Lech löchá (1Mózes 12-17.) פרשת לך לך

A hetiszakasz tartalmából

l Isten megszólítja Ábrámot és megparancsolja neki: „Menj el országodból, szülőföldedről és atyád házából abba az országba, amelyet mutatok neked.” Ott, mondja Isten, Ábrám nagy néppé lesz. Ábrám feleségével, Szárajjal és unokaöccsével, Lóttal, elutazik Kánaán országába, ahol oltárt épít, és folytatja az Egyetlen Isten üzenetének terjesztését. – Uo. 12:1–9.

l Egy éhínség Egyiptomba kényszeríti az első zsidót, ahol a gyönyörű Szárajt a fáraó palotájába viszik; Ábrám életét az menti meg, hogy fivérnek és nővérnek adják ki magukat. Az Örökkévaló által ráküldött csapások meggátolják az egyiptomi királyt abban, hogy hozzáérjen Szárajhoz, és meggyőzik őt, hogy adja vissza Szárajt Ábrámnak, és arannyal, ezüsttel és jószággal kártalanítsa a fivért, akiről végül kiderül az is, hogy a férje Szárajnak. – Uo. 12:10–20.

l Visszaérkezvén Kánaán országába, Lót elválik Ábrámtól és letelepszik Szodoma gonosz városában, ahol rabul ejtik, amikor Kedorláómer és három szövetségese egyesített csapataikkal meghódítják Szodoma völgyének öt városát. Ábrám egy kis csapattal elindul unokaöccse megmentésére, legyőzi a négy királyt, majd áldásban részesül Málkicedektől, Sálém (Jeruzsálem) királyától. – Uo. 13–14.

l Az Örökkévaló a „Részek Között” megpecsételi Ábrámmal kötött szövetségét, s eme aktus során megjövendöli neki Izrael népének száműzetését és üldöztetéseit (gálut), és rájuk hagyományozza a Szentföldet elévülhetetlen örökségül. – Uo. 15.

l Mivel Száraj tíz évvel az Országba való megérkezésüket követően még változatlanul gyermektelen, megkéri Ábrámot, hogy vegye feleségül szolgálóját, Hágárt. Hágár megfogan, pimaszul kezd viselkedni úrnőjével, majd, miután az keményen bánik vele, megszökik tőle. Csupán egy angyal tudja rábírni a visszatérésre, aki elárulja neki, hogy a fiától hatalmas nép származik majd. Ábrám 86 éves, amikor megszületik Ismáél.– Uo. 16.

l Tizenhárom évvel később Isten Ábrám nevét Ábrahámra („tömegek atyja”) változtatja, Szárajét pedig Sárára („hercegnő”), és megígéri, hogy fiuk fog születni. Ettől a gyermektől, akit Izsáknak („nevetni fog”) neveznek el, származik majd az a nagy nemzet, akivel Isten az Ő különleges szövetségét fogja megalapozni. Isten parancsot ad Ábrahámnak, hogy metélje körül magát és leszármazottait, hogy „ez legyen a szövetség jele köztem és köztetek”. – Uo. 17.
Szemelvények

וַיֹּאמֶר יהוה אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ. וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל וַאֲבָרֶכְךָ וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ, וֶהְיֵה בְּרָכָה. (בראשית יב, א-ב)

Az Örökkévaló ezt mondta Ábrámnak: „Menj el magadért országodból, szülőföldedről és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és te légy áldássá….” (1Mózes 12:1–2.)

לך לך – …Menj el magadért… – להנאתך ולטובתך – A hasznodért és a jólétedért. – ושם אעשך לגוי גדול – Ott nagy néppé teszlek, – וכאן אי אתה זוכה לבנים – de itt nem lesz gyereked. – ועוד שאודיע טבעך בעולם – Továbbá, ezáltal híressé teszlek a világban.

ואעשך לגוי גדול – …Nagy néppé teszlek… – לפי שהדרך – Mivel a vándorlás – גורמת לשלשה דברים – három dolognak árt: – ממעטת פריה ורביה – a gyermeknemzésnek, – וממעטת את הממון – a vagyonnak, – וממעטת את השם – és a hírnévnek, – לכך הוזקק לשלש ברכות הללו – ezért szükség volt e három áldásra: – שהבטיחו – ígéretet kapott – על הבנים – gyerekekre, – ועל הממון – vagyonra, – ועל השם – és hírnévre.

ואברכך – …megáldalak… – בממון – Vagyonnal.

והיה ברכה – …és te légy áldássá. – הברכות נתונות בידך – Az áldások átadatnak a te kezedbe. – עד עכשיו היו בידי –Mostanáig az Én kezemben voltak, – ברכתי את אדם –megáldottam Ádámot, – ואת נח – Noét, – ואותך – és téged. – ומעכשיו –Mostantól – אתה תברך את אשר תחפוץ – te fogod megáldani azt, akit akarsz.

