1. rész

A messiási korszak

 

A Messiás ember fia

6:1. A végső megváltó, a Messiás egy emberi szülőktől született emberi lény lesz[1]. Így tehát lehetséges, hogy akár már meg is született[2].

6:2. A Messiás ugyanígy halandó is lesz. Végül ő is meghal, és királyságát fiára vagy utódjára hagyja örökül[3].

 

Dávid fia

6:3. A hagyomány egyértelműen azt állítja, hogy a Messiás egyenes ági leszármazottja lesz a Jisáj törzséből való Dávid királynak[4]: „Vesszőszál hajt ki Jisáj törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről”[5]. Amikor imádkozunk, akkor is így fohászkodunk: „Dávid szolgád sarját növeszd meg hamarjában”[6], és „Jusson eszedbe… Dávid szolgád ivadéka, a Messiás emlékezete”[7]. Számos olyan zsidó család él ma, akik egyenes ágon vissza tudják vezetni őseiket egészen Dávid királyig.[8]

 

A Messiás ismérvei

6:4. A végső Messiás lesz a valaha élt legnagyszerűbb vezető és legnagyobb zseni. Ugyanígy ő lesz a valaha élt legbölcsebb ember is. Eme rendkívüli adottságait, egy világméretű szellemi forradalom kirobbantása érdekében fogja kamatoztatni, amely forradalom a tökéletes társadalmi igazságosságot hozza el majd az emberiségnek, és minden egyes embert arra fog serkenteni, hogy tiszta szívvel szolgálja Istent[9].

6:5. A Messiás a próféciát is újra vissza fogja hozni, és ő lesz a történelem valaha élt legnagyobb prófétája – Mózes után, természetesen[10].

6:6. Jesájá próféta a Messiás hat jellegzetes tulajdonságot írta le[11]: „Az Örökkévaló lelke nyugszik rajta, a bölcsesség (1) és értelem (2) lelke, a tanács (3) és erő (4) lelke, az Örökkévaló ismeretének (5) és félelmének (6) lelke”[12]. A Messiás ezen tulajdonságok terén minden más emberi lényt túl fog szárnyalni.[13]

6:7. A Messiás átlát majd e világ szélhámosságain és szenteskedésein. Képes lesz érzékelni az emberek lelkét, s így ismert lesz előtte azok teljes spirituális életrajza tudni fogja, hogy bűnösek-e vagy sem. E képességét illetően még ezt olvashatjuk az Írásban[14]: „Az Örökkévaló félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt”[15]. Ez az egyik olyan jegy, amely alapján a Messiást fel lehet majd ismerni[16]. Mindazonáltal, a prófétálás képességéhez hasonlóan ez a képesség is csak fokozatosan fog kialakulni benne[17].

6:8. A Messiás arra fogja felhasználni ezt a képességét, hogy megállapítsa, az egyes zsidók melyik törzshöz tartoznak. Ezt követően fel fogja osztani Izrael Földjét az örökölt földterületekre, és minden törzs megkapja a maga részét. Lévi törzsével fogja kezdeni, megítélve minden egyes kohanita és levita legitimitását. Ezzel kapcsolatban a próféta ezt mondta[18]: „Ahogyan leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Örökkévaló Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Örökkévalónak”[19].

 

A Messiás küldetése

6:9. A Messiásnak hatrétű küldetése van. Elsődleges feladata az, hogy a világot visszatérítse Istenhez és az Ő tanításaihoz[20].

6:10. Végrehajtja Dávid leszármazottjai királyi dinasztiájának restaurációját[21].

6:11. Felügyeli Jeruzsálem újjáépítését s benne a Harmadik Szentély újbóli felépítését[22].

6:12. Egybegyűjti a zsidó népet Izrael Földjére[23].

6:13. Helyreállítja a Szánhedrint, a zsidó nép vallási legfelső bírói és törvényhozói testületét[24]. Ez szükséges előfeltétele a Harmadik Szentély felépítésének[25]: „Megint olyan bírákat adok, mint régen, és olyan tanácsadókat, mint kezdetben. Akkor majd így neveznek: Igaz város, hűséges város! Cion ítélettel váltatik meg, megtérői igazság által”[26]. Egy ilyen Szánhedrin képes lenne arra is, hogy hivatalosan is elismerje a Messiást, mint Izrael királyát[27].

