Váérá (2Mózes 6:2–9:35.) פרשת וארא

 A hetiszakasz tartalmából

l  Isten megmutatkozik Mózes előtt. Megígéri, hogy a „megszabadítás négy formáját” alkalmazva kivezeti Izrael gyermekeit Egyiptomból, megszabadítja őket rabszolgaságukból, megváltja őket és az Ő saját, választott népévé teszi őket a Szináj hegyénél; végül beviszi őket az Országba, amelyet még a pátriárkáknak ígért elévülhetetlen örökségül. Isten elküldi Mózest a fáraóhoz, és kijelöli Áront tolmácsnak. Mózes és Áron ekkor már 80, illetve 83 éves. – 2Mózes 6:2–7:7.

l  Mózes és Áron ismételten megjelennek a fáraó előtt, hogy követeljék tőle Isten nevében: „Bocsásd szabadon az Örökkévaló népét, hogy szolgálhassák Őt a sivatagban!” De a fáraó újra meg újra visszautasítja őket. Áron botja kígyóvá változik, és elnyeli az egyiptomi varázslók kígyókká változott botjait. Isten ezt követően egy sor csapással sújtja az egyiptomiakat. – 2Mózes 7:8–13.

l  A Nílus vize vérré változik; békák hada árasztja el az országot; tetvek lepik el az embereket és az állatokat. A városokban vadállatok pusztítanak csapatostul; a háziállatokat dögvész pusztítja el; fájdalmas kelések kínozzák az egyiptomiakat. Hetedik csapásként pusztító jégverés záporozik alá az égből. De „dacos volt a fáraó szíve, és nem bocsátotta el Izrael gyermekeit, amint hirdette az Örökkévaló Mózes által.” – 2Mózes 7:14–9:35.
Szemelvények

וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה, וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲנִי יהוה. (שמות ו, ב)

És szólt Isten (Elokim) Mózeshez és mondta neki: Én vagyok az Örökkévaló (JHVH)! (2Mózes 6:2.)

וידבר אלהים אל משה – És szólt Isten Mózeshez… [Az Elokim név a szigorú igazságosság isteni attribútumát jelöli, a JHVH pedig a könyörület attribútumát.] – דבר אתו משפט – [Isten] ridegen beszélt vele, – על שהקשה לדבר ולומר – mert [Mózes] is kemény hangon szólt hozzá korábban, mondván:[1] – למה הרעותה לעם הזה – „…Miért tettél rosszat ezzel a néppel?”

ויאמר אליו אני ה’ – …és mondta neki: Én vagyok az Örökkévaló! [Hogyan lehet Mózes panaszára válasz az, hogy „Én vagyok az Örökkévaló!”?] – נאמן לשלם שכר טוב – [Azaz] „Meg lehet bízni bennem, hogy tisztességesen megjutalmazom – למתהלכים לפני – mindazokat, akik Előttem járnak. – ולא לחנם שלחתיך – És nem hiába küldtelek el téged, – כי אם לקיים דברי – hanem azért, hogy megtartsam ígéretemet, – שדברתי לאבות הראשונים – amelyet az ősatyáknak tettem.” [„Tehát nem helyes, hogy azt kérdezed: Miért tettél rosszat ezzel a néppel?”] – ובלשון הזה מצינו שהוא נדרש בכמה מקומות – Sok más helyen is ilyen értelemben találkozunk ezzel [a kijelentéssel]: – אני ה’ – „Én vagyok az Örökkévaló!”, – נאמן ליפרע – [azaz] számítani lehet arra, hogy büntetni fog, – כשהוא אמור אצל עונש – amikor [az „Én vagyok az Örökkévaló!”] büntetéssel kapcsolatos szövegkörnyezetben tűnik fel, – כגון וחללת את שם אלהיך – mint ott is, hogy:[2] „…úgyhogy megszentségtelenítsd Isten nevét. – אני ה’ – Én vagyok az Örökkévaló.” [Azaz: „És biztos lehetsz benne, hogy meg foglak büntetni.”] – וכשהוא אמור אצל קיום מצות – és amikor a micvák teljesítésével kapcsolatos szövegkörnyezetben szerepel, – כגון ושמרתם מצותי ועשיתם אותם – mint:[3] „Tartsátok meg parancsolataimat és teljesítsétek őket. – אני ה’ – Én vagyok az Örökkévaló,” – נאמן ליתן שכר – [akkor azt jelenti:] „Bízhattok bennem, megjutalmazlak benneteket.”