– דבר אחר – Egy másik magyarázat: – ואעשך לגוי גדול – Nagy néppé teszlek – זהו שאומרים אלהי אברהם – ezért mondjuk [az Ámidá imában]: „…Ábrahám Istene”, – ואברכך – megáldalak – זהו שאומרים אלהי יצחק – ezért mondjuk: „…Izsák Istene”, – ואגדלה שמך – naggyá teszem nevedet – זהו שאומרים אלהי יעקב – ezért mondjuk: „…Jákob Istene”. – יכול יהיו חותמין בכולן – Befejezhető-e az áldás mindhármukkal? – תלמוד לומר – Erre az van írva: – והיה ברכה – és te légy áldássá, – בך חותמין – veled [Ábrahámmal] fejezzük be az áldást[1], – ולא בהם – és nem velük.

מארצך – …országodból… – והלא כבר יצא משם עם אביו – Nemde eljött már onnan [Úr Kászdimból] apjával együtt, – ובא עד לחרן – és eljött egészen Cháránig?[2] – אלא כך אמר לו – Hanem így mondta Ő neki: – התרחק עוד משם – „Távolodj el mégjobban onnan [Úr Kászdimból] – וצא מבית אביך – és gyere el apád házából [Cháránból]!”

אל הארץ אשר אראך – …arra a földre, amelyet mutatok neked! – לא גלה לו הארץ מיד – Nem fedte fel neki rögtön a földet [ahová mennie kell], – כדי לחבבה בעיניו – hogy megkedveltesse a szemében, – ולתת לו שכר – és adjon neki jutalmat – על כל דבור ודבור – minden egyes [további isteni útmutató] szóért. – כיוצא בו – Hasonlóképpen: – את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק – „…fiadat, az egyetlent, akit szeretsz, Izsákot…”.[3] – כיוצא בו – És ugyanígy: – על אחד ההרים אשר אומר אליך – „…az egyik hegyen, amelyet majd megmutatok neked.”[4] – כיוצא בו – Szintén: – וקרא עליה את הקריאה אשר אנכי דובר אליך – „…és intézd hozzá a kiáltványt, amit majd mondok neked!”[5]

 

וַיִּקַּח אַבְרָם אֶת שָׂרַי אִשְׁתּוֹ וְאֶת לוֹט בֶּן אָחִיו וְאֶת כָּל רְכוּשָׁם אֲשֶׁר רָכָשׁוּ וְאֶת הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר עָשׂוּ בְחָרָן, וַיֵּצְאוּ לָלֶכֶת אַרְצָה כְּנַעַן וַיָּבֹאוּ אַרְצָה כְּנָעַן. (בראשית יב, ה)

Fogta Ábrám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, és minden vagyonukat, amit szereztek, és a lelkeket, amelyeket Háránban készítettek, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. (1Mózes 12:5.)

אשר עשו בחרן – …amelyeket Háránban készítettek… – שהכניסן תחת כנפי השכינה – Vagyis a Söchiná (isteni dicsfény) szárnya alatt vitték be őket, – אברהם מגייר את האנשים – Ábrám betérítette [az egyistenhitre] a férfiakat – ושרה מגיירת הנשים – és Száraj betérítette a nőket, – ומעלה עליהם הכתוב – ezért fogalmaz így az Írás – כאלו עשאום – mintha készítették volna őket. – ופשוטו של מקרא – Az egyszerű magyarázat pedig, –עבדים ושפחות – [az עשו (ászá – készítettek) egyenlő a szereztékkel, azaz] a szolgálókra és a szolgálónőkre vonatkozik, – שקנו להם – akiket megvettek, – כמו – mint [a következő versben]:[6] – עשה את כל הכבוד הזה – „…szerezte (ászu) ezt az egész gazdagságot”, – וישראל עושה חיל – „…mialatt Izráel megszerezte erejét”[7] – לשון קונה וכונס – a megszerzés és a birtokbavétele kifejezése.

 

וַיַּעֲבֹר אַבְרָם בָּאָרֶץ עַד מְקוֹם שְׁכֶם עַד אֵלוֹן מוֹרֶה, וְהַכְּנַעֲנִי אָז בָּאָרֶץ. (בראשית יב, ו)

Majd áthaladt Ábrám az országon egészen Schem helységig, Móre terebintusáig. Akkor még a kánaánita volt ezen a földön. (1Mózes 12:6.)

עד מקום שכם – …Schem helységig… – להתפלל על בני יעקב – Hogy imádkozzon Jákob fiaiért – כשיבאו להלחם בשכם – amikor majd harcolni jönnek Schembe.[8]

אלון מורה – …Móre terebintusáig… – הוא שכם – Ez [is ugyanúgy] Schem. – הראהו – Megmutatta [Ábrámnak az Örökkévaló] – הר גריזים והר עיבל – a Gerizim és Évál hegyeket [melyek Schem mellett fekszenek], – ששם קבלו ישראל – ahol majd magukra veszik – שבועת התורה – a zsidók a Tóra esküjét.[9]

והכנעני אז בארץ – …Akkor még a kánaániták voltak ezen a földön. – היה הולך וכובש את ארץ ישראל – Elfoglalják akkor Izrael földjét – מזרעו של שם – Sém leszármazottjától, – שבחלקו של שם נפלה – ugyanis Sém része lett ez, – כשחלק נח את הארץ לבניו – mikor Noé elosztotta a földet fiai között, – שנאמר – ahogy írva van:[10] – ומלכי צדק מלך שלם – „És Málkicedek, Sálém királya…” [Málkicedek Sém, Noé fia volt, Sálem pedig Jeruzsálem]. – לפיכך – Ezért – ויאמר ה’ אל אברם – ezt mondta az Örökkévaló Ábrámnak: – לזרעך אתן את הארץ הזאת – „A te utódaidnak fogom adni ezt a földet!”,[11] – עתיד אני להחזירה לבניך – vagyis a jövőben visszaadom ezt fiaidnak, – שהם מזרעו של שם – akik Sém utódai.

