nekik [tudni] erről a mostani szenvedésükről.” – אמר לו – [Isten] azt felelte neki:[16]– יפה אמרת – „Jól beszéltél, – כה תאמר וגו’ – »Így szólj Izráel fiaihoz…«” [Azaz „Így szólj Izráel fiaihoz: Ehje – leszek [nem említve a második Ehjé-t] küldött tihozzátok.”]
וְשָׁמְעוּ לְקֹלֶךָ, וּבָאתָ אַתָּה וְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל מֶלֶךְ מִצְרַיִם וַאֲמַרְתֶּם אֵלָיו יהוה אֱלֹהֵי הָעִבְרִיִּים נִקְרָה עָלֵינוּ וְעַתָּה נֵלֲכָה נָּא דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים בַּמִּדְבָּר וְנִזְבְּחָה לַיהוה אֱלֹהֵינוּ. (שמות ג, יח)

És ők majd hallgatnak szavadra, és akkor menjetek te és Izráel vénei Egyiptom királyához és mondjátok neki: Az Örökkévaló, a héberek Istene megjelent nekünk, most tehát hadd menjünk háromnapi útra a sivatagba, hogy áldozzunk az Örökkévalónak, a mi Istenünknek. (2Mózes 3:18.)

ושמעו לקלך – És ők majd hallgatnak szavadra… – מאליהם – Saját akaratukból [azaz anélkül, hogy csodajelekre várnának]. – מכיון שתאמר להם לשון זה – „Mihelyst ezt a kifejezést[17] használva szólasz hozzájuk, – ישמעו לקולך – hallgatni fognak szavaidra, – שכבר סימן זה מסור בידם – mert ez a jel már átadatott nékik – מיעקב ומיוסף – Jákob és József által, – שבלשון זה הם נגאלים – hogy e kifejezés révén megszabadíttatnak.” – יעקב אמר – Jákob azt mondta nekik:[18] – ואלהים פקוד יפקוד אתכם – „…de Isten bizonyosan megemlékezik rólatok…” – יוסף אמר להם – József [is] azt mondta nekik:[19] – פקוד יפקוד אלהים אתכם – „…Majd megemlékezik rólatok Isten…”

אלהי העבריים – …a héberek (háivrijim) Istene… – יו”ד יתירה – [A háivrijim-ben van] egy fölösleges י (jud), – רמז לעשר מכות – utalásként a tíz csapásra. [Mivel a jud-nak a számértéke 10.]

נקרה עלינו – …megjelent (nikrá) nekünk… – לשון מקרה – [A nikrá] a mikre (véletlen történés) szóból [származik]. – וכן ויקר אלהים – Hasonlóképp: „És Isten eléje tűnt (vájikár),”[20] – ואנכי אקרה כה – [vagy:] „…vöánochi ikáre ko.”[21] – אהא נקרה מאתו הלום – [Jelentése:] „Ő (Isten) rám fog találni.” [Tehát ez az isteni kinyilatkoztatás nem előre kiszámítható módon történt.]
וַיֹּאמֶר הַשְׁלִיכֵהוּ אַרְצָה וַיַּשְׁלִיכֵהוּ אַרְצָה וַיְהִי לְנָחָשׁ, וַיָּנָס מֹשֶׁה מִפָּנָיו. (שמות ד, ג)

És szólt Isten: Dobd a földre. Erre a földre dobta, és az kígyóvá változott, és Mózes menekült előle. (2Mózes 4:3.)

ויהי לנחש – …és kígyóvá változott… [Miért éppen kígyóvá?] – רמז לו – Így adta értésére [Isten], – שסיפר לשון הרע על ישראל – hogy rágalmazón beszélt Izraelről, – באומרו לא יאמינו לי – amikor azt mondta: „De ők nem fognak hinni nekem,” – ותפש – s ezzel magára vette – אומנותו של נחש – a kígyó szerepét [aki rosszat mondott Istenre].[22]
וַיֹּאמֶר הָשֵׁב יָדְךָ אֶל חֵיקֶךָ וַיָּשֶׁב יָדוֹ אֶל חֵיקוֹ, וַיּוֹצִאָהּ מֵחֵיקוֹ וְהִנֵּה שָׁבָה כִּבְשָׂרוֹ. (שמות ד, ז)

És szólt: Tedd vissza kezedet kebledbe! – És visszatette kezét keblébe, és amikor kihúzta kebléből, íme, az ismét olyanná lett, mint a teste. (2Mózes 4:7.)