וַיְדַבֵּר יהוה אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן וַיְצַוֵּם אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶל פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרָיִם, לְהוֹצִיא אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. (שמות ו, יג)

És Isten újra szólott Mózeshez és Áronhoz, és parancsot adott nekik Izráel fiait és a fáraót, Egyiptom királyát illetően, hogy kivezessék Izráel fiait Egyiptom országából. (2Mózes 6:13.)

וידבר ה’ אל משה ואל אהרן – És Isten újra szólott Mózeshez és Áronhoz… – לפי שאמר משה – Mivel Mózes korábban azt mondta: – ואני ערל שפתים – „…én nehézbeszédű vagyok,”[4] – צירף לו הקב”ה את אהרן – Isten mellérendelte Áront, – להיות לו לפה ולמליץ – hogy ő (Áron) legyen szószólója és tolmácsa.

ויצום אל בני ישראל – …parancsot adott nekik Izrael fiait… illetően. – צום עליהם – Parancsot adott nekik őket (Izrael fiait) illetően – להנהיגם בנחת – [miszerint] vezessék őket szelíden, – ולסבול אותם – és legyenek türelmesek velük.

ואל פרעה מלך מצרים – …és a fáraót, Egyiptom királyát [illetően]… – צום עליו – Azt parancsolta nekik őt (a fáraót) illetően, – לחלוק לו כבוד בדבריהם – hogy tisztelettel bánjanak vele, amikor beszélnek [hozzá]. – זהו מדרשו – Ez a vers midrási jelentése. – ופשוטו – Ám az [„…Izráel fiait és a fáraót… illetően”] egyszerű jelentése [a következő]: – צום על דבר ישראל – Parancsot adott nekik Izrael ügyét illetően – ועל שליחותו אל פרעה – és a fáraóval kapcsolatos küldetésüket illetően. [Imigyen tehát a „…hogy kivezessék Izrael fiait” egyaránt utal a „…parancsot adott nekik Izraelt… illetően”-re (vagyis, hogy mondd meg Izrael fiaink, hogy kivezettetnek Egyiptomból) és a „…parancsot adott nekik… a fáraót… illetően”-re (vagyis, hogy mondd meg a fáraónak, hogy el kell küldenie Izrael fiait Egyiptomból).] – ודבר הצווי מהו – És ami a parancs tartalmát

illeti, – מפורש בפרשה שניה – az a következő fejezetben kerül kifejtésre,[5] – לאחר סדר היחס – a származásrendet követően.[6] – אלא מתוך שהזכיר משה ואהרן – [Tulajdonképpen itt rögtön a Mózesnek és Áronnak adott parancs részletezésének kellene következnie] de, említést tévén Mózesről és Áronról, – הפסיק הענין – megszakad az elbeszélés fonala – באלה ראשי בית אבותם – azzal, hogy „Ezek családfejei atyai nemzetségházaiknak…,”[7] – ללמדנו היאך נולדו משה ואהרן – hogy megtanuljuk, hogyan született Mózes és Áron, – ובמי נתיחסו – és kihez vezetik vissza eredetüket.

 

וּבְנֵי קְהָת עַמְרָם וְיִצְהָר וְחֶבְרוֹן וְעֻזִּיאֵל, וּשְׁנֵי חַיֵּי קְהָת שָׁלֹשׁ וּשְׁלֹשִׁים וּמְאַת שָׁנָה. (שמות ו, יח)

Kehát fiai: Ámrám, Jichár, Chevron és Uziél; Kehát életévei pedig százharminchárom év. (2Mózes 6:18.)