 

וַיְהִי כַּאֲשֶׁר הִקְרִיב לָבוֹא מִצְרָיְמָה, וַיֹּאמֶר אֶל שָׂרַי אִשְׁתּוֹ הִנֵּה נָא יָדַעְתִּי כִּי אִשָּׁה יְפַת מַרְאֶה אָתְּ. (בראשית יב, יא)

És történt, hogy amidőn közelébe ért Egyiptomnak, így szólott feleségéhez, Szárajhoz: Íme látom, milyen szép ábrázatú asszony vagy. (1Mózes 12:11.)

הנה נא ידעתי – …Íme látom… [Hogy lehet, hogy annyi év házasság után Ávrámnak először tűnik fel Száraj szépsége?] – מדרש אגדה – A Midrás aggádikus magyarázata a következő: – עד עכשיו לא הכיר בה – Eleddig nem volt tudatában [az asszony szépségének], – מתוך צניעות שבשניהם – mert mindketten nagyon szemérmesek voltak. – ועכשיו על ידי מעשה הכיר בה – Most azonban „észrevette” az asszonyt egy eseménynek köszönhetően.[12] – דבר אחר – Egy másik magyarázat: – מנהג העולם שעל ידי טורח הדרך – A természet rendje az, hogy az utazás viszontagságai miatt – אדם מתבזה – az ember elveszíti vonzerejét, – וזאת עמדה ביופיה – ő (Száraj) azonban megőrizte szépségét. – ופשוטו של מקרא – De e vers egyszerű magyarázata a következő: – הנה נא הגיע השעה – Íme látom, hogy itt az ideje – שיש לדאוג על יפיך – aggódni a szépséged miatt. – ידעתי זה ימים רבים – Jó ideje tudom már, – כי יפת מראה את – hogy gyönyörű vagy, – ועכשיו אנו באים בין אנשים שחורים ומכוערים – most azonban sötét és visszataszító emberek közé fogunk érkezni, – אחיהם של כושים – a kusiták testvérei közé, – ולא הורגלו באשה יפה – akik nicsenek hozzászokva, hogy ilyen szép nőt lássanak. – ודומה לו – Egy ehhez hasonló példa:[13] – הנה נא אדוני סורו נא – „Íme, kérlek benneteket Uraim, térjetek be”.[14]

 

וַיְהִי רִיב בֵּין רֹעֵי מִקְנֵה אַבְרָם וּבֵין רֹעֵי מִקְנֵה לוֹט, וְהַכְּנַעֲנִי וְהַפְּרִזִּי אָז יֹשֵׁב בָּאָרֶץ. (בראשית יג, ז)

És civódás volt Ábrám jószágának pásztorai és Lót jószágának pásztorai közt; a kánaániták és periziták akkor az országban laktak. (1Mózes 13:7.)

ויהי ריב – És civódás volt… – לפי שהיו רועים של לוט רשעים – Mert Lót pásztorai aljasok voltak, – ומרעים בהמתם בשדות אחרים – és mások földjein legeltették az állataikat. – ורועי אברם מוכיחים אותם – [Amikor] Ábrám pásztorai megszídták őket – על הגזל – amiért lopást követtek el, – והם אומרים – ők így válaszoltak: – נתנה הארץ לאברם, ולו אין יורש – „Ez a föld Ábrámnak adatott, akinek nincs örököse, – ולוט יורשו – [tehát] Lót, az unokaöccse, az örököse, – ואין זה גזל –ezért ez nem számít lopásnak.” – והכתוב אומר והכנעני והפרזי אז יושב בארץ – A versben azonban ez áll: „a kánaániták és periziták akkor az országban laktak,” – ולא זכה בה אברם עדיין – vagyis Ábrám még nem birtokolta azt.

וְאַנְשֵׁי סְדֹם רָעִים וְחַטָּאִים, לַיהוה מְאֹד. (בראשית יג, יג)

Csakhogy Szodoma népe igen erkölcstelen volt, és nagyon vétkezett az Örökkévaló ellen. (1Mózes 13:13.)

ואנשי סדום רעים – Csakhogy Szodoma népe igen erkölcstelen volt… – ואף על פי כן לא נמנע לוט מלשכון עמהם – És Lót mégsem vonakodott attól, hogy közöttük lakjon. [Miért említi itt az Írás, hogy a szodomiták gonoszak voltak?] – ורבותינו למדו מכאן – Bölcseink ebből arra következtettek, hogy: – שם רשעים ירקב – „A bűnösök neve semmivé lesz”[15], [azaz a gonoszakról csakis elítélően lehet beszélni, ha említést teszünk róluk, akkor gonoszságukról is szót kell ejteni].