ויוצאה מחיקו והנה שבה כבשרו – …és amikor kihúzta kebléből, íme, az ismét olyanná lett, mint a teste. – מכאן – Ebből [a versből] arra következtethetünk, – שמדה טובה – hogy [amikor az Örökkévaló megmutatja] az Ő jóságának attribútumát, – ממהרת לבא – az sokkal gyorsabban jelentkezik, – ממדת פורענות – mint [amikor] büntető mivoltában [mutatkozik meg], – שהרי בראשונה – ugyanis az első alkalommal, [amikor poklosság lepte el a kezét] – לא נאמר מחיקו – nem szerepel a szövegben az, hogy „kebléből”. [Így jelezve, hogy a poklosság csupán azt követően lepte el Mózes kezét, hogy kihúzta kezét a kebléből. Amikor azonban meggyógyult, a szövegben az áll, hogy „kebléből” – vagyis a gyógyulás akkor történt, amikor a keze még a keblében volt.]
וַיִּחַר אַף יהוה בְּמֹשֶׁה וַיֹּאמֶר הֲלֹא אַהֲרֹן אָחִיךָ הַלֵּוִי יָדַעְתִּי כִּי דַבֵּר יְדַבֵּר הוּא, וְגַם הִנֵּה הוּא יֹצֵא לִקְרָאתֶךָ וְרָאֲךָ וְשָׂמַח בְּלִבּוֹ. (שמות ד, יד)

És föllobbant az Örökkévaló haragja Mózes ellen, és szólt: Vajon Áron, a lévita, nem fivéred-e? Tudom, hogy ő jól tud beszélni. Ő máris elébed indul, és midőn meglát téged, örvendeni fog szívében. (2Mózes 4:14.)

ויחר אף – És föllobbant [az Örökkévaló] haragja… – רבי יהושע בן קרחה אומר – Jehosuá ben Kárchá rabbi azt mondja: – כל חרון אף שבתורה – Valahányszor [Isten] haragja megemlíttetik a Tórában, – נאמר בו רושם – valamiféle hatás [azaz valamiféle büntetés] említtetik meg, – וזה לא נאמר בו רושם – jelen esetben azonban semmiféle hatásról nem tesz említést [az Írás], – ולא מצינו שבא עונש – és semmiféle büntetésről nem találunk [említést], – על ידי אותו חרון – következményeként ennek a haragnak! – אמר לו רבי יוסי – Joszé rabbi ezt felelte neki: – אף בזו נאמר בו רושם – Ebben az esetben is említtetik egy hatás: – הלא אהרן אחיך הלוי – „Vajon Áron, a lévita, nem fivéred-e?” [Joszé rabbi ezt így fordítja: „Vajon nem Áron, a fivéred, a lévita?”] – שהיה עתיד להיות לוי – „Neki [ugyanis] eredetileg lévitának kellett [volna] lennie – ולא כהן – és nem kohén-nek (papnak), – והכהונה הייתי אומר – és én [eredetileg] úgy terveztem, hogy a papság – לצאת ממך – tőled származik majd. – מעתה לא יהיה כן – Ez azonban most már nem így lesz, – אלא הוא יהיה כהן ואתה הלוי – hanem inkább ő lesz kohén, te pedig lévita,” – שנאמר – ahogy írva van[23] – ומשה איש האלהים בניו יקראו על שבט הלוי – „Mózesnek pedig az Isten emberének fiai a Lévi törzséről neveztetnek”.

הנה הוא יצא לקראתך – …Ő máris elébed indul… [Nem jelentheti azt, hogy: „Ő feléd tart, miközben te itt állsz.”, hiszen Áronnak ekkor még nem parancsoltatott meg, hogy induljon el.[24] Hanem ez a jelentése:] – כשתלך למצרים – [Eléd fog menni] amint te elindulsz Egyiptomba.