ושני חיי קהת ושני חיי עמרם וגו’ – …Kehát életévei… Ámrám életévei…[8] [Miért lényeges tudnunk, mennyi ideig éltek?] – מחשבון זה אנו למדים – Ezekből a számításokból megtudhatjuk, – על מושב בני ישראל ארבע מאות שנה – hogy Izrael fiainak 400 éves idegenben való tartózkodása, – שאמר הכתוב – amelyről a Szentírás beszél,[9] – שלא בארץ מצרים לבדה היו – nem egyedül Egyiptomban volt, – אלא – hanem ezt inkább – מיום שנולד יצחק – Izsák születésének napjától [kell számítani]. [Vagyis Izsák megszületésével kezdődött el Isten Ábrahámnak tett jövendölésének beteljesülése:[10] „Tudd meg, hogy idegen lesz a te magzatod olyan országban, amely nem az övék”.] – שהרי קהת – [A következőképpen számolhatunk:] Kehát – מיורדי מצרים היה – azok között volt, akik lementek Egyiptomba. – חשוב כל שנותיו – Adjuk össze az ő éveit – ושנות עמרם – és [fiának,] Ámrámnak éveit – ושמונים של משה – valamint Mózes nyolcvan évét [mert Mózes ennyi idős volt a Kivonulás idején[11]], – לא תמצאם ארבע מאות שנה – és látni fogod, hogy 400 évet sem kapsz összesen,[12] – והרבה שנים נבלעים לבנים – [ráadásul] a fiak életéveiben jelentős átfedés van – בשני האבות – az atyák életéveivel.

 

וַיִּקַּח אַהֲרֹן אֶת אֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב אֲחוֹת נַחְשׁוֹן לוֹ לְאִשָּׁה, וַתֵּלֶד לוֹ אֶת נָדָב וְאֶת אֲבִיהוּא אֶת אֶלְעָזָר וְאֶת אִיתָמָר. (שמות ו, כג)

És Áron feleségül vette Elisevát, Áminádáv lányát, Náchson nővérét, aki szülte számára Nádávot és Ávihut, Elázárt és Itámárt. (2Mózes 6:23.)

אחות נחשון – …Náchson nővérét… [Amint megtudjuk, hogy Elisevá Áminádáv lánya volt, nem tudjuk-e rögtön, hogy Náchson nővére volt?] – מכאן למדנו – Ebből azt tanulhatjuk meg, – הנושא אשה – hogy aki [fontolgatja, hogy] feleségül vesz egy nőt, – צריך לבדוק באחיה – az [először] ismerje meg a fivéreit.

 

וַאֲנִי אַקְשֶׁה אֶת לֵב פַּרְעֹה, וְהִרְבֵּיתִי אֶת אֹתֹתַי וְאֶת מוֹפְתַי בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם. (שמות ז, ג)

Én pedig megkeményítem a fáraó szívét és megsokasítom jeleimet és csodáimat Egyiptom országában. (2Mózes 7:3.)

ואני אקשה – Én pedig megkeményítem… – מאחר שהרשיע והתריס כנגדי – Miután gonoszul viselkedik és fellázad ellenem, – וגלוי לפני שאין נחת רוח באומות עובדי כוכבים – és nyilvánvaló előttem, hogy a pogány népek nem szívesen – לתת לב שלם לשוב – térnek meg teljes szívvel, – טוב לי שיתקשה לבו – ezért jobb ha kemény lesz a szíve, – למען הרבות בו אותותי – hogy megsokasítsam jeleimet rajta, – ותכירו אתם את גבורותי – és ezáltal megismerjétek erőmet. – וכן מדתו של הקב”ה – És az Örökkévaló így cselekszik általában: – מביא פורענות על האומות עובדי כוכבים – megbünteti a pogány népeket, – כדי שישמעו ישראל וייראו – hogy hallgasson Rá Izrael és féljen Tőle. – שנאמר – Ahogy írva van:[13] – הכרתי גוים נשמו פנותם וגו’ – „Népeket irtottam ki, elpusztultak bástyáik… – אמרתי אך תיראי אותי – Mondtam, hogy csakugyan félni fogsz Engem, – תקחי מוסר – és megfogadod az intést…”. – ואף על פי כן בחמש מכות הראשונות – Ennek ellenére az első öt csapásnál – לא נאמר – nem mondja: – ויחזק ה’ את לב פרעה – „És megkeményítette az Örökkévaló a fáraó szívét”, – אלא ויחזק לב פרעה – hanem csak[14]: „és kemény volt a fáraó szíve”.