רעים – …erkölcstelen… [Mi a különbség az „erkölcstelen” és a „vétkezett” között?] – בגופם – Testi dolgokban; וחטאים – …vétkezett… – בממונם – Vagyoni dogokban.[16]

לה’ מאוד – …nagyon… az Örökkévaló ellen. – יודעים רבונם – Ismerik Urukat, – ומתכוונים למרוד בו – és készakarva lázadnak Ellene.
וַיְהִי בִּימֵי אַמְרָפֶל מֶלֶךְ שִׁנְעָר אַרְיוֹךְ מֶלֶךְ אֶלָּסָר, כְּדָרְלָעֹמֶר מֶלֶךְ עֵילָם וְתִדְעָל מֶלֶךְ גּוֹיִם. (בראשית יד, א)

Történt Ámráfel, Sineár királyának, Árjoch, Elászár királyának, Kedarláómer, Élám királyának és Tideál, Gojim királyának napjaiban… (1Mózes 14:1.)

אמרפל – …Ámráfel…[17] – הוא נמרוד שאמר לאברהם – Ő Nimród, aki utasította Ábrahámot: – פול לתוך כבשן האש – „Ugorj bele a tüzes kemencébe!”[18] [Az אמרפל (ámráfel) név az אמר פול (ámár pol) – „Azt mondta: Ugorj!” egybevonásából keletkezett.]

מלך גוים – …Gojim királya… [A גוים (gojim) szó szerint „népek”-et jelent.] – מקום יש ששמו גוים – Létezik egy Gójim nevezetű hely, – על שם שנתקבצו שמה – mert erre a helyre összegyűltek – מכמה אומות ומקומות – sokan több népből és országból, – והמליכו איש עליהם ושמו תדעל – és királlyá kiáltottak ki egy Tidál nevű férfit.
עָשׂוּ מִלְחָמָה אֶת בֶּרַע מֶלֶךְ סְדֹם וְאֶת בִּרְשַׁע מֶלֶךְ עֲמֹרָה, שִׁנְאָב מֶלֶךְ אַדְמָה וְשֶׁמְאֵבֶר מֶלֶךְ צְבוֹיִים וּמֶלֶךְ בֶּלַע הִיא צֹעַר. (בראשית יד, ב)

…hogy ezek háborút viseltek Berá, Szodoma királya, Birsá, Gomora királya, Sineáv, Ádmá királya, Seméver, Cevójim királya és Belá vagyis Cóár királya ellen. (1Mózes 14:2.)

ברע – …Berá… [ברע (berá) azt jelenti: „rosszindulattal”. Azért nevezték így,] – רע לשמים – mert rosszindulattal viseltetett Isten iránt – ורע לבריות – és rosszindulattal viseltetett az emberiség iránt.

ברשע – …Birsá… [רשע (resá) azt jelenti: „rosszindulattal”. Azért nevezték így,] – שנתעלה ברשעו – mert aljasság révén került hatalomra.

שנאב – …Sineáv… [שנ’אב (sin’áv) úgy is értelmezhető, hogy: שונא אביו (szone áviv): „Gyűlöli az apját.” Azért nevezték így,] – שונא אביו שבשמים – mert gyűlölte az ő Mennyei Atyját.

שמאבר – …Seméver… [שמ’אבר (sem’éver) úgy is értelmezhető, hogy: שם אבר (szám éver): „Szárnyra kapott.” Azért nevezték így,] – שם אבר לעוף ולקפוץ – Szárnyra kapott, hogy felröppenjen, felszökelljen – ולמרוד בהקב”ה – és fellázadjon Isten ellen.

בלע – …Belá… – שם העיר – A város neve [és nem a király neve. Az, hogy ez az utolsó király nincs megnevezve, azt jelzi, hogy az előző királyok azért lettek néven nevezve, hogy nevük feltárja aljas jellemüket.]
וַיִּשְׁמַע אַבְרָם כִּי נִשְׁבָּה אָחִיו, וַיָּרֶק אֶת חֲנִיכָיו יְלִידֵי בֵיתוֹ שְׁמֹנָה עָשָׂר וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת וַיִּרְדֹּף עַד דָּן. (בראשית יד, יד)

És midőn Ábrám meghallotta, hogy testvére fogságba jutott, felfegyverezte kiképzett embereit, akik házában születtek, háromszáztizennyolcat és üldözte azokat Dánig. (1Mózes 14:14.)

וירק – …felfegyverezte… – כתרגומו וזריז – Onkelosz úgy fordítja a vájárek szót, hogy „És felvértezte”. – וכן – Hasonlóan, a – והריקותי אחריכם חרב – [a következőképpen hangzik Onkelosz fordításában:] – אזדיין בחרבי עליכם – „Felvértezem (váhárikoti) magam egy karddal ellenetek.”[19] – וכן אריק חרבי – Hasonlóan: „Kirántom (árik) kardomat”[20]. – וכן והרק חנית וסגור – Hasonlóan: „Végy elő lándzsát, csatabárdot”[21].

