1. S mindezért szilárd szövetséget kötünk és azt megírjuk; a lepecsételt iraton legyenek nagyjaink, levitáink, papjaink.

2. És a lepecsételt iratokon voltak: Nechemja, a tirsáta, Chakhalja fia, meg Czidkija;

3. Szerája, Azarja, Jirmeja;

4. Paschúr, Amarja, Malkija;

5. Chattús, Sebanja, Mallúkh;

6. Chárím, Merémót, Óbadja;

7. Dániél, Ginne­tón, Bárúkh;

8. Mesullám, Abija, Mijjámín;

9. Maazja, Bil­gáj, Semája; ezek a papok.

10. S a leviták: Jésúa, Azanja fia, Binnúj, Chénádád fiai közül Kadmiél;

11. és testvé­reik: Sebanja, Hodija, Kelíta, Pelája, Chánán;

12. Míkha, Rechób, Chasabja;

13. Zakkúr, Sérébja, Sebanja;

14. Hó­dija, Bání, Benínú.

15. A nép fejei: Pareós, Páchat-Móáb, Élám, Zattú, Báni;

16. Bunni, Azgád, Bébáj;

17. Adónija, Bigvai, Adín;

18. Átér, Chizkija, Azzúr;

19. Hódija, Chá­súm, Béczaj;

20. Chárif, Anátót, Nébaj;

21. Magpíás, Me­sullám, Chézír;

22. Mesézabél, Czádók, Jaddúa;

23. Pe­latja, Chánán, Anája;

24. Hóséa, Chananja, Chassúb;

25. Hallóchés, Pilchá, Sóbék;

26. Rechúm, Chasabna, Máa­széja;

27. Achija, Chánán, Ánán;

28. Mallukh, Chárím, Báana. 

29. A többi nép pedig, a papok, a leviták, a kapuőrök, az énekesek, a szentélyszolgák s mindaz, aki el­különödött az országok népeitől az Isten tanához, nejeik, fiaik és leányaik, mindenki, akinek tudása és értelme volt,

30. velük tartottak testvéreikkel, hatalma­saikkal és hitbe meg eskübe léptek, hogy járnak Isten tana szerint, amely adatott Mózes, Isten szolgája által, és hogy megőrizzük: és megtesszük az Örökkévalónak, a mi Urunknak mind a parancsolatait és rendeleteit és törvényeit;

31. és hogy nem adjuk leányainkat az ország népeinek és az ő leányaikat nem vesszük el fiaink­nak.

32. És az ország népei, akik hozzák az árúkat és mindenféle eleséget szombat napján eladásra, azoktól nem veszünk szombaton és szent napon; s hogy el­hagyjuk a hetedik esztendőt s mindennemű adósságot.

33. És megállapítottuk magunk számára parancsolatképen, hogy magunkra vállalunk egyharmad sékelt évente Is­tenünk házának szolgálatára;

34. a rend kenyerére, meg az állandó lisztáldozatra és az állandó égő áldozatra, a szombatra, az újholdakra, az ünnepekre meg a szent­ségekre és vétekáldozatokra, hogy engesztelést szerezze­nek Izraél számára, és Istenünk házának minden mun­kájára.

35. És a sorsokat kivetettük a fa hozatalára, a pa­pok, a leviták s a nép, hogy meghozzuk azt Istenünk házának, atyai házaink szerint meghatározott időkben évről-évre, tüzelésül az Örökkévalónak, Istenünknek oltárán, amint írva van a tanban.

36. És hogy meg­hozzuk földünk zsengéjét s mindennemű fa minden gyümölcsének zsengéjét évről-évre az Örökkévaló há­zába.

37. És elsőszülött fiainkat és barmainkat, amint írva van a tanban, és hogy marháink meg juhaink első­szülöttjeit elhozzuk Istenünk házába a papoknak, kik szolgálatot tesznek Istenünk házában.

38. És tésztánk elsejét és adományainkat s minden fa gyümölcsét, mus­tot s olajat elhozzuk a papoknak Istenünk házának kamaráiba s földünk tizedét a levitáknak; és maguk a leviták azok, akik beszedik a tizedet mind a földművelő városainkban.

39. És együtt legyen egy pap, Árón fia, a levitákkal, midőn a leviták beszedik a tizedet; s a levi­ták vigyék föl a tizednek tizedét Istenünk házába a kamarákba, a kincstárba.

40. Mert a kamarákba viszik Izraél fiai és Lévi fiai a gabonának, a mustnak és az olajnak adományát; és ott vannak a szentély edényei, meg a szolgálattevő papok s a kapuőrök s az énekesek. S el nem fogjuk hagyni Istenünknek házát.