 

וַיַּשְׁלִיכוּ אִישׁ מַטֵּהוּ וַיִּהְיוּ לְתַנִּינִם, וַיִּבְלַע מַטֵּה אַהֲרֹן אֶת מַטֹּתָם. (שמות ז, יב)

Mindegyik ledobta botját, és azok kígyókká változtak, de Áron botja elnyelte az övéiket. (2Mózes 7:12.)

ויבלע מטה אהרן – …Áron botja elnyelte… [Nem az kellene álljon a szövegben, hogy „Áron kígyója elnyelte”?] – מאחר שחזר ונעשה מטה – Miután visszaváltozott bottá, – בלע את כולן – nyelte el a többit. [Csoda a csodában: 1. a bot kígyóvá változik, majd vissza bottá; 2. miután visszaváltozott bottá, lenyeli az összes többit.]

 

לֵךְ אֶל פַּרְעֹה בַּבֹּקֶר הִנֵּה יֹצֵא הַמַּיְמָה וְנִצַּבְתָּ לִקְרָאתוֹ עַל שְׂפַת הַיְאֹר, וְהַמַּטֶּה אֲשֶׁר נֶהְפַּךְ לְנָחָשׁ תִּקַּח בְּיָדֶךָ. (שמות ז, טו)

Menj a fáraóhoz reggel, midőn lemegy a vízhez, te állj meg vele szemben a folyam szélén, és a botot, amely kígyóvá változott, vedd a kezedbe. (2Mózes 7:15.)

הנה יצא המימה – …midőn lemegy a vízhez… [Ez azt sugallja, hogy a fáraó rendszeresen lejárt a vízhez. Mi volt ennek az oka?] – לנקביו – Hogy könnyítsen magán. – שהיה עושה עצמו אלוה – Ugyanis azt hirdette magáról, hogy ő isten, – ואומר שאינו צריך לנקביו – és [állítását azzal támasztotta alá, hogy] azt mondta, hogy neki nincs szüksége arra, hogy könnyítsen magán. – ומשכים ויוצא לנילוס – [Ezért aztán] minden reggel korán kelt, és lement a Nílushoz, – ועושה שם צרכיו – és ott végezte el a szükségét.

 

וַיַּעֲשׂוּ כֵן חַרְטֻמֵּי מִצְרַיִם בְּלָטֵיהֶם, וַיֶּחֱזַק לֵב פַּרְעֹה וְלֹא שָׁמַע אֲלֵהֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יהוה. (שמות ז, כב)

És hasonlóképp cselekedtek Egyiptom írástudói bűvészetükkel, mire megkeményedett a fáraó szíve, és nem hallgatott reájuk, amint azt megmondta az Örökkévaló. (2Mózes 7:22.)

בלטיהם – …bűvészetükkel (bölátéhem)… – לחש – [A bölátéhem] egy varázsigére [utal], – שאומרין אותו בלט ובחשאי – amelyet suttogva kell elmondani (lát), és titokban. – ורבותינו אמרו – bölcseink azt mondják: – בלטיהם מעשה שדים – a bölátéhem démonok tetteire utal, – בלהטיהם מעשה כשפים – míg a böláhátéhem[15] varázslatokra.

ויחזק לב פרעה – …megkeményedett a fáraó szíve… – לומר על ידי מכשפות אתם עושים כן – Azt állítván: „Ezt [csupán] varázslással éritek el, – תבן אתם מכניסין לעפריים – [és különben is] szalmát hoztok be Afrájimba,[16] – עיר שכולה תבן – egy városba, ahol bőséggel van szalma, – אף אתם מביאין מכשפות למצרים – mert ti, [akárcsak azok, akik szalmát visznek Áfrájimba,] varázslást hoztok Egyiptomba, – שכולה כשפים – ami [pedig] tele van varázslással.”

