1. Ekkor Darjáves király parancsot adott, és kutatták a kincsesházban, a hová leteszik az írásokat ott Bábelben;

2. és találtatott Achmetában, a Média tartomány­ban levő fővárosban egy tekercs, s így volt benne írva: Emlékezetül.

3. Kóres királynak első évében, Kóres király parancso­latot adott, Isten háza Jeruzsálemben – a ház főlépit­tessék, mint oly hely, ahol áldozatokat áldoznak és alapfalai szilárdak, magassága hatvan könyök, széles­sége hatvan könyök;

4. sulyos kőből való réteg három és fából való réteg egy, és a költség a király házából adassék.

5. S Isten házának arany és ezüst edényeit is, amelyeket Nebúkadnecczár kivitt a Jeruzsálemben levő templomból s elvitte Bábelbe, adják vissza s jusson a Jeruzsálemben levő templomban a helyére s tedd le az Isten házába.

6. Már most Tatnaj, a Folyamontúlnak helytartója, Setár-Bóznaj s társaik, a Folyamontúlban levő afárszekaiak, távol legyetek onnan.

7. Hagyjátok ez Isten házának munkáját; a zsidók helytartója és a zsidók véneik épitsék föl ez Isten házát a helyén.

8. Tő­lem pedig adatik rendelet arról, hogy mit tegyetek a zsidók véneivel ez Istenházának fölépitésére. És pedig a király javadalmaiból, a Folyamontulnak adójából buz­gón adassék meg a költség eme férfiaknak, hogy meg ne gátolják;

9. és amik szükségesek és pedig fiatal tul­kok, kosok, juhok égőáldozatokra az ég Istenének, búza, só, bor és olaj a papok szava szerint, akik Jeru­zsálemben vannak, adassék meg nekik napról-napra hanyagság nélkül;

10. hogy bemutassanak illatos áldoza­tokat az ég Istenének a imádkozzanak a király és gyer­mekei életéért.

11. És tőlem rendelet adatik ki, hogy minden embernek, aki megmásitja ezt a parancsolatot, házából szakittassék ki a gerenda s az fölállittatván ve­ressék rá, háza pedig szemétdombbá tétessék emiatt.

12. És az Isten, aki nevét lakoztatta ottan, döntsön le minden királyt s népet, aki kinyujtja kezét, hogy meg­változtassa, hogy megrontsa ez Isten házát, amely Jeruzsálemben van. Én Darjáves adtam a rendeletet, buzgón végeztessék.

13. Ekkor Tatnáj, a Folyamontúlnak helytartója, Setár­Bóznaj és társaik, ahhoz képest, amit küldött volt Dar­jáves király, a szerint buzgón cselekedtek. 

14. A zsi­dók vénei pedig épitettek és sikerük volt, Chaggaj pró­féta és Zekharja Iddó fiának prófétálása folytán, és épitettek és befejezték Izraél Istenének rendeletéből és Kóres, Darjaves és Artachsaszt Perzsia királyának ren­deletéből.

15. És bevégeztetett e ház Adár hónap har­madik napjáig, és pedig Darjáves király uralmának hato­dik évében.

16. És megtartották Izraél fiai, a papok s a leviták és a számkivetés többi fiai ez Isten házának fölavatását örömmel.

17. És bemutattak ez Isten házának fölavatására száz tulkot, kétszáz kost, négyszáz juhot és kecske­bakokat, hogy engesztelést szerezzenek egész Izraél szá­mára, tizenkettőt, Izrael törzseinek száma szerint.

18. És fölállitották a papokat osztályaik szerint és a levitákat rendjeik szerint Isten szolgálatára Jeruzsálemben, Mó­zes könyvének irása szerint.

19. És tartották a számkivetés fiai a pészachot, az első hónap tízennegyedikén.

20. Mert megtisztálkodtak a pa­pok s leviták, mindannyian egyként tiszták voltak, és levágták a pészachot mind a számkivetés fiai számára s testvéreik, a papok számára és maguk számára.

21. És ették azt Izraél fiai, akik visszatértek a számkivetés­ből és mindenki, aki hozzájuk elkülönödött az ország népei tisztátalanságától, bogy fölkeressék az Örökké­valót, Izraél Istenét.

22. És megtartották a kovásztalan kenyerek ünnepét hét napig örömmel, mert megörven­deztette őket az Örökkévaló és feléjök forditotta Assúr királyának szivét, erősitvén kezeiket az Isten, Izraél Istene házának munkájában.