1. E dolgok után pedig, Artachsaszt, Perzsia királya uralma alatt, Ezra, Szerája fia, Azarja fia, Chilkija fia,

2. Sallúm fia, Czádók fia, Achitúb fia,

3. Amarja fia, Azarja fia, Merájót fia,

4. Zerachja fia, Uzzí fia, Bukkí fia,

5. Abísúá fia, Pínechász fia, Eleázár fia, Áron főpap fia ő,

6. Ezra fölvonult Bábelből, s ő irástudó volt, jártas Mózes tanában, amelyet adott az Örökkévaló Izraél Istene, s megadta neki a király, amint rajta volt az Örökkévaló az ő Istene keze, minden kivánságát.

7. És felvonultak Izraél fiai közül a papok és a leviták, az énekesek s a kapuőrök és a szentélyszolgák közül Jeruzsálembe Ar­tachsaszt király hetedik évében.

8. És elérkezett Jeru­zsálembe az ötödik hónapban, ugyancsak a király he­tedik évében.

9. Mert az első hónap elsején volt a Bábel­ből való fölvonulás megkezdése, és az ötödik hónap elsején érkezett Jeruzsálembe, amint rajta volt Istené­nek jóságos keze.

10. Mert Ezra arra irányitotta szivét, hogy kutassa és megtegye az Örökkévaló tanát, hogy tanitson Izraélben törvényt és jogot.

11. És ez az irat másolata, melyet Artachsaszt király adott Ezrának, a papnak, az irástudónak, aki irástudó az Örökkévaló parancsolatai és Izraél számára adott törvényei sza­vaiban.

12. Artachsaszt, a királyok királya Ezrának, a papnak, aki irástudója az ég Istene törvényének, teljesen és így tovább.

13. Tőlem adatik a rendelet, hogy mindenki, aki felajánlkozik királyságomban Izraél népe és papjai és a leviták közül, hogy Jeruzsálembe menjen, veled men­jen,

14. mivelhogy a király és a hét tanácsosa részéről kiküldve vagy vizsgálatot tartani Jehúda és Jeruzsálem fölött Istened törvénye szerint, amely kezedben van,

15. s hogy vigyél ezüstöt és aranyat, amit a király s tanácsosai fölajánlottak Izraél Istenének, akinek Jeru­zsálemben van hajléka,

16. s minden ezüstöt s aranyat, amit találsz Bábel egész tartományában, a felajánlás­sal együtt, amit a nép s a papok fölajánlanak Istenük házának, mely Jeruzsálemben van.

17. Ennél fogva buz­gón vásárolj ez ezüstön tulkokat, kosokat és juhokat meg a liszt- és öntő áldozataikat, s mutasd be azokat az oltáron, mely Istentek házában van Jeruzsálemben.

18. Amit pedig neked s testvéreidnek jónak tetszik tenni a többi ezüsttel s aranynyal, Istentek akarata szerint tegyétek.

19. Az edényeket pedig, melyek neked adat­nak Istened háza szolgálata számára, szolgáltasd át Jeruzsálem Istene előtt.

20. És Istened házának többi szükségletét, amit alkalmad lesz adni, adjad a király kincsesházából.

21. S én tőlem, Artachsaszt királytól, adatik a rendelet mind a Folyamontúl kincstárosai­nak, hogy minden, amit tőletek kér Ezra a pap, az ég Istene törvényének irástudója, buzgón végeztessék:

22. száz kikkár ezüstig, száz kór buzáig, éa száz bat borig, és száz bat olajig, só pedig előirás nélkül.

23. Mindaz, ami az ég Istenének rendeletéből való, végeztessék pontosan az ég Istenének háza számára, mert minek legyen harag a királynak és fiainak uralma fölött.

24. Vé­letek pedig tudatjuk, hogy mind a papokra és levitákra, az énekesekre, kapuőrökre, szentélyszolgákra s ez Isten­háza szolgálattevőire adót, vámot és utipénzt kivetni senkinek nem szabad.

25. Te pedig, Ezra, a te Istened bölcsesége szerint, amely kezedben van, rendelj birákat s jogtudókat, hogy jogot mondjanak az egész népnek, amely a Folyamon túl van, mindazoknak, akik a te Istened törvényeit ismerik; aki pedig nem ismeri, azzal ismertessétek meg.

26. S mindaz, aki nem teszi meg Istenednek törvényét s a királynak törvényét, buzgón végeztessék rajta az itélet: akár ha­lálra, akár kiközösítésre, akár vagyonbeli büntetésre és böntönre.

27. Áldva legyen az Örökkévaló, őseink Istene, aki ilyet adott a király szivébe, hogy megdicsőitse az Örökké­való házát Jeruzsálemben;

28. felém pedig forditott ke­gyet a király és tanácsosai előtt s mind a király vitéz nagyjai előtt. És én megerősödtem, amint rajtam volt az Örökkévalónak, Istenemnek keze s összegyüjtöttem Izraélből főembereket, bogy velem fölvonuljanak.