 

וַיֵּט אַהֲרֹן אֶת יָדוֹ עַל מֵימֵי מִצְרָיִם, וַתַּעַל הַצְּפַרְדֵּעַ וַתְּכַס אֶת אֶרֶץ מִצְרָיִם. (שמות ח, ב)

És Áron kinyújtotta kezét Egyiptom vizei fölé, és följött a béka, és elborította Egyiptom országát. (2Mózes 8:2.)

ותעל הצפרדע – …és följött a béka… – צפרדע אחת היתה – [A vers azért írja ezt egyes számban, mert csak] egy darab béka volt, – והיו מכין אותה – amire ráütöttek – והיא מתזת נחילים נחילים – és [ezáltal] kispricceltek belőle [béka-]csoportok, – זהו מדרשו – ez a Midrás értelmezése. – ופשוטו יש לומר – És az egyszerű magyarázatot úgy lehet mondani: – שרוץ הצפרדעים קורא לשון יחידות – a békák szaporodását egyes számmal fejezzük ki. – וכן ותהי הכנם – Ugyanígy: „…és a féreg rajta volt…”[17] [egyes számban van írva, nem úgy hogy „férgek”], – הרחישה – [mert ezzel] a szaporodásra utal – פדולייר”א בלעז – ófranciául pedoliere. – ואף ותעל הצפרדע גרינולייר”א בלעז – ugyanígy a békák egyes száma is ófranciául grenoliere [a békák szaporodása].

 

וַיֹּאמֶר יהוה אֶל מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל אַהֲרֹן נְטֵה אֶת מַטְּךָ וְהַךְ אֶת עֲפַר הָאָרֶץ, וְהָיָה לְכִנִּם בְּכָל אֶרֶץ מִצְרָיִם. (שמות ח, יב)

És szólott az Örökkévaló Mózeshez, mondd meg Áronnak: Nyújtsd ki botodat és sújtsd meg a föld porát és változzék férgekké egész Egyiptom országában. (2Mózes 8:12.)

אמר אל אהרן – …mondd meg Áronnak… – לא היה העפר כדאי – Nem volt illő, hogy a föld porára – ללקות על ידי משה – Mózes sújtson le, – לפי שהגין עליו – mivel az megóvta őt, – כשהרג את המצרי – amikor megölte az egyiptomit – ויטמנהו בחול – és elrejtette [a holttestét] a homokba,[18] – ולקה על ידי אהרן – és [így] a porra [inkább] Áron sújtott le.

 

כִּי אִם אֵינְךָ מְשַׁלֵּחַ אֶת עַמִּי הִנְנִי מַשְׁלִיחַ בְּךָ וּבַעֲבָדֶיךָ וּבְעַמְּךָ וּבְבָתֶּיךָ אֶת הֶעָרֹב, וּמָלְאוּ בָּתֵּי מִצְרַיִם אֶת הֶעָרֹב וְגַם הָאֲדָמָה אֲשֶׁר הֵם עָלֶיהָ. (שמות ח, יז)

Mert ha nem bocsátod szabadon népemet, akkor én rád, szolgáidra, népedre és házaidra szabadítom az állatok keverékét, és megtelnek Egyiptom házai az állatok keverékével, sőt a föld is, ahol élnek. (2Mózes 8:17.)