6:14. A Messiás visszaállítja majd a templomi áldozat gyakorlatát, csakúgy, mint a szombatév (smitá) és a jubileumév (jovél) gyakorlatát[28].

 

Visszavezeti a zsidókat a Tórához

6:15. Ezért aztán, ahogyan Maimonidész mondja: „Ha támad egy uralkodó Dávid házából, aki Dávidhoz, őséhez hasonlatos intenzitással tanulmányozza a Tórát és követi annak parancsolatait, aki ugyanúgy tartja magát az írott, mint a szóbeli Tanhoz, aki visszavezeti Izraelt a Tórához, megerősíti a népet a Tóra törvényeinek megtartásában és megvívja Isten csatáit, akkor feltételezhetjük róla, hogy ő a Messiás. Ha továbbá sikerül újra felépítenie a Szentélyt annak eredeti helyén és egybegyűjti Izrael szétszóródott gyermekeit, akkor már teljesen bizonyosak lehetünk abban, hogy ő a Messiás.”[29]

6:16. Ahogy növekszik a Messiás hatalma, úgy tesz szert egyre nagyobb hírnévre is. A világ elkezdi felismerni mélységes bölcsességét, és mindenhonnan jönnek majd a tanácsát kérni. Ekkor a Messiás az egész emberiséget megtanítja arra, hogy békességben éljenek egymással és kövessék Isten tanításait. Így szól a próféták jövendölése[30]: „Az utolsó napokban szilárdan fog állni Isten házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk föl az Örökkévaló hegyére, Jákób Istenének házához! (A Messiás)[31] tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Cionról jön a tanítás, és az Örökkévaló igéje Jeruzsálemből. (A Messiás) ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul”[32].

 

Isten ismerete

6:17. A messiási korszakban sok nem-zsidó érez majd kényszert arra, hogy áttérjen a judaizmusra, ahogyan ezt a próféta is megjövendölte[33]: „Akkor majd tisztává teszem a népek ajkát, mindnyájan az Örökkévaló nevét hívják segítségül, és őt tisztelik egy akarattal”[34]. Ennek ellenére, miután a Messiás felfedte kilétét, újabb betérőket már nem lesz lehetséges elfogadni[35].

6:18. Ettől függetlenül Jeruzsálem válik majd az istenszolgálat központjává, és a tanítást is innét kapja az egész emberiség. Isten így szólt az Ő prófétájához[36]: „Visszatérek Cionba, és Jeruzsálemben fogok lakni. Akkor Jeruzsálemet igaz városnak nevezik, a Seregek Urának a hegyét pedig szent hegynek”. Így kezdődik majd az az időszak, amikor az egész emberiség Isten tanításait fogja szem előtt tartani[37]: „mert a Seregek Ura lesz a király a Cionnak hegyén és Jeruzsálemben, és vénei előtt ragyog dicsősége”. Akkor majd minden ember Jeruzsálembe jön majd, hogy Istent keresse. Zakariás próféta ezt nagyon szemléletesen ábrázolja, amikor azt mondja[38]: „Nagy népek és erős nemzetek jönnek Jeruzsálembe, hogy a Seregek urához folyamodjanak, és az Örökkévalóhoz könyörögjenek… Azokban a napokban tízen is megragadnak a mindenféle nyelvű népek közül egy júdait ruhája szegélyénél fogva, és ezt mondják: Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!”. Ily módon a zsidó nép válik majd az egész emberiség spirituális és erkölcsi tanítójává, és Jeruzsálem a világ spirituális fővárosává[39].

6:19. A messiási korszakban minden ember hinni fog Istenben, és hirdetni fogja az Ő egyetlen mivoltát. A próféta ezt jövendölte[40]: „Az Örökkévaló lesz a király az egész földön. Azon a napon az Örökkévaló lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név”[41].

 

Világbéke

6:20. A messiási korban a féltékenység és az emberek közötti versengés megszűnik létezni, mert a jó dolgok oly bőségben állnak majd rendelkezésre és a különféle ínyencfalatok oly általánosan hozzáférhetőek lesznek, mint az út pora. Az emberek többé nem vívnak egymás ellen háborút, ahogyan ezt a próféta is megjövendölte[42]: „Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul”[43].