וראך ושמח בלבו – …és midőn meglát téged, örvendeni fog szívében. – לא כשאתה סבור – „Nem úgy van, mint hiszed, – שיהא מקפיד עליך – hogy neheztelni fog rád, – שאתה עולה לגדולה – amiért magas rangra emelkedtél.” – ומשם זכה אהרן – Ennek következményeképpen Áron kiérdemelte – לעדי החשן – a [főpap által viselt] melldíszt,[25] – הנתון על הלב – amelyet a szív fölé helyezve [kell viselni], [jutalmul azért az örömért, amelyet szívében érzett].
וַיֹּאמֶר יהוה אֶל מֹשֶׁה בְּמִדְיָן לֵךְ שֻׁב מִצְרָיִם, כִּי מֵתוּ כָּל הָאֲנָשִׁים הַמְבַקְשִׁים אֶת נַפְשֶׁךָ. (שמות ד, יט)

És szólt az Örökkévaló Mózeshez Midjánban: Menj, térj vissza Egyiptomba, mert meghaltak azok az emberek mind, akik életedre törtek. (2Mózes 4:19.)

כי מתו כל האנשים – …mert meghaltak azok az emberek mind… – מי הם – Kik voltak ők, [ezek a férfiak]? – דתן ואבירם – Dátán és Ávirám.[26] – חיים היו אלא שירדו מנכסיהם – [Tulajdonképpen] még mindig éltek, de időközben koldusokká lettek, – והעני חשוב כמת – és a szegény olyan, mintha halott volna.
וַיְהִי בַדֶּרֶךְ בַּמָּלוֹן, וַיִּפְגְּשֵׁהוּ יהוה וַיְבַקֵּשׁ הֲמִיתוֹ. (שמות ד, כד)

Ezután, amikor úton volt a szállóhelyre. Istennek küldötte elérte őt, és meg akarta ölni. (2Mózes 4:24.)

ויהי משה בדרך במלון – Ezután, amikor Mózes úton volt a szállóhelyre… – ויבקש המיתו – …és meg akarta ölni. – המלאך למשה – Azaz az angyal [meg akarta ölni] Mózest, – לפי שלא מל את אליעזר בנו – mert az nem metélte körül a fiát, Eliezert, – ועל שנתרשל – és mivel hanyag volt [az isteni parancsnak való engedelmeskedésben], – נענש מיתה – megérdemelte, hogy halállal bűnhődjék. – תניא – Egy brájtában azt tanultuk: – אמר רבי יוסי – Joszé rabbi [mindazonáltal] azt mondta: – חס ושלום לא נתרשל – Isten ments! Dehogy volt ő (Mózes) hanyag, – אלא אמר – csupán azt gondolta: – אמול ואצא לדרך – „Ha körülmetélem [a fiam] és útnak indulok, – סכנה היא לתינוק עד שלשה ימים – a gyermek élete három napig veszélyben fog forogni. – אמול ואשהה שלשה ימים – [Mindazonáltal] körül is metélhetném, és várhatnék három napig, – הקב”ה צוני – [de] Isten azt parancsolta nekem:[27] – לך שוב מצרים – »Menj! Térj vissza Egyiptomba!«” [Tehát Mózes nem viselkedett hanyagul Eliezer körülmetélésével kapcsolatban.] – ומפני מה נענש – Akkor hát miért érdemelt büntetést? – לפי שנתעסק במלון תחלה – Mert, [megérkezvén a fogadóba,] először a szállásukkal törődött, [és nem a körülmetéléssel]. [Mivel Mózes ekkor már csupán kis távolságra volt Egyiptomtól, már nem jelentett volna veszélyt a fiára, ha körülmetéli és úgy folytatja az utazást.] – במסכת נדרים – A [Talmud] Nödárim traktátusában.[28] – והיה המלאך נעשה כמין נחש – Az angyal egy bizonyos fajta kígyóvá változott, – ובולעו – és benyelte [Mózest] – מראשו ועד ירכיו – fejétől a combjáig, [majd kiköpte őt,] – וחוזר ובולעו – és újra benyelte – מרגליו ועד אותו מקום – lábfejétől addig a helyig (a hímtagjáig). – הבינה צפורה – Cipóra [ebből] megértette, – שבשביל המילה הוא – hogy mindez a körülmetélés [halogatása] miatt történt.
וְאַחַר בָּאוּ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וַיֹּאמְרוּ אֶל פַּרְעֹה, כֹּה אָמַר יהוה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל שַׁלַּח אֶת עַמִּי וְיָחֹגּוּ לִי בַּמִּדְבָּר. (שמות ה, א)