חניכיו – …kiképzett embereit… – חנכו כתיב – A szöveg itt a „kiképzett” kifejezést [és nem a „szolga” kifejezést] használja , – זה אליעזר – ami Eliézerre utal, – שחנכו למצות – akit kiképzett a micvák tartására. – והוא – És ennek [a חניכיו (chánicháv) szónak] jelentése: – לשון התחלת כניסת האדם או כלי – Egy személy vagy egy edény felavatása [vagy kiképzése] – לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה – a neki kijelölt hivatásra [vagy feladatra]. – וכן חנוך לנער – Hasonlóan: „Neveld a gyermeket”[22] – חנכת המזבח – [vagy:] „Az oltár fölavatására”[23] – חנכת הבית – [vagy:] „A Szentély felavatása [azaz felszentelése]”.[24] – ובלעז קורין לו איניציי”ר – Ófranciául: enseigner [azaz „tanítani”].

שמונה עשר ושלש מאות – …háromszáztizennyolcat… – רבותינו אמרו אליעזר לבדו היה – Bölcseink azt mondták, hogy Eliezer egymaga volt. – והוא – És ez [vagyis a 318-as szám] – מנין גימטריא של שמו – nevének gemátriai[25] megfelelője.

עד דן – …Dánig. [A következő versben pedig az áll, hogy Chováig üldözték őket.[26]] – שם תשש כחו – Ott megcsappant az ereje, – שראה – mert meglátta [profetikus látomásban], – שעתידין בניו – hogy gyermekei – להעמיד שם עגל – [arany]borjút állítanak majd ott.
בִּלְעָדַי רַק אֲשֶׁר אָכְלוּ הַנְּעָרִים וְחֵלֶק הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר הָלְכוּ אִתִּי, עָנֵר אֶשְׁכֹּל וּמַמְרֵא הֵם יִקְחוּ חֶלְקָם. (בראשית יד, כד)

Csakis azt, amit a legények megettek és azon férfiak osztályrészét, akik velem mentek: Ánér, Eskól és Mámré vegyék ki osztályrészüket. (1Mózes 14:24.)

הנערים – …a legények… – עבדי אשר הלכו אתי – [Jelentése:] Szolgáim, kik velem tartottak, – ועוד ענר אשכול וממרא וגו’ – és rajtuk kívül Ánér, Eskól és Mámré… – ואף על פי שעבדי נכנסו למלחמה – Noha szolgáim voltak azok, akik részt vettek a harcban, – שנאמר לעיל הוא ועבדיו ויכם – mint írva van: „Ő és szolgái megverték [őket],”[27] – וענר וחבריו ישבו על הכלים לשמור – és Ánér és barátai hátra maradtak, és csupán a felszerelést őrizték; – אפילו הכי הם יקחו חלקם – mindazonáltal ők is vegyék ki osztályrészüket. – וממנו למד דוד – Tőle (Ábrahámtól) tanult Dávid [király], – שאמר כחלק – amikor azt mondta: „Hanem amekkora annak a része, – היורד למלחמה – aki elment a harcba, – וכחלק – akkora legyen annak a része is, – היושב על הכלים – aki a fölszerelésnél maradt. – יחדיו יחלוקו – Egyforma részt kapjanak!”[28]– ולכך נאמר – Ezért áll az Írásban, hogy: – ויהי מהיום ההוא – „És így lett ez attól a naptól fogva – ומעלה – miként azelőtt is: – וישימה לחוק ולמשפט – rendelkezéssé és szokássá tették ezt.”[29] – ולא נאמר והלאה – Nem az áll a szövegben, hogy azóta, – לפי שכבר ניתן החוק בימי אברהם – mert a törvény már Ábrám idejében átadatott.
וַיּוֹצֵא אֹתוֹ הַחוּצָה וַיֹּאמֶר הַבֶּט נָא הַשָּׁמַיְמָה וּסְפֹר הַכּוֹכָבִים אִם תּוּכַל לִסְפֹּר אֹתָם, וַיֹּאמֶר לוֹ כֹּה יִהְיֶה זַרְעֶךָ. (בראשית טו, ה)

És kivezette a szabadba és szólott: „Tekints fel az égre és számláld meg a csillagokat, vajon meg tudod-e őket számlálni.” És szólott hozzá: „Ilyenek lesznek a te magzataid!” (1Mózes 15:5.)

ויוצא אתו החוצה – És kivezette a szabadba… [Honnét vezette ki Ábrahámot az Örökkévaló?] – לפי פשוטו – Az egyszerű jelentés szerint: – הוציאו מאהלו לחוץ – Kivezette sátrából a szabadba, – לראות הכוכבים – hogy lássa a csillagokat. – ולפי מדרשו – A Midrás[30] magyarázata szerint azonban – אמר לו – az Örökkévaló azt mondta neki: – צא מאצטגנינות שלך – „Hagyd el asztrológiai számításaidat, – שראית במזלות – amelyeket a csillagok állása alapján készítettél, – שאינך עתיד להעמיד בן – és amelyekből arra jutottál, hogy sorsod szerint nem lesz fiad. – אברם אין לו בן – Ábrám az, akinek nem lesz fia, – אבל אברהם יש לו בן – Ábrahám-nak azonban lesz fia. – וכן שרי לא תלד – Hasonlóképp, Száraj lesz az, aki nem fog szülni, – אבל שרה תלד – Sára viszont igenis fog szülni. – אני קורא לכם שם אחר – Azáltal, hogy [eltérő] névvel illetlek benneteket, – וישתנה המזל – a sors[otok] megváltozik.” – דבר אחר – Egy másik magyarázat: – הוציאו מחללו של עולם – Az Örökkévaló kivitte Ábrámot a világ szférájából, – והגביהו למעלה מן הכוכבים – és fölemelte őt a csillagok fölé. [Isten ily módon jelképesen bizonyította be neki, hogy Ábrám felette áll az asztrológiai befolyásoknak.] – וזהו לשון הבטה – Ez magyarázatot ad a הבטה (hábátá) kifejezés használatára, – מלמעלה למטה – amely fölülről lefelé való nézést jelent.
וַיֹּאמֶר לְאַבְרָם יָדֹעַ תֵּדַע כִּי גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם וַעֲבָדוּם וְעִנּוּ אֹתָם, אַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה. (בראשית טו, יג)

