A Messiás a Bibliában
A Messiás szelleme
1Mózes 1:1-2.
1. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. 2. A föld pedig puszta és üres volt és sötétség volt a mélység színén; és Isten szelleme lebegett a vizek színén.
Midrás, Brésit Rábá 2:5.
„Isten szelleme lebegett” ez a Messiás szelleme.
A száműzetés
3Mózes 26. fejezet
27. Ha ezáltal sem hallgattok rám és ellenemre jártok, 28. akkor járok ellenetekre haraggal és megfenyítelek benneteket én is hétszeresen vétkeitekért. 29. Eszitek majd fiaitok húsát, és leányaitok húsát eszitek. 30. Akkor lerontom magaslataitokat, kiirtom naposzlopaitokat, és teszem holttesteiteket bálványaitok holttesteire és megutál lelkem benneteket. 31. Városaitokat rommá teszem és elpusztítom szentélyeiteket és nem szagolom áldozataitok kellemes illatát. 32. És elpusztítom én az országot, hogy eliszonyodnak rajta ellenségeitek, akik laknak benne. 33. Benneteket pedig elszórlak a népek közé és kardot rántok mögöttetek; így lesz országotok puszta, városaitok pedig romokká lesznek. 34. Akkor lerója a föld szombatjait pusztasága egész ideje alatt, ti pedig lesztek ellenségeitek országában; akkor nyugszik a föld és lerója szombatjait. 35. Pusztasága egész ideje alatt nyugszik, amiért hogy nem nyugodott szombatjaitokon, midőn laktatok rajta. 36. És akik megmaradnak közületek, félénkséget hozok azoknak a szívébe az ő ellenségeik országában, hogy üldözi őket a szélhajtott falevél zöreje és menekülnek, amint a kard elől menekülnek és elesnek, bár nincs üldöző. 37. Elbotlanak egymásban, mint a kard előtt, bár nincs üldöző; és nem lesz megállástok ellenségeitek előtt. 38. Elvesztek a népek között és fölemészt benneteket ellenségeitek országa. 39. Akik pedig megmaradnak közületek, azok elenyésznek bűneik miatt ellenségeitek országaiban, meg őseik bűnei miatt is, mint a magukéi miatt, elenyésznek.
 
A bűnbánat az ország újjáéledésére vezet
40. Akkor bevallják bűnüket és őseik bűnét az ő hűtlenségükben, amellyel hűtlenséget követtek el ellenem, és hogy ellenemre jártak, 41. meg én is jártam ellenükre és vittem őket ellenségeik országába; bizony akkor megalázkodik megátalkodott szívük és akkor leróják bűnüket. 42. És én megemlékezem Jákobbal való szövetségemről, meg Izsákkal való szövetségemről is és Ábrahámmal való szövetségemről is megemlékezem, meg az országról is megemlékezem. 43. Az ország pedig el lesz hagyatva tőlük és lerója szombatjait, míg puszta lesz nélkülük és ők leróják bűnüket, azért, mert rendeleteimet megvetették és törvényeimet megutálta lelkük. 44. De még akkor is, mikor lesznek ellenségeik országában, nem vetem és nem utálom meg őket, hogy végkép megsemmisítsem őket, hogy megbontsam velük való szövetségemet, mert én vagyok az Örökkévaló, az ő Istenük. 45. Megemlékezem értük az elődökkel való szövetségről, akiket kivezettem Egyiptom országából a népek szeme láttára, hogy legyek az ő Istenük, én az Örökkévaló. 46. Ezek a törvények és rendeletek, meg a tanok, melyeket adott az Örökkévaló önmaga közé és Izrael fiai közé a Szináj hegyén Mózes által.
Megváltás Isten által
5Mózes 30:2–10.
2. És megtérsz az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez és hallgatsz szavára, mind aszerint, amint neked a mai napon parancsolom, te és gyermekeid, egész szíveddel és egész lelkeddel: 3. akkor visszahozza az Örökkévaló, a te Istened fogságban levőidet és irgalmaz neked; újra összegyűjt téged mind a népek közül, ahova elszórt az Örökkévaló, a te Istened. 4. Ha lesz a te eltaszítottságod az ég szélén, onnan is összegyűjt téged az Örökkévaló, a te Istened és onnan is elhoz; 5. és bevisz téged az Örökkévaló, a te Istened az országba, amelyet elfoglaltak őseid, hogy azt birtokba vedd és jobb sorsban részesít és jobban megsokasít, mint őseidet. 6. És körülmetszi az Örökkévaló, a te Istened, szívedet és magzatod szívét, hogy szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, egész szíveddel és egész lelkeddel, hogy élj. 7. És az Örökkévaló, a te Istened mind ez átkokat ellenségeidre adja és gyűlölőidre, akik üldöztek téged.
8. És te megtérsz és hallgatsz az Örökkévaló szavára és megteszed minden parancsolatát, amelyet neked ma megparancsolok. 9. És bővelkedővé tesz téged az Örökkévaló, a te Istened kezed minden munkája után, méhed gyümölcsében, barmod gyümölcsében és földed gyümölcsében a te jólétedre, mert újra örvendeni fog neked az Örökkévaló a te javadra, amint örvendett őseidnek. 10. Ha hallgatsz az Örökkévaló, a te Istened szavára, megtartod parancsolatait és törvényeit, ami meg van írva a tannak e könyvében, ha megtérsz az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez egész szíveddel és egész lelkeddel.
