1. És meghallották Jehúda és Benjámin ellenségei, hogy a számkivetettség fiai templomot építenek az Örökké­valónak, Izraél Istenének;  

2. ekkor odaléptek Zerubbá­belhez és az atyai házak fejeihez és mondták nekik: Hadd építsünk veletek, mert úgy mint ti, keressük mi is a ti Istenteket, és neki áldozunk Észar-Chaddónnak, Assúr királyának napjai óta, aki minket ide fölhozott.

3. És mondta nekik Zerubbábel meg Jésúa és Izraél atyai házának többi fejei: Nincs közötök hozzánk, hogy épít­setek házat Istenünknek, hanem csakis mi épitünk az Örökkévalónak, Izraél Istenének, amint megparan­csolta nekünk a király, Kóres, Perzsia királya.

4. És az ország népe ellankasztotta Jehúda népe kezeit s elrémí­tette őket az épitéstől.

5. Béreltek is ellenük tanácsoso­kat, hogy meghiusitsák az ő tanácsukat, Kóresnek, Per­zsia királyának minden napjaiban egészen Darjáves, Perzsia királyának uralmáig.

6. És Achasvérós királysága alatt, királysága kezdetén vádat irtak Jehúda és Jeruzsálem lakói ellen.

7. És Artachasaszta napjaiban irt Bislám, Mitredát, Tábeél s a többi társai Artachsaszthoz, Perzsia királyá­hoz; és a levélnek irata arámul volt írva és arámul fordítva.

8. Rechúm, a főtanácsos és Simsáj az iró, irtak egy levelet Jeruzsálem ellen Artachsaszt királyhoz, következőképen:

9. Ekkor Rechúm, a főtanácsos és Simsáj, az iró és többi társaik, a díniak, az afarszátaiak, tarpelaiak, afarszaiak, arkaik, bábeliek, súsániak, dehaiak, élámiak,

10. és a többi népek, akiket számkivetett Osznappár, a nagy és dicső, és letelepítette őket Sómrón városában és a Folyamontúl­nak többi vidékén, és igy tovább.

11. Ez a levél máso­lata, amelyet küldtek hozzá, Artachsaszt királyhoz: Szolgáid, a Folyamontúlnak emberei – s így tovább.

12. Tudtára legyen a királynak, hogy a zsidók, akik föl­vonultak tőled, mihozzánk jöttek Jeruzsálembe, a lázadó és gonosz várost fölépitik, befejezik a falakat és az ala­pokat helyreállítják.

13. Már most tudtára legyen a király­nak, hogy ha ez a város fölépül és a falak befejeztetnek, akkor adót, vámot és utipénzt nem fognak adni és végül a királyokat megkárosítja.

14. Már most minthogy mi a palotának sóját eszszük és a királynak kárát néznünk nem illik, ezért küldünk és tudtul adjuk a királynak:

15. hogy kutassanak őseid emlékeinek könyvében, és ta­lálni fogod az emlékek könyvében s megtudod, hogy ez a város lázadó város s a királyoknak meg tartományok­nak kárositója s fölkelést mivelnek benne az őskor nap­jaitól fogva; ezért pusztittatott el a város.

16. Tudtul adjuk a királynak, hogy ha ez a város fölépül s a falak befejeztet­nek, ennélfogva részed a Folyamontúlban neked nem lesz. 

17. Rendeletet küldött a király Rechúmhoz, a főtanácsos­hoz és Simsájhoz, az iróhoz, s a többi társakhoz, akik laktak Sómrónban és a Folyamontúlnak többi vidékén:

18. Béke és igy tovább. A levél, melyet hozzánk küldtetek, világosan fölolvastatott előttem.

19. Tőlem pedig parancs adatott és kutatták és találták, hogy ez a város az őskor napjaitól fogva királyok fölé emelkedett és lázadás és fölkelés miveltetett benne.

20. És hatalmas királyok vol­tak Jeruzsálem fölött és akik urak voltak az egész Folyamontúlon és adó, vám és utipénz adatott nekik.

21. Már most adjatok parancsot, hogy gátolják meg azo­kat a férfiakat s ez a város föl ne épittessék, mignem tőlem parancs adatik.

22. És óvatosak legyetek, nehogy hanyagságot kövessetek el az iránt, miért növekedjék a baj a királyok megkárosítására?

23. Ekkor mihelyt Artachsaszt király levelének másolata felolvastatott Rechúm és Simsáj, az iró és társaik előtt, sietve mentek Jeruzsálembe a zsidókhoz és meggátolták őket karhata­lommal és erővel.

24. Ekkor megszünt a Jeruzsálemben levő Isten házá­nak munkája, és szünetelt Darjáves Perzsia királya ural­mának második évéig.