את הערב – …az állatok keverékét… – כל מיני חיות רעות – mindenféle vadállatot, – ונחשים ועקרבים – kígyókat és skorpiókat – בערבוביא – keverve, – והיו משחיתים בהם – melyek pusztítottak. – ויש טעם בדבר באגדה – Az Ágádá indokolja, – בכל מכה ומכה למה זו ולמה זו – hogy mire volt jó minden egyes csapás. – בטכסיסי מלחמות מלכים בא עליהם – Királyok hadi taktikájával támadta őket [az Örökkévaló], – כסדר מלכות כשצרה על עיר – ahogy egy királyság szokott szorongatni egy várost: – בתחלה מקלקל מעיינותיה – először elrontja a forrásait [= első csapás, a víz vérré válása], – ואחר כך תוקעין עליהם ומריעין בשופרות – azután harci riadót fújnak, kürtökkel – ליראם ולבהלם – megfélemlítik és pánikba ejtik őket. – וכן הצפרדעים מקרקרים והומים וכו’ – Ugyanígy a békák brekegnek és zajonganak stb., – כדאיתא במדרש רבי תנחומא – ahogy írva van Tánchumá rabbi Midrásában.[19] [Azután nyilakat lőnek beléjük – ez a férgek csapása, ugyanis a férgek, úgy fúrták be magukat az egyiptomiak testébe, mint a nyilak. Ezt követően vadakat küldenek rájuk – ez a vadállatok csapása. Azután járványt hoznak rájuk – ez a dögvész csapása. Ezután égető olajat öntenek rájuk – ez az izzó kiütések csapása. Ezek után köveket szórnak rájuk ágyúból – ez a jégeső csapása. Ezután rájuk eresztenek mindenféle népséget – ez a sáskajárás csapása. Majd börtönbe zárják őket – ez a sötétség csapása. És mindezek után megölik népük nagyjait – ez pedig nem más, mint, az elsőszülöttek csapása.]

 

וַיַּעַשׂ יהוה כִּדְבַר מֹשֶׁה וַיָּסַר הֶעָרֹב מִפַּרְעֹה מֵעֲבָדָיו, וּמֵעַמּוֹ לֹא נִשְׁאַר אֶחָד. (שמות ח, כז)

És az Örökkévaló Mózes szava szerint cselekedett, és eltávolította a vadállatokat a fáraóról, szolgáiról és népéről; nem maradt egy sem. (2Mózes 8:27.)

ויסר הערב – …és eltávolította a vadállatokat… – ולא מתו כמו שמתו הצפרדעים – Nem pusztultak el, mint a békák,[20] – שאם מתו – ha ugyanis elpusztultak volna, – היה להם הנאה בעורות – [az egyiptomiak] hasznot húzhattak volna az irhájukból.

 

וַיִּקְחוּ אֶת פִּיחַ הַכִּבְשָׁן וַיַּעַמְדוּ לִפְנֵי פַרְעֹה וַיִּזְרֹק אֹתוֹ מֹשֶׁה הַשָּׁמָיְמָה, וַיְהִי שְׁחִין אֲבַעְבֻּעֹת פֹּרֵחַ בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה. (שמות ט, י)

És vették a kemence kormát, odaálltak a fáraó elé, és Mózes felszórta az ég felé és lett fakadó hólyagos fekéllyé emberen és állaton. (2Mózes 9:10.)

באדם ובבהמה – …emberen és állaton. – ואם תאמר – És ha azt fogod kérdezni: – מאין היו להם הבהמות – honnan volt nekik állatuk, – והלא כבר נאמר – hiszen azt olvashatjuk:[21] – וימת כל מקנה מצרים – „És elpusztult Egyiptom minden jószága”? – אלא – [A válasz, hogy] valójában – לא נגזרה גזרה – csak azokat sújtotta a rendelet, – אלא על אותן שבשדות בלבד – amelyek a mezőkön voltak, – שנאמר – ahogy írva van:[22] – במקנך אשר בשדה – „…jószágodat, mely a mezőn van”, – והירא את דבר ה’ – de aki félte az Örökkévaló szavát, – הניס את מקנהו אל הבתים – beterelte jószágát a házakba.[23] – וכן שנויה במכילתא – Így van ez megírva a Möchiltában – אצל ויקח שש מאות רכב בחור – a „…vett hatszáz kiválogatott szekeret” vers kapcsán.[24]

 

וַיְהִי בָרָד וְאֵשׁ מִתְלַקַּחַת בְּתוֹךְ הַבָּרָד, כָּבֵד מְאֹד אֲשֶׁר לֹא הָיָה כָמֹהוּ בְּכָל אֶרֶץ מִצְרַיִם מֵאָז הָיְתָה לְגוֹי. (שמות ט, כד)

És esett jégeső, és villanó tűz volt a jégesőben, nagyon súlyos, amilyen még nem volt Egyiptom egész országában, amióta nemzetté lett. (2Mózes 9:24.)