Ezek után Mózes és Áron elment, és így szóltak a fáraóhoz: Így szól az Örökkévaló, Izráel Istene: bocsásd el az én népemet, hogy ünnepet üljenek nekem a sivatagban! (2Mózes 5:1.)

ואחר באו משה ואהרן וגו’ – Ezek után Mózes és Áron elment… [És hol voltak a vének?[29]] – אבל הזקנים נשמטו אחד אחד – A vének azonban egyenként elmaradoztak – מאחר משה ואהרן – Mózes és Áron mögül, – עד שנשמטו כולם – Míg végül mind elillantak, – קודם שהגיעו לפלטין – mielőtt még elérték volna a palotát, – לפי שיראו ללכת – mert féltek odamenni. – ובסיני נפרע להם – Meg [is] kapták büntetésüket a Szinájnál: – ונגש משה לבדו – „És Mózes egyedül lépett az Örökkévaló elé, – והם לא יגשו – de amazok (a vének) nem léptek oda,”[30] – החזירם לאחוריהם – [mert] Ő (az Örökkévaló) visszaküldte őket.
וַיְצַו פַּרְעֹה בַּיּוֹם הַהוּא, אֶת הַנֹּגְשִׂים בָּעָם וְאֶת שֹׁטְרָיו לֵאמֹר. (שמות ה, ו)

És parancsot adott a fáraó azon a napon a nép robottisztjeinek és rendőreinek, mondván: (2Mózes 5:6.)

הנגשים – …robottisztjeinek… [A robottiszteket és a rendőröket ugyanolyan értelemben utasította a fáraó. Akkor miért csupán a rendőrök részesültek fenyítésben? [31]] – מצריים היו – Ők egyiptomiak voltak, – והשוטרים היו ישראלים – a rendőrök viszont izraeliták. – הנוגש ממונה על כמה שוטרים – A robottiszt több rendőrre felügyelt, – והשוטר ממונה לרדות בעושי המלאכה – a rendőr pedig a munkásokat ellenőrizte.
וַיֻּכּוּ שֹׁטְרֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר שָׂמוּ עֲלֵהֶם נֹגְשֵׂי פַרְעֹה לֵאמֹר, מַדּוּעַ לֹא כִלִּיתֶם חָקְכֶם לִלְבֹּן כִּתְמוֹל שִׁלְשֹׁם גַּם תְּמוֹל גַּם הַיּוֹם. (שמות ה, יד)

És megfenyítették Izráel fiainak rendőreit, akiket föléjük helyeztek a fáraó robottisztjei, mondván: miért nem végeztétek el kiszabott részeteket a téglavetésben, mint tegnap, három napja, sem tegnap, sem ma? (2Mózes 5:14.)