6:21. A messiási korszakban minden nemzet békességben él majd egymás mellett. S ugyanígy a különféle beállítottságú emberek is összhangban élnek majd egymással. A próféta allegorikusan szólt erről, amikor azt mondta[44]: „Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha”[45].

 

A Messiás fő küldetése

6:22. Noha a Messiás az egész emberiséget fogja tanítani, fő küldetése mégis csak az lesz, hogy a zsidó népet visszatérítse Istenhez. A próféta erről így szólt[46]: „Hosszú ideig élnek majd Izráel fiai is király és vezér nélkül… Azután megtérnek Izráel fiai, keresni fogják Istenüket, az Örökkévalót és királyukat, Dávidot: remegve fordulnak az Örökkévalóhoz, az ő jóságához az utolsó napokban”. Valamint[47]: „Az én szolgám, Dávid lesz a királyuk: egy pásztoruk lesz mindnyájuknak. Akkor az én törvényeim szerint élnek, rendelkezéseimet megtartják és teljesítik”[48].

6:23. Ahogy a társadalom közelít majd a tökéletesség felé, és a világ egyre istenfélőbbé válik, az emberiség fő foglalatossága az Isten megismerésére való törekvés lesz. Az igazság kinyilatkoztatik, és az egész világ el fogja ismerni, hogy a Tóra Isten igaz tanítása. Erre gondolt a próféta is, amikor ezt jövendölte[49]: „tele lesz a föld Isten ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja”[50]. Hasonlóképp az emberiség minden nehézség nélkül tesz majd szert az Isteni Sugallat legmagasabb szintjeire. Isten ezt ígérte prófétája által[51]: „Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak”[52].

6:24. Jóllehet, az embernek még a messiási korszakban is szabad akarata lesz, maga akar majd jót cselekedni és követni Isten tanításait. Olyan lesz majd, mintha a gonosz hatalma teljes mértékben megsemmisült volna[53]. Ezt jósolta meg a próféta is[54]: „Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be… Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Örökkévalót, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok”. A próféta még ezt is mondta Isten nevében[55]: „eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek”[56]. Azaz a jóra irányuló hajlamok oly mértékben felerősödnek az emberben, hogy a testi dolgok már cseppet sem fogják vonzani, sokkal inkább azon lesz majd, hogy önmagát spirituálisan egyre erősítse, szolgálja Istent, és kövesse az Ő Tóráját[57]. Ez az értelme a Tóra azon ígéretének, hogy[58] „Szívedet és utódaid szívét körülmetéli Istened, az Örökkévaló, szeretni fogod Istenedet, az Örökkévalót teljes szívedből és teljes lelkedből”[59].

 

A Messiás nem változtat a törvényeken

6:25. A Messiás semmilyen módon nem fogja megváltoztatni a vallásunkat. Minden parancsolat kötelező érvénnyel bír majd a messiási korszakban. A Tórához semmi sem lesz hozzáadva, és semmi sem lesz elvéve belőle[60].

6:26. Létezik egy olyan vélemény, amely szerint a messiási korszakban a Biblia könyvei közül egyedül a Tóra öt könyvét és Eszter könyvét fogják rendszeresen tanulmányozni[61]. Ennek a hagyománynak az a magyarázata, hogy mivel az összes prófécia kikövetkeztethető Mózes öt könyvéből[62], és a Messiás a Tóra minden jelentését annak teljeségében fogja kinyilvánítani[63], ezért nem lesz többé szükség a prófétai tanításokra[64].

6:27. Az állatáldozatok gyakorlata visszaáll majd a Messiás idejében. Az egyedüli személyes áldozat csupán a hálaáldozat lesz[65], mivel a bűnáldozatokra nem lesz többé szükség[66], hiszen az emberek nem fognak többé vétkezni[67]. Hasonlómód az imák közül is csupán a hálaadó fohászok lesznek szükségszerűek[68].

6:28. Nem azért vágytak Bölcseink annyira a Messiás korára, hogy a világon uralkodhassanak, vagy azért, hogy a népeket leigázzák. Nem is azért, hogy a népek megbecsüljék őket, és nem is azért, hogy egyenek, igyanak és vigadozzanak. Egyedül azért vágytak erre a korra, hogy szabadon tanulmányozhassák a Tórát és elsajátíthassák annak bölcsességét, anélkül, hogy háborgatnák vagy zaklatnák őket, és így kiérdemeljék az Eljövendő Világi életet[69].