A szövetség
Jeremiás 31:32.
32. Hanem ez a szövetség, melyet majd kötök Izraél házával ama napok után, úgymond az Örökkévaló: tanomat belsejükbe adom és szívükre írom, és leszek nekik Istenül és ok lesznek nekem népül.
Jechezkél 37:26.
26. Szövetséget kötök velük, hogy békében éljenek. Örök szövetség lesz az. Letelepítem és megsokasítom őket, szentélyemet pedig közéjük helyezem örökre.
Beviszlek saját földetekre
Jechezkél 36:24–27.
24. Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. 25. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. 26. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. 27. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek.
Milyen lesz a Messiás?
Jesájá 11:1–9.
1. És ered majd vessző Jisáj törzsökéből és ág hajt ki gyökereiből. 2. És nyugszik rajta az Örökkévaló szelleme, a bölcsesség és értelem szelleme, a tanács és erő szelleme, a megismerés és istenfélelem szelleme. 3. És ítélkezése lesz istenfélelemmel; nem szeme látása szerint fog ítélni, se nem füle hallása szerint dönteni. 4. Igazsággal ítél a szegényeknek és egyenességgel dönt az ország alázatosai számára; megveri az országot szája vesszejével és ajkai leheletével megöli a gonoszt. 5. És lészen az igazság derekának öve és a hűség ágyékának öve. 6. És lakozik a farkas a báránnyal és a párduc a gödölyével heverész; borjú, oroszlánkölyök és hízóbarom együtt, és egy kis fiú vezeti őket. 7. Tehén és medve legelésznek, együtt heverésznek kölykeik; az oroszlán pedig, mint az ökör, szalmát eszik. 8. És játszadozik a csecsemő a vipera lyukánál és a baziliszkus szemére az elválasztott gyermek nyújtja ki kezét. 9. Nem ártanak és nem rontanak egész szent hegyemen, mert megtelt az ország az Örökkévaló megismerésével, mint vizekkel, melyek a tengert borítják.
Az isteni kinyilatkoztatás
Jechezkél 39:29.
29. És nem rejtem el többé arcomat tőlük, mivel kiöntöttem szellememet Izraél házára, úgymond az Úr, az Örökkévaló.
Joél 3:1.
1. Lészen pedig ez után: kiöntöm szellememet minden halandóra, és majd prófétálnak a fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak ifjaitok látomásokat látnak.
Ámosz 8:11.
11. Íme napok jönnek, úgymond az Úr az Örökkévaló, és éhséget bocsátok az országra, nem éhséget kenyérre, s nem szomjúságot vízre, hanem arra, hanem arra, hogy hallják az Örökkévalónak igéit.
Az Örökkévaló ismerete
Jesájá 30:20.
20. És bár szűkösen adott kenyeret, és kimérte a vizet az Örökkévaló, nem állítják többé félre tanítódat, hanem saját szemeddel láthatod tanítódat.
Uo. 40:5.
5. Mert megjelenik az Örökkévaló dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Örökkévaló maga mondja ezt.
Uo. 42:6.
6. Én az Örökkévaló hívtalak igazsággal és megfogom kezedet; megóvlak és teszlek a nép szövetségévé, a nemzetek világosságává
Nép a népre kardot nem emel
Jesájá 2:2–4.
2. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Örökkévaló házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. 3. Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk föl az Örökkévaló hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket utaira, hogy az Ő ösvényein járjunk. Mert a Cionról jön a tanítás, és az Örökkévaló igéje Jeruzsálemből. 4. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul.
Elijáhu próféta
Máláchi 3:23–24.
23. Íme, én küldöm nektek Eliját, a prófétát, mielőtt jönne az Örökkévaló napja, a nagy és félelmetes; 24. És visszatéríti az atyák szívét a gyermekekhez és a gyermekek szívét az atyáikhoz nehogy jöjjek és megverjem az országot átokkal.
A rossz szellem eltisztítása
Cefánjá 3:9.
9. Akkor majd tisztává teszem a népek ajkát, mindnyájan az Örökkévaló nevét hívják segítségül, és őt tisztelik egy akarattal.
Zchárjá 13:2.
2. Azon a napon, így szól az Örökkévaló, a seregek ura, eltörlöm a bálványok neveit az országban, nem is említik őket többé. A prófétákat és a tisztátalan lelkületet is eltávolítom az országból.
Zchárjá 14:9.
9. Az Örökkévaló lesz a király az egész földön. Azon a napon az Örökkévaló lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név.
Az Örökkévaló kedvese
Énekek éneke 5:2.
2. Alszom én, de szívem ébren van. Hallga, barátom kopog: nyiss ki, nővérem, kedvesem, galambom, jámborom, mert fejem harmattal van tele, fürtjeim az éjnek cseppjeivel.
Uo. 2:8–12.
8. Szerelmesem hangját hallom! Jön már, ugrálva a hegyeken, szökdelve a halmokon. 9. Mert olyan szerelmesem, mint a gazella, mint a fiatal szarvas. Itt áll már falaink mellett, benéz az ablakon, betekint a rácsozaton. 10. Szerelmesem így szólított meg: Kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már! 11. Nézd, vége van a télnek, elmúlt az esőzés, elment. 12. Megjelentek a virágok a földön, itt az éneklés ideje, gerlebúgás hangzik földünkön.
Megszakítás