És mondta Ábrámnak: „Tudd meg, hogy idegen lesz a te magzatod egy országban, amely nem az övék, szolgákká teszik és sanyargatják őket négyszáz évig. (1Mózes 15:13.)

כי גר יהיה זרעך – …hogy idegen lesz a te magzatod… [Mivel Ábrahám leszármazottai ténylegesen nem tartózkodtak négyszáz évet Egyiptomban, miképpen teljesedett be a négyszáz éves számkivetettségről szóló prófécia?] – משנולד יצחק – Izsák születésének idejétől – עד שיצאו ישראל ממצרים ארבע מאות שנה – addig, amíg Izrael kivonult Egyiptomból, négyszáz év telt el. [Ezek szerint a magyarázat szerint a זרעך (záráchá – magzatod) szó már Izsákra is utal.] – כיצד – Hogy is van ez? – יצחק בן ששים שנה כשנולד יעקב – Izsák hatvan éves volt Jákob születésekor, – ויעקב כשירד למצרים אמר – és amikor Jákob lement Egyiptomba, azt mondta [a Fáraónak]: – ימי שני מגורי – „Vándoréletem éveinek napjai – שלשים ומאת שנה – százharminc év,” – הרי מאה ותשעים – ami összesen 190. – ובמצרים היו מאתים ועשר – 210 évet voltak Egyiptomban, – כמנין רדו – ami a רדו (rödu) számértékének felel meg,[31] – הרי ארבע מאות שנה – s ez mindösszesen 400 esztendő. – ואם תאמר – Ha esetleg azt mondanád, – במצרים היו ארבע מאות – hogy 400 évet voltak Egyiptomban, – הרי – [nem lehetne igazad,] mivel – קהת מיורדי מצרים היה – Kehát (Lévi fia) egyike volt azoknak, akik lementek Egyiptomba.[32] – צא וחשוב שנותיו – Ha összeadod az éveit – של קהת ושל עמרם – Kehátnak és Ámrámnak (Kehát fia), – ושמונים של משה – és hozzáadod Mózes (Ámrám fia) nyolcvan évét,[33] – שהיה כשיצאו ישראל ממצרים – amennyi idős akkor volt, amikor az izraeliták elhagyták Egyiptomot, – אין אתה מוצא אלא שלש מאות וחמשים – akkor összesen csupán 350-et fogsz kapni.[34] – ואתה צריך להוציא מהן – És még ebből is le kell vonnod – כל השנים שחי קהת אחר לידת עמרם – Kehát mindazon éveit, amelyeket Ámrám születése után élt le, – ושחי עמרם אחר לידת משה – és azokat, amelyeket Ámrám élt le Mózes születése után. [Kehát, Ámrám és Mózes élete átfedésben volt egymással, s ez jelentősen lecsökkenti az előbb kapott 350 évet. Így tehát lehetetlenség a felvetés, hogy Ábrahám leszármazottai akár csak megközelítőleg 400 évet tartózkodtak volna Egyiptomban. Ezért adódik a következtetés, hogy a 400 évet Izsák születésétől kell számolni.]

בארץ לא להם – …egy országban, amely nem az övék… – לא נאמר בארץ מצרים – Nem az áll a szövegben: „Egyiptom országában,” – אלא בארץ לא להם – hanem: „egy országban, amely nem az övék,” – ומשנולד יצחק – és abból az időből, amikor Izsák született – ויגר אברהם וגו’ – az áll:[35] „És Ábrahám… [ideglenesen] tartózkodott…”[36] – וביצחק – Izsákkal [és Jákobbal] kapcsolatban pedig ez áll: – גור בארץ הזאת – „Tartózkodjál ebben az országban.”[37] – ויעקב גר בארץ חם – „És Jákob Chám országában tartózkodott.”[38] – לגור בארץ באנו – „Jöttünk, hogy az országban tartózkodjunk.”[39]
וַתִּקַּח שָׂרַי אֵשֶׁת אַבְרָם אֶת הָגָר הַמִּצְרִית שִׁפְחָתָהּ מִקֵּץ עֶשֶׂר שָׁנִים לְשֶׁבֶת אַבְרָם בְּאֶרֶץ כְּנָעַן, וַתִּתֵּן אֹתָהּ לְאַבְרָם אִישָׁהּ לוֹ לְאִשָּׁה. (בראשית טז, ג)

Száráj, Ábrám felesége vette szolgálóját, az egyiptomi Hágárt, tíz év múltán, hogy Ábrám Kanaánban lakott, és odaadta férjének, Ábrámnak feleségül. (1Mózes 16:3.)

