Tartalom

Előszó………………………………………………………………………………………………………. 7

Bemutatkozás……………………………………………………………………………………………. 9

A szerzők biográfiája…………………………………………………………………………………….

Bevezetés

Noson Gurary rabbi: Hit és tudás…………………………………………………………… 17

Maimonidész: A zsidó vallás tizenhárom hitelve……………………………………….. 33

    Maimonidész: A Tóra alapjainak szabályai:

Az alapok alapja…………………………………………………………………………….. 43

    Maimonidész: A megtérés szabályai:

Az eretnekek és a hittagadók…………………………………………………………… 47

    Zsidó imakönyv: Maimonidész tizenhárom hitelvének kivonata………………….. 50

    Slomó ibn Gvirol: Költemény: Ádon olám – A világ ura…………………………….. 51

    Zsidó imakönyv: Költemény: Jigdál – Nagy az élő Isten……………………………. 52

    Joszéf Albo rabbi: A hittételek könyve:

            A boldogsághoz vezető három hittétel……………………………………………… 53

    Don Jichák Abárbánel rabbi‎: Ros ámáná: A hit feje‎:

            Szemben a Maimonidészi hittételekkel……………………………………………… 63

 1. Isten abszolút léte

Az első hitelv a Bibliában………………………………………………………………………. 71

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

Istent az általunk tapasztaltak alapján nevezzük………………………………… 74

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

25 alapelv Isten létének bizonyításához…………………………………………….. 76

 1. Isten egysége

A második hitelv a Bibliában………………………………………………………………….. 87

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A Teremtő egysége………………………………………………………………………… 91

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

            Isten nevei és a neki tulajdonított jelzők…………………………………………… 96

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

            Isten tulajdonságainak rejtélye………………………………………………………. 100

 1. Isten testi létezésének kizárása

A harmadik hitelv a Bibliában………………………………………………………………. 121

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

Képmás és alak……………………………………………………………………………. 123

 1. Isten feltétel nélküli léte

A negyedik hitelv a Bibliában………………………………………………………………. 127

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A teremtő egysége……………………………………………………………………….. 128

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

            A történelem időszámítása…………………………………………………………….. 134

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

            Teremtés a semmiből, vagy eredendő lét?……………………………………….. 138

    Menáchem Mendel Schneerson rabbi: A világ kora…………………………………. 145

 1. A közvetítő nélküli kapcsolat Istennel

Az ötödik hitelv a Bibliában…………………………………………………………………. 153

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

            A jámbor ember…………………………………………………………………………… 159

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

            Isten tisztelete és az isteni gondviselés……………………………………………. 162

    Jichák ben Séset rabbi: Ima Istenhez vagy a szférákhoz?…………………………. 170

 1. A prófécia létezése

A hatodik hitelv a Bibliában…………………………………………………………………. 175

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A teremtő erő és a természet………………………………………………………….. 185

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

            A nemzedékek láncolata……………………………………………………………….. 187

    Maimonidész: A Tóra alapjainak szabályai:

A prófécia…………………………………………………………………………………… 192

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

A prófécia…………………………………………………………………………………… 194

    Náchmanidész: Valódi vagy álombeli angyalok?‎…………………………………….. 205

    Gersonidész: Isten háborúi

Különbség az álom, a jövendölés és a prófécia között………………………. 209

    Chászdáj Crescas rabbi: Isten fényének könyve

A prófécia definíciója…………………………………………………………………… 213

 1. Mózes próféciájának felsőbbrendűsége

A hetedik hitelv a Bibliában…………………………………………………………………. 219

    Maimonidész: A Tóra alapjainak szabályai:

Mózes minden próféta atyja………………………………………………………….. 224

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

            Mózes próféciája és a zsidó nép látomása Szinájnál………………………….. 228

 1. A Tóra isteni eredetű

A nyolcadik hitelv a Bibliában……………………………………………………………… 237

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A hagyomány szükségszerűsége…………………………………………………….. 239

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

            A Tóra isteni eredetű……………………………………………………………………. 241

    Maimonidész: Kommentár a Misnához: Bevezető

            A szóbeli hagyomány eredete………………………………………………………… 246

    Joszéf Albo rabbi: A hittételek könyve:

