1. És midőn Ezra imádkozott s vallomást tett, sírva s arczra borulva az Isten háza előtt, gyülekezett hozzá Izraélből igen nagy gyülekezet: férfiak, nők s gyermekek, mert sírt a nép sokat sírva.

2. Ekkor megszólalt, Sekhanja, Jechíél fia, Élám fiai közül s mondta Ezrá­nak: Mi hűtlenkedtünk Istenünk ellen, s idegen nőket vettünk magunknak az ország népeiből, de most van remény Izraél számára ez iránt.

3. S most kössünk szövet­séget a mi Istenünkkel, hogy el fogjuk távolítani mind az asszonyokat s a tőlük szülötteket, határozata szerint az Urnak s azoknak, akik remegnek Istenünk paran­csolatára; s a tan szerint tétessék.

4. Kelj fel, mert té­ged illet a dolog, mi pedig veled vagyunk, légy erős és tégy.

5. Erre fölkelt Ezra és megeskette a papok­nak, a levitáknak s egész Izraélnek nagyjait, hogy e szerint fognak cselekedni; és megesküdtek.

6. És fölkelt Ezra az Istennek háza elől s elment Jehóchánánnak, Eljásib fiának kamarájába; elment oda, kenyeret nem evett s vizet nem ivott, mert gyászol vala a szám­kivetés hűtelensége miatt.

7. És hírt vittek szét; Jehúdá­ban és Jeruzsálemben mind a számkivetés fiaihoz, hogy gyülekezzenek Jeruzsálembe:

8. és mindenki, aki el nem jön három nap alatt a nagyok és vének határozata sze­rint, átokká tétessék egész jószága, ő pedig elkülöníttes­sék a számkivetés gyülekezetéből.

9. És gyülekeztek mind a Jehúda s Benjámin emberei Jeruzsálembe három nap alatt, még pedig a kilencze­dik hónapban, a hónap huszadikán; és leült az egész nép az Isten háza előtti téren, reszketve a dolog miatt s az esőzésektől.

10. És fölkelt Ezra a pap és szólt hozzájuk: Ti hűtlenkedtetek és vettetek magatoknak ide­gen nőket, hozzátéve Izraél bűnösségéhez.

11. És most tegyetek vallomást az Örökkévalónak, őseitek Istenének s tegyétek meg az ő akaratját s különödjetek el az ország népeitől s az idegen nőktől.

12. És felelt az egész gyüle­kezet s mondták fenhangon: Úgy van, szavad szerint kell nekünk cselekednünk;

13. azonban a nép számos s az idő esőzésnek ideje s nincs erő künn állani, a munka pedig nem egy napra s nem kettőre való, mert sokat vétkeztünk a dologban.

14. Álljanak csak elő a mi nagyjaink az egész gyülekezet részére, s mindenki, aki városainkban van, aki idegen nőt vett magának, jőjjön el a meghatározott idő szerint s velük mindegyik város­nak vénei s birái, míg el nem hárítottuk magunkról Istenünk föllobbant haragját a dolog iránt.

15. Csak Jóná­tán, Aszáél fia, s Jachzeja, Tikva fia, állottak ellene en­nek, és Mesullám és Sabbetáj, a levita támogatták őket.

16. És cselekedtek ekképen a számkivetés fiai, és kisze­meltettek Ezra a pap meg férfiak, az atyai házak fejei atyai házaik szerint a mindannyian nevükkel; és leültek a tizedik hónap első napján, hogy megvizsgálják a dol­got.

17. És végeztek mind a férfiakkal, akik idegen nő­ket vettek maguknak az első hónap első napjáig.

18. És találtattak a papok fiai közül, akik idegen nő­ket vettek maguknak: Jésúának, Jóczádák fiának s testvéreinek fiai közül: Máaszéja, Eliézer, Járib és Gedalja.

19. És adták kezüket, hogy eltávolítják nejeiket s bűnáldozatot hoznak, egy kost bűnükért.

20. És Immér fiai közül: Chanáni s Zebadja.

21. És Chárim fiai kö­zül: Máaszeja, Élija, Semája, Jechíél és Uzzija.

22. És Paschúr fiai közül: Eljóénáj, Máaszeja, Jismaél, Netanél, Józábád és Eleásza.

23. És a leviták közül: Józábád. Simei, Kélája, azaz Kelíta, Petachja, Jehúda és Eliézer.

24. És az énekesek közül: Eljásib. És a kapuőrök közül Sallúm, Télem és Úri.

25. És az izraéliták közül: Pa­reós fiai közül: Ramja, Jizzija, Malkija, Mijjámin, Ele­ázár, Malkija és Benája.

26. És Élám fiai közül: Mat­tanja, Zekharja, Jechíél, Abdi, Jerémót és Élija.

27. És Zattú fiai közül: Eljóénaj, Eljásib, Mattanja, Jerémót, Zábád és Aziza.

28. És Bébáj fiai közül: Jehóchánán, Chananja, Zabbáj, Atláj.

29. És Báni fiai közül: Me­sullám, Mallúk, Adája, Jásúb, Seál és Rámót.

30. És Páchat-Móáb fiai közül: Adná, Kelál, Benája, Máaszéja, Mattanja, Beczálél s Binnúj és Menasse.

31. És Chárim fiai közül: Eliézer, Jissija, Malkija, Semája, Simeón;

32. Benjámin, Mallúk, Semarja.

33. Chásúm fiai közül: Mat­tenáj, Mattátta, Zábád, Elífélet, Jerémáj, Menasse, Simei.

34. Báni fiai közül: Máadáj, Amrám és Úél;

35. Benája, Bédja, Kelúhú;

36. Vanja, Merémót, Eljásib;

37. Mattanja, Mattenáj és Jáaszáj;

38. Báni, Binnuj, Simei;

39. és Selemja, Nátán s Adája;

40. Maknadbáj, Sásaj, Sáraj;

41. Azarél, Selemjáhú, Semarja;

42. Sallúm, Amarja, József.

43. Nebó fiai közül: Jeíél, Mattitja, Zábád, Zebína, Jaddáj, Jóél, Benája.

44. Mindezek elvettek idegen nőket s voltak kö­zülük, kiknek a nőktől gyermekeik voltak.