ותקח שרי – Száráj… vette… – לקחתה בדברים – Vagyis: [kedves] szavakkal [rá]vette: – אשריך שזכית – „Mily szerencsés is vagy, – לידבק בגוף קדוש כזה – hogy egy ilyen szent testhez odasimulhatsz.”

מקץ עשר שנים – …tíz év múltán… [Miért tíz?] – מועד הקבוע לאשה – Ennyi idő van megállapítva egy asszony számára, – ששהתה עשר שנים – akinek [esküvője óta] tíz év telt már el – ולא ילדה לבעלה – anélkül, hogy gyermeket szült volna a férjének. – חייב לישא אחרת – A férfinak ezt követően [a „szaporodjatok és sokasodjatok” micvájának érdekében] másik asszonyt kell elvennie.[40]

לשבת אברם וגו’ – …hogy Ábrám [Kanaánban] lakott… [De hát nem több mint tíz éve voltak már házasok?] – מגיד – Ebből megtudjuk, – שאין ישיבת חוצה לארץ – hogy az Erec Jiszráelen kívül eltöltött évek – עולה לו מן המנין – nem számítanak bele ebbe az időtartamba, – לפי שלא נאמר לו – mivel nem mondta neki Isten: – ואעשך לגוי גדול – „És nagy néppé teszlek téged,”[41] – עד שיבא לארץ ישראל – egészen addig, amíg Erec Jiszráelbe nem érkezett.
וַיְהִי אַבְרָם בֶּן תִּשְׁעִים שָׁנָה וְתֵשַׁע שָׁנִים, וַיֵּרָא יהוה אֶל אַבְרָם וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲנִי אֵל שַׁדַּי הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי וֶהְיֵה תָמִים. (בראשית יז, א)

Mikor Ábrám kilencvenkilenc éves volt, megjelent az Örökkévaló Ábrámnak és szólott hozzá: „Én vagyok a mindenható Isten, járj előttem és légy tökéletes. (1Mózes 17:1.)

אני אל שדי – …Én vagyok a mindenható Isten… [Mi a שדי név magyarázata, és miért szerepel itt Istennek ez a neve?]– אני הוא – [Jelentése:] „Én vagyok Az, – שיש די באלהותי לכל בריה – Akinek istensége minden teremtmény számára kielégítő.[42] – לפיכך התהלך לפני – Ezért hát járj Előttem, – ואהיה לך לאלוה ולפטרון – s Én Istened és Oltalmazód leszek.” – וכן כל מקום שהוא במקרא – Hasonlóan, valahányszor feltűnik [a שדי név] a Szentírásban, – פירושו – így magyarázandó: – די יש לו – „[Ő] elegendő.” – והכל לפי הענין – minden esetben az adott szövegkörnyezetbe illő [jelentés vagy magyarázat a figyelembe vevendő].

התהלך לפני – …járj előttem… – כתרגומו פלח קדמי – Ahogyan Onkelosz fordítja: „Engem imádj!” – הדבק בעבודתי – Ragaszkodj az Én imádásomhoz.

והיה תמים – …és légy tökéletes. – אף זה צווי אחר צווי –Ez [nem az előző felszólítás folytatása, – hiszen akkor az „és tökéletes leszel” megfogalmazás lett volna helyes – hanem] újabb felszólítás, amely az előző felszólítást követi, – היה שלם בכל נסיונותי – [azaz] „Légy tökéletes minden próbatételben.”[43]

– ולפי מדרשו – A Midrás magyarázata szerint: – התהלך לפני – A „Járj előttem” utal – במצות מילה – a körülmetélés előírására, – ובדבר הזה – és ennek következményeképpen – תהיה תמים – tökéletessé válsz. – שכל זמן שהערלה בך אתה בעל מום לפני – Mert amíg nem vagy körülmetélve, tökéletlen vagy előttem. – דבר אחר – A והיה תמים (vehjé támim) egy másik magyarázata: – עכשיו אתה חסר – jelenleg nincs [uralmad][44] – חמשה אברים שתי עינים שתי אזנים – öt szerved [fölött]; a két szemed, a két füled – וראש הגויה – és a hímtagod [fölött]; – שאוסיף לך אות על שמך – neved egy [az „5”-ös szám értékének megfelelő ה – „hé”] betűvel való kiegészítése révén – ויהיו מנין אותיותיך – [neved] betűinek számértéke lesz – מאתיים ארבעים ושמונה – kétszáznegyvennyolc, – כמנין אבריך – amely megfelel szerveid számának.[45]
וַיִּקַּח אַבְרָהָם אֶת יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ וְאֵת כָּל יְלִידֵי בֵיתוֹ וְאֵת כָּל מִקְנַת כַּסְפּוֹ כָּל זָכָר בְּאַנְשֵׁי בֵּית אַבְרָהָם, וַיָּמָל אֶת בְּשַׂר עָרְלָתָם בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אִתּוֹ אֱלֹהִים. (בראשית יז, כג)

És vette Ábrahám a fiát, Ismáélt, és háza minden szülöttjét és mindenkit, akit pénzen vett, minden férfit Ábrahám háznépe közül, és körülmetélte előbőrük húsát ugyanaznap, amelyen Isten beszélt vele. (1Mózes 17:23.)