[1] Misné Torá, A királyok szabáylai 11:3.; Jösuot Mösicho 3. (45. old.). Még ha a következő verset: „Íme egy fiatal nő (álmá) teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el” (Jesájá 7:14.), úgy értelmezzük is, hogy az a Messiásra utal, az álmá helyes fordítása akkor is az, hogy „fiatal nő” és nem az, hogy „szűz”; lásd Rádák Möcudot Dávid, uo. Annak a szónak, hogy „szűz”, a helyes héber megfelelője a bötulá, és az álmá-t sosem lehet „szűz”-nek fordítani. Ennek megfelelően nem létezik olyan zsidó hagyomány, amely szerint a Messiás szűztől fog születni.

[2] Lásd Likuté Tesuvot Chátám Szofér 98. (233. old.), hogy akárcsak Mózes, lehet, hogy ő is csak életének valamely későbbi szakaszában fedi fel kilétét; vö. Rási, Szánhedrin 98b. Ij Min címszó alatt.

[3] Maimonidész a Szánhedrin 10:1-ről (124a. old.). Lásd Rábénu Báchjá az 1Mózes 11:11-ről, hogy a Messiás nem fog meghalni. Mindazonáltal még maga Maimonidész is így folytatja: „Királysága nagyon hosszú ideig fog tartani. Ennek oka pedig az, hogy az emberi élettartam roppantmód meg fog növekedni… A Messiás királysága több ezer évig fog tartani”; vö. Szánhedrin 99a.

[4] Jesájá 11:1.

[5] Ibn Ezra, Rádák, uo.; Szánhedrin 98b.; Échá Rábá 1:51.

[6] Ámidá, 15. áldás.

[7] Jáále VöJávo ima, amelyet ünnepkor és újholdkor az Ámidá és az Asztali áldásban mondunk.

[8] Például a prágai Máhárál (1512–1609) vissza tudta vezetni a családfáját Ráv Háj (939–1038) és fia, Ráv Sörirá gáóni családjáig, akik meg hagyományosan Dávid király egyenes ági leszármazottaiként voltak nyilvántartva. Még ma is számos olyan család van, akik családfájukat a Máhárálig vezetik vissza.

[9] Maimonidész a Szánhedrin 10:1-ről; Misné Torá, A megtérés szabályai 9:2.

[10] Uo.: Lásd 5:20, 830. jegyz.

[11] Jesájá 11:2.

[12] Rási uo., Szánhedrin 93b., Vonáchá címszó alatt. Rut könyvében ez szerepel: „[Boáz pedig] kimért hat mérték árpát, és feladta a vállára” (Rut 3:15.). A Talmud azt tanítja, hogy Boáz „hat árpaszemet” adott Rutnak, ezzel szimbolizálva Rút hat leszármazottját (Dávid, Dániél, Chánánjá, Misáél, Ázárjá, és Másiách ben Dávid ), akiknek mindegyike hat tehetséggel lesz megáldva; Szánhedrin 93b.

[13] Lásd Rut Rábá 7:2.; BáMidbár Rábá 13:11.

[14] Uo. 11:3.

[15] Rádák uo.; Rábá, Szánhedrin 93b.; Máhársá uo.

[16] Szánhedrin 93b., Bár Kozibá próbájából.

[17] Mivel Rabbi Ákibá e próba előtt valóban úgy hitte, hogy Bár Kozibá volt a Messiás. Lásd Misné Torá, A királyok szabályai 11:3., Rádbáz, Keszef Misne, Lechem Misne, Migdál Oz, uo.

[18] Máláchi 3:3.

[19] Misné Torá, A királyok szabályai 12:3., a Kidusin 71a-ból; vö. Even Háezer 2:5. Römá.

[20] Misné Torá, A megtérés szabáylai 9:2., A királyok szabályai11:4.

[21] Misné Torá, A királyok szabályai 11:1.

[22] Misné Torá, Uo. 11:1., 4., Lásd fentebb 5:22.

[23] Uo.: Vö. Tánchumá, Noách 11. (vége); Bráchot 49a.; Midrás Neelám, Zohár 1:139a.

