1. És első évében Kóresnek, Perzsia királyának, midőn beteljesedett az Örökkévaló igéje Jirmeja szájából, föl­ébresztette az Örökkévaló Kóresnek, Perzsia királyának szellemét, és hírt küldött szét egész királyságában s írásban is, mondván:

2. Így szól Kóres, Perzsia királya: Mind a földnek királyságait nekem adta az Örökkévaló, az ég Istene; s ő meghagyta nekem, hogy építsek neki házat Jeruzsálemben, amely Jehúdában van.

3. Bárki köztetek van az ő egész népéből, legyen vele az ő Is­tene s menjen föl Jeruzsálembe, amely Jehúdában van, s építse fel házát az Örökkévalónak, Izraél Istenének, az azon Isten, aki Jeruzsálemben van.

4. S mindenki, aki megmaradt, mindazon helyekből, ahol ő tartóz­kodik, támogassák őt az ő helyének emberei ezüsttel s aranynyal s vagyonnal s marhával, a felajánlott ado­mány mellett az Isten házának, mely Jeruzsálemben van.

5. S fölkeltek Jehúda és Benjáminnak atyai házai­nak fejei s a papok s a leviták, mindenki, akinek az Isten fölébresztette szellemét, hogy fölmenjenek, hogy épitsék az Örökkévaló házát, mely Jeruzsálemben van.

6. És mind a körülöttük levők megerősitették ke­zeiket, ezüstedényekkel, aranynyal, vagyonnal s mar­hával és drágaságokkal, mindazonkivül, amit felaján­lottak.

7. Kóres király pedig kiadta az Örökkévaló házának edényeit, amelyeket elvitt volt Nabúkadnecczár, Jeru­zsálemből s betette istenének házába.

8. Kiadta azokat Kóres, Perzsia királya Mitredát a kincstáros kezébe és leszámlálta azokat Sésbacczárnak, Jehúda fejedelmének.

9. És ez a számuk: arany medencze harmincz; ezüst me­dencze ezer; metszőkés huszonkilencz.

10. Arany serleg harmincz; másodrendü ezüst serleg négyszáztiz; egyéb edény ezer.

11. Mind az edények aranyból és ezüstből valók; ötezernégyszáz. Mindezt fölvitte Sésbacczár, mi­dőn fölvitetett a számkivetettség Bábelből Jeruzsá­lembe.

Megszakítás