            A Tóra rendelkezésünkre álló változata hiteles…………………………………. 249

 1. A Tóra örökérvényű

A kilencedik hitelv a Bibliában……………………………………………………………… 255

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A Tóra örök mivolta……………………………………………………………………… 256

    Maimonidész: A Tóra alapjainak szabályai:

A Tóra üzenete örök…………………………………………………………………….. 258

 1. Isten figyelemmel kíséri az emberek tetteit

A tizedik hitelv a Bibliában………………………………………………………………….. 263

    Maimonidész: A Tóra alapjainak szabályai:

Az Örökkévaló és az Ő tudása………………………………………………………. 265

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

            A részletekbe menő isteni gondviselés……………………………………………. 267

    Joszéf Albo rabbi: Háikárim: A hittételek könyve:

            Az isteni mindentudás és a szabad akarat kérédése………………………….. 275

 1. Jutalom és büntetés

A tizenegyedik hitelv a Bibliában………………………………………………………….. 281

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

Az isteni parancsok és a szabad akarat……………………………………………. 283

    Jehudá Hálévi rabbi: Kuzári: A kazár király értekezései

A determináció és a szabadakarat paradoxonja………………………………… 288

    Maimonidész: A megtérés szabályai:

Érdemek és bűnök mérlege……………………………………………………………. 292

    Maimonidész: A tévelygők útmutatója:

            A „rossz” értelmezése…………………………………………………………………… 297

    Menáchem Mendel Schneerson rabbi: Isten szolgálata hátsó szándék nélkül

 1. fejezet: A jutalom és büntetés……………………………………………………………. 313
 2. fejezet: A micva jutalma maga a micva………………………………………………. 318
 3. fejezet: A legalantibb világ rendeltetett arra,

hogy a legmagasabb rendű legyen………………………………………………….. 323

 1. fejezet: Az Isten legyen úr a világban:

Az akarat feladása szabad választás……………………………………………….. 328

 1. fejezet: Istent szeretni kell………………………………………………………………… 332
 2. fejezet: Isten szeretete a Tóra, Isten félelme a parancsolatok…………………. 335
 3. fejezet: Miért olyan fontos a judaizmusban

a jutalom és büntetés elve? …………………………………………………………… 340

 1. fejezet: Az önmegtagadás harca az önmegvalósítással………………………….. 348
 2. fejezet: Dualitás Isten természetében:

Férfi- és női princípium az istenségben……………………………………………. 354

 1. A Messiás eljövetele

A tizenkettedik hitelv a Bibliában…………………………………………………………. 369

A Talmudi oldal………………………………………………………………………………….. 373

    Talmud: Kötubot 13. fejezet: Háole mibável löErec Jiszráél:

Szabad-e babilóniából a szentföldre vándorolni? …………………………….. 376

    Talmud: Táánit 2. fejezet: Melech misztápér böchol jom:

A hajnövesztés és a messiás…………………………………………………………… 383

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A tagadhatatlan megváltás……………………………………………………………. 393

    Maimonidész: A Bírák könyve:

A messiás szabályai………………………………………………………………………. 399

    Joszéf Albo rabbi: A hittételek könyve:

            Eljött-e már a Messiás?…………………………………………………………………. 404

    Menáchem Mendel Schneerson rabbi:

Fény az alagút végén……………………………………………………………………. 410

A Messiás szamara……………………………………………………………………….. 416

    Aryeh Kaplan rabbi: A zsidó hit alapjai

A messiást megelőző korszak………………………………………………………… 419

A messiási korszak……………………………………………………………………….. 429

Milyen lesz a zsidó Messiás?…………………………………………………………. 437

 1. A halottak feltámadása

A tizenharmadik hitelv a Bibliában……………………………………………………….. 445

    Ráv Szöádjá Gáon: Hittételek és elvek könyve:

A halottak feltámadása…………………………………………………………………. 446

    Náchmanidész: A jutalom kapuja:

Az „Eljövendő Világ”: vita Maimonidésszel……………………………………. 457

    Chászdáj Crescas rabbi: Isten fényének könyve

            A lélek örök fennmaradása……………………………………………………………. 462

    Menáchem Mendel Schneerson rabbi: Milyen lesz a feltámadás kora?……….. 475

Jegyzetek………………………………………………………………………………………………. 480

A nyomtatott héber ábécé (Álef-bét)………………………………………………………….. 484

Órarend…………………………………………………………………………………………………. 485

 

Megszakítás