1. És ezek atyai házaik fejei és származási rendjük; akik velem Bábelből fölvonultak Artachsaszt király uralma alatt.

2. Pínechász fiai közül: Gérsóm; Itámár fiai kö­zül: Dániél; Dávid fiai közül Chattús.

3. Sekhanja fiai közül, Pareós fiai közül: Zekharja és vele együtt szár­mazás szerint, férfiak százötvenen.

4. Páchat-Móáb fiai közül: Eljehoénáj, Zerachja fia s vele kétszázan, a férfiak.

5. Sekhanja fiai közül: Jachaziél fia s vele háromszázan, a férfiak.

6. És Ádin fiai közül: Ébed, Jóná­tán fia, s vele ötvenen, a férfiak.

7. És Élám fiai kö­zül: Jesája, Atalja fia, s vele hetvenen, a férfiak.

8. És Sefatja fiai közül: Zebadja, Míkháél fia, s vele nyolczva­nan, a férfiak.

9. Jóáb fiai közül: Óbadja, Jechíél fia, s vele kétszáztizennyolczan, a férfiak.

10. És Selómit fiai közül: Jószifja fia, s vele százhatvanan, a férfiak.

11. És Bébáj fiai közül: Zekharja, Bébáj fia, s vele huszon­nyolczan, a férfiak.

12. És Azgád fiai közül: Jóchánán, Hákkátán fia, s vele száztízen, a férfiak.

13. És Adó­níkám fiai közül az utolsók s ezek neveik: Elípélet, Jeíél és Semája s velök hatvanan, a férfiak.

14. És Bigváj fiai közül: Útaj és Zakkúr, s velök hetvenen, a férfiak.

15. És összegyűjtöttem őket a folyóhoz, amely Ahavába megy s ott táboroztunk három napig s én szemügyre vettem a népet és a papokat, de Lévi fiai közül valót nem találtam ott.

16. Ekkor kiküldtem Elíézert, Aríélt, Semáját, Elnátánt, Járibot, Elnátánt, Nátánt, Zekharját és Mesullámot, mint főembereket s Jójáribot s Elnátánt, mint oktatókat;

17. s kirendeltem őket Iddóhoz, a fő­emberhez Kászifja helységben és szavakat adtam szá­jukba, hogy beszéljenek Iddóhoz és testvéréhez, a szentély­szolgákhoz Kászifja helységében, hogy hozzanak nekünk, szolgálattevőket Istenünk háza számára.

18. S hoztak ne­künk, amint rajtunk volt Istenünknek jóságos keze, egy értelmes embert Machlínak, Izraél fia Lévi fiának fiai kö­zül, és Sérébját meg fiait és testvéreit, tizennyolczat;

19. és Chasabját a vele Jesáját, Merári fiai közül, testvéreit s fiaikat, húszat.

20. A szentélyszolgák közül pedig, akiket Dávid és a nagyok ajándékoztak a leviták szolgá­latára: szentélyszolgák kétszázhuszan, mindannyiok név­vel jelöltettek.

21. És hirdettem ott bőjtöt az Ahava folyó mellett, hogy sanyargassuk magunkat Istenünk előtt, kérve tőle egyenes utat magunk, gyermekeink és minden jószágunk részére.

22. Mert szégyeltem kérni a királytól hadi csapatot s lovasokat, hogy segítené­nek minket ellenségtől az uton, mert szóltunk a királynak, mondván: Istenünk keze mindazokon van jóra, akik őt keresik, s hatalma meg haragja mind­azok ellen, kik őt elhagyják.

23. Bőjtöltünk tehát s meg­kértük Istenünket ez iránt; s ő engedett kérésünknek.

24. Ekkor elkülönítettem a papok nagyjai közül tizen­kettőt; meg Sérébját, Chasabját, s velük testvéreik kö­zül tízet.

25. És lemértem nekik az ezüstöt és az aranyat meg az edényeket, az Istenünk házának való adományt, amelyet adományoztak a király és tanácsosai és nagyjai meg mindaz ottlevő izraeliták.

26. És lemértem kezükre ezüstöt hatszázötven kikkárt s ezüst edényeket száz kik­kárnyit, aranyat száz kikkárt;

27. és arany serleget huszat, ezer adarkónnyit, és finom fényesített rézből való edényt kettőt, becseseket, mint az arany.

28. És szóltam hozzá­juk: Ti szentek vagytok az Örökkévalónak s az edé­nyek szentek, az ezüst meg az arany pedig felajánlás az Örökkévaló őseitek Istene részére.

29. Őrködjetek és vigyázzatok, mígnem leméritek a papok s leviták nagy­jai és Izraél atyai házainak nagyjai előtt Jeruzsálem­ben, az Örökkévaló házának kamaráiban.

30. És átvették a papok és a leviták súly szerint az ezüstöt s az ara­nyat s az edényeket, hogy elvigyék Jeruzsálembe, Iste­nünk házába.

31. És elindultunk Ahava folyótól az első hónap tizenkettedikén, hogy menjünk Jeruzsálembe; Istenünk keze pedig rajtunk volt s megmentett min­ket ellenségnek s az úton leselkedőnek kezéből.

32. És eljöttünk Jeruzsálembe s ott maradtunk három napig;

33. a negyedik napon pedig leméretett az ezüst és az arany, meg az edények Istenünk házában Merémótnak, Urija fiának a papnak kezébe, s vele volt Eleázár, Pínechász fia, s velök voltak Józábád, Jésúa fia, s Nó­adja Binnúj fia, a leviták;

34. számszerint, súly szerint minden, és feliratott az egész súly, abban az időben.

35. Akik megjöttek a fogságból, a számkivetés fiai, be­mutattak égőáldozatokat Izraél Istenének: tulkot tizen­kettőt egész Izraélért, kost kilenczvenhatot, juhot hetven­hetet, kecskebakot vétekáldozatra tizenkettőt, mindet égő áldozatul az Örökkévalónak. És átadták a király­nak rendeleteit, a király satrapáinak és a Folyamontúl helytartóinak; és megajándékozták a népet és Isten házát.