1. És ezek a tartomány fiai, akik fölmentek a szám­kivetettek fogságából, akiket számkivetett Nebúkadnecz­czár, Bábel királya Bábelbe, és visszatértek Jeruzsálembe és Jehúdába, ki-ki az ő városába;

2. akik jöttek Zerú­bábellel, Jésúával, Nechemjával, Szerájával, Reélájával, Mordekhájjal, Bilsánnal, Miszpárral, Bigvájjal, Rechúm­mal, Báanával, Izraél népe fiainak száma:

3. Pareós fiai, kétezerszázhetvenkettő.

4. Sefatja fiai, háromszázhetvenkettő.

5. Árach fiai, hétszázhetvenöt.

6. Páchat-Móáb fiai, Jésúa és Jóáb fiaitól kétezernyolcz­száztizenkettő.

7. Élám fiai, ezerkétszázötvennégy.

8. Zattú fiai, kilenczszáznegyvenöt.

9. Zakkáj fiai, hétszázhatvan. 

10. Báni fiai, hatszáznegyvenkettő.

11. Bébáj fiai, hatszáz­huszonhárom.

12. Azgád fiai, ezerkétszázhuszonkettő.

13. Adóníkám fiai, hatszázhatvanhat.

14. Bigváj fiai, két­ezerötvenhat.

15. Ádin fiai, négyszázötvennégy.

16. Átér fiai Jechizkijától, kilenczvennyolcz.

17. Béczáj fiai, három­százhuszonhárom.

18. Jóra fiai, száztizenkettő.

19. Chásúm fiai, kétszázhuszonhárom.

20. Gibbár fiai, kilenczvenöt.

21. Bét-Léchem fiai, százhuszonhárom.

22. Netófa emberei, ötvenhat.

23. Anátót emberei, százhuszonnyolcz.

24. Az­mávet fiai, negyvenkettő.

25. Kirját Árim, Kefírá és Beérót fiai, hétszáznegyvenhárom.

26. Ráma és Gébá fiai, hatszázhuszonegy.

27. Mikmász emberei, százhuszon­kettő. 

28. Bét-Él és Áj emberei, kétszázhuszonhárom.

29. Nebó fiai, ötvenkettő.

30. Magbís fiaí, százötvenhat.

31. A másik Élám fiai, ezerkétszázötvennégy.

32. Chárím fiai, háromszázhusz.

33. Lód, Chádíd s Ónó fiai, hétszáz­huszonöt.

34. Jerichó fiai, háromszáznegyvenöt.

35. Szenáa fiai, háromezerhatszázharmincz.

36. A papok: Jedája fiai, Jésúa házából, kilenczszázhetvenhárom.

37. Immér fiai, ezerötvenkettő.

38. Paschúr fiai, ezerkétszáznegyvenhét.

39. Chárim fiai, ezertizenhét. 

40. A leviták: Jésúa és Kad­miél fiai, Hódavja fiaitól, hetvennégy.

41. Az éneke­sek: Ászáf fiai, százhuszonnyolcz.

42. A kapuőrök fiai Sallúm fiai, Átér fiai, Talmón fiai, Akkúb fiai, Chatítá fiai, Sóbáj fiai, mindössze százharminczkilencz.

43. A szen­télyszolgák: Czícha fiai, Chaszúfa fiai, Tabbáót fiai;

44. Kérósz fiai, Szíaha fiai, Pádón fiai;

45. Lebána fiai, Chagába fiai, Akkúb fiai;

46. Chágáb fiai, Szalmáj fiai, Chánán fiai;

47. Giddél fiai, Gáchar fiai, Reája fiai;

48. Reczín fiai, Nekóda fiai, Gazzám fiai;

49. Uzza fiai, Pászéách fiai, Bészáj fiai; 

50. Aszna fiai, Meúnim fiai, Nefúszim fiai;

51. Bakbúk fiai, Chakúfa fiai, Charchúr fiai;

52. Baczlút fiai, Mechídá fiai, Charsa fiai; 

53. Barkósz fiai, Szíszera fiai, Témach fiai;

54. Neczíach fiai, Chatífa fiai.

55. Salamon szolgáinak fiai; Szótaj fiai, Haszszóféret fiai, Perúda fiai;

56. Jáala fiai, Darkón fiai, Giddel fiai;

57. Sefatja fiai, Chattíl fiai, Pókéret-Haczczebájim fiai, Ami fiai.

58. Mind a szentélyszolgák és Salamon szolgáinak fiai, háromszázkilenczvenkettő. 

59. És ezek azok, akik fölmentek Tél-Mélachból, Tél-­Charsából, Kerúbból, Addánból, Immérből és nem tud­ták megjelenteni atyai házukat és családjukat, vajjon Izraélből valók-e:

60. Delája fiai, Tóbija fiai, Nekóda fiai, hatszszötvenkettő.

61. S a papok fiai közül: Chobajja fiai, Hakkócz fiai, Barzillaj fiai, aki elvett a gileádi Bar­zillaj leányaiból feleséget s az ő nevökről elneveztetett.

62. Ezek keresték származási irataikat, de nem találták s visszavettettek a papságtól.

63. És azt mondta nekik a tirsáta, hogy ne egyenek a szentek szentjéből, mígnem támadna pap az úrim es tummim számára.

64. Az egész gyülekezet egyetemben: negyvenkétezer­háromszázhatvan.

65. Szolgáikon és szolgálóikon kivül; ezek: hétezerháromszázharminczhét; voltak énekeseik és énekesnőik: kétszáz.

66. Lovaik: hétszázharminczhat; ösz­vérek: kétszáznegyvenöt,

67. tevéik: négyszázharminczöt; szamarak: hatezerhétszázhusz.

68. És az atyai házak fejei közül; midőn jöttek az Örökkévaló házába, amely Jeruzsálemben van, voltak akik fölajánlották az Isten háza részére, hogy azt fel­állítsák helyére.

69. Erejök szerint adakoztak a munka kincstárába: aranyat, hatvanegyezer darkemónt, s ezüstöt ötezer mánét, s papi köntösöket százat.

70. S letele­pedtek a papok s a leviták s a nép közül valók s az énekesek s a kapuőrők s a szentélyszolgák a városaikban, s egész Izraél a városaikban.