[24] Szánhedrin 4:4. (37a.); Misné Torá, A királyok szabáylai 11:1.; Náchmánidesz az 5Mózes 16:16-ról; Chinuch 491. A mózesi felszentelés láncolata i.sz. 358-ban szakadt meg, amikor a rómaiaik meggyilkolták az utolsó felszentelt bírákat; Brésit Rábá 31:12. A Szánhedrin intézményét nem lehet addig helyreállítani, amíg vissza nem áll a felszentelés gyakorlata; lásd Kaplan, The Handbook of Jewish Thought 1. köt., 10:39. Azt illetően, hogy a Szánhedrin intézményét vajon még a Messiás eljövetele előtt kell helyreállítani, vagy azt majd maga a Messiás fogja helyreállítani, lásd Kaplan, Jerusalem – The Eye of the Universe 8. (74. old., 16., 17. jegyz.).

[25] Jesájá 1:26-27.

[26] Maimonidész a Szánhedrin 1:3-ról. Lásd Kaplan uo. 1. köt. 10:44.

[27] Lásd Kaplan uo. 1. köt. 8:54., 10:45.

[28] Misné Torá, A királyok szabáylyai 11:1. Lásd Áráchin 32b.; Misné torá, A smitá és jovél év szabályai 12:16. Lásd lentebb, 6:27.

[29] Misné Torá, A királyok szabáylai 11:4. Fontos megjegyeznünk, hogy ezek az eredmények egy minimumot jelentenek ahhoz, hogy valakit mint Messiást el lehessen fogadni. A történelem során számosan állították magukról azt, hogy ők a Messiás, ám a puszta tény, hogy ezeket a minimális célokat nem sikerült megvalósítaniuk, bizonyította ál-Messiás mivoltukat; vö. Maimonidész , Igeret Témán; Széfer Chászidim 206.

[30] Jesájá 2:2–4.; Michá 4:1–3.

[31] Ezek a versek vagy a Messiásra vagy Izraelre utalnak. Így vagy úgy, a Föld népeinek felvilágosítása Izraelen keresztül fog megtörténni.

[32] Lásd Maimonidész a Szánhedrin 10:1-ről; Misné Torá, A megtérés szabályai 9:2.

[33] Cfánjá 3:9.

[34] Rabbi Eliezer, Ávodá Zárá 24a.; Rási uo. Gérim Gérurim címszó alatt; Rabbi Simon ben Eliezer, Bráchot 57b.; Keszef Misne, Az áldások szabályai 10:9.; HáGrá, Orách Chájim 224:2.

[35] Ávodá Zárá 3b.; Máhárál, Chidusé Ágádot uo.; Jövámot 24b.

[36] Zchárjá 8:3.

[37] Jesájá 24:23.

[38] Zchárjá 8:22–23.

[39] Jeremiás 3:17.; Smot Rábá 23:11.; Ávot DöRábi Nátán 35:9.; Málbim a Jesájá 24:23-ról.

[40] Zchárjá 14:9.

[41] Lásd Rádák a Zchárjá 14:1-ről, hogy ez a messiási korszakra utal.

[42] Jesájá 2:4.

[43] Maimonidész, Misné Torá, A Szánhedrin szabályai 10:1.; A királyok szabályai 12:5.; Emunot VöDéot 8:3.

[44] Jesájá 11:6–7.

[45] Rádák uo. (második kommentár); Misné Torá, A királyok szabályai 12:1.

[46] Hoséá 3:4–5.

[47] Jechezkel 37:24.

[48] Lásd Möcudot Dávid uo., Rási a Jechezkel 34:24-ről, hogy „Dávid” egy olyan királyra utal, aki Dávid király leszármazottja lesz.

[49] Jesájá 11:9.

[50] Misné Torá, A királyok szabályai 12:5.

[51] Joél 3:1.

[52] Rádák, Möcudot Dávid uo.; Bámidbár Rábá 15:19. (vége); Rámchál, Máámár Háikárim, Begeulá, in Kaplan, The Way of God, 394. old.

[53] Szukká 52a.; Zohár 1:109a., 1:128b., 1:137a., 2:41a., 2:136a., 3:54a.

[54] Jeremiás 31:33–34.

[55] Jechezkel 36:26.