מתלקחת בתוך הברד – …villanó tűz volt a jégesőben… – נס בתוך נס – Csoda a csodában: – האש והברד מעורבין – a tűz és a jégeső keveredett. – והברד מים הוא – Bár a jégeső víz [kioltaná a tüzet], – ולעשות רצון קונם עשו שלום ביניהם – a Teremtőjük akaratát teljesítve kibékültek.

 

וַיֹּאמֶר אֵלָיו מֹשֶׁה כְּצֵאתִי אֶת הָעִיר אֶפְרֹשׂ אֶת כַּפַּי אֶל יהוה, הַקֹּלוֹת
יֶחְדָּלוּן וְהַבָּרָד לֹא יִהְיֶה עוֹד לְמַעַן תֵּדַע כִּי לַיהוה הָאָרֶץ. (שמות ט, כט)

És mondta neki Mózes: Midőn kimegyek a várost, kiterjesztem kezemet az Örökkévaló felé; a mennydörgések meg fognak szűnni, és nem lesz tovább jégeső, hogy megtudd: az Örökkévalóé a föld! (2Mózes 9:29.)

כצאתי את העיר – …Midőn kimegyek a várost… – מן העיר – [ez azt jelenti, hogy a] „a városból”. – אבל בתוך העיר לא התפלל – A városon belül azonban nem akart imádkozni, – לפי שהיתה מלאה גלולים – mert az tele volt bálványokkal.

 

וְהַחִטָּה וְהַכֻּסֶּמֶת לֹא נֻכּוּ, כִּי אֲפִילֹת הֵנָּה. (שמות ט, לב)

De a búzát és a tönkölyt azért nem verte el a jégeső, mert későn érők. (2Mózes 9:32.)

כי אפילת הנה – …mért későn érők (ki áfilot). – מאוחרות – [Az áfilot azt jelenti] későn, – ועדיין היו רכות – és még mindig zsengék voltak, [és hajlékonyak] – ויכולות לעמוד – és lábon tudtak maradni – בפני קשה – még az erős [jégverésben] is. – ואף על פי שנאמר – Noha korábban azt olvastuk: – ואת כל עשב השדה הכה הברד – „A mező minden füvét sújtotta a jég,”[25] [ez a vers azt sejteti, hogy semmi sem maradt épen,] – יש לפרש פשוטו של מקרא – a verset egyszerűen lehetne úgy magyarázni, – בעשבים – mint ami arra a növényzetre (termésre) utal, – העומדים בקלחם – amelyik [vastag] száron állt, [azaz már beérett volt,] – הראויים ללקות בברד – és a jégeső [könnyedén] leverhette. – ובמדרש רבי תנחומא – [Mindazonáltal] Tánchumá rabbi Midrásában[26] – יש מרבותינו שנחלקו על זאת – egyes bölcsek vitatják ezt, – ודרשו – és a „ki áfilot”-ot úgy magyarázzák, hogy – כי אפילות פלאי פלאות נעשו להם – [áfilot a pele szóból jön, ami csodát jelent, mivel] valóságos csoda volt az, – שלא לקו – hogy [a búzát és a tönkölyt] nem verte el [a jégeső].

 

[1] 2Mózes 5:22.

[2] 3Mózes 19:12.

[3] Uo. 22:31.

[4] 12. vers.

[5] 2Mózes 7:3-7.

[6] Uo. a 14. verssel kezdődően.

[7] 14. vers.

[8] 20. vers.

[9] 1Mózes 15:13.; 2Mózes 12:40.

[10] 1Mózes uo.

[11] 2Mózes 7:7.

[12] Kehát: 133+Ámrám: 137+Mózes: 80=350

[13] Cfánjá 3:6–7.

[14] Lásd 2Mózes 2:35.

[15] 11. vers.

[16] Mai szóval: „vizet hordtok a Dunába”.

[17] 2Mózes 8:13.

[18] Uo. 2:12.

[19] Bo 4.

[20] Lásd a 9. verset.

[21] 2Mózes 9:6.

[22] Uo. 3.

[23] Lásd uo. 20.

[24] Uo. 14:7.

[25] Uo. 9:25.

[26] Váérá 16.