ויכו שטרי בני ישראל – És megfenyítették Izráel fiainak rendőreit… – השוטרים ישראלים היו – A rendőrök izraeliták voltak, – וחסים על חבריהם – és mivel szánalom ébredt bennük társaik, [a munkások] iránt, – מלדחקם – nem nógatták őket, – וכשהיו משלימים הלבנים – és amikor összegzést készítettek az [elkészült] téglákról – לנוגשים שהם מצריים – a robottisztek számára, akik egyiptomiak voltak, – והיה חסר מן הסכום – és nem volt meg az [előírt] mennyiség, – היו מלקין אותם – [az egyiptomiak] ütlegelni kezdték őket (a rendőröket), – על שלא דחקו את עושי המלאכה – amiért nem noszogatták a munkásokat. – לפיכך זכו אותם שוטרים – Ez az oka annak, hogy ezek a rendőrök kiérdemelték – להיות סנהדרין – hogy a Szánhedrin [tagjaivá] váljanak, – ונאצל מן הרוח אשר על משה – és a Mózesen nyugvó Isteni Szellem egy része elkülöníttetett – והושם עליהם – és rájuk helyeztetett. – שנאמר – Mint írva van: – אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת – „Gyűjts össze nekem hetven férfiút Izráel vénei közül, akikről tudod…”[32] – מאותן שידעת – mármint „akikről tudod”, – הטובה שעשו במצרים – hogy jót cselekedtek Egyiptomban, – כי הם זקני העם ושוטריו – mert „ők a nép vénei és felügyelői.”

ויכו שטרי בני ישראל – És megbüntették Izráel fiainak rendőreit… – אשר שמו נוגשי פרעה אותם – [A felügyelőket,] akiket a fáraó robottisztjei kineveztek – לשוטרים עליהם – [Izrael fiainak] felügyelőivé.

לאמר מדוע וגו’ – …mondván: miért…? – למה ויכו – Miért fenyítették meg őket? – שהיו אומרים להם – Mert azt mondták nekik: – מדוע לא כליתם – „Miért nem végeztétek el – גם תמול גם היום – sem tegnap, sem ma – חק הקצוב עליכם ללבון – kiszabott részeteket a téglavetésben, – כתמול השלישי – mint [azt tettétek] tegnap, három napja.” – שהוא יום שלפני אתמול – [Ezt nem értelmezhetjük szó szerint mondván: „…úgy mint tegnap és mint három napja…”, ugyanis a mondat végén azt mondja „…sem tegnap, sem ma”, tehát ez inkább azt jelenti: „három napja”] amely [nap] a tegnap előtti nap, – והוא היה בהיות התבן נתן להם – amely napon még kaptak szalmát [a téglavetéshez].

ויכו – [A] …vájuku… [szó] – לשון ויופעלו – nyelvtanilag azt jelenti: egy tett elszenvedői voltak, – הוכו מיד אחרים – [azaz] megverettek mások által. – הנוגשים הכום – A robottisztek megverték őket.
וַיִּפְגְּעוּ אֶת מֹשֶׁה וְאֶת אַהֲרֹן נִצָּבִים לִקְרָאתָם, בְּצֵאתָם מֵאֵת פַּרְעֹה. (שמות ה, כ)

És találkoztak Mózessel és Áronnal, akik velük szemben állottak, midőn kiléptek a fáraótól. (2Mózes 5:20.)

ויפגעו – És találkoztak… [Kik találkoztak? Nyilvánvalóan nem a felügyelők, hiszen azok igaz emberek voltak.] – אנשים מישראל את משה ואת אהרן וגו’ – Izrael fiai közül néhányan [találkoztak] Mózessel és Áronnal… – ורבותינו דרשו – Bölcseink úgy magyarázták, [hogy] – כל נצים ונצבים – ahol a „nicim” (veszekedés) vagy a „nicávim” (állás) [szó megjelenik a Szentírásban], – דתן ואבירם היו – az Dátánra és Ávirámra utal, – שנאמר בהם – mert írva van velük kapcsolatban [egy idézet, amely ezt a kifejezést egyértelműen velük azonosítja]:[33] – יצאו נצבים – „[Dátán és Avirám] kiment, megállva…”.
וַיֹּאמֶר יהוה אֶל מֹשֶׁה עַתָּה תִרְאֶה אֲשֶׁר אֶעֱשֶׂה לְפַרְעֹה, כִּי בְיָד חֲזָקָה יְשַׁלְּחֵם וּבְיָד חֲזָקָה יְגָרְשֵׁם מֵאַרְצוֹ. (שמות ו, א)

És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Most látni fogod, mit cselekszem a fáraóval, mert erős kar alatt el fogja bocsátani, erős kar alatt el fogja őket űzni országából! (2Mózes 6:1.)