בעצם היום – …ugyanaznap… – בו ביום שנצטוה – Ugyanazon a napon, amelyen a parancsot kapta, – ביום ולא בלילה – nappal és nem éjszaka. – לא נתיירא לא מן הגוים – Nem tartott a bálványimádóktól, – ולא מן הלצנים – sem a gúnyolódóktól. – ושלא יהיו אויביו ובני דורו אומרים – S így ellenségei és kortársai nem mondhatták: – אילו ראינוהו – „Ha láttuk volna, – לא הנחנוהו למול – nem engedtük volna meg neki, hogy elvégezze a körülmetélést – ולקיים מצותו של מקום – s [ezzel] teljesítse Isten előírását.”

וימל – …és körülmetélte… – לשון ויפעל – Ez a ויפעל (vájifál) alak, azaz másokat metélt körül.
בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה נִמּוֹל אַבְרָהָם, וְיִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ. (בראשית יז, כו)

Ugyanaznap metéltetett körül Ábrahám és fia, Ismáél. (1Mózes 17:26.)

בעצם היום הזה – Ugyanaznap… – שמלאו לאברהם תשעים ותשע שנה – amelyen Ábrahám betöltötte kilencvenkilencedik évét, – ולישמעאל שלש עשרה שנים – Ismáél pedig a tizenharmadik évét, – נמול אברהם וישמעאל בנו – Ábrahám és a fia, Ismáél körül lettek metélve.

 

[1] „Áldott vagy Te, Örökkévaló, Ábrahám védelmezője!”

[2] 1Mózes. 11:31.

[3] Uo. 22:2.

[4] Uo.

[5] Joná 3:2.

[6] 1Mózes 31:1.

[7] 4Mózes 24:18.

[8] 1Mózes 34.

[9] 5Mózes 11:27., 27:11-26.

[10] 1Mózes 14:18

[11] Uo. 12:7.

[12] A Tánchumá elbeszéli, hogy egy folyóhoz értek, amelynek vizében Ávrám megpillantotta felesége tükörképét, és ekkor ébredt rá, milyen gyönyörű is az asszony.

[13] Vagyis ahol a נא (ná) „ímé”-nek van fordítva, jóllehet rendszerint egy kérést bevezető szóként, „kérlek / légy szíves” értelemben szokták fordítani.

[14] 1Mózes 19:2.

[15] Példabeszédek 10:7. A vers egyszerű jelentése az, hogy nevük feledésbe merül, ahogyan azt Rási is állítja az ehhez a vershez fűzött kommentárjában.

[16] Szánhedrin 109a. Az Onkelosz-féle fordítás ezt a két dolgot éppen fordítva értelmezi.

[17] Lásd 1Mózes 10:10-et, ahol Nimródot azonosítják Sineár királyaként.

[18] Lásd: Rási uo. 11:28. צריך לפרט בקשר למה זה היה!

[19] 3Mózes 26:33.

[20] 2Mózes 15:9.

[21] Zsoltárok 35:3.

[22] Példabeszédek 22:6.

[23] 4Mózes 7:11.

[24] Zsoltárok 30:1.

[25] Gemátriá: A héber szavak számértéke (ugyanis minden héber betű egy bizonyos számértékkel bír). E szerint אליעזר (Eliezer) = 318.

[26] Lásd az ahhoz a vershez írt Rási-kommentárt.

[27] 1Mózes 14:15.

[28] 1Sámuel 30:24.

[29] Uo. 30:25.

[30] Brésit rábá 44:10.; Nödárim 32a.

[31] 1Mózes 42:2, ahol Jákob utasítja fiait, hogy „menjenek le” (רדו – rödu) Egyiptomba, és vegyenek gabonát, enyhítendő a Kánaánban pusztító éhínségen.

[32] Lásd 2Mózes 6:16.

[33] Uo. 7:7.

[34] Kehát 133 évet élt (uo. 6:18.). Ámrám 137 évet élt (uo. 6:20). Ehhez hozzáadva Mózes 80 évét, összesen 350-et kapunk.

[35] 1Mózes 21:34.

[36] A וישב (vájésev)-vel ellentétben – ami azt jelenti: „és letelepedett” – itt a ויגר (vájágár) szó szerepel – a גר (gér), azaz „idegen” jelentésű szóból –, amelynek ideiglenességet sugalló konnotációja van.

[37] 1Mózes 26:3.

[38] Zsoltárok 105:23.

[39] 1Mózes 47:4.

[40] A Sulchán áruch szerint (Even háezer 154:10. Römá) ma ez már nem kötelező.

[41] 1Mózes 12:2.

[42] A ש-ד-י tehát a ש (se) [ami, amely] és a די (dáj) [elegendő, kielégítő] szavak összevonásából lett: „amely elegendő”.

[43] Isten tíz próbatételnek vetette alá Ábrahámot, lásd Az atyák bölcs tanításai 5:3.

[44] Az ember nem képes kontrollálni a szemével vagy fülével elkövetett bűnöket, hiszen akaratlanul is megláthat illetve meghallhat olyasmit, ami tiltott. (Rán, Nödárim 32b.)

[45] Körülmetélésének eredményeképpen Ábrahám teljes morális kontrollra tett szert minden cselekedete fölött.