[56] Maimonidész A Szánhedrin szabályai 10:1-ről.

[57] Rámchál, Máámár Háikárim uo., 393. old.

[58] 5Mózes 30:6.

[59] Vagyis „Isten elmozdítja majd azokat az akadályokat, amelyek eddig távol tartottak titeket az igazságtól”; Ibn Ezra, Náchmánidesz , uo. Vagy „távolítsd el belőlem a gonosz vágyakat”; Szukká 52a. Lásd Kaplan, The Living Torah, az 5Mózes 10:16-ról.

[60] Jeruzsálemi Talmud, Megilá 1:5. (7a.); A tizenhárom hitágazat 9.; Misné Torá, A megilá szabályai 2:18., A királyok szabályai 11:3.; Tesuvot Rásbá 1:93.; Tesuvot Rádbáz 2:666., 2:828.; Ábárbánel, Jösuot Mösicho 4:1. (67b.); vö. Kaplan, The Handbook of Jewish Thought 1. köt., 5:20., 8:41. Lásd Máhárác Chájász, Sábát 116a., Nidá 61b.; Rabbi Jáákov Emdin a Ros HáSáná 30a-ról; Levus, Orách Chájim 158:1.; Misne Brurá 158:1. Lásd még Bráchot 12b.; Möchiltá, Bó 16.; Toszeftá, Bráchot 1:12-13.; Jeruzsálemi Talmud, Bráchot 1:6. (11b.); Jálkut Simoni 2:295.; Rási a Jeremiás 16:14-ről; Ikárim 3:19-20. Mivel azonban számos rendhagyó körülmény adódik majd elő a messiási korszakban, egyes törvények ideiglenes hatályon kívül helyezése esetleg előfordulhat. Ilyen esetekben a Messiás csupán a próféták azon kiváltságával él majd, hogy egy Istentől származó kifejezett prófétai parancsra ideiglenesen hatályon kívül helyezi a Tóra valamely törvényét; vö. Kaplan uo. 1. köt., 8:44–45. Lásd még Rásbá, Kidusin 72b. Mám­zé­rim címszó alatt; Ánáf Joszéf a Vájikrá Rábá 13:3-ról; Misné Torá, Az áldozatok be­mu­ta­tá­sának szabályai 2:15.; Rádák a Jechezkel 45:18-ról.

[61] Jeruzsálemi Talmud, Mögilá 1:5. (7a.); Misné Torá, A mögilá szabályai 2:18.; Lechem Misne uo. Ezt vitatja Ráávád uo., aki azt tartja, hogy a prófétai írások sosem fogják elveszíteni nevelő értéküket. Lásd Széfer Chászidim 369.; Pirké döRábi Eliezer 46. (111a.); Rádál uo. 46:48.; Máhárác Chájász, Megilá 10b., a Purim-ot és a Jom Kipur-t illetően.

[62] Smot Rábá 28:4., 42:7.; Rabbi Jochánán, Táánit 9a.

[63] Lásd Tárgum Jesájá 12:3-ról; Rási uo.; Kohelet Rábá 2:1. Lásd még Rási Énekek éneke 1:2. Ki tovim címszó alatt.

[64] Álsich, idézi Máre Pánim a Jeruzsálemi Talmudhoz, Mögilá 1:5. (7a.).

[65] Vájikrá Rábá 9:7.; Éc Joszéf uo.; Psziktá 9. (79a.); Vájikrá Rábá 27:12.; Tánchumá, Emor 14.; Midrás Tehilim 56., 100.; Náchmanidész 3Mózes 23:17-hez (vége); Rádák Jeremiás 33:11-hez.

[66] Éc Joszéf, Vájikrá Rábá 9:17.; Abarbanel, Jösuot Mösicho 4:1. (68b.); idézi a 98. jegyz. a Psziktá 9-hez (79a.); Ávodát Hákodes 2:43.; Sné Luchot Hábrit, Bét Dávid 1:37a.

[67] Lásd feljebb a 39. jegyz.

[68] Uo. Lásd Toláát Jáákov, Szod Chág Sávuot (33a–b.); Sné Luchot Hábrit, Bét Dávid 1:37a. (eleje).

[69] Maimonidész, A megtérés szabályai 9:2., A királyok szabályai 12:4.

Megszakítás