עתה תראה וגו’ – …Most látni fogod… – הרהרת על מדותי – Megkérdőjelezted útjaimat, – לא כאברהם – nem úgy, mint Ábrahám, – שאמרתי לו – akinek azt mondtam:[34] – כי ביצחק יקרא לך זרע – „…mert csak Izsák magzatát nevezik majd rólad,” – ואחר כך אמרתי לו – majd azt mondtam neki:[35] – העלהו לעולה – „…áldozd fel őt Nekem égőáldozatul,” [ami nyilvánvalóan ellentmond a korábban neki tett ígéretemnek,] – ולא הרהר אחרי – és ő mégsem vonta kétségbe útjaimat. – לפיכך עתה תראה – Ezért: „Most látni fogod. – העשוי לפרעה תראה – De csak azt fogod látni, ami a fáraóval történik majd, – ולא העשוי למלכי שבעה אומות – azt nem, ami a hét nemzet királyaival fog történni, – כשאביאם לארץ – amikor beviszem őket (Izrael fiait) az országba.” [Vagyis: „Te nem fogsz bemenni Erec Jiszráélbe!”]

כי ביד חזקה ישלחם – …mert erős kar alatt el fogja bocsátani… – מפני ידי החזקה – [Jelentése:] „Az Én erős karomnak köszönhetően, – שתחזק עליו ישלחם – mely úrrá lesz a fáraón, fogja elbocsátani őket.” [Vagyis az „erős kar” Istené. Tehát a vers nem azt akarja mondani, hogy a fáraó a saját erős karját fogja használni, hogy elküldje Izraelt Egyiptomból.]

וביד חזקה יגרשם מארצו – …erős kar alatt el fogja őket űzni országából! – על כרחם של ישראל יגרשם – A zsidók akarata ellenére fogja kiűzni őket, – ולא יספיקו – úgy hogy esélyük se lesz – לעשות להם צידה – élelmet összekészíteni maguknak [az útra]. – וכן הוא אומר – És így is áll [az Írásban]:[36] – ותחזק מצרים על העם – „És sürgették az egyiptomiak a népet, – למהר לשלחם וגו’ – hogy mihamarabb elküldjék őket [az országból]”. [Ez az utóbbi „erős kar” tehát már a fáraó erős karjára utal.]

 

[1] 1Mózes 46:27.

[2] Uo. 37:2.

[3] 4Mózes 20:7–13.

[4] Lásd az 1Mózes 46:15-höz írt Rási-kommentárt.

[5] Lásd a 2Mózes 20: 40-höz írt Rási-kommentárt.

[6] 2Mózes 7: 7.

[7] 1Mózes 1: 4.

[8] Lásd Sábát 78a.

[9] Lásd az 1Mózes 6:14-hez írt Rási-kommentárt.

[10] Jesájá 19:6.

[11] 10. vers.

[12] Rási ezt abból a tényből vezeti le, hogy a „…látta, amint egy egyiptomi férfi…” vers közvetlenül a „…belelátott nehéz robotmunkájukba…” verset követően szerepel.

[13] Lásd az 1Mózes 47:10-hez írt Rási-kommentárt.

[14] 1Mózes 39:6. – utalás Potifár feleségére.

[15] 2Mózes 19:1.

[16] Ezt jelöli a második „Így szólj…” a versben.

[17] Pákod pákádti – „Gondoltam rátok…” (16. vers).

[18] 1Mózes 50:24.

[19] Uo. 25.

[20] 4Mózes 23:4.

[21] Uo. 15.

[22] Lásd 1Mózes 3:5.

[23] 1Krónikák 23:14.

[24] 27. vers.

[25] 2Mózes 28:15-30.

[26] Lásd a 2Mózes 2:13-hoz írt Rási-kommentárt.

[27] 19. vers.

[28] 31b.

[29] Lásd 2Mózes 3:18.; 4:29.

[30] Uo. 24:2.

[31] 14. vers.

[32] 4Mózes 11:16.

[33] Uo. 16:27.

[34] 1Mózes 21:12.

[35] Uo. 22:2.

[36] 2Mózes 12:33.